Pre?i na glavni sadr?aj

IKEA usluge

Uslovi pru?anja usluga u robnoj ku?i IKEA

Isporuka
IKEA izvr?ava uslugu isporuke samostalno ili takvu uslugu pru?a preko svojih podizvo?a?a koje anga?uje po ugovoru. IKEA zadr?ava pravo da zaklju?i ugovor sa razli?itim kurirskim i dostavnim slu?bama uz uslov da kvalitet usluge dostavljanja i isporuke ostaje identi?an i odgovara IKEA standardima.

Informaciju u kojem ?e se terminu kupcu roba isporu?iti, kupac ugovara na prodajnom mestu u robnoj ku?i IKEA. Termin se smatra ugovorenim nakon pla?anja usluge u robnoj ku?i IKEA, ili nakon potpisivanja narud?benice.

IKEA zadr?ava pravo da promeni dogovoreni termin isporuke, usled okolnosti koje su naknadno nastupile te ?e u dogovoru s kupcem - da predlo?i novi termin isporuke. Usluga isporuke se ne vr?i nedeljom i praznicima, kao i ostalim neradnim danima.

Proizvodi predvi?eni za isporuku ?e biti isporu?eni na adresu navedenu prilikom prijema narud?bine usluge, do jedne prostorije u (stambenom) objekatu po izboru kupca. Prilaz objektu mora biti slobodan, u suprotnom se isporuka vr?i do najbli?e ta?ke na kojoj je mogu? istovar. U slu?aju isporuke do prostorije po izboru, dostavlja? je du?an da unese proizvode nezavisno od sprata i dostupnosti lifta.

Pre odabira usluge isporuke, kupac je du?an da sa svoje strane proveri mogu?nost prilaska kamiona ili dostavnog vozila adresi na koju se vr?i isporuka. Ukoliko je prilaz adresi isporuke ote?an (zabranjen pristup kamionskim vozilima, neodgovaraju?a ?irina, nosivostˇ­), isporuka ne?e biti mogu?a.

Isporuka se vr?i na podru?ju Republike Srbije prema nazna?enim zonama i po?tanskim brojevima.

Isporuka se vr?i na adresu navedenu u narud?bini. Naru?ena roba ?e biti sortirana/slo?ena na na?in da se uobi?ajenim pretovarom u transportu ne mo?e o?tetiti. IKEA ne vr?i isporuku prehrambenih proizvoda, metra?e (tekstila), biljaka, proizvoda sa odeljenja ?To je ?to jeˇ°, kao i poklon bonova/vau?era.

Kako bi se potvrdio termin isporuke, kurir/dostavlja? ?e kupca kontaktirati telefonskim putem pre dostave, i to:
- najmanje 30 minuta pre planiranog trenutka dostave: za podru?je Beograda; najmanje 30 minuta pre planirananog trenutka dostave: za ostala podru?ja ?irom Republike Srbije.

Potrebno je obezbediti da punoletna osoba bude prisututna prilikom preuzimanja proizvoda na adresi prijema, navedenoj u narud?bini.

Potrebno je proveriti veli?inu proizvoda kako bi se obezbedilo da na adresi isporuke ima dovoljno prostora za prijem proizvoda (npr. ?irina i visina vrata).Tako?e je va?no da se obezbedi slobodan pristup adresi na koju se vr?i isporuka.

Prilikom isporuke, kupac je obavezan da proveri u kakvom je stanju paket, te da li je isporu?en ta?an broj paketa. Nakon izvr?ene dostave, kupac je obavezan da potpi?e potvrdu o preuzimanju kojom se potvr?uje: (1) da je narud?bina isporu?ena, (2) broj isporu?enih paketa i da su proizvodi isporu?eni bez vidljivih o?te?enja pakovanja, kao i da li je zadovoljan primljenom uslugom.

Ako kupac odbije da potpi?e potvrdu o preuzimanju, isporuka se bele?i i smatra?e se kao odbijena.

