Pre?i na glavni sadr?aj

Obave?tenje o za?titi privatnosti i li?nih podataka (u daljem tekstu: ?Obave?tenje¡°)

Partnerstvo zasnovano na poverenju


Kada je IKEA pokrenula ideju ponude kvalitetnih proizvoda za ure?enje doma po pristupa?nim cenama, znali smo da u tome ne mo?emo uspeti bez veoma va?nog partnera. Taj partner si ti ¨C na? kupac. Bilo da pretra?uje? proizvode preko IKEA internet stranice, preuzima? svoj name?taj u Magacinu za samoposlu?ivanje ili sastavlja? kupljene proizvode u svom domu, zajedno radimo na stvaranju boljeg svakodnevnog ?ivota zahvaljuju?i na?im pristupa?nim cenama. IKEA se zasniva na partnerstvu sa svojim kupcima. Bez tebe, IKEA ne bi postojala.

Ovo partnerstvo se odnosi i na kori??enje tvojih li?nih podataka. Ba? kao ?to se i kupovina u robnoj ku?i IKEA zasniva na saradnji, IKEA sara?uje s kupcima i po pitanju njihove privatnosti. Ovim Obave?tenjem informi?emo te o tome kako prikupljamo i koristimo tvoje li?ne podatke, kome ih otkrivamo i kako im mo?e? pristupiti, promeniti ih ili ukloniti.

Bolja IKEA - zahvaljuju?i tebi


Kako bi IKEA bila bolja, potrebna nam je tvoja pomo?. Mo?e? nam pomo?i tako ?to ?e? nam u tu svrhu dati razli?ite podatke kako bi IKEA bila bolja za tebe i druge. U nastavku ?e? prona?i obja?njenje za?to su nam potrebni tvoji podaci kao i informacije o tome kako do njih dolazimo i kako ih koristimo.

U ovom Obave?tenju, ?li?ni podaci¡° ozna?avaju bilo koje tvoje podatke o li?nosti kao ?to su: ime, adresa, imejl adresa, broj telefona, itd.

IKEA prikuplja, koristi, obra?uje i prosle?uje li?ne podatke u skladu s va?e?im propisima koji reguli?u za?titu li?nih podataka.

Za?to prikupljamo tvoje li?ne podatke


Slu?ba za kupce

Kako bi na?i zaposleni u Slu?bi za kupce mogli da odgovore na tvoja pitanja, potrebni su nam tvoji li?ni podaci, poput tvog imena, adrese i broja telefona. Ove informacije se koriste kako bismo na tvoja pitanja odgovorili ?to bolje i potpunije.

Posebne ponude, akcije/promocije, vau?eri i garancije

Kada se registruje? ili iskoristi? IKEA posebne ponude, tra?imo tvoje li?ne podatke kako bismo mogli da zabele?imo rezultat i uspeh na?ih akcija za budu?e ponude. Takve podatke ina?e daje? i prilikom ispunjavanja uslova garancija za proizvod koji je kupljen u robnoj ku?i IKEA. Li?ne podatke, kao i podatke poput podataka o proizvodima koji ti se svi?aju, razlozima za kupovinu proizvoda ili porodi?nim prilikama i ?ivotnom stilu mo?e? nam dati kako bismo nau?ili vi?e o tome kako voli? da kupuje?.

Bez obzira na to zbog ?ega prikupljamo tvoje li?ne podatke, obe?avamo da ?emo ih koristiti na na?in opisan u ovom Obave?tenju. Kada nam da? li?ne podatke, pristaje? na to da ih obradimo na jedan ili vi?e na?ina opisanih u ovom Obave?tenju.

IKEA internet trgovina

Prilikom kreiranja narud?bina u IKEA internet trgovini, zatra?i?emo odre?ene podatke koji su nam potrebni za realizaciju tvoje narud?bine. Ti podaci su: ime, prezime, adresa isporuke, ra?un, imejl adresa i broj IKEA FAMILY ?lanske kartice (ukoliko si ?lan IKEA FAMILY). Ti podaci koriste se isklju?ivo za realizaciju tvoje narud?bine i ne?e biti deljeni s tre?im licima. IKEA zadr?ava pravo da ih koristi interno u svrhu eventualnih reklamacija ili za potrebe sprovo?enja istra?ivanja kako si zadovoljan kupovinom.

Podaci koje automatski prikupljamo:

Kako bismo odr?avali svoju internet stranicu i osigurali njeno funkcionisanje kakvo o?ekuje? kada je poseti?, IKEA koristi tehnologiju koja se obi?no naziva ?kola?i?ima¡° (cookies). Kola?i?i su male datoteke koje ?aljemo na tvoj ra?unar, a mi im kasnije mo?emo pristupiti. Mogu biti privremeni ili stalni i koriste npr. JavaScript ili Flash tehnologiju. Zahvaljuju?i kola?i?ima na?e stranice mo?e? pretra?ivati bez pote?ko?a i prikazuju ti se oni rezultati koji su tebi relevantni. Kola?i?i nam pokazuju ?ta tebe i druge posetioce na?e internet stranice zanima, a to nam poma?e da pobolj?amo njeno kori??enje za sve. Ovde mo?e? prona?i vi?e informacija o kola?i?ima i kako ih koristimo.

Koriste se razli?ite vrste kola?i?a:
  • Neophodni kola?i?i omogu?uju pretra?ivanje internet stranice i kori??enje njenih neophodnih funkcija.
  • Kola?i?i efikasnosti prikupljaju anonimne informacije o stranicama koje pose?uje?. To nam govori koji su proizvodi najpopularniji i ?ta korisnike na na?oj stranici zanima.
  • Funkcijski kola?i?i pamte tvoje odabire i pobolj?avaju slede?e posete stranici.
  • Ogla?iva?ki kola?i?i omogu?uju deljenje i slanje informacija drugim internet stranicama koje bi ti mogle da biti va?ne.

