presko?i? na hlavny obsah
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.
IKEA BUSINESS, BEKANTIKEA BUSINESS

IKEA BUSINESS

?as a peniaze s¨² v?dy vz¨¢cne, nez¨¢le?¨ª na tom, ?i sa zaober¨¢te maloobchodnym predajom, hotelierstvom alebo kancel¨¢rskou pr¨¢cou. Preto v¨¢s m??eme ubezpe?i?, ?e dobre navrhnuty kancel¨¢rsky n¨¢bytok sa nepova?uje za extravaganciu. Pozrite si, ako jednoducho m??ete zariadi? priestor nielen ?tylovo, ale najm? prakticky.
Pracov¨¾ain?pir¨¢cie do pracovnenovy syst¨¦m pracovnych stolov BEKANTVybavenie obchoduStravovacie a ubytovacie slu?by
BenefityNakupovanie onlineIKEA BUSINESS kontaktPlanovacIKEA BUSINESS bro?¨²ra
IKEA BUSINESS ergonomics
Navrhnut¨¦ pre pohodlie a odolnos?
?i u? pracujeme v kancel¨¢rii alebo doma, v???ina z n¨¢s str¨¢vi v???inu d¨¾a za pracovnym stolom. Pohodln¨¦ pracovisko je preto nevyhnutn¨¦ pre na?e zdravie a du?evn¨² pohodu. Ke??e ka?dy je iny, je d?le?it¨¦, aby sme mali kancel¨¢rsky n¨¢bytok, ktory sa d¨¢ prisp?sobi? na?im individu¨¢lnym potreb¨¢m.
Vytvorte si to najlep?ie pracovn¨¦ prostredie
Je d?le?it¨¦, aby ste si vytvorili ?o najpohodlnej?ie pracovn¨¦ prostredie, ktor¨¦ v¨¢m dokonale vyhovuje. Sedav¨¦ zamestnanie alebo st¨¢tie v nepohodlnej poz¨ªcii m??e sp?sobi? poranenia krku alebo chrbtice a z¨¢va?n¨¦ zdravotn¨¦ probl¨¦my.
Viac o ergon¨®mii (PDF)
IKEA BUSINESS benefity
Vyhody
Pre?o sa prihl¨¢si? do programu IKEA BUSINESS
Bankovy prevod
Otvor¨ªme v¨¢m bezhotovostny ¨²?et, na ktory si m??ete prev¨¢dza? ?ubovo?n¨¦ ?iastky pe¨¾az¨ª na va?e n¨¢kupy.
benefitybenefity
N¨¢kup na dia?ku
Tovar si m??ete objedna? e-mailom alebo sa informova? telefonicky. Pokia? si budete pria?, tovar vyskladn¨ªme, nablokujeme a doprav¨ªme priamo k v¨¢m.
benefit
Vyhody v pr¨ªpade ve?kych objedn¨¢vok
Pri n¨¢kupe nad €2 500 v¨¢m zabezpe?¨ªme vyzdvihnutie tovaru zadarmo a pri n¨¢kupe nad €5 000 tovar pre v¨¢s vyzdvihneme i doprav¨ªme zadarmo po celom Slovensku.
benefit
Dar?ekov¨¢ karta IKEA
H?ad¨¢te vhodny dar?ek pre svojich kolegov? Venujte im dar?ekov¨² kartu IKEA. Ka?dy si u? s¨¢m vyberie spomedzi t¨ªs¨ªcok mo?nost¨ª v IKEA to, ?o sa mu najviac p¨¢?i. Karty s¨² prenosn¨¦ a maj¨² neobmedzen¨² platnos?. Vlo?en¨² ?iastku nie je nutn¨¦ vy?erpa? jednorazovo. Dar?ekov¨¦ karty si m??ete objedna? na oddelen¨ª IKEA BUSINESS.
IKEA BUSINESS registr¨¢cia a nakupovanie online
4 kroky k registr¨¢cii
Registr¨¢cia do programu IKEA BUSINESS je jednoduch¨¢! Rovnako ako aj vybavenie objedn¨¢vky.
Vypl¨¾te registra?ny formul¨¢r na vykon¨¢vanie bezhotovostnych platieb
Registra?ny formul¨¢r (PDF)
V?eobecn¨¦ obchodn¨¦ podmienky IKEA (PDF)
Nakupovanie onlineNakupovanie online
Vypl¨¾te pln¨² moc na vybavenie n¨¢kupu
Pln¨² moc vo form¨¢te pdf n¨¢jdete tu.
