Pre?i na glavni sadr?aj

LJUDI I ZAJEDNICE

Ljudi su nam na prvom mestu

Žene i deca u Indiji
?elimo da doprinesemo stvaranju boljeg ?ivota za ljude i zajednice koje svojim poslovanjem dotaknemo. Od na?ih zaposlenih i dobavlja?a pa sve do dece i porodica koje ?ive u nekima od najosetljivijih zajednica na svetu; u svemu ?to radimo, trudimo se da uvek podsti?emo jednakost, razli?itost i po?tovanje ljudskih prava. Preuzmi IKEA Izve?taj o odr?ivosti za 2016. u PDF-u
LJUDSKA PRAVA
Svako zaslu?uje bolji svakodnevni ?ivot
Na?a vizija o stvaranju boljeg svakodnevnog ?ivota za ve?inu ljudi uklju?uje na?e zaposlene, kupce, dobavlja?e te zajednice u kojima oni ?ive. Po?tovanje ljudskih prava, zasnovano na Deklaraciji Ujedinjenih nacija o poslovanju i ljudskim pravima, prisutno je u svemu ?to radimo i uklju?eno je u na? kodeks pona?anja dobavlja?a pod imenom IWAY Standard. Preuzmi IWAY Standard u PDF-u.
Mi u kompaniji IKEA verujemo u ljude
Ula?emo velike napore kako bismo svima pru?ili jednake mogu?nosti i unapre?ivali ljudska prava. Prema svakom zaposlenom se odnosimo ravnopravno i svakome pru?amo jednake mogu?nosti bez obzira na nacionalnu, polnu i seksualnu orijentaciju te fizi?ke sposobnosti i godine. Saznaj vi?e u Posao u IKEA Grupi
Three IKEA co-workers in a room setting consisting of two orange desks with chairs, a white chest of drawers and open wall shelves.
Podr?avamo eti?ko zapo?ljavanje migranata
Za mnoge migrante budu?nost sa sobom mo?e nositi velike tro?kove zaposlenja i, u najgorim slu?ajevima, du?ni?ki rad. U kompaniji IKEA, postavili smo jasne standarde za anga?ovanje i zapo?ljavanje radnika definisane u kodeksu pona?anja IWAY. Ni u kakvim okolnostima ne toleri?emo prisilni rad niti trgovinu ljudima. Od svojih dobavlja?a o?ekujemo da se s po?tovanjem odnose prema zaposlenima i ponude im transparentne uslove zapo?ljavanja, kao i dobre uslove za rad i ?ivot.
Zajedni?kim radom podsti?emo promene
U mnogim dr?avama su prakse zapo?ljavanja slo?ene i uklju?uju nekoliko organizacija. Da bismo podr?ali svoje dobavlja?e pri savladavanju tih izazova, sara?ujemo s Me?unarodnom organizacijom za migracije (International Organization for Migration ¨C IOM). U jugoisto?noj Aziji ve? smo sara?ivali na uspe?nom mapiranju postupka regrutacije od dobavlja?a do dr?ava porekla radnika, a ta ?emo saznanja koristiti da bismo podr?ali eti?ko regrutovanje migranata i doprineli trajnim promenama.
Saznaj vi?e o Me?unarodnoj organizaciji za migracije
Velika fabrika u kojoj radnici rade sedeći za klupama.
Devojčica iz Indije u školi
Verujemo u za?titu dece
?inimo sve ?to je u na?oj mo?i kako bismo postupali u najboljem interesu dece, bilo da je re? o na?inu na koji dizajniramo svoje proizvode ili o tome ?ta preduzimamo kako bismo iskorenili de?ji rad.
U potpunosti smo posve?eni deci.
Kada je re? o na?im proizvodima i robnim ku?ama, poku?avamo da stvari sagledamo iz de?je perspektive. ?elimo da na?i proizvodi poma?u njihov razvoj i da na?e robne ku?e postanu mesto za igru na kome se ose?aju kao kod ku?e. Sara?ujemo sa stru?njacima za de?ji razvoj kako bismo saznali i razumeli njihove potrebe tokom razli?itih faza razvoja.