Kola?i?ima koji su pohranjeni na tvom ra?unaru mo?emo pristupiti kad poseti? na?u internet stranicu ili otvori? imejl koji ti po?aljemo.

Ukoliko ?eli? da obri?e? kola?i?e koji su ve? u tvom ra?unaru, molimo te da pogleda? uputstva isporu?ioca tvog internet pretra?iva?a klikom na ?Pomo?" u meniju istog pretra?iva?a.

Kako ?emo koristiti tvoje podatke


Ba? kao ni ti, ni mi ne volimo ne?eljenu po?tu. Zato obe?avamo da nikad ne?emo prodati i/ili proslediti ili na drugi na?in ustupiti tvoje li?ne podatke nepovezanim tre?im licima.

Povremeno ipak moramo uklju?iti druge kompanije kako bi nam pru?ile neke usluge. U nekim slu?ajevima, tim kompanijama moramo dati neke informacije kako bi one pru?ile uslugu nama i, na kraju, tebi. Na primer, slu?ba koja obavlja isporuku treba da zna tvoje ime i adresu kako bi ti mogla da dostavi proizvode. Dalje, usluge koje pru?aju neke druge kompanije uklju?uju marketin?ku pomo?, obradu pla?anja kreditnim i debitnim karticama, pru?anje usluga za kupce kao i slanje poruka u na?e ime ?to zna?i da te kompanije tako?e moraju da znaju tvoje podatke. Ograni?i?emo li?ne podatke koje tim kompanijama dajemo i ima?emo pristup isklju?ivo na one podatke koji su im potrebni u posebno odre?ene svrhe. IKEA iste strogo nadgleda kako bismo bili sigurni da je privatnost na?ih kupaca uvek za?ti?ena.

Ukoliko nam da? ime i adresu za isporuku koji nisu tvoji, potrebno je da ima? ovla??enje te osobe da nam da? njene li?ne podatke i da ih koristi? u odre?ene svrhe. Kada nam da? takve podatke, time izjavljuje? da ima? ovla??enje osobe ?ije podatke daje?.

Ponekad ?emo neke tvoje li?ne podatke prosleditii nekoj IKEA jedinici (ili nekoj drugoj kompaniji koju uklju?imo u proces pru?anja usluga) u drugim zemljama (od kojih su neke izvan Evropskog ekonomskog prostora) u skladu s va?e?im propisima koji reguli?u za?titu li?nih podataka. Ali mi uvek zadr?avamo administrativna, tehni?ka i fizi?ka prava za za?titu li?nih podataka koji se prosle?uju drugim zemljama odnosno kompanijama, od neovla??enog otkrivanja, kori??enja, menjanja ili uni?tavanja.

Tvoje li?ne podatke mo?emo otkriti kako bismo udovoljili pravnim ili zakonskim obvezama, na primer, na zahtev policije. Tako?e, tvoje li?ne podatke mo?emo podeliti ako se na?a kompanija (ili deo nje) proda a kupcu kompanije tvoji podaci budu neophodni kako bi nastavio da pru?a usluge.

Marketing/reklamiranje


Kada nam da? neke li?ne podatke, time nam daje? i pristanak da te kontaktiramo u marketin?ke svrhe koje mogu da uklju?uju pisma, telefonske pozive, SMS ili imejl.

Pobrinu?emo se da ti ?aljemo poruke za koje verujemo da ?e te zanimati, na primer: datume rasprodaja u na?oj robnoj ku?i ili na na?im internet stranicama, detalje o posebnim ponudama ili informacije o novim proizvodima i/ili uslugama. Ako ne ?eli? da tvoje podatke koristimo u te svrhe, mo?e? bilo kad da promeni? pode?avanja svog ?Profila¡° ili da otka?e? pretplatu na takva obave?tenja prate?i link na dnu imejla koji ti po?aljemo.

Spremanje i a?uriranje tvojih podataka


Skriveni, ali uvek dostupni


Uvek ?e? imati pristup svim li?nim podacima koje podeli? s kompanijom IKEA. Kada sa?uva? ?Profil¡° na internet stranici, bez i?ije pomo?i uvek mo?e? da menja? detalje svoga ra?una. Tako?e, podatke mo?e? promeniti tako ?to ?e? nas pozvati ili ako nam po?alje? pismo ili imejl, ali i pomo?u jedne od opcija ponu?enih kako dalje sledi.

Ako ?eli? da zna? koje tvoje li?ne podatke IKEA ima, molimo te da se obrati? na?em slu?beniku za za?titu podataka i to na ni?e navedenu adresu.

?uvamo ih


Preduzimamo odgovaraju?e sigurnosne mere za za?titu tvojih li?nih podataka od svih predvidivih rizika. Sigurnost tvojih podataka vrlo je va?na kompaniji IKEA.

Druga adresa? Druge ?elje? Reci nam.


Pi?i nam na:
IKEA Srbija d.o.o
Bubanj potok bb (Autoput Beograd - Ni?)
11000 Beograd
Odgovori?emo ti u najkra?em mogu?em roku.

Povremeno mo?da izmenimo ovo Obave?tenje o za?titi privatnosti i li?nih podataka, pa ti predla?emo da ga redovno pregleda? na na?oj internet stranici kako bi bio/la upoznat/a sa izmenama.