Pre?i na glavni sadr?aj

POSAO U IKEA SRBIJA

Mi radimo zajedno

kolaž fotografija IKEA zaposlenih
Verujemo u ljude! Za uspe?nu poslovnu ideju treba imati san. A za ostvarenje sna treba imati ljude.
?eli? li da radi? u kompaniji IKEA, pogledaj otvorena radna mesta
Ako radno mesto za koje ?eli? da se prijavi? trenutno nije otvoreno, mo?e? napisati otvorenu prijavu za poziciju/e koju ?eli? i tako pokazati zainteresovanost da postane? deo IKEA tima.
Sastavi i po?alji otvorenu prijavu
POSAO U IKEA GRUPI: KO SMO MI | NA?E RADNO MESTO | NA?E MOGU?NOSTI | NA?E POVLASTICE
KO SMO MI
Pozitivan timski duh
Raznolika smo grupa jednostavnih i iskrenih ljudi vo?ena stra??u prema ure?enju doma. Poti?emo iz razli?itih delova sveta, ali smo svi inspirisani istom vizijom: ?stvoriti bolji svakodnevni ?ivot za ?to vi?e ljudiˇ°. Na?a vizija se ostvaruje zahvaljuju?i zajedni?kim ljudskim vrednostima. Na njima su zasnovani na? rad i kultura, saose?ajni, otvoreni i iskreni.
Raditi u kompaniji IKEA zna?i raditi u prijateljskom okru?enju. Na?a kultura se zasniva na ose?anju zajedni?tva, entuzijazmu i pozitivnom stavu. I zato uvek tra?imo pozitivne osobe koje odlikuju takve osobine.
No Youtube Player
Interesuje te kako izgleda posao u IKEA Grupi? Saznaj od nekih od na?ih zaposlenih.
IKEA vrednosti
IKEA vrednosti nam poma?u da vodimo poslovanje, re?avamo probleme i zajedno donosimo pametne odluke. Na?a kultura i vrednosti odra?avaju to ko smo mi, ono u ?ta verujemo za ?ta se zala?emo.
Zajedni?tvo
Zajedni?tvo zna?i da svako od nas nosi odre?eni teret kada se za to pojavi potreba, na kojoj god da smo funkciji ili poziciji u kompaniji.
Briga za ljude i planetu
?elimo da imamo pozitivan uticaj na planetu tako ?to ?emo ponuditi veliku koli?inu proizvoda koji su proizvedeni od odr?ivih resursa i kori??enjem novih koncepata proizvodnje, materijala i tehnologije.
Briga o tro?kovima
Svakog dana i na svakom mestu trudimo se da otkrijemo i uklonimo nepotrebne tro?kove na svim nivoima,jer pristupa?ne cene nije mogu?e ostvariti ako sami tro?kovi nisu niski
Jednostavnost
Verujemo u ljude i po?tujemo jedni druge bez obzira na poziciju, pol ili pro?lost i obrazovanje.
Usavr?avanje i pobolj?anje
Jaka volja za obnavljanjem i unapre?enjem, uvek u cilju dobrobiti za veliki broj ljudi, jeste jedna od zvezda vodilja koja stoji iza na?eg uspeha
Druga?iji u pravom smislu te re?i
Kada stvari radimo na druga?iji na?in radimo ih tako sa jasnom vizijom ¨C da ostvarimo jo? ve?u vrednost za kupce, smanjimo tro?ak, unapredimo efikasnost i oja?amo IKEA Brend kao jedinstven, zna?ajan i pouzdan brend.
Dodeljivanje i preuzimanje odgovornosti
Ovde je kona?ni cilj izgradnja me?usobnog poverenja, stalni pozitivizam i orijentisanost ka budu?nosti.
Vo?stvo li?nim primerom
Vo?stvo primerom zna?i zalaganje za IKEA vrednosti u svakom trenutku. To je misija koju ima svako od nas bez obzira na poziciju na kojoj smo.
Raznolikost i inkluzija
Na?a kultura promovi?e zajedni?tvo, imaju?i uvek na umu da svaki pojedinac daje dodatnu vrednost timu. Znamo da na?a snaga dolazi iz razlika i sli?nosti zaposlenih.
Pro?itaj kako je Ingvar Kamprad opisao IKEA vrednosti u ?Zave?tanje trgovca name?tajemˇ°.
?eli? li da nam se pridru?i??
Pogledaj otvorena radna mesta
3 IKEA zaposlena o našim vrednostima
IKEA ZAPOSLENA O NA?IM VREDNOSTIMA
Tijana Mirkovi?
