presko?i? na hlavny obsah
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.
Preme¨¾te svoju vysnen¨²
kuchy¨¾u na skuto?nos?
Kuchy¨¾a u? d¨¢vno nie je miestom ur?enym iba na varenie. Je to priestor, v ktorom ?ijete. V IKEA to ve?mi dobre vieme, a preto v¨¢m na?i odborn¨ªci na kuchyne pom??u navrhn¨²? miesto, kde sa budete vy i va?a rodina c¨ªti? pr¨ªjemne. Po?me na to!
In?pir¨¢ciaKuchynsky pl¨¢nova?N¨¢kup kuchyneVyrobky a spotrebi?e
Do ka?d¨¦ho priestoruZ¨¢ruka 25 let
Do ka?d¨¦ho priestoru
Pom??eme v¨¢m napl¨¢nova? kuchy¨¾u IKEA tak, aby sa hodila do ka?d¨¦ho priestoru.
Z¨¢ruka 25 rokov
Na kuchyne sa vz?ahuje z¨¢ruka 25 rokov, na spotrebi?e 5 rokov.
Viac o z¨¢ruk¨¢ch
Okam?ity odber
Okam?ity odber
Kuchy¨¾u si m??ete odviez? domov okam?ite.
¨²sporn¨¢ a ?etrn¨¢ kuchyn¨§
¨²sporn¨¢ kuchy¨¾a
?ikovn¨¦ rie?enia v kuchyni v¨¢m ka?dy de¨¾ ?etria n¨¢klady.
Viac o ?etren¨ª v kuchyni
Bezpe?n¨¢ pre deti
V kuchyni mysl¨ªme aj na bezpe?nos?
tych najmen?¨ªch.
Design za vyborn¨¦ ceny
Dizajn za vyborn¨¦ ceny
Viac ako dvadsa? ?tylov kuchy¨¾ v r?znych cenovych kateg¨®ri¨¢ch.
Pre?o IKEA? M¨¢me pre v¨¢s
6 d?vodov
H?ad¨¢te in?pir¨¢ciu?
U n¨¢s ju ur?ite n¨¢jdete!
In?pirujte sa mnohymi fotografiami kuchy¨¾, ktor¨¦ sme pre v¨¢s navrhli a postavili. A ?o tak zmeni? farbu a materi¨¢l skriniek? Toto je to prav¨¦ miesto, kde za?a? s navrhovan¨ªm novej kuchyne.
In?pirujte sa
Prehliadnite si fotky
Zistite,
v gal¨¦rii
ktory ?tyl
v¨¢m vyhovuje
Navrhnite
si kuchy¨¾u
v pl¨¢nova?i
Pre?¨ªtajte si
na?e ?l¨¢nky
s n¨¢padmi
M??ete to sk¨²si? sami. Ale nemus¨ªte!
U? m¨¢te predstavu o svojej bud¨²cej kuchyni? Gratulujeme, to naj?a??ie m¨¢te za sebou! Teraz u? len treba v?etko dobre zmera? a nakresli?. M??ete to sk¨²si? sami, ale nemus¨ªte. Radi v¨¢m va?u vysn¨ªvan¨² kuchy¨¾u napl¨¢nujeme, zmontujeme a nain?talujeme. A m??ete za?a? vari?!
V?dy sa na n¨¢s m??ete obr¨¢ti?
Nejste si jisti, jestli zvl¨¢dnete sami spr¨¢vn¨§ vym¨§?it prostor pro novou kuchyni? Pot?ebujete pomoc s instalac¨ª kuchyn¨§? R¨¢di byste si po?¨ªdili kuchyni hned, ale zaplatili ji a? pozd¨§ji? Seznamte se s na?imi slu?bami, kter¨¦ v¨¢m pomohou z¨ªskat kuchyni va?ich sn?.
Pl¨¢novanie a zameranie
Finan?n¨¦ slu?by
Dopravn¨¦ a mont¨¢?ne slu?by
Ka?dy nem¨¢ doma dokonale rovn¨¦ steny, preto je niekedy lep?ie po?iada? o zameranie miestnosti odborn¨ªka. Na z¨¢klade merania v¨¢m potom v pl¨¢nova?i vytvor¨ªme kuchy¨¾u presne pod?a v¨¢?ho ?elania.
Svoju vysn¨ªvan¨² kuchy¨¾u si nemus¨ªte u? len predstavova? ¨C m??ete si ju k¨²pi? na spl¨¢tky, tak ako dopravu a mont¨¢?. Navy?e si sami ur?¨ªte dobu spl¨¢cania, ktor¨¢ v¨¢m vyhovuje.
Nevojde sa va?a nov¨¢ kuchy¨¾a do auta? Nevad¨ª, dovezieme v¨¢m ju a po?leme k v¨¢m aj mont¨¦rov, ktor¨ª ju zmontuj¨² a nain?taluj¨². Cena dopravy sa po?¨ªta pod?a hodnoty prepravovan¨¦ho tovaru.
Viac inform¨¢ci¨ª o slu?b¨¢ch
Mohlo by v¨¢s zauj¨ªma?
J¨ªdelnyVa?en¨ªK j¨ªdlu a pit¨ª