Zabrana de?jeg rada
Verujemo da deca imaju pravo na za?titu od iskori??avanja, zlostavljanja i zanemarivanja. Za kompaniju IKEA de?ji rad u potpunosti je neprihvatljiv, pa aktivno radimo na njegovom spre?avanju i iskorenjivanju. Na? kodeks postupanja u vezi s de?jim radom koji primenjujemo od 2000.god, razvijen je u bliskoj saradnji s organizacijom Save the Children te uz konsultaciju s Me?unarodnom organizacijom rada (ILO) i UNICEF-om.
Kreiranje dugoro?nih re?enja
Spre?avanje i iskorenjivanje de?jeg rada, predstavlja veliki izazov koji mo?emo da re?imo jedino ako se fokusiramo na izvor problema. Upravo zato fondacija IKEA Foundation poma?e programe za unapre?enje de?jih prava organizacija UNICEF i Save the Children u 25 000 sela u podru?jima Indije i Pakistana. Cilj nam je do?emo do broja od 15 miliona dece do kraja 2017. Poseti internet stranicu fondacije IKEA Foundation za vi?e informacija
DOBAVLJA?I
Gradimo dobre odnose
?elimo da svi budu zadovoljni proizvodima koje prodajemo i zato mnogo ula?emo u svoje odnose sa dobavlja?ima, kao i u odnose koji su njihov produ?etak. Oko 600 000 ljudi zaposleno je u kompanijama koje su direktni dobavlja?i kompanije IKEA ?irom sveta, a na?a je ?elja da svi oni dobiju ravnopravan tretman.
Zato je 2000. godine nastao IWAY, kodeks pona?anja za dobavlja?e kompanije IKEA. Dobavlja?i kompanije IKEA obavezni su da svojim poddobavlja?ima prenesu pravila IWAY standarda i IKEA ih u tome ohrabruje. Svi su dobavlja?i du?ni da se pridr?avaju zahteva IWAY kodeksa, u suprotnom, dolazi do prekida saradnje.
No Youtube Player
?ta je IWAY standard?
IWAY standard, IKEA kodeks pona?anja za dobavlja?e, igra va?nu ulogu u pravljenju pozitivnih pomaka. Kodeksom su definisani osnovni zahtevi u vezi sa za?titom ?ivotne sredine, dru?tvenom odgovorno??u i uslovima za rad.
Dobavlja?i su tako?e du?ni da vr?e provere svojih dobavlja?a.
Two persons in a wood factory standing by an assembly line.
Zahtevi IWAY standarda obuhvataju:
- Spre?avanje de?jeg rada i podr?ku za mlade zaposlene
- Za?titu od prinudnog i du?ni?kog rada
- Pravo na nediskriminaciju
- Pravo na slobodu udru?ivanja
- Pravo na minimalnu zaradu i naknadu za prekovremeni rad
- Pravo na bezbedno i zdravo radno okru?enje, spre?avanje zaga?enja vazduha, zemlje i vode i rad na smanjenju potro?nje energije.
Vi?e od obi?nog tepiha
T?NUM tepih od ostataka tkanine primer je spajanja na?e dve strasti ¨C smanjivanja koli?ine otpada i stvaranja bolje svakodnevice. T?NUM tepih se pravi od ostataka materijala nastalih u proizvodnji na?ih tkanina i jorganskih navlaka, ?to zna?i da ne postoje dva ista tepiha. Takav je tepih osnovni komad name?taja u ?vedskim domovima ve? skoro 150 godina.
Ideju za dizajn tepiha dao je mladi finski student dizajna, Erik Bertell, ?ele?i da stvori druga?ije vi?en, nov i moderan tepih. Dobro je ?to neke odli?ne ideje ne ostanu samo ideje ve? odu korak dalje. Proizvodnja T?NUM tepiha je na odgovoran na?in pretvorila ostatke u materijal za proizvodnju. T?NUM tepihe pletu ve?te tkalje u Banglade?u; to im je posao i izvor stalnih prihoda. Pogledaj video i poslu?aj celu pri?u o T?NUM tepihu.
