Pre?i na glavni sadr?aj

DEMOKRATSKI DIZAJN

Dizajn za svakoga

Mi u kompaniji IKEA verujemo da je dizajn za svakoga. Zato se trudimo da kreiramo lepe, praktične, održive proizvode visokog kvaliteta po pristupačnim cenama. Takav je LISABO stočić za kafu od jasenovog furnira, dobitnik međunarodne nagrade za dizajn Red Dot.bež pozadina
Ponosni smo na ?injenicu da je LISABO serija dobila Red Dot, presti?nu me?unarodnu nagradu za dizajn. Zbog svojih isko?enih ivica, sto deluje kao da je ru?no ra?en, a zahvaljuju?i mat laku kojim je premazan jasenov furnir, name?taj zadr?ava izgled prirodnog drveta. ?Prilikom izrade LISABO serije, ?elja nam je bila da stvorimo seriju name?taja koji ?e zadr?ati prirodan izgled drveta, koji ?e delovati lako a opet imati ?vrstu konstrukciju jednostavnu za sastavljanjeĦħ obja?njavaju dizajneri Knut Hagberg i Marianne Hagberg.
Smatramo da je dobar dizajn kombinacija forme, funkcionalnosti, kvaliteta, odr?ivosti i niske cene. Mi to zovemo ?demokratskim dizajnomĦħ, jer verujemo da svako ima pravo na kvalitetno ure?enje doma.
DEMOKRATSKI DIZAJN: ?IVOT KOD KU?E | BEZBEDNOST DECE | INOVATIVNI DIZAJN | ?TA JE SLEDE?E? |
?IVOT KOD KU?E
Mesto na kome sve po?inje
?Kod ku?eĦħ nije samo prostor. To je ose?aj. Zbog toga je, za nas, razumevanje ?ivota kod ku?e najprirodniji po?etak. Svake godine, pose?ujemo domove ljudi ?irom sveta da bismo saznali o ?emu ljudi sanjaju. Onda uskladimo njihove potrebe sa mogu?nostima na?ih dobavlja?a i pronalazimo re?enja koja ?e, nadamo se, u?initi njihov svakodnevni ?ivot malo boljim.
Čovek stoji pored šporeta u kuhinji i dinsta povrće. Pored njega stoji devojčica i pomaže mu u pripremi hrane. Radna ploča zatrpana je uljem, jajima i raznim činijama.
Dečak se na podu igra s bebom koja žvaće igračku. Žena sedi iza bebe.
Najva?nije stvari nosimo u srcu
Deca su najva?niji ljudi na svetu. Zato uvek razmi?ljamo o njihovom pogledu na svet, u svemu ?to radimo. ?elimo da olak?amo stvaranje doma koji je prakti?an i razigran, bezbedan i kreativan, i omogu?ava puno zajedni?kog vremena (sem kad neko ?eli da bude jedini astronaut u sobi).
Tokom vremena, nau?ili smo puno o svim prednostima igranja, kako za decu, tako i za odrasle. Igra podsti?e kreativnost i smanjuje stres, i ona je prirodan, neophodan deo odrastanja. Po?to tako?e znamo da je dom najva?nije igrali?te, na?a misija je da svaki de?ji prostor bude podjednako razigran kao i sama deca. Nebitno je da li je u pitanju njihova soba ili ugao u prostoriji za opu?tanje.
Za Izve?taj o igri 2015, ispitano je 30 000 roditelja i dece ?irom sveta, i otkrili smo da, bez obzira na godine, na?e ?unutra?nje deteĦħ ?udi za udobno??u i slobodom igre.
ramFotografija dela IKEA SLÄKT asortimana fleksibilnog nameštaja za decu uzrasta od 8 godina pa naviše. Ovde vidimo krevet sa tri modula za odlaganje ispod njega.
Novi SL?KT asortiman
S dozvolom za ?kuliranjeĦħ
Kad je u pitanju njihov li?ni prostor, de?je se ?elje ?esto ne podudaraju s onim ?to njihovi roditelji misle da im je potrebno. To je jedan od razloga ?to je na? rad na proizvodnji novog SL?KT asortimana, name?taja dizajniranog za decu od 8 godina pa navi?e, po?eo globalnim istra?ivanjem o tome ?ta deca uzrasta od 8 do 12 godina zaista o?ekuju od svog li?nog prostora. Rezultati su bili skoro isti ?irom sveta; deca ?ele mesto gde mogu da se opuste i povuku kad ?ele da budu s drugarima, a da i dalje ostanu blizu svojih roditelja. Potreba za ?kuliranjemĦħ zapravo nije iznena?uju?a. Iako ne deluje uvek tako - dok su zauzeti gledanjem ne?eg na svojim telefonima ili ra?unarima - predpubertetsko doba ume da bude dosta haoti?no - kako iznutra, tako i spolja.