Ako se isporuka ne mo?e izvr?iti zbog neadekvatnog/nedovoljnog prilaza ili pristupa adresi na kojoj se vr?i isporuka, ili u slu?aju da na adresi za isporuku nema nikoga (punoletnog lica) za preuzimanje proizvoda, proizvodi se ne ostavljaju na toj adresi, dok se ugovoreni/usagla?eni termin isporuke poni?tava.

Ukoliko iz bilo kojeg razloga Kupac nije bio dostupan na adresi za prijem isporuke ili putem kontakt telefonskog broja koji je ostavio, IKEA ne preuzima odgovornost za ugovoreni/usagla?eni termin isporuke.

U slu?aju ukoliko se isporuka ipak ne izvr?i, proizvodi ?e se vratiti u robnu ku?u IKEA, a termin isporuke ?e se otkazati.
U tom slu?aju, Kupac ima pravo da tra?i povra?aj iznosa za proizvode. U tom slu?aju tako?e kupac snosi tro?kove transporta vra?anja proizvoda u robnu ku?u IKEA. Za vra?anje kupac je du?an da kontaktira IKEA Slu?bu za kupce slanjem imejla, putem kontakt obrasca ili pozivom na broj telefona: 011/7 555 444 od 9 do 20 ?asova svakog dana u nedelji. U svakom slu?aju, nakon upu?enog poziva IKEA Slu?bi za kupce zahtev za vra?anje kupac mora poslati i slanjem kontakt obrasca putem imejla.

Naknada i uslovi isporuke

Naknada za uslugu isporuke iskazana je na narud?bini usluge i obra?unava se se u skladu sa te?inom paketa u narud?bini, dimenzijama, kao i adresom isporuke.

Kupac je du?an da odmah prilikom preuzimanja robe proveri broj paketa te eventualna o?te?enja.
Ako se ustanovi da neki proizvodi nedostaju ili su o?te?eni u momentu preuzimanja, potrebno je isto nazna?iti na dostavnici kurirske/dostavne slu?be.

Proizvodi koji nedostaju, naknadno ?e se isporu?iti bez naknade u najkra?em objektivno mogu?em roku; isto va?i i ako se kupcu isporu?i o?te?eni proizvod.

Ograni?enja kod isporuke

IKEA ne vr?i isporuku prehrambenih proizvoda, metra?e, biljaka, proizvoda sa odeljenja: „Kako je ¨C tako je“, kao i poklon bonova.

Neki proizvodi (poput sofa) su ve?ih dimenzija te je kupac obavezan da osigura prostor za isporuku svih takvih ve?ih proizvoda kao i pristup prostoriji u koju ?e se proizvodi isporu?iti.
Kupac je obavezan da osigura da prostorija u koju ?e se proizvodi isporu?iti nema nikakve karakteristike koje mogu negativno da uti?u na proizvode i ?tete kao ?to su, ali ne ograni?avaju?i se na vlagu, ki?u, vetar, sneg, neobezbe?en prostor, itd.

Ako zbog nepotpunih informacija o adresi za prijem isporuke ili ometanom pristupu usluga isporuke ne bude mogu?a ili je ote?ana, ista ?e se obustaviti, a proizvodi se vra?aju u robnu ku?u IKEA o ?emu ?e kupac biti obave?ten.

Isporuka se mo?e obustaviti i iz razloga vi?e sile, doga?aja, radnje ili okolnosti koje se nisu mogle predvideti uklju?uju?i, ali ne ograni?avaju?i se npr.: na prirodne i elementarne nepogode, zatvorene saobra?ajnice usled vremenskih nepogoda, o?te?enja ili radovi na putu, objektu ili instalacijama, demonstracije ili okupljanja. U tom slu?aju IKEA ?e ulo?iti sve svoje napore kako bi kupca blagovremeno kontaktirala te dogovorila drugi termin isporuke.