No Youtube Player
Zajednica organizuje obrazovne aktivnosti o uzgoju Better Coton (Inicijativa za bolji pamuk)
Sara?ujemo s WWF-om kako bismo pobolj?ali ?ivote uzgajiva?a pamuka
Vi?e od decenije IKEA i WWF uspe?no sara?uju na re?avanju problema u vezi s uzgojem pamuka. Ta saradnja rezultirala je time da je oko 125 000 uzgajiva?a pamuka u Indiji, Pakistanu, Kini i Turskoj po?elo da gaji pamuk na odr?iviji na?in. Koriste?i manje ve?ta?kog ?ubriva i vi?e prirodnijih zamena za pesticide, mali uzgajiva?i mogu smanjiti tro?kove uzgoja bez nano?enja ?tete usevima. U?te?eni novac mogu da ulo?e u ?tedljivi sistem navodnjavanja ili u obrazovanje svoje dece. Poseti internet stranicu WWF-a i saznaj vi?e o na?em partnerstvu
LJUDI I ZAJEDNICE: LJUDSKA PRAVA | DOBAVLJA?I | SOCIJALNI PREDUZETNICI
DRU?TVENI PREDUZETNICI
IKEA Dru?tveni Preduzetnici -
Zajedno stvaramo promene
Dru?tveni preduzetnici se bave pobolj?anjem svakodnevice u okviru svojih zajednica. Koriste biznis da odgovore na dru?tvene i ekolo?ke izazove, poput smanjenja siroma?tva i osna?ivanja ?ena.
Po?ev?i od 2012. godine, IKEA je razvila nekoliko trajnih partnerstava s dru?tvenim preduzetnicima, tako ?to zapo?ljava lokalne zanatlije u nestabilnim zajednicama ?irom sveta. Dru?tveni biznisi s kojima smo u partnerstvu su uglavnom nezavisne grupe i kompanije koje vode ?ene. Solidan prihod im omogu?ava da zadobiju po?tovanje i stvore bolju budu?nost za svoje porodice.
Zajedno stvaramo jedinstvene proizvode pomo?u tradicionalne izrade i materijala, odnosno ograni?ene kolekcije dostupne u robnim ku?ama IKEA u odabranim zemljama.
No Youtube Player
P?T?R posebna serija
Sva kafa u PÅTÅR posebnoj seriji potiče sa istog izvora i u pitanju je visokokvalitetno 100% zrno arabike iz regiona Belog Nila u Ugandi. Rezultat je saradnje s hiljadama sitnih farmera.
Predstavljamo visokokvalitetnu kafu od 100% zrna arabike koja poti?e sa istog izvora, iz Ugande
Uganda je najve?i izvoznik kafe u Africi, ali povr?ina prose?ne planta?e kafe je svega 0,25 hektara, ?to je ?etvrtina fudbalskog terena. Nije lako ostvariti profit na farmi s tako malo resursa. Da bismo podr?ali ekonomsku nezavisnost farmera, kao i odr?iviju poljoprivredu na farmama, IKEA se uklju?ila u regionalni projekat za kafu. Rezultat je da sad nudimo prvu kafu sa istog izvora u IKEA Du?anu ?vedske hrane: 100% zrna arabike iz regiona Belog Nila. Re? je o posebnoj kafi jedinstvenog ukusa, koja je nastala saradnjom s hiljadama malih farmi.
Dobra kafa sjajnog ukusa
Širok osmeh žene iz Ugande, koja je deo projekta u regionu Belog Nila
U kompaniji IKEA, uvek tragamo za dru?tvenim preduzetnicima i poslovnim modelima koji dele na?u viziju. Projekat Beli Nil je jedna takva inicijativa, u kojoj vidimo mogu?nost za dugotrajno partnerstvo i doprinos pozitivnom razvoju. Projekat je po?eo pre skoro 20 godina, kao poku?aj da se promovi?e uzgajanje visokokvalitetnih zrna arabike u regionu gde se tradicionalno proizvodila kafa slabijeg kvaliteta. Podr?kom ove inicijative, IKEA doprinosi ekonomskom osna?ivanju farmera i njihovih porodica. Raduje nas ?to smo prvi svetski lanac koji je kafu s istog izvora, regije Belog Nila, u?inio ?iroko dostupnom.
