Prejs? na hlavny obsah
Služby zákazníkom

Slu?by z¨¢kazn¨ªkom

Chceme, aby?bol v¨¢? n¨¢kup v IKEA ?o najpr¨ªjemnej?¨ª. Pozrite sa, ak¨¦ slu?by?m??ete vyu?i??e?te pred n¨¢kupom, po?as n¨¢v?tevy obchodn¨¦ho domu i po n¨¢kupe.
    Doprava tovaru s vynesenímDoprava tovaru s vynesen¨ªm
V¨¢? n¨¢kup?v¨¢m dovezieme a? domov alebo?do va?ej firmy?vr¨¢tane vynesenia.
Vyzdvihnutie tovaru s dopravouVyzdvihnutie tovaru s dopravou
N¨¢bytok pod?a v¨¢?ho n¨¢kupn¨¦ho?zoznamu vyzdvihneme?v obchodnom dome a doru?¨ªme k v¨¢m domov alebo do va?ej firmy vr¨¢tane jeho vynesenia.
Sledovanie doru?enia tovaru
Zadajte ?¨ªslo objedn¨¢vky a sledujte, kde sa v¨¢? tovar pr¨¢ve nach¨¢dza a kedy bude doru?eny.
Montážne službyMont¨¢?ne slu?by
Niekedy je pr¨ªjemn¨¦, ke? mont¨¢? n¨¢bytku zabezpe?¨ª niekto iny. Radi sa o to postar¨¢me.
Vyzdvihnutie tovaru s dopravou
   Inštalačné službyIn?tala?n¨¦ slu?by
Pom??eme v¨¢m s in?tal¨¢ciou kuchyne alebo k¨²pe?ne.
Kuchynské službyKuchynsk¨¦ slu?by
Chceme v¨¢m dopria? kuchy¨¾u, o akej sn¨ªvate. Pozrite sa, ako sa?v¨¢? sen m??e premeni? na skuto?nos?.
Zameranie miestnosti
V¨¢? priestor zmeriame a skontrolujeme, ?i sa v¨¢m do nej v¨¢? vysn¨ªvany n¨¢bytok vojde.
Zameranie miestnosti Druhý život nábytkuDruhy ?ivot n¨¢bytku
Zabezpe?te svojmu nepotrebn¨¦mu n¨¢bytku IKEA novy domov. Predajte ho u?n¨¢s v?obchodnom dome IKEA.
    Finančné službyFinan?n¨¦ slu?by
Pom??eme v¨¢m s optim¨¢lnym sp?sobom financovania pod?a va?ich potrieb, bez oh?adu na to, aky tovar si vyberiete.
Šitie na objednávku?itie na objedn¨¢vku
Vyberte si l¨¢tku, uve?te potrebn¨¦ rozmery a my?sa postar¨¢me  profesion¨¢lne u?ite.
Odvoz a ekologick¨¢ likvid¨¢cia
Postar¨¢me sa o likvid¨¢ciu v¨¢?ho star¨¦ho n¨¢bytku?sp?sobom, ktory je ?etrny?k ?ivotn¨¦mu prostrediu.
Reklam¨¢cie
Ak?chcete nahl¨¢si? pr¨ªpadn¨² reklam¨¢ciu, pozrite si reklama?ny poriadok?a vypl¨¾te kontaktny formul¨¢r.
Odvoz a ekologická likvidáciaReklamácie
 Plánovacie pomôcky on-linePl¨¢novacie pom?cky on-line
S?pl¨¢novac¨ªm programom IKEA sa m??ete sta? interi¨¦rovym dizajn¨¦rom z pohodlia svojho domova.

ZA KVALITU V IKEA RU?¨ªME

Z¨¢ruky IKEA
Je pre n¨¢s d?le?it¨¦, aby ste?mali z na?ich?vyrobkov rados?. Ak nie ste so svoj¨ªm n¨¢kupom v IKEA?celkom spokojn¨ª, m??ete n¨¢m zak¨²peny tovar vr¨¢ti? do 365 dn¨ª bez udania d?vodu. Na v???inu na?ich vyrobkov poskytujeme z¨¢ruku 2 roky. Na niektor¨¦ na?e vyrobky poskytujeme?dokonca pred??en¨²?z¨¢ruku 5, 10, 15 a 25 rokov.
Viac inform¨¢ci¨ª o z¨¢ruk¨¢ch IKEA n¨¢jdete tu.

Naj?astej?ie ot¨¢zky

Pripravili sme pre v¨¢s odpovede na naj?astej?ie kladen¨¦ ot¨¢zky.?Sk?r ne? sa rozhodnete n¨¢s kontaktova?, prezrite si, ?i sa medzi nimi neskryva aj odpove? na va?u?ot¨¢zku.
Pohodlné nakopovanie

Mohlo by v¨¢s zauj¨ªma?

  Dostupnos? tovaru
Pred n¨¢kupom si overte dostupnos? po?adovan¨¦ho tovaru.
N¨¢kup on-line
Ak chcete u?etri? svoj ?as a nak¨²pi? z pohodlia domova, nie je ni? jednoduch?ie.
IKEA FAMILYIKEA FAMILY
V?aka ?lenstvu v?IKEA FAMILY?m¨¢te?pokladni?n¨¦ bloky?zo svojich n¨¢kupov ulo?en¨¦ on-line.
IKEA BUSINESSIKEA BUSINESS
Vyu?ite dopravu?zadarmo pri v???om?n¨¢kupe alebo si otvorte bezhotovostny ¨²?et.
Darčeková karta IKEADar?ekov¨¢ karta IKEA
Pote?te svojich bl¨ªzkych elektronickou dar?ekovou kartou, aby si mohli sami vybra? dar?ek pod?a svojich predst¨¢v.
 IKEA deťomIKEA de?om
Sna?¨ªme sa, aby bol n¨¢kup?pre deti ?o najz¨¢bavnej?¨ª a?aby ich?rodi?ia mali?v?etko, ?o potrebuj¨² na ich starostlivos?.
Bezbariérový prístup Bezbari¨¦rovy pr¨ªstup
V IKEA je zabezpe?eny bezbari¨¦rovy pohyb a invalidn¨¦ voz¨ªky na zapo?i?anie.
Bezplatné parkovanieBezplatn¨¦ parkovanie
Pred obchodnym domom na v¨¢s ?ak¨¢ priestrann¨¦ bezplatn¨¦ parkovisko.

Ka?dy je u n¨¢s v¨ªtany

Pohodlné nakupovanie

Kontaktujte n¨¢s

Ako sa m??ete s nami spoji??
Ak m¨¢te nejak¨² ot¨¢zku, probl¨¦m, alebo n¨¢s chcete o?nie?om informova?, je viacero mo?nost¨ª, ako n¨¢s m??ete kontaktova?. Urob¨ªme v?etko, ?o je v na?ich sil¨¢ch, aby sme v¨¢m ?o najlep?ie pomohli.

Pred¨¢vame Viano?n¨¦ strom?eky! Pozrite si, ko?ko ich pre v¨¢s e?te m¨¢me

Zavolajte n¨¢m na 02/48 226 111 od 9.00 ¨C 21.00
   Ak?chcete nahl¨¢si? reklam¨¢ciu, vypl¨¾te formul¨¢r tuNap¨ª?te n¨¢m e-mail Nav?t¨ªvte n¨¢s Opytajte sa na FacebookuNaj?astej?ie ot¨¢zky a odpovede