Nakupovanie online
Aby sa v¨¢m pohodlnej?ie nakupovalo, vytvorte si vopred n¨¢kupny zoznam.
Nakupovanie online
Po?lite n¨¢m e-mail
Na e-mailov¨² adresu business489@IKEA.com za?lite vyplnen¨¦ dokumenty (registra?ny formul¨¢r, pln¨² moc a n¨¢kupny zoznam) spolu s inform¨¢ciami o mieste dodania a kontaktnej osobe. V najbli??om mo?nom ?ase v¨¢s bude kontaktova? konzultant IKEA BUSINESS a dohodne s vami podrobnosti oh?adne platby, slu?ieb a dodania tovaru.
Vypl¨¾te online formul¨¢r a z¨ªskajte IKEA BUSINESS kartu.
Ak chcete vr¨¢ti? preplatok zo z¨¢kazn¨ªckeho ¨²?tu, vyp¨ª?te, pros¨ªm, ?iados? (PDF).
U?ito?n¨¦ inform¨¢cie
IKEA BUSINESS bro?¨²ra
IKEA BUSINESS bro?¨²ra
Prin¨¢?a ?al?iu in?pir¨¢ciu a n¨¢pady pre va?e podnikanie. N¨¢jdete v nej nov¨¦ mo?nosti, ako si zariadi? pracovisko svojich snov. Nov¨² bro?¨²ru IKEA BUSINESS si m??ete teraz vyzdvihn¨²? v obchodnom dome IKEA alebo prezera? online.
Prezrite si bro?¨²ru IKEA BUSINESS
IKEA BUSINESS KONTAKT
IKEA BUSINESS KONTAKT SL¨²?I NA INFORM¨¢CIE TYKAJ¨²CE SA N¨¢KUPU PRE FIRMY.
V pr¨ªpade v?eobecnych ot¨¢zok n¨¢s m??ete kontaktova? na telef¨®nnom ?¨ªsle: +421 (0)2 48 226 111. Viac inform¨¢ci¨ª o mo?nostiach, ako kontaktova? IKEA, n¨¢jdete tu.
IKEA BUSINESS BRATISLAVA
Tel.: +421 (0)2 48 226 172
E-mail: business489@IKEA.com
Otv¨¢racie hodiny:
Pondelok ¨C Nede?a 9.00 ¨C 19.00
Tel.: +421 (0)2 48 226 221
IKEA BUSINESS kontakt
Nov¨¢ s¨¦ria kancel¨¢rskeho n¨¢bytku BEKANT s 10-ro?nou z¨¢rukou kvality
Novy sortiment stolov BEKANT m¨¢ moderny ?tyl a vyzer¨¢ dobre v akejko?vek kancel¨¢rii alebo konferen?nej miestnosti. Stoly BEKANT mo?no skombinova? s ¨²lo?nymi dielmi GALANT, ktor¨¦ s¨² v ponuke s rovnakymi povrchovymi ¨²pravami. Takto si m??ete svoje pracovisko prisp?sobi?, aby dokonale odr¨¢?alo va?e potreby, priestorov¨¦ mo?nosti a ?tyl.
Variabiln¨¦ zostavy pod?a va?ich potrieb
?kolenia, prezent¨¢cie, brainstormingy, porady, stretnutia... Konferen?n¨¢ miestnos? mus¨ª posl¨²?i? r?znym ¨²?elom. Ke? sa d¨¢ n¨¢bytok rychlo a jednoducho prestavi?, jedna miestnos? to v?etko hravo zvl¨¢dne.
BEKANT pracovny st?lOdolnos?Vlastny priestorUsporiadanie k¨¢blovChr¨¢¨¾te si svoje zdravie
1. Odolnos?
2. Vlastny priestor
3. Usporiadanie k¨¢blov
4. Ch¨¢¨¾?te si svoje zdravie
Asi v pr¨¢ci nem¨¢te ve?a pr¨ªle?itost¨ª tancova? na stole, ale v?aka stabilnej kon?trukcii a mimoriadne odoln¨¦mu povrchu v r?znych ¨²prav¨¢ch by ste si pokojne aj zatancova? mohli.
Priehradka na st?l BEKANT ?ikovne oddel¨ª v¨¢? osobny pracovny priestor od ostatnych a dopraje v¨¢m v pr¨¢ci trochu s¨²kromia. ?ahko sa pripev¨¾uje a m??ete si na ¨¾u tie? pripn¨²? odkazy a pozn¨¢mky.
