Pre?i na glavni sadr?aj

IKEA KONCEPT

Mi radimo na druga?iji na?in

Gomila IKEA kutija na biciklu za dostavu koji vozi muškarac s naočarima
Stalno se pitamo: Postoji li bolji na?in? Zato je ponuda IKEA proizvoda za ure?enje doma uvek jedinstvena, dok se mi trudimo da stvaramo bolju svakodnevicu za ?to vi?e ljudi.
IKEA KONCEPT: IDEJA | LOKACIJE ?IROM SVETA | STRUKTURA FRAN?IZE
IDEJA
Za ve?inu ljudi
IKEA Koncept zasniva se na ideji ponude asortimana proizvoda za ure?enje doma koje sebi mo?e da priu?ti ve?ina ljudi, a ne samo nekolicina. Ovo posti?emo kombinacijom funkcionalnosti, kvaliteta, dizajna i vrednosti - uvek imaju?i na umu odr?ivost. IKEA Koncept prisutan je u svakom segmentu na?e kompanije, po?ev?i od dizajna, nabavke, pakovanja i distribucije, pa sve do na?eg poslovnog modela. Na? cilj je da pomognemo ?to ve?em broju ljudi da ostvare bolji ?ivot kod ku?e.
Kako IKEA Koncept postaje stvarnost
IKEA Koncept ostvaruje se na mnogo na?ina: kroz na?e robne ku?e ?irom sveta, u IKEA katalogu, putem interneta i aplikacija i, ?to je najva?nije, u milionima domova ljudi ?irom sveta.
No Youtube Player
IKEA katalog, sada sa tehnologijom pro?irene stvarnosti
Niz različitih verzija IKEA logotipa od 1951. godine do danas
1951
1954
1967
1981
1983
Pri?a o nazivu
Ime IKEA nastalo je kombinacijom inicijala osniva?a kompanije, Ingvara Kamprada (IK), i po?etnih slova farme i sela u kome je odrastao - Elmtaryd i Agunnaryd (EA). Logotip kompanije IKEA nije se previ?e menjao kroz istoriju rada kompanije, a verzija iz 1967. godine u?vrstila se kao simbol IKEA poslovanja.
IKEA LÖVBACKEN pomoćni stočić prikazan sa strane
Zajedno ?tedimo novac
Kupci kompanije IKEA imaju va?nu ulogu u onome ?to nazivamo proces demokratskog dizajna: Mi uradimo svoj deo posla, ti uradi? svoj, i zajedno ?tedimo novac. Kupci su uklju?eni u proces na mnogo na?ina - kroz sastavljanje proizvoda u pljosnatim pakovanjima (prvi put upotrebljena pre 60 godina za sto L?VET), svojom ekolo?kom osve??eno??u kad je u pitanju ?ivot kod ku?e i kroz pru?anje povratnih informacija na?oj kompaniji - a ovo su samo neki od na?ina. Pogledaj IKEA L?VBACKEN pomo?ni sto?i?.
IKEA KONCEPT: IDEJA | LOKACIJE ?IROM SVETA | STRUKTURA FRAN?IZE
Deo logotipa kompanije IKEA na prednjoj strani robne kuće s plavim nebom u pozadini
LOKACIJE ?IROM SVETA
Sti?emo do sve ve?eg broja ljudi
Svake se godine ?irom sveta otvaraju nove robne ku?e IKEA. Pogledaj na?u interaktivnu mapu da vidi? sve na?e trenutne lokacije i dobije? najnovije informacije o budu?im otvaranjima robnih ku?a.
IKEA KONCEPT: IDEJA | LOKACIJE ?IROM SVETA |STRUKTURA FRAN?IZE
STRUKTURA FRAN?IZE
Negovanje IKEA Koncepta
Po?etkom 80-ih godina pro?log veka - u trenutku kad robne ku?e IKEA postoje ve? u 20 zemalja a nove se otvaraju - osniva? kompanije IKEA, Ingvar Kamprad, shvatio je da mora da za?titi jedinstveni IKEA Koncept kako bi kompanija mogla dalje da se razvija. ?eleo je potpunu nezavisnost i dugoro?nu vlasni?ku strukturu, tako da transformacija u deoni?arsko dru?tvo nije dolazila u obzir. Osim toga, smatrao je da sve kompanije koje rade u okviru brenda IKEA treba da obezbede resurse da bi mogle dalje da se razvijaju.
Tako je uspostavljen IKEA sistem fran?iza. Danas sve robne ku?e IKEA (osim robne ku?e IKEA u Delftu u Holandiji koja se nalazi u vlasni?tvu Inter IKEA Systems B.V.), rade u okviru ugovora o fran?izi. Inter IKEA Systems B.V. vlasnik je IKEA Koncepta i svetski vlasnik IKEA fran?ize. Saznaj vi?e o fran?iziranju na IKEA na?in.
Majka, otac i dete zajedno jedu u IKEA Restoranu, dok se u pozadini dvoje dece igra.
MO?DA TE ZANIMA I:
Otac koji kuva s malim sinom
O IKEA GRUPI
?elimo ti dobrodo?licu u na?u kompaniju
Mi smo kompanija vo?ena vrednostima i stra??u prema ?ivotu kod ku?e. Svaki proizvod koji napravimo odraz je na?e ?elje za stvaranjem boljeg doma. Saznaj vi?e o na?oj viziji i strukturi kompanije
Fotografija male Indijke u učionici
LJUDI I PLANETA
Za odr?ivu budu?nost
Saznaj ?ta za nas zna?i odr?ivost i ?ta mi ?inimo da pomognemo ljudima i planeti. Istra?i Ljude i planetu