Kako koristimo kola?i?e (Cookies)

Kako bismo unapredili svoje usluge, u kompaniji IKEA koristimo kola?i?e. Neki kola?i?i koje koristimo neophodni su za pravilno funkcionisanje odre?enih usluga, a drugi se koriste za prikupljanje informacija o kori??enju internet stranice (statistiku), kako bismo mogli da je prilagodimo tvojim potrebama. Neki su kola?i?i privremeni i nestaju kada isklju?i? browser, a drugi su trajni i ostaju na tvom ra?unaru neko vreme. Koristimo i neke lokalne kola?i?e koji su vezani za lokalne kampanje, a koji ?e nestati po njihovom zavr?etku.

Neki su kola?i?i neophodni radi funkcionalnosti stranice, dok se drugi koriste za pobolj?anje radnih osobina i korisni?kog iskustva.

Funkcijski kola?i?i koriste se:

 • Za pam?enje tvojih podataka za prijavu
 • Za tvoju bezbednost dok si prijavljen/a
 • Za obezbe?ivanje konzistentnog izgleda internet stranice

Kola?i?i efikasnosti koriste se:

 • Za unapre?enje radnih osobina internet stranice
 • Za pobolj?anje do?ivljaja korisnika

Ogla?iva?ki kola?i?i koriste se:

 • Da bi se omogu?ilo deljenje i „lajkovanje“
 • Za omogu?avanje slanja informacija drugim internet stranicama kako bi prema njima prilagodile svoje oglase

Primeri upotrebe:

Kola?i?i se koriste kako bi se pobolj?ale na?e usluge tebi, na primer:

 • Omogu?avanjem rada nekih specifi?nih usluga koje bez tih kola?i?a ne mogu da rade
 • Omogu?avanjem odre?enoj usluzi da prepozna tvoj ure?aj kako tokom jednog pretra?ivanja ne bi morao/la isti podatak da daje? vi?e puta
 • Prepoznavanjem da si ve? prijavljen/a na internet stranicu
 • Pra?enjem koliko ljudi koristi usluge kako bi njihovo kori??enje moglo da se pojednostavi, te kako bi se osigurao dovoljan kapacitet za njihov brz rad
 • Analiziranjem podataka kako bismo mogli da znamo kako koristi? internet usluge i kako bismo mogli da ih unapredimo

Ako odlu?i? da ne koristi? kola?i?e tokom svoje posete, mora? da bude? svestan/svesna da neke funkcije i stranice mo?da ne?e raditi onako kako o?ekuje?.

Ako ?eli? da obri?e? kola?i?e koji su ve? u tvom ra?unaru, molimo te da pogleda? uputstva isporu?ioca svog internet browsera klikom na „Pomo?" u meniju svog browsera.

Vi?e o kola?i?ima i o tome kako ih obrisati i njima upravljati mo?e? da sazna? na www.aboutcookies.org ili klikom na „Pomo?“ u meniju svog internet browsera.