Vidi SL?KT asortiman
Name?taj za promene
Na osnovu ovih saznanja, nastavili smo razvojni proces s ciljem da udovoljimo de?jim ?eljama, ali i ispunimo o?ekivanja roditelja. Kao rezultat na?eg rada, nastao je asortiman koji obuhvata krevet i name?taj za odlaganje, opu?tanje i provo?enje vremena, koji se prilago?ava razli?itim potrebama i kojim se lako rukuje.
?Deca u trenutku prelaze s jedne aktivnosti na drugu - zato smo dizajnirali SL?KT, izuzetno modularnu i prilagodljivu seriju name?taja koja se lako pomera kad gomila drugara do?e u posetuĦħ.

Nina Hughes, IKEA za decu.
Izve?taj IKEA Life at Home iz 2017. godine
Borba za li?ni prostor
Na?i su domovi mesta koja su nam va?na i koja nose na? li?ni pe?at. Kada delimo ?ivotni prostor sa ljudima ?ije se potrebe, ukusi i o?ekivanja razlikuju od na?ih, neretko smo prisiljeni da se neprestano za ne?to borimo. Mi smo, naime, utvrdili da postoji pet ?bitakaĦħ koje svi u nekom trenutku vodimo. Ove godine, povezali smo se sa ljudima koji ?ive na neobi?nim ili zanimljivim lokacijama - nazvali smo ih pionirima ?ivota kod ku?e (Home Pioneers). Svima im je zajedni?ki na?in razmi?ljanja koji i nas ostale mo?e da podstakne na neophodne promene. I jedna stvar je sigurna: ?to vi?e razgovaramo o svom ?ivotu kod ku?e, to ?e nam biti lak?e da iza?emo kao pobednici iz ?bitakaĦħ koje svakodnevno vodimo.
Saznaj vi?e na lifeathome.gzw3d.com
Mlada žena sedi u kupatilu i gleda u kameru, držeći svoj mobilni telefon.
17% ljudi do?lo je u sukob sa ljudima koji ne po?tuju tu?i li?ni prostor kod ku?e.
Rezultati istra?ivanja IKEA Life At Home Report
40% ljudi ka?e da ?ivi sa stvarima koje ne voli ali ne mo?e da ih baci jer pripadaju nekom drugom.
Stilizovana narandžasta korpa.
46% ljudi ka?e da se ve?ina sukoba de?ava u dnevnoj sobi.
Stilizovana fotelja plave boje.
44% ljudi smatra da, kada se useljava? u ne?iji dom, nije ?u reduĦħ da odredi? svoj li?ni prostor
Stilizovani ključ zelene boje.
ŽIVOT KOD KUĆE - 3 OBLASTI INTERESOVANJA
?IVOT KOD KU?E
OBLASTI INTERESOVANJA
Muškarac sa keceljom i dvoje dece koja stoje na stoličicama kako bi dohvatila kuhinjsku radnu ploču.
?ivot sa decom
Potpuno nam je jasno da je vaspitavanje dece ponekad veoma sli?no ?ongliranju. Mi u kompaniji IKEA volimo da poma?emo porodicama na svaki mogu?i na?in.
Mali stan sa fokusom na malom, postavljenom zelenom stolu i dve stolice koje su postavljene jedna naspram druge.
Mali prostor
Do 2030, 7 od 10 ljudi ?e ?iveti u gradovima. I dok se ?ivotni prostor sve vi?e smanjuje, mi se okre?emo pametnim, zabavnim re?enjima koja ?tede prostor i novac.
Kutije za odlaganje u crnoj i beloj boji uklopljene u prostor ispod stepeništa.
Organizacija
Podizanje standarda ?ivljenja podrazumeva vi?e stvari. ?ine?i re?enja za odlaganje funkcionalnijim, zabavnijim i povoljnijim, doprinosimo u?ivanju u urednom domu.
DEMOKRATSKI DIZAJN: ?IVOT U DOMU | DE?JA BEZBEDNOST | INOVATIVAN DIZAJN | ?TA JE SLEDE?E?
