Pre?i na glavni sadr?aj

O IKEA GRUPI

?elimo ti dobrodo?licu u na?u kompaniju

Zaroni u život kod kuće, pogledaj naše finansijske rezultate i upoznaj se sa nama u Godišnjem pregledu IKEA Grupe za 2017.
Mi smo kompanija vo?ena vrednostima i stra??u prema ?ivotu kod ku?e. Svaki proizvod koji napravimo odraz je na?e ?elje za stvaranjem boljeg doma. IKEA Grupa ima 355 robnih ku?a u 29 zemalja*.
* Od 31. avgusta 2017.
O IKEA GRUPI: Koncept poslovanja | Odr?ivi rast | Klju?ne brojke | Vlasni?ka struktura
KONCEPT POSLOVANJA
Vizija i poslovna ideja
?Stvoriti bolji svakodnevni ?ivot za ?to vi?e ljudiĦ°, to je IKEA vizija. Na?a je poslovna ideja: ?ponuditi ?irok asortiman dobro dizajniranih i funkcionalnih proizvoda za ure?enje doma po cenama toliko niskim da ve?ina ljudi mo?e sebi da ih priu?tiĦ°.
Vredno radimo da bismo svojim kupcima ponudili kvalitetne proizvode po povoljnim cenama. To posti?emo optimizacijom ?itavog lanca vrednosti, grade?i dugoro?ne odnose s dobavlja?ima, ula?u?i u visokoautomatizovanu proizvodnju i proizvode?i na veliko. Na?a vizija ide korak dalje od ure?enja doma. ?elimo da stvorimo bolju svakodnevicu za sve ljude na koje na? posao uti?e.
A young boy laying down looking at a baby with a woman in the background sitting on the floor.
O IKEA GRUPI: Koncept poslovanja | Odr?ivi razvoj | Klju?ne brojke | Organizacija
ODR?IVI RAST
Ulaganja u budu?nost
?Stvoriti bolji svakodnevni ?ivot za ?to vi?e ljudiĦ°, to je IKEA vizija. Glavno finansijsko na?elo IKEA Grupe je rast pomo?u sopstvenih resursa. Drugim re?ima, novac zaradimo pre nego ?to ga potro?imo. To nam omogu?ava dugoro?no ulaganje u budu?nost.
Na? se rast zasniva na IKEA viziji. ?elimo da robna ku?a IKEA bude dostupna ?to ve?em broju ljudi kako bi oni sami mogli da stvore bolji ?ivot kod ku?e. Ve?inu zarade ponovo ula?emo u ve? postoje?e i nove robne ku?e IKEA, ali i u razvoj proizvoda, odr?iva re?enja i konstantno sni?avanje cena za na?e kupce.
No Youtube Player
Peter Agnefj?ll, predsednik i glavni izvr?ni direktor, predstavlja plan rasta i razvoja IKEA Grupe.
3 područja rasta
PODRU?JA RASTA
Dve LAMPAN stone lampe; jedna bez abažura.
"Kvalitetni proizvodi po niskim cenama
Kako bismo doprli do ?to vi?e ljudi, na?i proizvodi treba da budu kvalitetni i povoljni. Dizajniramo imaju?i potrebe kupaca na umu. Saznaj vi?e u Demokratskom dizajnu"
Otac kuva za kuhinjskim ostrvom. Ćerka sedi na klupi ugrađenoj u ostrvo.
Pozitivni za ljude i planetu
Radimo na tome da rastu?i i razvijaju?i se ?to pozitivnije uti?emo na ljude i planetu. Saznaj vi?e na Ljudi i planeta
"IKEA raste s ljudima
Na?i su zaposleni klju?ni faktor neprestanog rasta. Svaku osobu vidimo kao talenat koji se mo?e razvijati. Saznaj vi?e na Posao u IKEA Grupi"
Pretraži ključne brojke IKEA Grupe za FG17.
KLJU?NE BROJKE
Pogled na
IKEA Grupu u fiskalnoj 2017. godini (FG17)