V?etky stoly BEKANT s¨² vybaven¨¦ sie?kou na usporiadanie k¨¢blov. Na pracovnej ploche tak nebudete ma? sple? k¨¢blov, pri?om ostan¨² st¨¢le poruke.
St?l s elektricky nastavite?nou vy?kou v¨¢m umo?n¨ª meni? polohu pri pr¨¢ci. U?av¨ªte tak svojmu chrbtu po dlhom seden¨ª a budete sa c¨ªti? svie?o po cely de¨¾.
BEKANT pracovny st?l
Vyhody pracovnych stolov BEKANT:
IKEA BUSINESS
Vieme, ?o pre v¨¢s znamen¨¢ podnikanie
Vieme, ?e chcete n¨¢js? vhodn¨¦ rie?enia a kvalitn¨¦ vyrobky pre va?u spolo?nos?.
Nechcete plytva? ?asom a min¨²? cely v¨¢? rozpo?et. Je to tak?
Z¨¢hradn¨¢ kaviare¨¾ so sivymi skladac¨ªmi stolmi a kreslami pod slne?n¨ªkmi.
S¨¦ria TUNHOLMEN je testovan¨¢ na pou?itie vonku, preto je ide¨¢lna na vonkaj?ie sedenie.
Prestrety jed¨¢lensky st?l so spokojnymi hos?ami.
M¨¢me v ponuke r?zne ?tyly, ktor¨¦ v¨¢m pom??u vytvori? n¨¢ladu pod?a va?ich predst¨¢v ¨C dokonca m??e ladi? aj s va?im menu.
Vitajte v obchodnom dome s n¨¢bytkom a doplnkami, kde sa v?etko nach¨¢dza pod jednou strechou! Nech u? h?ad¨¢te akyko?vek vyrobok alebo slu?bu, dod¨¢vky, mont¨¢?e alebo in?tal¨¢cie. ?i u? vlastn¨ªte mal¨² kaviare¨¾, hotel alebo men?¨ª penzi¨®n, ?i pr¨¢ve s podnikan¨ªm za?¨ªnate, alebo ste u? sk¨²sen¨ª podnikatelia. Sme tu, aby sme v¨¢m pomohli premeni? va?e predstavy na skuto?nos?. C¨ª?te sa u n¨¢s ako doma!
?i u? pracujete v kancel¨¢rii, p?sob¨ªte v obchode alebo stravovac¨ªch a ubytovac¨ªch slu?b¨¢ch, m¨¢me v?etko, ?o potrebujete, na vytvorenie dokonal¨¦ho pracovn¨¦ho prostredia.
Bar s ob?erstven¨ªm zariadeny vysokymi a n¨ªzkymi stolmi v kombin¨¢cii so stoli?kami s r?znym dizajnom a farbami.
Pom??eme v¨¢m zrealizova? va?e sny
Potrebujete pomoc pri realiz¨¢cii? Alebo chcete v?etko necha? na n¨¢s?
Vyberte si z ponuky na?ich
slu?ieb
Pracovn¨ªk IKEA pom¨¢ha z¨¢kazn¨ªkovi.
?as a peniaze s¨² vz¨¢cne ¨C ?i u? podnik¨¢te v obchode, stravovac¨ªch a ubytovac¨ªch slu?b¨¢ch alebo pracujete v kancel¨¢rii. Pon¨²kame zariadenie do kancel¨¢ri¨ª a pre podnikate?ov s kvalitnym dizajnom, ktor¨¦ nie je extravagantn¨¦. Zistite, ak¨¦ je jednoduch¨¦ zariadi? si va?e priestory ?tylovo a z¨¢rove¨¾ prakticky.
IKEA BUSINESS bro?¨²ra
Biely konferen?ny st?l s ?iernym okrajom.
Kancel¨¢ria
Investujte do rie?en¨ª, ktor¨¦ spr¨ªjemnia a zefekt¨ªvnia va?u pr¨¢cu a navy?e bud¨² in?pirat¨ªvne.
Kancel¨¢ria
Pek¨¢re¨¾ s otvorenymi policami s ?erstvym chlebom.
Obchod
Sortiment n¨¢bytku a doplnkov IKEA na zariadenie kancel¨¢ri¨ª a prev¨¢dzok ka?d¨¦ho druhu.
Obchod
Hotelov¨¢ hala zariaden¨¢ sivym stolom v kombin¨¢cii so stoli?kou s vysokou opierkou chrbta so sivo-b¨¦?ovym po?ahom.