DE?JA BEZBEDNOST
Zarad bezbedne igre
U kompaniji IKEA, bezbednost na?ih kupaca nam je uvek na prvom mestu, a naro?ito kad je re? o najva?nijim ljudima na planeti - deci! Smatramo da je najbolja polazna ta?ka za dizajn proizvoda koji izgledaju i jesu bezbedni da saznamo ?to vi?e mo?emo o tome kako ?e se koristiti u stvarnom ?ivotu. Zato stremimo da znamo najvi?e na svetu o deci, njihovom razvoju i potrebama. I, naravno, svi na?i proizvodi za decu su testirani iznova i iznova da bismo se uverili da su 100% bezbedni.
Par dečjih stopala na stolici sa stepenikom iz kompanije IKEA.
Slika jedne od SAGOSKATT plišanih igračaka, rezultat godišnjeg takmičenja u crtanju plišanih igračaka za kompaniju IKEA.
SAGOSKATT - bezbedne i mekane

Pre mnogo godina, skinuli smo plasti?ne o?i sa svih pli?anih igra?aka i zamenili ih na?ivenim, ?to je istovremeno u?inilo igra?ke bezbednijim i upe?atljivijim. SAGOSKATT pli?ane igra?ke su sladak primer igra?aka koje poseduju karakter. Rezultat su godi?njeg takmi?enja u crtanju pli?anih igra?aka za kompaniju IKEA, u kojoj je ovog puta u?estvovalo preko 70 000 mali?ana ?irom sveta. Deset crte?a je pretvoreno u prave pli?ane igra?ke. Nind?a s kljunom, sre?ni oblak s dugom, jednorogi pas i o?trozubi pauk su neka od unikatnih, fantasti?nih stvorenja.
Nove pli?ane igra?ke su deo globalne kampanje kompanije IKEA za pozitivne promene, pod nazivom ?Igraj se za promenuĦħ, koja se odigrava u svim robnim ku?ama tokom jeseni 2017. godine, a kojom se IKEA nada da uka?e na prednosti igre.
Pogledaj sve pli?ane igra?ke
?Bezbednost dece nam je na prvom mestu i prodajemo samo one proizvode koje bismo dali sopstvenoj deci. Iz tog razloga, postavljamo izuzetno visoke zahteve za de?ji asortiman. ?elimo da simuliramo realnu upotrebu ?to je vi?e mogu?e. Recimo, testiramo pli?ane igra?ke enzimima znoja i pljuva?ke da predstavimo dete koje grize svoju pli?anu igra?ku i spava pored nje svake no?i. Tako dobijamo potvrdu da na?e pli?ane igra?ke ne sadr?e ?tetne hemikalije i da su zdrave za na?e najmla?e kupce.Ħħ
Charlotte J?nsson, menad?erka tima za zakone i hemijske standarde, IKEA ?vedska
DEMOKRATSKI DIZAJN: ?IVOT KOD KU?E | INOVATIVNI DIZAJN | ?TA JE SLEDE?E?
INOVATIVNI DIZAJN
Dizajn u fabrici
Po?eli smo da u?imo o proizvodnji name?taja pre 60 godina. Tek smo bili po?eli da dizajniramo sopstveni name?taj i morali smo da nau?imo kako da na najbolji na?in uklopimo mogu?nosti dobavlja?a s potrebama kupaca. Pribli?avanjem te dve strane uspeli smo da odr?imo niske cene.
Otad smo nastavili da primenjujemo ove metode i da sara?ujemo s dobavlja?ima u fabrici. Ono ?to danas nazivamo demokratskim dizajnom uti?e i doprinosi svakom delu kompanije IKEA - od na?ih pogona za razvoj u ?lmhultu, do na?ih dobavlja?a ?irom sveta, uklju?uju?i lokalne umetnike u zemljama poput Indije i jugoisto?ne Azije. Tokom godina, nau?ili smo da time ?to se neprestano pitamo ?Da li postoji bolji na?in?Ħħ, sjajne ideje dolaze s raznih mesta, od raznih ljudi.
No Youtube Player
Inovativne vesti. ODGER stolica napravljena je da se izdvaja, spajanjem sjajnog dizajna i komfora s odr?ivom inovacijom - bez skrivanja njenog porekla. Materijal je me?avina obnovljivog drveta i reciklirane plastike, ?to pru?a karakteristi?an izgled glatke povr?ine. ODGER nije bilo lako kreirati, ali je to mo?da na?a najjednostavnija stolica - sklapa se uz nekoliko jednostavnih klik-poteza.
