Pre?i na glavni sadr?aj

Ovo je IKEA

Zaroni u život kod kuće i istraži IKEA Događaje koji su obeležili 2017. godinu
IKEA Doga?aji koji su obele?ili 2017. godinu
Pogledaj najzanimljivije pri?e iz IKEA sveta u ovoj godini. IKEA Doga?aji koji su obele?ili godinu govore o ljudima, ?ivotu kod ku?e, dizajnu i inovacijama. Ovako obele?avamo najzna?ajnije trenutke u 2017. godini.
Istra?i IKEA Doga?aje koji su obele?ili 2017. godinu
Istraži Događaje koji su obeležili 2017. godinu za Inter IKEA Systems B.V.
Zaroni u život kod kuće, pogledaj naše finansijske rezultate i upoznaj se sa nama u Godišnjem pregledu IKEA Grupe za 2017.
Godi?nji pregled IKEA Grupe za 2017.
Proletelo je 365 dana, ali mi ne ?elimo da ih zaboravimo. Kroz pri?e i finansijske rezultate, upoznaj se sa nama uz pomo? Godi?njeg pregleda IKEA Grupe za 2017.
Pro?itaj Godi?nji pregled IKEA Grupe za 2017.
Pročitaj Godišnji pregled IKEA Grupe za 2017.
Name?taj za promenu
Na? rad na novom SL?KT asortimanu, name?taju dizajniranom za decu od i preko 8 godina, po?eo je globalnom anketom o tome ?ta deca uzrasta od 8 do 12 godina zaista ?ele u svom prostoru. Rezultati su bili skoro isti ?irom sveta; ?ele mesto gde mogu da se opuste i povuku kad ?ele da budu s drugarima, a da su i dalje blizu roditelja. S ovom po?etnom ta?kom na umu, razvili smo asortiman koji mislimo da ?e deca voleti. Savr?en je za odlaganje stvari i odmaranje - i lako se menja.
Saznaj vi?e o tome za?to je ?ivot u domu polazna ta?ka za sve ?to radimo.
Nov IKEA SLÄKT asortiman sastoji se od fleksibilnog nameštaja za decu od i preko 8 godina. Ovde vidimo krevet s tri modula za odlaganje ispod njega.
Materijali od zna?aja
Velika kompanija nosi sa sobom veliku odgovornost, prema planeti i svima nama koji je delimo. Zato, ?ak i kad nastojimo da odr?imo niske cene, ne radimo to po svaku cenu. Visok kvalitet za nas delom predstavlja i odgovoran odabir materijala i nastojanje da koristimo obnovljive, reciklirane ili recikla?ne materijale kad god je to mogu?e. Radom s drugima i postavljanjem, na? je cilj da obezbedimo dugoro?an pristup odr?ivim sirovinama i promenimo na?in na koji industrija funkcioni?e.
Saznaj vi?e o odabiru materijala
Velika kompanija nosi sa sobom veliku odgovornost. Zato nastojimo da koristimo obnovljive, reciklirane ili reciklažne materijale kad god je to moguće.
Tkamo bolju budu?nost
Danas postoji vi?e ru?no izra?enih tepiha u IKEA asortimanu. Razli?itih su veli?ina, oblika i materijala, ali svi poseduju jedinstvenost i visok kvalitet koji dolazi od izuzetne ve?tine. Iznad svega, tepisi su izra?eni u regulisanim tka?kim centrima koje otvaraju IKEA i na?i dobavlja?i u Indiji i Banglade?u, kao na?in da se obezbede normalni uslovi za rad i odgovaraju?a plata. Najnoviji asortimani na?ih ru?no tkanih tepiha su KR?NGE i N?DEBO.
Svi naši ručno tkani tepisi izrađeni su od strane veštih zanatlija u regulisanim tkačkim centrima, koji pružaju pristojne uslove za rad. Najnoviji dodaci su KRÖNGE i NÖDEBO.
Plava vre?a - najvrednija vre?a na svetu
30 godina nakon prvog primerka, smatramo da je vreme da odamo po?ast najvrednijoj vre?i na svetu. O njoj se pri?alo, slu?ila je kao pon?o za pse, kori??ena je kao modni dodatak i za ve?banje - i mi mislimo da je to sjajno. Ali zapravo, ovo jednostavno par?e plastike ima mnogo ve?u vrednost. Predstavlja sve ono u ?ta verujemo: da dizajn, funkcionalnost i kvalitet treba da budu dostupni svima.
No Youtube Player
Grey line
?ira perspektiva kompanije IKEA
Čovek na teretnom biciklu punom IKEA pakovanja.
IKEA koncept
U srcu IKEA koncepta je na?a vizija - da stvorimo bolju svakodnevicu za ?to vi?e ljudi.
U kompaniji IKEA, verujemo da je dizajn za svakoga. Nastojimo da naši proizvodi budu lepi, funkcionalni, održivi, visokokvalitetni i pristupačni. Poput LISABO stočića za kafu s furnirom od jasena, dobitnika međunarodne „Red Dot” nagrade za dizajn.
Demokratski dizajn
Smatramo da dobar dizajn kombinuje oblik, funkciju, kvalitet i odr?ivost, po niskoj ceni. To zovemo ?demokratskim dizajnomí▒ - verujemo da je dobar name?taj za dom za svakoga.
Verujemo u odgovoran odabir materijala i nastojimo da koristimo obnovljive, reciklirane ili reciklažne materijale kad god je to moguće.
Odabir materijala
Verujemo u odgovoran odabir materijala i nastojimo da koristimo obnovljive, reciklirane ili recikla?ne materijale kad god je to mogu?e.
Zaroni u život kod kuće, pogledaj naše finansijske rezultate i upoznaj se sa nama u Godišnjem izveštaju IKEA Grupe za 2017.
O IKEA Grupi
Mi smo kompanija vo?ena vrednostima i stra??u prema ?ivotu kod ku?e. IKEA Grupa ima 355 robnih ku?a u 29 zemalja (od 31. avgusta 2017. godine).
Slika žene u teksas košulji. A pored te slike vide se tri siluete šolje, jastučića u obliku srca i kantice za zalivanje.
Ljudi i planeta
Rad s namerom da se pozitivno uti?e na ljude i planetu svodi se na podr?avanje zdravijeg i odr?ivijeg ?ivota u domu, kori??enje energije i resursa na odr?iviji na?in - i preuzimanje odgovornosti za ljude i zajednice.
Slika žene u teksas košulji. A pored te slike vide se tri siluete šolje, jastučića u obliku srca i kantice za zalivanje.
Rad u IKEA grupi
Verujemo da svako ima ne?to jedinstveno da ponudi. Otkrij kako izgleda rad za kompaniju IKEA i pogledaj na?a otvorena radna mesta.
Dve žene ispituju vrata boje antracita, napravljena od 100% recikliranog otpada.
U fabrici
Verujemo da se dobre ideje nalaze u svemu. Zajedno s dobavlja?ima, uvek tra?imo nove i prakti?nije na?ine za rad.
IKEA Događaji koji su obeležili 2017. godinu
IKEA Doga?aji koji su obele?ili godinu
Pogledaj najzanimljivije pri?e iz IKEA sveta u ovoj godini. IKEA Doga?aji koji su obele?ili godinu govore o ljudima, ?ivotu kod ku?e, dizajnu i inovacijama. Ovako mi obele?avamo najzna?ajnije trenutke u 2017. godini.