?Imamo razli?ite du?nosti u okviru kompanije, ali smo deo iste celine, svaki zaposleni je va?an i na svoj na?in doprinosi ostvarivanju zajeni?kih ciljeva. Delimo iste vrednosti i spremni smo da priznamo i u?imo iz na?ih gre?aka.ˇ°
Fotografija Tijane Mirković
Kristijan Avzner
?U vreme konstantnih promena kojima smo neprekidno izlo?eni, na?a prirodna te?nja da na njih odgovorimo je kroz svakodnevno usavr?avanje: u?enje kroz obavljanje standardnih i novih poslova, razvoj kroz konsultacije i neformalne razgovore sa svojim liderima i kolegama, napredovanje kroz posve?enost, poku?aje i gre?ke, pronala?enje boljih na?ina. Dokle god mi rastemo, raste i IKEA.ˇ°
Fotografija Kristijana Avzner
Sonja Ko?anin Tur?ijan
?Jednostavnost u kompaniji IKEA zna?i da slu?amo zdrav razum i da se trudimo da budemo ?to efikasniji. Time ne samo da izbegavamo nepotrebnu birokratiju, komplikovana pravila i dodatne tro?kove, nego i olak?avamo svakodnevicu sebi i drugima.ˇ°
Fotografija Sonje Košanin Turšijan
POSAO U IKEA GRUPI: KO SMO MI | NA?E RADNO MESTO | NA?E MOGU?NOSTI | NA?E POVLASTICE
NA?E RADNO MESTO
Mesto kojem pripada?
Kad radi? u IKEA Grupi, deo si inspirativne, zabavne i u?urbane okoline. Najve?a smo svetska maloprodaja name?taja i proizvoda za ure?enje doma te imamo vi?e od 155 000 zaposlenih i poslujemo u 43 zemlje. Ipak, ne poslujemo na birokratski na?in. S nama uvek mo?e? biti ono ?to jesi. Zapravo, to i ?elimo!
Mi u kompaniji IKEA po?tujemo jedni druge. Po?tujemo me?usobnu razli?itost i cenimo sva?iji doprinos. I zato, u kojoj god zemlji da radi?, deo si grupe razli?itih ljudi razli?itog porekla, li?nih, posebnih ve?tina i neobi?nog smisla za humor.
Dvoje IKEA dizajnera proverava uzorke tekstila
Zaposlena u kompaniji IKEA prolazi kroz kancelariju
Dvoje zaposlenih u kompaniji IKEA traži informacije na kompjuteru u robnoj kući
Doprinos pojedinca
U kompaniji IKEA tvoje mi?ljenje je va?no. Cenimo ljude koji se ne pla?e da iska?u svoje ideje i pomognu nam da postanemo bolji. Sre?ni smo jer imamo preduzimljive zaposlene koji su spremni da zasu?u rukave kako bi IKEA postala jo? bolje mesto za rad.
IKEA zaposleni na Odeljenju samoposluživanja u robnoj kući
POSAO U IKEA GRUPI: KO SMO MI | NA?E RADNO MESTO | NA?E MOGU?NOSTI | NA?E POVLASTICE
NA?E MOGU?NOSTI
U kompaniji IKEA ne postoji tipi?na karijera
U kompaniji IKEA mo?e neverovatno mnogo da se nau?i i da se napreduje. Svoje zaposlene podsti?emo da se oprobaju u razli?itim ulogama i mnogi od njih promene vi?e radnih mesta i zemalja tokom svoje karijere. Mo?e? da kreira? sopstveni put u skladu s planom svog profesionalnog razvoja i ciljevima za budu?nost.
Verujemo da svaki zaposleni ima potencijal za rast. Kada ti raste?, IKEA raste zajedno s tobom. Saznaj vi?e o razli?itim mogu?nostima ili pogledaj slobodna radna mesta kako bi tvoj rast po?eo ve? danas.
No Youtube Player
Postoje razli?ita radna mesta u kompaniji IKEA. Poslu?aj iskustva nekih od na?ih zaposlenih.
?eli? li da nam se pridru?i??
Pogledaj otvorena radna mesta
IKEA zaposleni u robnoj kući pomaže kupcu da pronađe neku informaciju u kompjuteru
IKEA zaposleni u distributivnom centru
Odnosi s kupcima
Svako od nas ima svoju ulogu u robnoj ku?i i van nje, od infopulta do blagajni, od povra?aja i zamene robe do kontakt-centra.
IT
Najboljim poslovnim re?enjima pru?amo podr?ku kompaniji IKEA. Informati?ka slu?ba (IT) pru?a brze i korisnicima prilago?ene usluge, a ne samo tehnolo?ka re?enja.