Proizvodi ?e biti pakovani na na?in da se rukovanjem i manipulacijom ne mogu o?tetiti. Kupac je du?an da prilikom preuzimanja proizvoda proveri eventualna o?te?enja i nedostatke te da iste navede na dostavnici. Roba je osigurana od gubitka i o?te?enja prilikom isporuke. Kupac je du?an da prilikom preuzimanja robe potpi?e dostavnicu koju dostavlja? zadr?ava kao dokaz o prijemu, odnosno preuzimanju.

Ugovaranje isporuke

Pre nego ?to se odlu?i za uslugu isporuke, kupac je obavezan da proveri mogu?nost prilaza kamiona ili dostavnog vozila svojoj (ku?noj) adresi. Ukoliko je prilaz ku?noj adresi ote?an (zabranjen pristup kamionima, neodgovaraju?a ?irina, nosivost, itd.), isporuka ne?e biti mogu?a.

Kupac je du?an, u ?to kra?em roku, da obavesti robnu ku?u IKEA o bilo kojim mogu?im pote?ko?ama oko preuzimanja robe. IKEA ne?e snositi odgovornost za bilo kakva ka?njenja koja su rezultat propusta kupca.

Proizvodi koji nedostaju ?e se ponovo naru?iti i naknadno isporu?iti bez naknade. O?te?eni ili pogre?no isporu?eni proizvodi ?e se vratiti u robnu ku?u IKEA te ?e se isto tako naknadno isporu?iti bez naknade.

Ukoliko kupac naknadno uo?i nekakve nepravilnosti, kupac je du?an da obavesti robnu ku?u IKEA u razumnom roku, a u svakom slu?aju u skladu sa rokovima predvi?enim u va?e?im propisima Republike Srbije, o bilo kakvim o?te?enjima ili nepravilnostima.

Kada se roba isporu?i kupcu ili osobi koja je primila robu, kupac postaje vlasnik tih proizvoda i odgovoran je za sva naknadna o?te?enja, gubitke ili uni?tenja proizvoda.

Rok isporuke/dostavljanja

Roba ?e se isporu?iti u terminu koji je ugovoren/usagla?en na prodajnom mestu u robnoj ku?i IKEA, a u zavisnosti od stanja zaliha i adrese za isporuku. Nedelje, praznici i ostali neradni dani ne ra?unaju se u rok isporuke.

Zamena i vra?anje

Uslovi iz sekcije Zamena i vra?anje odnose se na sve proizvode kupljene u robnoj ku?i IKEA, osim proizvoda i usluga predvi?enih u sekciji: Ograni?enja kod isporuke. Svako vra?anje mo?e se izvr?iti isporukom proizvoda u robnu ku?u IKEA Beograd, gde ?e se izvr?iti zamena ili vra?anje.

Ukoliko se kupac predomisli i odlu?i da vrati ispravan i nekori??eni proizvod, kupac je obavezan da kontaktira IKEA Slu?bu za kupce za organizaciju prikupljanja takvih proizvoda.

Kupac je saglasan da vrati nekori??ene proizvode u izvornom stanju i ako je mogu?e, u pripadaju?oj ambala?i. U slu?aju vra?anja proizvoda zbog promene mi?ljenja, kupac sam snosi tro?kove vra?anja robe u robnu ku?u IKEA.
Ako uslovi za vra?anje robe nisu ispunjeni, robna ku?a IKEA ima pravo da odbije povrat novca ili da ponudi zamenu ili IKEA poklon/vau?er/vrednosnu karticu.

IKEA snosi tro?kove prevoza vra?enih proizvoda isklju?ivo ako je proizvod neispravan ili o?te?en ili ukoliko je isporu?en proizvod koji kupac nije naveo u narud?bini.

IKEA proizvod kupljen putem online kupovine mo?e se vratiti u roku od 14 dana od kupovine bez obja?njenja, uz originalni fiskalni ra?un. Kupac mo?e promeniti mi?ljene i vratiti proizvode u roku od 365 dana, ukoliko su u stanju u kome mogu biti ponovo prodati/stavljeni u promet.

IKEA zadr?ava pravo vra?anja umanjenog iznosa vrednosti proizvoda ukoliko je proizvod kori??en ili o?te?en.