Farmeri iz Ugande dobijaju savete i obrazovanje u okviru projekta Beli Nil.
Verujemo da je va?no uklju?iti ?ene i omladinu u stvaranje boljeg ?ivota. Projekat Beli Nil podsti?e ravnomerniju raspodelu odgovornosti, kako u poljoprivrednom biznisu, tako i na porodi?nim gazdinstvima, kao i jednak pristup resursima, da bi se pove?ala nezavisnost ?ena. Me?utim, ti?e se i suo?avanja sa svakodnevnim izazovima, poput direktnog pristupa vodi u okviru povr?ine za uzgoj kafe, ?to smanjuje potrebu za dugim i ponekad rizi?nim ?etnjama da se donese voda. Re?avanjem ovog i mnogih drugih izazova, poljoprivreda u regionu Belog Nila ?e, nadamo se, postati privla?an biznis za budu?e generacije.
Tek ubrani plodovi kafe na dlanu.
Po?etak dugog partnerstva
Dugoro?nom posve?eno??u farmerima u Belom Nilu koji uzgajaju zrna arabike, ostvarujemo partnerstvo gde je svako na dobitku. Posebna P?T?R kafa nije humanitarni projekat, ve? poslovna prilika. Zajedno s na?im dobavlja?ima i putem robnih ku?a IKEA, farmeri prodaju svoje proizvode i mi dobijamo visokokvalitetnu, ukusnu kafu.
Me?utim, po?to jo? uvek nema dovoljno arabike iz regije Belog Nila da bismo je prodavali u robnim ku?ama IKEA ?irom sveta, ova posebna serija se prodaje samo u nekoliko odabranih zemalja. Kako se bude pove?avao broj planta?a kafe, nadamo se da ?e i ponuda rasti.
P?T?R posebna serija je visokokvalitetna, sve?a, srednje pe?ena kafa vo?ne arome, s naznakama vanile i karamele.
Slika osobe na seoskom putu u Ugandi.
Pauza za kafu je va?na
Poput ostalih ?lanova P?T?R porodice, posebna serija iz Ugande poseduje UTZ sertifikat i EU standarde organske proizvodnje. Ukratko, to zna?i vi?e prinosa, bolji prihod i bolje ?ivotne uslove za farmere, kao i za?titu ?ivotne sredine i prirodnih resursa kao ?to su voda, zemlji?te i vazduh.
Kao kupac, ima? pravo da proveri? poreklo kafe i sazna? vi?e o planta?ama gde su zrna uzgajana, putem onlajn alatke za pra?enje, utz.org/IKEA
Predstavnici kompanije IKEA se upoznaju s lokalnim zanatlijama.
Izgradnja partnerstva s dru?tvenim preduzetnicima
?elimo da izgradimo dugotrajne veze s partnerima i podr?imo njihov razvoj, te radimo zajedno na deljenju znanja o dizajnu, proizvodnji, upravljanju ?ivotnom sredinom, izvozu i ostalom. Zahvaljuju?i nama, dru?tveni preduzetnici imaju pristup globalnom tr?i?tu, ?to im pru?a jaku osnovu za samostalnost i nezavisnost.
Po?to su svi proizvodi ru?no izra?eni i poti?u sa malih farmi, a biznisi imaju ograni?en pristup resursima, proizvodnja je, tako?e, ograni?ena. Zato nudimo serije u svega nekoliko odabranih zemalja. Kroz saradnju s dru?tvenim preduzetnicima, ?elimo da podr?imo pozitivan ekonomski i dru?tveni razvoj ?irom sveta - i dugoro?nu, odr?ivu promenu koju humanitarni rad ne mo?e da obezbedi.
Mapa na kojoj su prikazane zemlje gde IKEA radi s društvenim preduzetnicima.
?Oni ovladavaju ve?tinama i dobijaju resurse
za trajnu promenu u njihovim ?ivotima.
