presko?i? na hlavny obsah
Product Recycling Fund
The price of this item includes a contribution to a Product recycling fund to ensure that waste electrical and electronic equipment is collected and recycled in a responsible manner.

N¨¢bytok, bytov¨¦ zariadenie a doplnky

D?vod na oslavu ka?dy de¨¾
Adventny kalend¨¢r IKEA
Viano?n¨¦ strom?eky v IKEA!
H?ad¨¢te vhodny dar?ek na Vianoce?
Slovensk¨¦ deti sa vo svete nestratia

N¨¢bytok, bytov¨¦ zariadenie a doplnky

Objavte viac  Nakupujte on-line

Nakupujte on-line

Chcete u?etri? ?as? On-line m¨¢me otvoren¨¦ 365 dn¨ª v roku. Nakupujte odkia?ko?vek a kedyko?vek...
Zistite viacPl¨¢novanie on-line
H?ad¨¢te in?pir¨¢ciu a pomoc pri zaria?ovan¨ª svojej dom¨¢cnosti?
Vyu?ite pl¨¢nova?e      Druhy ?ivot n¨¢bytku?asopis IKEA FAMILYIKEA kolekcieFinan?n¨¦ slu?by?asopis IKEA FAMILYBezpe?nos?

Druhy ?ivot n¨¢bytku

Pridaj sa k n¨¢m

Nov¨¦ kolekcie

Finan?n¨¦ slu?by

Bezpe?nos?

Nov¨¦ vydanie

Zabezpe?te svojmu nepotrebn¨¦mu n¨¢bytku IKEA novy domov.
R?znorod¨¢ pr¨¢ca v prostred¨ª, do ktor¨¦ho ?ahko a rychlo zapadnete.
Origin¨¢lne s jedine?nym dizajnom. Tak¨¦ s¨² limitovan¨¦ kolekcie n¨¢bytku a doplnkov #KolekcieIKEA.
N¨¢kup na spl¨¢tky bez hotovosti a bez navy?enia.
Pr¨ªbehy, n¨¢v?tevy, premeny, in?pir¨¢cie a e?te ove?a viac.
V?etci chceme, aby bol n¨¢? domov bezpe?nym miestom. Zabr¨¢¨¾me nehod¨¢m v dom¨¢cnosti.
Zistite viacVoln¨¦ pracovn¨¦ miesta

Pl¨¢novanie on-line

Objavte viacZistite viacPrezrite si ?asopisZistite viac

U?ito?n¨¦ inform¨¢cie

IKEA BRATISLAVA
IKEA BRATISLAVA
Aktu¨¢lne ponuky a akcie
Kontaktujte n¨¢s
E¨Cmail
Ot¨¢zky a odpovede
Naj?astej?ie ot¨¢zkyN¨¢v?tevny poriadokOtv¨¢racie hodiny
Otv¨¢racie hodiny
Otvoren¨¦ 7 dn¨ª v ty?dni!
Pondelok - nede?a: 9.00 - 21.00
Re?taur¨¢cia
Pondelok - nede?a: 8.30 - 21.00
Detsky k¨²tik:
Pondelok - nede?a: 8.30 - 21.00

Zatvoren¨¦ v d¨¾och:
1. 1. , 6. 1.,
Ve?ky piatok, Ve?kono?n¨¢ nede?a, Ve?kono?ny pondelok,
1. 5., 8. 5., 5. 7., 29. 8., 1. 9., 15. 9., 1. 11., 17. 11.,
24. 12., 25. 12., 26. 12.,
31. 12. Otvoren¨¦ v ?ase 9.00 ¨C 16.00
Kontaktn¨¦ centrum
Pondelok - Nede?a: od 9.00 - 21.00
Tel: 02/48 226 111
Vyrobky stiahnut¨¦ z predaja
Bezpe?nos? na?ich z¨¢kazn¨ªkov je pre n¨¢s prvorad¨¢. V?etky na?e materi¨¢ly a vyrobky d?kladne testujeme, aby sp?¨¾ali najpr¨ªsnej?ie bezpe?nostn¨¦ normy a predpisy. Pokia? sa napriek v?etkym kontrol¨¢m stane chyba, ?i u? je to chyba materi¨¢lu alebo chyba, ktor¨¢ ohrozuje pou?itie vyrobku - IKEA na t¨²to skuto?nos? svojich z¨¢kazn¨ªkov v?dy upozor¨¾uje a vyrobok s?ahuje z predaja.
Tla?ov¨¦ spr¨¢vy
U n¨¢s v IKEA sa neust¨¢le nie?o deje - ?i u? s¨² to nov¨¦ vyrobky, novy sortiment alebo in?pirat¨ªvne inov¨¢cie vo svete zaria?ovania dom¨¢cnosti.
Viac inform¨¢ci¨ªViac inform¨¢ci¨ªTu n¨¢jdete v?etky inform¨¢cie o vyrobkoch stiahnutych z predaja.
Adresa:
IKEA Bratislava s.r.o.
AVION Shopping Park
Ivansk¨¢ cesta 18
821 04 Bratislava
Mo?nosti platby
Mo?nosti platby