Otkazivanje porud?bine

Kupac ima pravo da otka?e narud?binu usluge u bilo kom trenutku pozivom na telefonski broj Kontakt centra IKEA Slu?be za kupce: (011) 7 555 444 od 9 do 20 ?asova svakog dana u nedelji.

Ukoliko je narud?bina usluge otkazana pre nego ?to su proizvodi napustili robnu ku?u IKEA, Kupac ima pravo da tra?i povra?aj ukupnog iznosa za proizvode i isporuku.

Ukoliko se narud?bina otka?e nakon ?to proizvodi napuste robnu ku?u IKEA, kupac ima pravo da tra?i povra?aj iznosa za proizvode, ali sam snosi tro?kove vra?anja proizvoda u robnu ku?u IKEA.

Nakon otkazivanja narud?bine usluge pozivom na telefonski broj Kontakt centra IKEA Slu?be za kupce, kupac ?e dobiti potvrdu o otkazivanju narud?bine usluge na svoju imejl adresu.
Sastavljanje name?taja
Stari name?taj se mora ukloniti iz prostorije pre dolaska tima za sastavljanje.
U protivnom, do?i ?e do promene termina sastavljanja.

Tim za sastavljanje ne mo?e menjati izvorni izgled komada name?taja.
Kupac je odgovoran za kvalitet i pripremljenost zidova dok ?e monter proceniti da li postoje sigurnosne ili tehni?ke prepreke za sastavljanje name?taja.
Merenje prostora
Ukoliko je potrebno, mo?emo da izmerimo prostor koji Kupac ?eli da uredi i da osiguramo da sav name?taj, odnosno kuhinjski ili kupatilski elementi stanu u njega. Usluga je dostupna samo za dovr?ene delove ku?e ili stana
Monta?a kuhinje
Za kori??enje usluge monta?e kuhinje, obavezno je prethodno merenje prostorije u kojoj ?e biti izvr?ena monta?a i planiranje tj. izrada plana kuhinje od strane IKEA zaposlenih ili njihovih podizvodja?a. Na taj na?in IKEA mo?e da garantuje kvalitet izvedene usluge.

Cena uklju?uje izlazak montera i montiranje svih elemenata kuhinje i kuhinjskih uredjaja kupljenih u robnoj ku?i IKEA, a prema planu/skici napravljenom u robnoj ku?i IKEA.

Cena ne uklju?uje dodatne radove i usluge koji nisu obuhva?eni prethodno napravljenim planom od strane IKEA zaposlenih (npr. dodatno prekrajanje radne plo?e, prerada pokrivnih elemenata i plo?e, kantiranje), radove (izvo?enje, priklju?ak) na plinskom priklju?ku, popravke zidova, kao i dostavu do prostorije u kojoj se vr?i montiranje i ugradnja.

Postoje?a kuhinja tj. elementi se moraju ukloniti iz prostorije pre dolaska tima za monta?u. U protivnom, dolazi do promene termina monta?e.

Tim za monta?u ne mo?e da menja originalni izgled kuhinjskih elemenata koji su predmet uslova tj. ?pokriveni garancijomˇ°.

Kupac je odgovoran za kvalitet, stanje i pripremu zidova dok ?e monter proceniti da li postoje bezbednosne ili tehni?ke prepreke/nedostaci za montiranje kuhinje.

Dodatni materijal za priklju?enje na vodovodnu, kanalizacionu i elektromre?u, kupac je obavezan da obezbedi sam u skladu sa standardima Republike Srbije.
Materijal za priklju?enje na vodovod, kanalizacionu i elektromre?u- po potrebi-ra?una se odvojeno.
?ivenje
Usluga ?ivenja dostupna je samo za proizvode kupljene u robnoj ku?i IKEA.
Podizvo?a? na tim poslovima nije odgovoran za fizi?ka i hemijska svojstva obra?ene tkanine (procenat skupljanja od 4%).

Uslugu ?ivenja mogu?e je ugovoriti na odeljenju: ?Tekstilˇ° i odeljenju ?Odnosi sa kupcimaˇ°.