Tako ne zavise od humanitarnih projekata.ˇ±
Sumita Ghose, osniva? i direktorka, Rangsutra
Trenutno radimo s dru?tvenim preduzetnicima u Indiji, Tajlandu, Ugandi, ?vedskoj, Danskoj, Belgiji, Holandiji, Hrvatskoj, SAD i Kanadi. Aktivno tra?imo nove partnere ?irom sveta.
Inspiri?u?e pri?e o dve ?ene iz Indije
- dru?tvenoj preduzetnici i zanatlijki - koje rade u saradnji s kompanijom IKEA.
No Youtube Player
No Youtube Player
FONDACIJA IKEA FOUNDATION | KAMPANJA GOOD CAUSE | IZBEGLICE
IKEA FOUNDATION
Bolje prilike za decu
Bez obzira na okolnosti, svako dete zaslu?uje mesto koje se zove dom, zdrav po?etak ?ivota, kvalitetno obrazovanje i odgovaraju?e porodi?ne prihode. Fondacija IKEA Foundation podr?ava programe priznatih organizacija kao ?to su UNICEF i organizacija Clinton Health Access Initiative, poma?u?i deci i porodicama iz najsiroma?nijih zajednica da stvore bolju budu?nost. Programi koje trenutno finansiramo trebalo bi da pomognu 100 miliona dece do kraja 2015.
Poseti internet stranicu fondacije IKEA Foundation za vi?e informacija
A refugee camp.
Fondacija IKEA Foundation svake godine donira vi?e od 100 miliona evra od sredstava koja se izdvajaju iz profita IKEA Grupe.
?etiri na?ina na koja fondacija IKEA Foundation poma?e deci
Devojčica u školi
Osna?ivanje ?ena i devojaka
Osna?ivanjem ?ena putem obrazovanja, bolje zdravstvene za?tite ili dostupnijeg kreditiranja preduzetni?kih ideja, pobolj?avamo zdravlje dece i pove?avamo njihove mogu?nosti za obrazovanje i bolju budu?nost. Fondacija IKEA Foundation finansira programe osna?ivanja i obrazovanja ?ena te im na taj na?in omogu?ava da u?estvuju u izdr?avanju svojih porodica. Poseti internet stranicu fondacije IKEA Foundation i saznaj vi?e o programima osna?ivanja ?ena
Dečak u izbegličkom kampu
Bolji ?ivot za decu u izbegli?tvu
Svake godine milioni dece bivaju prisiljeni da napuste svoje domove zbog raznih sukoba i prirodnih katastrofa. Fondacija IKEA Foundation poma?e Kancelariju visokog komesara UN-a za izbeglice sa 76 miliona evra, da bi se obezbedili sme?taj, medicinska nega i obrazovanje izbegli?kim porodicama u Etiopiji, Sudanu i Banglade?u. Poseti internet stranicu fondacije IKEA Foundation i saznaj kako se grade sigurne ku?e za izbegli?ke porodice
Najranjivija grupa su deca predškolskog uzrasta
Spre?avanje de?jeg rada
Od 2000. donirali smo 80 miliona evra organizacijama UNICEF i Save the Children za borbu protiv uzroka de?jeg rada u Indiji i Pakistanu. Na?i programi omogu?ili su da vi?e od 12 miliona dece dobije bolji pristup obrazovanju i bolju za?titu od de?jeg rada. Programe ?irimo i dalje u nameri da dopremo do vi?e miliona dece. Poseti internet stranicu fondacije IKEA Foundation za vi?e informacija o naporima koje ula?emo u spre?avanje de?jeg rada
Dete sedi u majčinom krilu dok mu doktorka sluša srce
Krizne situacije
Sva deca trebalo bi da imaju pravo na u?enje i igru. Me?utim, kada im prirodne katastrofe i sukobi okrenu ?ivot naglava?ke, izgube priliku da budu samo deca. Zato fondacija IKEA Foundation obezbe?uje finansijsku pomo? i ostvaruje saradnju s humanitarnim organizacijama kao ?to su M¨¦decins Sans Fronti¨¨res (MSF), UNICEF, Save the Children i UNHCR, agencija UN-a za pomo? izbeglicama, doniraju?i IKEA proizvode za pomo? u kriznim situacijama. Poseti stranicu fondacije IKEA Foundation i saznaj vi?e o programima za krizne situacije
FONDACIJA IKEA FOUNDATION | KAMPANJA GOOD CAUSE | IZBEGLICE
Kampanje GOOD CAUSE
Pridru?i se pokretu Igrom do promene!