No Youtube Player
Mnogo ljudi bi u?inilo sebi veliku uslugu kad bi vi?e ustajali sa kancelarijske stolice. Uz SKARSTA radni sto s ru?nim pode?avanjem visine lako je i priu?tivo menjati sede?i i stoje?i polo?aj.
No Youtube Player
Neprestano se trudimo da preispitujemo na?in na koji je IKEA name?taj tradicionalno pravljen. Ponekad, kad to najmanje o?ekujemo, zavr?imo s pobolj?anim proizvodom koji potpuno menja prostor u kojem se nalazi.
No Youtube Player
Ponekad, sjajan dizajn po?inje na koktelskoj salveti. LAMPAN je savr?en primer ne?ega ?to se svodi na minimalne delove kako bi se na?la savr?ena forma.
No Youtube Player
Saradnja sa socijalnim preduzetnicima
Saradnja sa socijalnim preduzetnicima jedan je od na?ina na koji IKEA pru?a podr?ku istinskim dru?tvenim promenama u delovima Indije, Tajlanda, Indonezije, pa ?ak i ?vedske.
Pro?itaj vi?e o tome kako stavljamo ljude na prvo mesto u Ljudi i zajedniceIza scena: dru?tveni preduzetnici (PDF, eng)
Saradnja s dobavlja?ima
Na?i razvojni in?enjeri i dizajneri rade sa raznovrsnim timom tehni?ara, proizvo?a?a i specijalista - ?esto upravo u samoj fabrici kao ?to je ova u Vijetnamu. U kompaniji IKEA Industry, koja je deo IKEA Grupe koja razvija i rukovodi proizvodnim kapacitetima, vi?e od 20.000 zaposlenih proizvodi plo?e i name?taj od drveta na 36 lokacija u 11 zemalja.
Iza scena: Nabavka (PDF, eng)
Ženska osoba u plavoj majici koja radi u IKEA fabrici u Vijetnamu sa muškom osobom u prugastoj majici.
Pametna distribucija. Pametniji dizajn.
Kompanija IKEA poznata je po pametnoj, jeftinoj distribuciji koja je po?ela jo? 40-ih godina pro?log veka, kada su proizvode prevozili kamioni za dostavu mleka. Danas, vi?e od 50% na?ih proizvoda sti?e direktno od dobavlja?a u na?e robne ku?e. Tako?e, proizvode dizajniramo tako da smanjimo veli?inu pakovanja i koli?inu vazduha koji se transportuju. Kupci pla?aju manje a proizvodi su, u nekim slu?ajevima, manje te?ine i lak?i za sastavljanje. Benefit za na?u planetu je smanjena emisija ugljen-dioksida.
Saznaj vi?e o naporima koje ula?emo u u?tedu energije na Energija i resursi Iza scena: pakovanje bez EPS-a (PDF, eng)
Zaposleni u robnoj kući IKEA pomera proizvode naslagane na paletu.
3 primera inovativnog dizajna
PRIMERA INOVATIVNOG
DIZAJNA
Uvećani prikaz roze POPPTORP fotelje s crnim ukrasnim jastukom na kom se nalaze slušalice.
Iz jedne posete dobavlja?u kofa koja se odigrala 70-ih godina pro?log veka, izrodila se ideja za popularnu fotelju SKOPA. Jednako originalna bila je i POPPTORP fotelja, njena ?vr??a naslednica, s prakti?nim prostorom za odlaganje ispod fleksibilnog sedalnog dela.
Uvećani prikaz narandžastog LACK stola sa LACK stolovima različitih boja koji su naslagani jedni na druge u pozadini.
Tokom 1979. godine, ?eleli smo da proizvedemo sto koji ?e se uklopiti u svaki prostor. Dobavlja? vrata nam je pomogao da od debele, "sa?e" konstrukcije sastavljene od plo?e na okviru napravimo LACK sto, sto male te?ine po ceni ni?oj od 10 evra.
Uvećani prikaz NIPPRIG saksija napravljenih od vodenog zumbula, naslaganih jedne na druge.
Tokom 2014. godine, dizajneri kompanije IKEA sara?ivali su sa majstorima iz jugoisto?ne Azije i stvorili NIPPRIG kolekciju, koja spaja skandinavski dizajn i ve?tinu upravljanja niskim tro?kovima distribucije sa tradicionalnim zanatima.
DEMOKRATSKI DIZAJN: ?IVOT KOD KU?E | INOVATIVNI DIZAJN | ?TA JE SLEDE?E?
