presko?i? na hlavny obsah
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

Detsk¨¢ IKEA

Deti maj¨² stra?ne d?le?it¨² pr¨¢cu ¨C najm? rozv¨ªja? svoje osobnosti a objavova? svet nav?kol. Ma? doma pre ne tie spr¨¢vne veci tomu len pom??e. Odo d¨¾a, kedy ste si ich priniesli domov a? po de¨¾, ke? raz uletia do sveta m??e ich sprev¨¢dza? n¨¢? detsky n¨¢bytok, ktory pre ne bude predstavova? to najlep?ie mo?n¨¦ dom¨¢ce ihrisko.
IN?PIR¨¢CIA DO DETSKEJ IZBY
N¨¢jdite svoje ob?¨²ben¨¦ ?arovn¨¦ miesto
Zobrazi? viac
Detsk¨¢ izba zariaden¨¢ bielou nastavite?nou poste?ou, ?atn¨ªkovou skri¨¾ou a komodou.
Detsk¨¢ izba so striebornou poschodovou poste?ou ustlanou tyrkysovymi a modrymi poste?nymi oblie?kami. Na podlahe je koberec s LED osvetlen¨ªm, ktory vyzer¨¢ ako javisko.
Detsk¨¢ izba s bielou detskou postie?kou s dvoma z¨¢suvkami, preba?ovac¨ªm pultom a ¨²lo?nou lavicou s ve?kou z¨¢suvkou na kolieskach.
Modr¨¢ detsk¨¢ postie?ka so sie?ovanymi bokmi v rodi?ovskej sp¨¢lni. Na obr¨¢zku s preba?ovac¨ªm pultom a bielo-bukovou ?atn¨ªkovou skri¨¾ou.
Detsk¨¢ izba zariaden¨¢ bielou nastavite?nou poste?ou, ?atn¨ªkovou skri¨¾ou a komodou.
Grafika kampane Po?me sa hra? a zmen¨ªme svet.
?53 % rodi?ov by chcelo objavi? svoje vn¨²torn¨¦ die?a a viac sa hra? so svojimi de?mi.¡°
Spr¨¢va IKEA o hran¨ª 2015
Po?me sa hra? a zmen¨ªme svet!
PR¨¢VE TERAZ V IKEA
Deti navrhuj¨² pre deti
Ply?ov¨² hra?ku IKEA SAGOSKATT v tvare sovy navrhlo osemro?n¨¦ diev?atko, ktor¨¦ chcelo ma? sovu doma, ale vedelo, ?e ozajstn¨² sovu doma ma? nem??e. Ide o jeden z v¨ª?aznych n¨¢padov na?ej ka?doro?nej s¨²?a?e pre deti.
Pokochajte sa na novych ply?ovych hra?k¨¢ch SAGOSKATT. N¨¢jdete medzi nimi sovu v tvare vaj¨ª?ka aj ??astn¨¦ho pav¨²ka. Navrhli ich deti z cel¨¦ho sveta v na?ej ka?doro?nej s¨²?a?i v kreslen¨ª.
Pozrite si viac ply?ovych hra?iek
SAGOSKATT Ply?ov¨¢ hra?ka € 2,99
Ply?ov¨¦ hra?ky IKEA SAGOSKATT s¨² vysledkom n¨¢vrhov det¨ª, ktor¨¦ pom¨¢haj¨² inym de?om. Je to kolekcia origin¨¢lnych pr¨ªtulnych tvorov, vr¨¢tane sovy v tvare vajca, tukana s d¨²hovym zob¨¢kom a modr¨¦ho ninja vt¨¢?ika ¨C v?etko v¨ª?azn¨ª n¨¢vrhy z na?ej ka?doro?nej s¨²?a?e v kreslen¨ª pre deti.
Blue text box
Myslite na bezpe?nos?
Zabr¨¢¨¾te nehod¨¢m sp?sobenym prevr¨¢ten¨ªm n¨¢bytku
V?etci chceme, aby bol n¨¢? domov bezpe?nym miestom. Spolo?nym ¨²sil¨ªm m??eme zabr¨¢ni? nehod¨¢m a urobi? z domova bezpe?nej?ie miesto.
V?etci chceme, aby bol n¨¢? domov bezpe?ny?m miestom. Nehody, ktor¨¦ sa st¨¢vaj¨² v dom¨¢cnosti, v?ak vystavuj¨² deti riziku. Spolo?ny?m ¨²sil¨ªm m??eme zabr¨¢ni? ty?mto nehod¨¢m a urobi? z domova bezpe?nej?ie miesto.
Najlep?¨ªm sp?sobom, ako si vytvori? bezpe?nej?¨ª domov, je pripevni? vyrobok k stene pod?a prilo?en¨¦ho n¨¢vodu a prostredn¨ªctvom kovania, ktor¨¦ sa nach¨¢dza v ka?dom balen¨ª. Bezpe?nostn¨¦ kovanie na komody je v IKEA s¨²?as?ou balenia u? cel¨¦ desa?ro?ia, rovnako ako aj odpor¨²?anie o prichyten¨ª n¨¢bytku k stene.