Igra je univerzalan jezik kojim govore svi ljudi, bez obzira na to odakle su. Tokom igre ljudi se povezuju, u?e, razvijaju se i zabavljaju.
Mi znamo da je igra neophodna za de?ji razvoj i blagostanje. Igraju?i se deca u?e o ?ivotu. Zato je potpuno razumljivo ?to se trudimo da prona?emo jo? vi?e mogu?nosti za igru!
Igra nije ne?to o ?emu mo?e? samo da pri?a?. Mora? i da je iskusi?. Tako?e znamo da nedostatak bezbednih mesta za igru onemoga?ava decu ?irom sveta da vi?e vremena provode u igri. Zato tokom IKEA kampanje igrom do promene IKEA robne ku?e ?irom sveta pretvaramo u ogromna igrali?ta i pozivamo sve da nam se pridru?e u igri.
Pro?itaj IKEA Play Report 2017.
Grafičko rešenje za kampanju Let’s Play For Change - kocke sa razigranim dezenima raznih boja.
Igra je osnovna potreba
Mnogi ljudi nisu svesni da je igra jedna od osnovnih potreba i da prema Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima deteta svako dete ima pravo na igru . Fondacija IKEA Foundation udru?ila je snage sa nekim od najistaknutijih nevladinih organizacija u ovoj oblasti: Handicap International, Room to Read, Save the Children, Special Olympics, UNICEF, i War Child. Partnerski programi finansirani u okviru ove kampanje fokusira?e se na stvaranje bezbednih mesta na kojima ?e se deca iz ranjivih grupacija slobodno igrati i razvijati.
Da sazna? vi?e, poseti IKEAfoundation.org
Deca igraju kriket na zemljanom igralištu u sumrak.
?Svako dete ima pravo na igru. Stimulacija kroz igru izuzetno je va?na za razvoj mozga kod dece kao i za njihovo emocionalno sazrevanje.ˇ±
?Na?alost, previ?e je mesta na svetu gde katastrofalne okolnosti spre?avaju decu u tome da budu naprosto ?decaˇ±. Kroz kampanju Let's Play for Change, ?elimo da uklonimo ?to vi?e prepreka za igru i razvoj u nekima od najranjivijih zajednica na svetu, istovremeno rade?i na stvaranju globalnog pokreta za igru.ˇ±
Per Heggenes, izvr?ni direktor u fondaciji IKEA Foundation.
Tri devojčice zabavljaju se preskačući konopac po sunčanom danu.
SAGOSKATT ¨C sav prihod ide u humanitarne svrhe
SAGOSKATT je napokon tu! Ovu ograni?enu kolekciju mekih pli?anih igra?aka nacrtala su i dizajnirala deca u okviru godi?njeg IKEA nagradnog likovnog konkursa. Pli?ane igra?ke ne samo ?to su preslatke i neodoljive, nego imaju i jednu mnogo va?niju namenu. U okviru na?e kampanje Igrom do promene, IKEA donira celokupan prihod od prodaje SAGOSKATT kolekcije za globalnu podr?ku pravima dece da se slobodno igraju i razvijaju. Ovde deca zaista dizajniraju za drugu decu.
Ovogodi?nji konkurs je zavr?en? Ne brini. Uklju?i se u ?etvrti po redu godi?nji IKEA Ma?ta mo?e sva?ta nagradni likovni konkurs za pli?ane igra?ke u robnoj ku?i IKEA - Beograd Istok u periodu od 6. novembra do 19. novembra i mo?da ba? tvoje dete bude jedno od nagra?ene dece.
