Pre?i na glavni sadr?aj

LJUDI I PLANETA

U potpunosti posve?eni odr?ivijoj budu?nosti

Napredujemo ka 100% obnovljivoj energiji i te?imo proizvodnji onoliko energije koliko tro?imo u svojim jedinicama, kao i nabavci drveta iz odr?ivijih izvora do 2020. IKEA Grupa i fondacija IKEA Foundation do sada su doprinele borbi protiv klimatskih promena doniranjem 2,1 milijarde evra. Ali, ne?emo tu stati. Tek smo po?eli...
Kompanija IKEA ?eli da pozitivno uti?e na ljude i planetu. Zato smo potpuno posve?eni stvarima koje su istinski va?ne; od promene ?itavog na?eg asortimana rasvete u energetski efikasnu LED rasvetu pa do nabavke pamuka iz odr?ivijih izvora za na?e proizvode.
Canadian wind turbine park
ODR?IVI ?IVOT KOD KU?E
Devojčica ljušti narandžu u kuhinji sa proizvodima koji olakšavaju življenje održivim načinom života
IKEA ima puno proizvoda koji ?tede novac, a i re?enja koja ?e ti pomo?i da u?tedi? energiju, vodu, smanji? koli?inu otpada i ?ivi? zdravijim na?inom ?ivota. Sve male stvari poma?u ostvarenju ne?eg ve?eg.
ENERGIJA I RESURSI
Uvećani prikaz ruku koje beru pamuk.
Potpuno kori??enje onoga ?to ima? deo je na?eg nasle?a. Pretvaramo otpad u resurse, u potpunosti iskori??avamo hranu i resurse na odgovoran na?in, ?titimo prirodne resurse i prelazimo na obnovljivu energiju.
LJUDI I ZAJEDNICE
Žena i deca u selu u Indiji
Doprinosimo pobolj?anju ?ivota ljudi i zajednica koje su u dodiru sa na?im poslovanjem, bilo da su to zaposleni i dobavlja?i ili deca i porodice u ugro?enim zajednicama. Promovi?emo jednakost, razli?itost i po?tovanje ljudskih prava u svemu ?to radimo.
OVO JE IKEA
Malo razmi?ljanja na IKEA na?in
Otkrij vi?e o tome ?to radimo na Ovo je IKEA. Mo?e? saznati na koji na?in dizajniramo i razvijamo proizvode, kako izgleda raditi u na?oj kompaniji i jo? mnogo toga. Saznaj vi?e u Ovo je IKEA!
Kupci uživaju i opuštaju se uz šolju kafe u IKEA restoranu
NOVOSTI
Izve?taji i datoteke za preuzimanje
Ovde mo?e? prona?i detaljne izve?taje o odr?ivosti, dokumente o strategijama i datoteke za preuzimanje. Saznaj vi?e na Izve?taji i datoteke za preuzimanje