V pr¨ªpade, ak ste doteraz nepou?ili bezpe?nostn¨¦ kovanie a nem¨¢te ho u? k dispoz¨ªcii, m??ete si ho vyzdvihn¨²? bezplatne na Oddelen¨ª slu?ieb z¨¢kazn¨ªkom v obchodnom dome.
Kovanie si m??ete objedna? aj telefonicky na ?¨ªsle 02/48 226 111, emailom IKEA.info@IKEA.com, alebo vyu?ite objedn¨¢vkovy formul¨¢r.
No Youtube Player
N¨¢vod k upevneniu n¨¢bytku k stene
A illustration on a drawer attached to the wall and no climbing on the drawer
• Myslite na pripevnenie! Pou?ite bezpe?nostn¨¦ kovanie, ktor¨¦ je pribalen¨¦ k vyrobku. Vhodn¨¦ skrutky a hmo?dinky zvo?te pod?a typu steny. V pr¨ªpade potreby si pozrite prilo?eny n¨¢vod.
• Nikdy neukladajte TV ani in¨¦ ?a?k¨¦ predmety na komodu alebo iny druh n¨¢bytku, ktory nie je ur?eny na tak¨¦to pou?itie.
• ?a?k¨¦ predmety umiestnite do najni??¨ªch z¨¢suviek.
• Nikdy de?om nedovo?te liez? alebo zavesi? sa na z¨¢suvky, dvierka ?i police.
N¨¢vod k upevneniu n¨¢bytku k stene
N¨¢bytok mus¨ª by? pevne upevneny k stene.
Typ kovania na upevnenie n¨¢bytku k stene z¨¢vis¨ª od druhu va?ej steny. Ak materi¨¢l va?ej steny nie je uvedeny alebo ak m¨¢te nejak¨¦ ot¨¢zky, obr¨¢?te sa na najbli??ie ?eleziarstvo.
Typ steny
Sadrokart¨®n alebo omietka s drevenym st?pikom
Typ pripevnenia
Skrutku upevnite priamo do st?pika. Pou?ite napr. 5 mm skrutku do dreva zo s¨²pravy skrutiek a hmo?diniek IKEA FIXA.(Obr. 1)
Orange lineIllustration on a screw inserted in a wood stud
Obr. 1
Typ steny
Sadrokart¨®n bez dreven¨¦ho st?pika
Typ pripevnenia
Hmo?dinka so skrutkou. Pou?ite napr. 8 mm hmo?dinku zo s¨²pravy skrutiek a hmo?diniek IKEA FIXA. (Obr. 2)
Illustration on a screw and a wall plug inserted in a wall without wood studOrange line
Typ steny
Murivo
Typ pripevnenia
Pln¨¢ stena: hmo?dinka so skrutkou. Pou?itenapr. 8 mm hmo?dinku zo s¨²pravy skrutieka hmo?diniek IKEA FIXA. (Figure 3A)
Dut¨¢ stena: hmo?dinka do dutych stien (Obr. 3B)
Illustration on a srew and a plug inserted in a solid masonry wallIllustration on a toggle bolt inserted in a hollow masonry wall
Obr. 2
Obr. 3A
Obr. 3B
Prevencia
No Youtube Player
 Myslite na pripevnenie! Bro?¨²raStiahnite si Pr¨ªru?ku o kotven¨ª n¨¢bytku (PDF)Stiahnite si Pr¨ªru?ku o kotven¨ª n¨¢bytku na steny
Potrebujete mont¨¢?ny n¨¢vod pre v¨¢? n¨¢bytok? Kliknite na inform¨¢cie o vyrobku/ N¨¢vod na mont¨¢?
Blue text box
Spolo?ne vytv¨¢rame bezpe?nej?¨ª domov.
Ke? sa n¨¢bytok prevr¨¢ti, m??e d?js? k v¨¢?nym zraneniam, pri?om ohrozen¨¦ s¨² najm? deti. Zabr¨¢¨¾te ¨²razom sp?sobeny?m prevr¨¢ten¨ªm n¨¢bytku, a to tak, ?e ho pripevn¨ªte k stene pomocou kovania, ktor¨¦ je pribalen¨¦ k vy?robku.
N¨¢? bezpe?nostny domov a detsk¨¦ bezpe?nostn¨¦ produkty s¨² jednoduch¨¦ na in?tal¨¢ciu a pou?itie, a pokryvaj¨² v?etky oblasti dom¨¢cnosti.
