Pre?i na glavni sadr?aj

?elimo ti dobrodo?licu u IKEA FAMILY program

IKEA FAMILY program je mnogo vi?e od narand?aste kartice. To je klub zaljubljenika u ure?enje doma. To je klub IKEA obo?avatelja. To je u?te?en novac. To je pristup posebnim pogodnostima. Ipak, ?to je najva?nije, to je na? na?in da ti ka?emo ?Hvala!กฐ

?lanovi mogu u?ivati u brojnim pogodnostima, posebnim ponudama i uslugama, kao i u jedinstvenom IKEA FAMILY asortimanu. Ako ti je IKEA draga, IKEA FAMILY ?e ti biti jo? dra?a.

Postani ?lan IKEA FAMILY programaGirl with  lot of IKEA stuff
Mese?ne IKEA FAMILY ponude
U na?im robnim ku?ama IKEA FAMILY ?lanovi uvek mogu da prona?u odli?ne ponude s IKEA FAMILY oznakom. Samo poka?i svoju IKEA FAMILY karticu na kasi i u?ivaj u posebnoj ceni za ?lanove.
Vidi sve mese?ne IKEA FAMILY ponude
Ponude u IKEA Restoranu
Od ponedeljka do petka ?lanovi mogu u?ivati u besplatnoj kafi ili ?aju u IKEA Restoranu, kao i u ostalim posebnim ponudama.
Ponude u restoranu ?e uskoro biti dostupne
 Mesečne IKEA FAMILY ponude