Marketing
Na? glavni zadatak predstavlja izgradnja IKEA robne marke i motivisanje ljudi da zavire u na?e robne ku?e, prepoznaju?i vrednosti na?e ponude.
Ljudski resursi
Odeljenje za ljudske resurse se bavi zapo?ljavanjem, obukom i povlasticama za zaposlene. Na? zadatak je da privu?emo, usavr?avamo i motivi?emo svoje kolege.
Restoran (IKEA FOOD)
Ako si ljubitelj kuvanja, nudimo razli?ita radna mesta u Restoranu, Bistrou i Du?anu ?vedske hrane.
Nabavka
Poslujemo ?irom sveta kako bismo kompaniji IKEA i njenim kupcima obezbedili najbolji odnos cene i kvaliteta.
Finansije i administracija
Vodimo ra?una o finansijskim zahtevima kompanije IKEA i donosimo strate?ke poslovne odluke kako bismo obezbedili stalan rast.
Logistika
Na? je zadatak da obezbedimo da se protok robe od dobavlja?a do kupaca odvija neometano i na najefikasniji na?in. Zato nam odli?no ide pakovanje proizvoda u pljosnate kutije.
Prodaja
Obo?avamo rad u maloprodaji i s ljudima. Svakodnevno radimo na razvoju IKEA asortimana i koncepta samoposlu?ivanja.
Dizajn i razvoj proizvoda
Mi smo dizajneri i razvojni in?enjeri koji se bave kreiranjem i pobolj?anjem IKEA asortimana.
Komunikacija i unutra?nje ure?enje
Zahvaljuju?i dobroj strategiji i talentu za vizuelno, na hiljade proizvoda o?ivi u robnim ku?ama i ostalim medijima.
Odr?ivost i TQE (Tehnika, kvalitet i okolina)
Pratimo razvoj proizvoda i ?itav lanac snabdevanja. Radimo na pobolj?anju svih aspekata kvaliteta proizvoda.
POSAO U IKEA GRUPI: KO SMO MI | NA?E RADNO MESTO | NA?E MOGU?NOSTI | NA?E POVLASTICE
NA?E POVLASTICE
Zaposlenje kod nas ima prednosti
Brinemo se o svojim zaposlenima. Va?no nam je da ose?a? da te drugi po?tuju i uva?avaju. Bez obzira na radno mesto koje imamo u kompaniji IKEA, svako od nas je va?an kako bismo stalno rasli. I zato, bez obzira na to gde ?ivi? i gde radi?, ima?e? razne povlastice.
Ovo su samo neke od njih.
IKEA zaposleni na pauzi za kafu
U?enje i razvoj na poslu
Mi ula?emo u razvoj svojih zaposlenih i nudimo ?itav niz razli?itih internih programa obuke. Ti su programi namenjeni svima koji ?ele da nau?e ne?to novo i razvijaju se.
Mogu?nosti razvoja
Svaki IKEA zaposleni mo?e da kreira plan svog profesionalnog razvoja. Zajedno s menad?erom, postavlja? ciljeve za godinu koja je pred tobom ali i za budu?nost.
Jo? ni?e cene
Svi znaju da su cene u kompaniji IKEA odli?ne. Za na?e zaposlene cene su jo? bolje. Kao IKEA zaposleni, dobija? popust na IKEA proizvode u svim robnim ku?ama IKEA ?irom sveta.
IKEA fotograf u studiju
Fika
Predstavlja ?vedsku tradiciju koja se ?iri IKEA kompanijom ?irom sveta. ?Fikaˇ° nije samo pauza za kafu, ona je mnogo vi?e od toga. Za vreme ?fikeˇ° razgovaramo, opu?tamo se i zbli?avamo s kolegama. U toku ?fikeˇ° sinule su nam neke od najboljih ideja i doneli smo neke od najboljih odluka.
Devojka pije čaj na svom skuteru
MO?DA TE ZANIMA I:
LJUDI I PLANETA
Za odr?ivu budu?nost
Otkrij ?ta za nas zna?i odr?ivost i kako vodimo ra?una o ljudima i planeti. Saznaj vi?e na Ljudi i planeta
Fotografija male Indijke u učionici
O IKEA GRUPI
Na?a organizacija
Ako ?eli? da sazna? vi?e o na?em radu pre nego ?to se prijavi? za posao, to mo?e? ovde da pro?ita?. Saznaj vi?e o IKEA Grupi
Mladić pije kafu u IKEA restoranu