???????????????????

??????????????????????????

????????????????????????????????? ???????????????????????????? ??????? ??????????????????????????????????????????????????????????? LED ??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
Cotton from more sustainable sourcesIKEA is all-in with 100% LED
Cotton. Image: WWF
เด็กผู้หญิงกำลังแกะเปลือกส้มในครัวที่เต็มไปด้วยข้าวของที่เอื้อต่อการอยู่บ้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
???????????????????????????????????
พนักงานสองคนกำลังติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาสโตร์อิเกีย
??????????????????
ผู้หญิงและเด็กๆ ในหมู่บ้านในชนบทของอินเดีย
?????????????
?????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????? ?????????
Meechai School