Pozrite sa na na?e bezpe?nostn¨¦ produkty bezpe?nos? det¨ª
Zaria?te si bezpe?ny domov spolo?ne s IKEA
Zaria?te si bezpe?ny domov spolo?ne s IKEA
Zaria?te si bezpe?ny domov spolo?ne s IKEA
V dom¨¢cnosti doch¨¢dza k v???iemu mno?stvu ¨²razov ne? kdeko?vek inde. K najbe?nej?¨ªm nehod¨¢m v dom¨¢cnosti doch¨¢dza tam, kde s¨² ?udia vystaven¨ª p?sobeniu vody, tepla, otvoren¨¦ho oh¨¾a, jedovatych chemik¨¢li¨ª a kysli?n¨ªka uho?nat¨¦ho, alebo kde hroz¨ª nebezpe?enstvo p¨¢du. V pr¨ªpade det¨ª je nutn¨¦ pam?ta? aj na nebezpe?enstvo udusenia.


Viete, ?e:
- Na prvom mieste pr¨ª?in ¨²razov, ktor¨¦ nekon?ia smr?ou, s¨² v pr¨ªpade det¨ª pr¨¢ve p¨¢dy.
- 38 % ¨²razov s¨²visiacich s p¨¢dom doch¨¢dza u ?tvorro?nych a mlad?¨ªch det¨ª.
- K v???ine v¨¢?nych p¨¢dov d?jde v dom¨¢cnosti. U det¨ª je dvakr¨¢t v???ia pravdepodobnos?, ?e sa zrania pri p¨¢de doma ako v zariadeniach ur?enym na str¨¢?enie det¨ª.
Zabr¨¢¨¾te nehod¨¢m sp?sobenym prevr¨¢ten¨ªm n¨¢bytku (PDF)
Bezpe?ny domov (PDF)
Tipy pre bezpe?ny domov
Zabezpe?enie vysok¨¦ho n¨¢bytku
Vysoky n¨¢bytok ako kni?nice a policov¨¦ diely je nutn¨¦ upevni? k stene, aby sa zabr¨¢nilo ich prevr¨¢teniu. Kni?nice pou?¨ªvan¨¦ na predelenie miestnosti je nutn¨¦ z bezpe?nostnych d?vodov taktie? ukotvi?.
Proti?mykov¨¢ podlo?ka
Na ?myk?avych podlah¨¢ch m??ete ¨²razom pred¨ªs?, ak pod koberce a roho?ky pou?ijete proti?mykov¨¦ podlo?ky.
Bezpe?nej?ie schody
V?aka proti?mykovym lepiacim p¨¢sikom je ch?dza po schodoch bezpe?nej?ia.
Tlmi?e na dvierka
Tlmi?e dvierka pri zatv¨¢ran¨ª spomalia, tak?e sa nezatvoria prudko, ale pomaly a potichu.
Tlmi?e na z¨¢suvky
V?aka vstavanym tlmi?om sa z¨¢suvka zatvor¨ª pomaly, potichu a m?kko ¨C ?o ocenia najm? prst¨ªky zvedavych det¨ª.
Mal¨¦ deti sa pri objavovan¨ª okolit¨¦ho sveta ?asto spr¨¢vaj¨² inak, ako by sa spr¨¢val dospely. Poh?ad na veci z detskej perspekt¨ªvy v¨¢m pom??e by? v?dy o krok vpred v snahe zabr¨¢ni? nepr¨ªjemnym nehod¨¢m.
Bezpe?nos? v kuchyni
De?om nepr¨ªstupn¨¦ skrinky
Do skriniek a z¨¢suviek vybavenych poistkami m??ete ulo?i? nebezpe?n¨¦ predmety, chemik¨¢lie a lieky mimo dosahu det¨ª.
Poistky do z¨¢suviek
V?aka bezpe?nostnej poistke do z¨¢suvky bud¨² no?e, no?nice a ?al?ie nebezpe?n¨¦ predmety mimo dosahu det¨ª.
Nebezpe?enstvo vyliezania
Z¨¢suvkov¨¦ diely by nemali by? umiestnen¨¦ tam, kde by ich deti mohli pou?i? ako rebr¨ªk, po ktorom by sa dostali na pracovn¨² dosku alebo do bl¨ªzkosti varnej dosky.
Na dvierka skriniek a z¨¢suvky mo?no pou?i? bezpe?nostn¨¦ poistky, ktor¨¦ zabr¨¢nia de?om v ich otvoren¨ª.
Bezpe?nos? v k¨²pe?ni
K¨²pe?¨¾ov¨¦ podlo?ky
Podlo?ka s proti?mykovou ¨²pravou zabr¨¢ni po?myknutiu na mokrej podlahe v k¨²pe?ni.
Podlo?ka do vane
Mokr¨¢ va¨¾a dok¨¢?e by? poriadne ?myk?av¨¢. V?aka gumovej podlo?ke ?i men?¨ªm pr¨ªsavk¨¢m je va¨¾a bezpe?nej?ia pre v?etky vekov¨¦ kateg¨®rie.
Pre deti
Stoli?ka v k¨²pe?ni pom??e de?om pri vykon¨¢van¨ª mnohych ¨²konov. Preto mus¨ª by? stabiln¨¢, aby sa na nej dalo bezpe?ne st¨¢? a mus¨ª by? vybaven¨¢ proti?mykovym povrchom, aby sa na nej ne?mykalo.