Saznaj vi?e o Nagradnom likovnom konkursu za pli?ane igra?ke Vidi mekane SAGOSKATT pli?ane igra?ke
?Deset pobedni?kih crte?a predstavljaju simpati?nu grupu ?ivotinja iz ma?te. Jednostavno predivne i upe?atljive kombinacije boja, oblika i izraza koji pokre?u i moju sopstvenu ma?tu.ˇ±
Bodil Fritjofsson, stru?njak za razvoj proizvoda na IKEA odeljenju za decu u ?vedskoj.
U prvom planu nalazi se 10 preslatkih, mekih plišanih igračaka SAGOSKATT, pobednika nagradnog likovnog konkursa za dizajn plišanih igračaka 2016. godine; igračke su postavljene na pod od zelenog tekstila sa plavom pozadinom.
U ovogodi?njoj kolekciji nalaze se nilski konj bez kand?i, jazavi?ar sa rogom i krilima duginih boja, nasmejani oblak tako?e u duginim bojama, lav pod imenom ?Tigarˇ± i jo? ?est ludo kreativnih i mekanih igra?aka.
Bodil Fritjofsson
No Youtube Player
Program IWitness Global Citizens
Ovaj program daje IKEA zaposlenicima priliku da iz prve ruke vide na koji na?in novac prikupljen kroz IKEA dobrotvorne kampanje pridonosi boljim prilikama djece iz najsiroma?nijih zajednica diljem svijeta. Zaposlenici posje?uju razli?ite projekte kojima upravljaju partneri zaklade IKEA Foundation i s drugima dijele svoje dojmove na blogu zaklade IKEA Foundation Global Citizens.
blog.ikeafoundation.org
izbeglice
Kako pru?amo podr?ku izbeglicama
Od 2013. do 2015. godine, IKEA Group i fondacija IKEA Foundation sprovodile su kampanju pod nazivom Brighter Lives for Refugees kako bi izbegli?kim porodicama pru?ile nadu u svetliju budu?nost. Zahvaljuju?i ovoj kampanji, UNHCR radi na obezbe?ivanju svetlosti i obnovljive energije za stotine hiljada ljudi u Aziji, Africi i Bliskom Istoku.
Pogledaj film o tome kako elektri?na energija unosi svetlost u ?ivote izbeglica iz Sirije
Fondacija IKEA Foundation tako?e podr?ava dugoro?ne programe za pomo? izbeglicama, uklju?uju?i tu i programe za unapre?enje obrazovanja i ?ivotnih uslova u izbegli?kim kampovima i okolnim zajednicama.
IKEA Group tako?e aktivno podr?ava lokalne organizacije snabdevaju?i ih osnovnim potrep?tinama neophodnim za bolje uslove ?ivota novoprido?lih izbeglica. Mnogi zaposleni u kompaniji IKEA volontiraju i poma?u izbeglicama da zapo?nu novi ?ivot u zajednicama u kojima ?ive. U nekim zemljama pokrenuli smo i dugoro?nije programe, kao ?to su programi sta?iranja, kako bismo izbeglicama pomogli da prona?u posao.
Saznaj vi?e o podr?ci koju fondacija IKEA Foundation pru?a izbeglicama
Kompanija IKEA trudi se da izbegličkim porodicama i deci obezbedi svetliju budućnost. Fondacija IKEA Foundation podržava projekte koji unapređuju obrazovanje i uslove života, a IKEA Group pruža podršku lokalnim organizacijama snabdevajući ih osnovnim potrepštinama neophodnim za bolje uslove života.
MO?DA TE ZANIMA I:
ODR?IVI ?IVOT KOD KU?E
Sitnice ?ine veliku razliku
Saznaj kako ?tedljive slavine i indukcione plo?e mogu pomo?i u u?tedi novca. Idi na Odr?ivi ?ivot kod ku?e
IKEA štedljive slavine smanjuju potrošnju vode i do 50%
Montaža solarnih ploča na robnu kuću IKEA
ENERGIJA I RESURSI
?inimo pozitivne promene
Saznaj kako dobijamo materijale na odgovoran na?in i postajemo energetski nezavisni. Idi na Energija i resursi