Ingka Holding B.V. i pridru?eni entiteti
2.1
milijardi poseta IKEA.com
137
miliona poseta
Katalogu
i Store aplikaciji
355
robnih ku?a IKEA u 29 zemalja IKEA Grupe
Na kraju FG17 tako?e smo imali 24 Punkta za preuzimanje i naru?ivanje u 12 zemalja, 43 trgova?ka centra 15 zemalja, 31 Distributivni centar u robnim ku?ama u 18 zemalja i 26 Distributivnih centara za kupce u
13 zemalja.
149,000
zaposlenih
Maloprodaja: 134,400
Distribucija: 9,100
Trgova?ki centri: 2,100
Drugo: 3,400
85
miliona prodatih LED
sijalica
Kada bismo svaku obi?nu sijalicu zamenili jednom LED sijalicom, moglo bi da se u?tedi dovoljno elektri?ne energije za snabdevanje 750 000 doma?instava godi?nje. Ovaj prora?un zasnovan je na godi?njoj potro?nji elektri?ne energije prose?nog evropskog doma?instva.
100%
pamuka u IKEA proizvodima
poti?e iz odr?ivijih izvora1.
1.8
milijardi evra
ukupnog prihoda od prodaje hrane
Ukupan promet u na?im restoranima, bistroima, trgovinama ?vedske hrane i restoranima za zaposlene.
49.2%
?ena
menad?era
Danas, vi?e od polovine na?ih zaposlenih su ?ene i one ?ine 49% na?ih menad?era i 53%2 rukovodilaca IKEA Grupe.
1 Uklju?uje pamuk gajen u skladu sa standardima inicijative za Bolji pamuk; pamuk koji se gaji na farmama koje rade u pravcu standarda Boljeg pamuka; reciklirani pamuk i odr?iviji pamuk iz SAD-a (kao ?to je pamuk iz programa ?e3 Cotton ProgramĦħ).
2 Ovaj se broj promenio u FG17 zbog nove strukture upravljanja.
Preuzmi pun izve?taj za detaljniji pregled doga?aja u FG17.
O IKEA GRUPI: Koncept poslovanja | Odr?ivi rast | Klju?ne brojke | Vlasni?ka struktura
VLASNI?KA STRUKTURA
Vlasni?ka struktura
IKEA Grupa kompanija (Ingka Holding B.V. i pridru?eni entiteti) svojom vlasni?kom strukturom obezbe?uje nezavisnost i dugoro?ni pristup. Na? je vlasnik Stichting Ingka Foundation iz Holandije i sredstva kompanije mogu?e je koristiti samo na dva na?ina: ona se mogu ili reinvestirati u IKEA Grupu ili donirati u humanitarne svrhe preko fondacije Stichting IKEA Foundation.
Pregled strukture
Alt
Fondacija Stitching Ingka Foundation
Vlasnik IKEA Grupe
IKEA Grupa
(Ingka Holding B.V. i njeni pridru?eni entiteti)
Stitching IKEA Foundation
Humanitarna fondacija
Upravljanje finansijskom imovinom
Stitching IMAS Foundation
Alt
IKEA Grupa
(Ingka Holding B.V. i njeni pridru?eni entiteti)
Predsednik i glavni izvr?ni direktor: Jesper Brodin
Komercijala
IKEA Poslovna re?enja
Predsednik Nadzornog odbora: Lars-Johan Jarnheimer
ZADOVOLJENJE O?EKIVANJA KUPACA
USLUGE
CENTRI
MALOPRODAJA
FUNKCIJE UNUTAR GRUPE
Korporativne komunikacije
Ljudi i kultura
Komunikacije i
dizajn enterijera
Odr?ivost
Zadovoljenje
o?ekivanja kupaca
Razvoj i ekspanzija
Poslovna navigacija
i Finansije
Korporativne finansije i porezi
Pravna slu?ba
Imovina
Upravljanje rizikom
UPRAVLJANJE FINANSIJSKOM IMOVINOM
O IKEA GRUPI: Koncept poslovanja | Odr?ivi razvoj | Klju?ne brojke | Organizacija
ORGANIZACIJA
Rukovodstvo na?e Grupe
Gornji red, s leva na desno
Giny Boer, rukovodilac maloprodaje za ju?nu i isto?nu Evropu
Steve Howard, Odr?ivost
Claudia Willvonseder, Marketing i Com&In (Komunikacije i dizajn enterijera)
Peter Agnefj?ll, predsednik i glavni izvr?ni direktor
Gerard Groener, Centri
Marcus Baumgartner, Zadovoljenje o?ekivanja kupaca

Donji red, s leva na desno
Karin Sk?ld, pomo?nica izvr?nom direktoru grupe
Stefan Sj?strand, Komercijalista
Michael Ward, rukovodilac maloprodaje za Severnu Ameriku i Skandinaviju
Petra Hesser, Odeljenje ljudskih resursa
Mikael Palmquist, rukovodilac maloprodaje za Aziju i Pacifik
Olivia Ross Wilson, Korporativne komunikacije
Jeanette S?derberg, rukovodilac maloprodaje za sredi?nju i zapadnu Evropu
Lotta Lyr?, Razvoj i ekspanzija
Alistair Davidson, izvr?ni finansijski direktor
MO?DA TE ZANIMA I:
LJUDI I PLANETA
Za odr?ivu budu?nost
Ve? dugo se bavimo odr?ivo??u. Prona?i vi?e informacija na Ljudi i planeta. Poseti Ljudi i planeta
Fotografija IKEA rešenja za recikliranje
NOVOSTI
Najnovije vesti
Pro?itaj najnovije vesti o kompaniji IKEA i preuzmi detaljne izve?taje i informacije. Vidi na?e Novosti