presko?i? na hlavny obsah
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.
Obyvacia izba

Obyvacia izba ¨C miesto na v?etko, ?o m¨¢te radi

Obyvacia izba je miestom, kde m??eme na?erpa? nov¨² energiu, zbavi? sa stresu a by? sami sebou. N¨¢bytok do obyvacej izby preto navrhujeme tak, aby bol prakticky, pohodlny a vyhovoval va?im potreb¨¢m. Aj ke? cestou k pohovke ob?as st¨²pite na nejak¨² hra?ku.

Nazrite do na?ich obyvac¨ªch izieb

In?pir¨¢cie pre obyvacie izbyPozrite si gal¨¦riu
Pl¨¢novacie pom?cky IKEA

Pl¨¢novacie pom?cky IKEA

Vybra? pl¨¢nova?
Navrhnite si vlastn¨² pohovku alebo ¨²lo?n¨² zostavu do obyvacej izby. Niektor¨¦ na?e pohovky a ¨²lo?n¨¦ priestory s¨² modulov¨¦, to znamen¨¢, ?e si ich m??ete zostavi? pod?a svojich predst¨¢v a potrieb.
M??ete sa do toho pusti? aj sami, ale nemus¨ªte

SLU?BY

Dopravn¨¦ slu?byDopravn¨¦ slu?by
Nem¨¢te mo?nos? odviez? si novy n¨¢bytok sami? Radi v¨¢m ho dovezieme a? domov alebo do kancel¨¢rie.
Vyzdvihnutie tovaru s dopravouVyzdvihnutie tovaru s dopravou
Povedzte n¨¢m, ?o si chcete k¨²pi?, a my v¨¢m va?e vyrobky vyzdvihneme a dovezieme.
Mont¨¢?ne slu?byMont¨¢?ne slu?by
Niekedy mo?no uv¨ªtate, ke? sa o mont¨¢? n¨¢bytku postar¨¢ niekto iny. Preto v¨¢m s ¨¾ou radi pom??eme.
Viac o slu?b¨¢ch IKEAOdvoz a ekologicky ?etrn¨¢ likvid¨¢ciaOdvoz a ekologicky ?etrn¨¢ likvid¨¢cia
K¨²pili ste si u n¨¢s novy n¨¢bytok a neviete, ?o s tym starym? My v¨¢m pom??eme.
Finan?n¨¦ slu?byFinan?n¨¦ slu?by
Zariadenie do obyvacej izby si m??ete k¨²pi? aj na spl¨¢tky. S financiami v¨¢m radi porad¨ªme.
Odpo?¨ªvajte bez ob¨¢v. Na na?e pohovky a kresl¨¢ poskytujeme z¨¢ruku 10 rokov.
Pre?¨ªtajte si viac o z¨¢ruk¨¢ch IKEA

TRIKY DIZAJN¨¦ROV: Vytvorte si obyvaciu izbu snov

?i u? pl¨¢nujete zaria?ova? ¨²plne nov¨² obyvaciu izbu, alebo zmeni? t¨² s¨²?asn¨², m¨¢me pre v¨¢s mno?stvo n¨¢padov, ako na to. In?pirujte sa tipmi na?ich dizajn¨¦rov.
N¨¢v?teva dom¨¢cnosti: ?ivot v prepravnom kontajneriObyvacia izba ako z¨®na oddychuN¨¢v?teva dom¨¢cnosti: pohovka p??kr¨¢t inakObjavte z¨¢zra?n¨² moc text¨ªli¨ªN¨¢v?teva dom¨¢cnosti: ?ivot v prepravnom kontajneriObyvacia izba ako z¨®na oddychuN¨¢v?teva dom¨¢cnosti: pohovka p??kr¨¢t inakObjavte z¨¢zra?n¨² moc text¨ªli¨ªPre?¨ªtajte si ?al?ie ?l¨¢nky

STOCKHOLM 2017: Moderny ?kandin¨¢vsky dizajn

Starostlivo vybran¨¢ kolekcia navrhnut¨¢ tak, aby bez probl¨¦mov ladila so zariaden¨ªm, ktor¨¦ u? m¨¢te doma. Na vyrobu boli pou?it¨¦ pr¨ªrodn¨¦ materi¨¢ly pr¨ªjemn¨¦ na dotyk, ako je ratan, f¨²kan¨¦ sklo alebo jase¨¾ov¨¦ drevo. Kolekcia teda dokonale vystihuje ?kandin¨¢vsky moderny ?tyl v najvy??ej kvalite, ?i u? ide o formu, funkciu alebo materi¨¢ly. Preto v¨¢m bude verne sl¨²?i? ka?dy de¨¾.
Modr¨¦ sklenen¨¦ v¨¢zy STOCKHOLMRatanov¨¦ kreslo STOCKHOLMPozrite si cel¨² kolekciu STOCKHOLMTrojmiestna pohovka STOCKHOLM
PR¨¢VE TERAZ V IKEA
Kolekcia YPPERLIG
Kolekcia YPPERLIG od IKEA a HAY pon¨²ka modern¨¦ z¨¢kladn¨¦ kusy n¨¢bytku, vr¨¢tane konferen?n¨¦ho stol¨ªka s nohami z mas¨ªvnej brezy, ktor¨¦ nepo?kriabu povrch.
Kr¨¢sa skryt¨¢ v jednoduchosti ¨C IKEA a HAY
Kolekcia YPPERLIG, ktor¨¢ vznikla v spolupr¨¢ci s d¨¢nskou dizajn¨¦rskou spolo?nos?ou HAY, prin¨¢?a z¨¢kladn¨¦ zariadenie do dom¨¢cnosti prisp?soben¨¦ modernym potreb¨¢m, ktor¨¦ s¨² d?kazom, ?e spolupr¨¢ca prin¨¢?a vynimo?n¨¦ vysledky.
Pozrite si kolekciu YPPERLIG
V jednoduchosti je hravos?
Rozkladacia pohovka IKEA FLOTTEBO s tmavosivym po?ahom a vo?nymi vank¨²?mi, ktor¨¦ umiestnite pod?a va?ich potrieb a vkusu.
Vneste do obyvacej izby trochu hravosti s minimalistickou pohovkou FLOTTEBO, ktor¨¢ je rovnako pohodln¨¢ na sedenie aj na spanie. Vo?n¨¦ vank¨²?e ?ahko premiestnite pod?a va?ich potrieb.
Pozrite si viac rozkladac¨ªch pohoviek
FLOTTEBO Rozkladacia pohovka € 499 FLOTTEBO Rozkladacia pohovka € 499