?TA JE SLEDE?E?
Podsti?emo male promene
Previ?e smo znati?eljni da bismo ?ekali dolazak novih trendova. Vi?e volimo da se zapitamo: ??ta mo?emo da u?inimo da pobolj?amo stvari, tako da pobolj?amo i svakodnevni ?ivot?Ħħ ?esto su u pitanju male stvari; ona mala ku?na re?enja koja svaki dan ?ine besprekornim, a uz to i funkcionalnijim i zabavnijim.
Mi na opremanje doma danas vi?e ne gledamo na konvencionalan na?in. Umesto soba, mi vidimo aktivnosti. ?ta ljudi rade u svom domu? Kako i kada to rade? Mi ih zato inspiri?emo da uvedu male promene uz pomo? kojih ?e te aktivnosti izvoditi na lak?i, pametniji i prijatniji na?in - u svakom delu svog doma.
Cilj ?fluidnog domaĦħ je stvaranje dobrog protoka u domu, zasnovanog na aktivnostima ljudi koji u njemu ?ive. Ugra?ivanje be?i?nih punja?a u name?taj jedna je od onih malih stvari koje mnogo zna?e.
Žena se odmara na sofi dok stavlja svoj mobilni telefon na bežičnu stanicu za punjenje (levo). Uvećani prikaz ugradne bežične stanice za punjenje na IKEA podnoj lampi (desno).
?Urbana igra - eksperimentalni domĦħ jedna je od mnogih tema koje istra?ujemo u IKEA Home Lab, zajedno sa re?enjima za postizanje privatnosti u ?ivotnom prostoru koji deli vi?e ljudi.
Uvećani prikaz osobe koja sedi u crvenoj fotelji sa ugrađenim interaktivnim ekranom.
IKEA Home Lab - Mesto gde se fokusiramo na budu?nost
Ljudi obi?no misle da se mi u kompaniji IKEA ne bavimo naukom. Pa ipak, kako kora?amo ka budu?nosti, nauka po?inje da igra sve ve?u ulogu u zadovoljavanju potreba na?ih kupaca. U na?oj IKEA Home Lab, grupa posve?enih nau?nika fokusiranih na budu?nost eksperimenti?e sa stvarima koje se jo? godinama ne?e pojaviti u na?im robnim ku?ama. Ovde se istra?uju ideje i materijali i izra?uju prototipovi. Neki od njih bi?e testirani u realnim ?ivotnim situacijama. Oni drugi se nikada ne?e na?i u na?im pljosnatim pakovanjima. Ovde je re? o znati?elji, otkrivanju i metodu poku?aja i gre?aka - a to je su?tina nauke.
Pametnija, fleksibilnija budu?nost
Dok tehnologija i privredni razvoj spajaju ljude vi?e nego ikada pre, svet se smanjuje iz ?asa u ?as. ?ivotne navike i standardi sve se br?e menjaju. U IKEA Home Lab-u, fokusiramo se na stvaranje pametnih i fleksibilnih na?ina da se zadovolje budu?e potrebe ?ivota kod ku?e prouzrokovane rastu?im brojem ljudi, ure?aja, kablova i ostalog.
Uvećani prikaz ruke koja stavlja mobilni telefon na stanicu za bežično punjenje pored naočara.
Pretvaranjem name?taja u be?i?ne punja?e uklanjaju se kablovi a punjenje olak?ava - tehnolo?ka potreba je zadovoljena uz pomo? re?enja koje stavlja ?oveka na prvo mesto.
Žena u sivom džemperu stavlja belu jedinicu za odlaganje u zid izrađen od više jedinica za odlaganje.
Radi stanovnika u gradovima koji dele ?ivotni prostor, eksperimenti?emo sa inovativnim re?enjima kao ?to su pokretni zidovi koji fleksibilnost podi?u na vi?i nivo.
MO?DA TE ZANIMA I:
IKEA KONCEPT
Mi radimo na druga?iji na?in
IKEA Koncept razvio se iz duge istorije postavljanja stalno istog i jednostavnog pitanja, i od klju?nog je zna?aja za sve ?to radimo. Saznaj vi?e o na?em konceptu i ekspanziji
Gomila IKEA kutija na biciklu za dostavu koji vozi muškarac s naočarima
Fotografija male Indijke u učionici
LJUDI I PLANETA
Za odr?ivu budu?nost
Saznaj ?ta za nas zna?i odr?ivost i ?ta mi ?inimo da pomognemo ljudima i planeti. Istra?i Ljude i planetu