Stravovanie a ubytovanie
Sn¨ªvate o vlastnej kaviarni alebo re?taur¨¢cii? Alebo dokonca o hoteli? Skvel¨¦, tak sa do toho pustite!
Stravovacie a ubytovacie slu?by
PR¨¢VE TERAZ V IKEA
Vytvorte si nov¨¦ ¨²lo?n¨¦ priestory
Predaj¨¾a s bielym n¨¢stennym rie?en¨ªm a samostatne stojacim ¨²lo?nym rie?en¨ªm s dr?tenymi ko?mi.Pozrite si ¨²lo?ny syst¨¦m ALGOT
¨²lo?ny syst¨¦m ALGOT je ide¨¢lny, ak m¨¢te tenk¨¦ steny, alebo nem??ete do nich v?ta?. Pou?ite n¨¢stenn¨¦ alebo samostatne stojace rie?enie ALGOT a vytvor¨ªte novy priestor pre mal¨¦ podnikanie alebo umeleck¨¦ ?t¨²dio.
Obchodny dom IKEA
Obr¨¢?te sa na n¨¢s
Najjednoduch?¨ª sp?sob, ako vyu?i? na?e slu?by, je nav?t¨ªvi? obchodny dom IKEA. M??ete n¨¢s tie? kontaktova? s va?imi ot¨¢zkami.
Kontaktn¨¦ inform¨¢cie
Zjednodu?te si nakupovanie
Neviete sa do?ka?, ako rozbehnete svoje podnikanie? ?iadny probl¨¦m! Sta?¨ª si prinies? zoznam vec¨ª, ktor¨¦ potrebujete, do obchodn¨¦ho domu IKEA a zobra? si n¨¢kupny voz¨ªk. V???ina z na?ich vyrobkov je balen¨¢ naplocho, tak?e si ich m??ete jednoducho sami odviez? domov a zmontova?. Alebo by ste rad?ej vyzdvihnutie tovaru a jeho doru?enie nechali na niekoho in¨¦ho?
?lt¨¢ dod¨¢vka
Dopravn¨¦ slu?by
V???ina na?ich vyrobkov je navrhnut¨¢ a zabalen¨¢ tak, ?e si ich ?ahko odveziete domov sami. Ale ak chcete, postar¨¢me sa o dopravu v¨¢?ho n¨¢kupu a? k v¨¢m domov alebo do kancel¨¢rie. Ceny sa s¨² z¨¢visl¨¦ od vzdialenosti.
Dopravn¨¦ slu?by
?lt¨¢ dod¨¢vka s pracovn¨ªkom IKEA.
Vyzdvihnutie tovaru s dopravou
Objednajte si slu?bu vyzdvihnutia tovaru s dopravou a my urob¨ªme v?etku ?a?k¨² pr¨¢cu za v¨¢s. N¨¢bytok z v¨¢?ho n¨¢kupn¨¦ho zoznamu vyzdvihneme a doprav¨ªme a? k v¨¢m domov alebo do kancel¨¢rie.
Vyzdvihnutie tovaru s dopravou
?lt¨¢ v?ta?ka
Mont¨¢?ne slu?by
Vyrobky IKEA s¨² navrhnut¨¦ tak, aby ste si ich jednoducho zmontovali sami. Tak u?etr¨ªte va?u pe¨¾a?enku. Ak sa v?ak mont¨¢?ou nechcete zaobera?, na?a partnersk¨¢ mont¨¢?na firma v¨¢m pom??e s mont¨¢?ou nov¨¦ho n¨¢bytku a odstr¨¢nen¨ªm obalu.
Mont¨¢?ne slu?by
Obr¨¢zok mont¨¦rok.
In?tala?n¨¦ slu?by
Na?e in?tala?n¨¦ slu?by v¨¢m u?etria ?as aj n¨¢mahu. Pon¨²kame mo?nosti in?tal¨¢cie pod?a va?ich potrieb.
In?tala?n¨¦ slu?by
Karta IKEA BUSINESS
Platba/finan?n¨¦ slu?by
Ak ste na?li rie?enie do va?ej vysn¨ªvanej kancel¨¢rie a potrebujete viac inform¨¢ci¨ª oh?adom mo?nost¨ª platby a financovania, obr¨¢?te sa na n¨¢s a my v¨¢m pom??eme premeni? v¨¢? sen na skuto?nos?.
Platba/finan?n¨¦ slu?by