Pre?i na glavni sadr?aj

Kutak za kupce

Uslovi poslovanja robne ku?e IKEA

1. OP?TI USLOVI
1.1 Informacije o uslovima
Ovaj dokument odre?uje uslove poslovanja, kupovine proizvoda i usluga u robnoj ku?i IKEA Srbija (u daljem tekstu ?Uslovi i odredbe※).
Na uslove poslovanja primenjuje se Zakon o za?titi potro?a?a, Zakon o obligacionim odnosima kao i ostali propisi Republike Srbije koji su na snazi.
Prihvatanjem Uslova i odredbi prihvata se i na?in vra?anja proizvoda usvojen od strane kompanije IKEA.
IKEA zadr?ava pravo izmene ovih Uslova i odredbi u bilo kom trenutku.
1.2 Definicije i pojmovi
Kupac 每 kupac proizvoda je posetilac robne ku?e i/ili Registrovani korisnik koji izabere i kupi barem jedan (1) proizvod u robnoj ku?i IKEA.
Prodavac 每 IKEA Srbija d.o.o. koje posluje kao deo kompanije IKEA.
Narud?bina 每 IKEA obrazac koji izdaje zaposleni u IKEA robnoj ku?i kupcu za proizvode koji se preuzimaju na odljenju izdavanja robe.
IKEA FAMILY 每 klub lojalnosti IKEA u koji se mo?e u?laniti svaki posetilac IKEA robne ku?e u samoj robnoj ku?i ili na web stranici.
?To je ?to je※ 每 odeljenje poznato i pod engleskim nazivom As Is na kom se nude IKEA proizvodi sni?ene vrednosti, ?to uklju?uje ali se ne ograni?ava na proizvode u robnoj ku?i IKEA koji imaju o?te?enja, kratak rok isteka, eksponate, modele i uzorke, ili restlove itd, za koja va?e posebni uslovi, kao ?to je umanjena cena. Za vi?e detalja u vezi s proizvodima s odeljenja ?To je ?to je※ upu?ujemo na delove Uslova i odredbi koji se bave ovom tematikom.
Usluge 每 dodatne usluge koje za kupce izvode spoljni pru?aoci usluga kao ?to su ?ivenje, isporuka, monta?a i sl., a sa kojima IKEA ima zaklju?en ugovor i definisane usluge shodno cenovniku usluga.
Ugovor 每 dvostrani ugovorni odnos izme?u Kupca i Prodavca, u skladu s ovim Uslovima i odredbama koje Kupac prihvata. Ovi Uslovi i odredbe smatraju se sastavnim delom kupoprodajnog ugovora.
1.3 Pravo intelektualnog vlasni?tva
U skladu sa na?im pravilima o privatnosti i intelektualnom vlasni?tvu, odnosno intelektualnoj svojini, sav sadr?aj i materijal objavljen na stranicama: www.IKEA.rs i u potpunosti je i isklju?ivo vlasni?tvo kompanije IKEA, odnosno kompanije Inter IKEA Systems BV. Upotreba sadr?aja ove internet stranice/domena bez izri?itog pristanka Inter IKEA Systems BV nije u skladu sa propisima koji reguli?u za?titu intelektualne svojine. Ime, termin, logo ?IKEA※ i odgovaraju?i grafi?ki prikaz/re?enje tako?e su za?titni znakovi kompanije Inter IKEA Systems BV i podle?u odredbama propisa koji reguli?u intelektualnu svojinu.
Kupac i/ili Registrovani korisnik izri?ito se sla?e da ?e ove internet stranice koristiti isklju?ivo na svoju odgovornost. Kompanija IKEA, niti iko od njenih zaposlenih, agenata, tre?ih pru?aoca usluga ili licenciranih kompanija, ne garantuje da kori??enje ovih internet stranica ne?e biti prekinuto, presretnuto ili da ne?e biti gre?aka; niti garantuje za (i) posledice koje mogu nastati kori??enjem ovih internet stranica, ili (ii) za ta?nost, pouzdanost ili sadr?aj bilo koje informacije, usluge ili proizvoda datih preko ovih internet stranica.
Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu direktnu (stvarnu ?tetu), ili indirektnu ?tetu (izmaklu dobit), mogu?e povrede uzrokovane bilo kakvim nedostacima, gre?kom, izuze?em, prekidom, brisanjem, kvarom, ka?njenjem u radu ili prenosu, ra?unarskim virusom, prekidom u komunikacijskoj vezi, kra?om, uni?tenjem ili neovla??enim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa na ra?unarskoj opremi odnosno imovini Kupca/Registrovanog korisnika, raskidom ugovora, neprikladnim pona?anjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom kompanije IKEA odnosno njenih zaposlenih, agenata i/ili tre?ih pru?aoca usluga. Kupac/Registrovani korisnik, izri?ito potvr?uje da kompanija IKEA nije odgovorna za bilo kakvo mogu?e uvredljivo, neprikladno ili protivzakonito pona?anje drugih korisnika ili tre?ih lica te da rizik od ?teta koji mo?e nastati kao posledica navedenog u potpunosti snosi Kupac/Registrovani korisnik.
Ni u kojem slu?aju IKEA, ili druga fizi?ka ili pravna lica uklju?ena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih internet stranica, ili s njima povezanog sadr?aja i/ili softwera, ne?e biti odgovorni za bilo kakvu ?tetu koja mo?e nastati kao posledica kori??enja, ili zbog nemogu?nosti kori??enja ovih internet stranica. Kupac/Registrovani korisnik, izri?ito potvr?uje da se Uslovi ovog poglavlja odnose na celokupan sadr?aj ovih internet stranica.
Kupac/Registrovani korisnik, isklju?ivo je i jedino odgovoran za nabavku, kori??enje i odr?avanje svoje ra?unarske opreme, uklju?uju?i ali ne ograni?avaju?i se na celokupni softver i hardver koji poseduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i kori??enje internet stranica IKEA internet prodaje te sve sa tim povezane tro?kove. Kompanija IKEA nije odgovorna za bilo kakva o?te?enja opreme Kupca/Registrovanog korisnika, koja mogu nastati kao posledica kori??enja ovih internet stranica.
1.4 Obrada li?nih podataka
U?lanjenjem u IKEA FAMILY , dajem pristanak tj saglasnost da kompanija IKEA, povezana lica i njeni poslovni partneri, odnosno podizvo?a?i, prikupljaju, obra?uju te me?usobno prosle?uju i razmenjuju slede?e podatke: moje li?ne podatke navedene u registracionom obrascu kao i podatke o mojim narud?binama.
Upoznat/a sam sa pravom da u svakom trenutku mogu u celini povu?i ovu izjavu o saglasnosti.
1.5 Sigurnost i za?tita li?nih podataka
IKEA preduzima najve?e napore za za?titu svih li?nih podataka koji se koriste prilikom kupovine proizvoda i usluga (npr. za?tita li?nih podataka prilikom slanja promotivnih materijala, prilikom kreiranja narud?bine kao i prilikom pla?anja karticom).
1.6 Informacije o proizvodima
Prilikom kupovine u robnoj ku?i IKEA, potrebno je obratiti pa?nju na slede?e pojedinosti:
? Svaki proizvod dostupan u robnoj ku?i IKEA izlo?en je kao izlo?beni primerak;
? Va?e?a cena je cena koja je istaknuta na izlo?benom primerku u robnoj ku?i IKEA;
? U sklopu etikete sa cenom, odnosno na deklaraciji nalaze se i osnovne informacije o proizvodu, dok se za detaljnije informacije kupac uvek mo?e obratiti zaposlenom u robnoj ku?i IKEA;
? Na etiketi proizvoda koji se preuzimaju u Magacinu za samoposlu?ivanje nalazi se informacija o ta?noj lokaciji preuzimanja (red i deo);
? U slu?aju da je proizvod u ponudi i u drugim bojama u odnosu na boju izlo?enog primerka, informacija o ostalim dostupnim bojama nalazi se uz sam proizvod (na proizvodu ili pored proizvoda). Fotografije, prikazi i slike isklju?ivo su informativne prirode;
? U slu?aju da proizvod zahteva dodatni proizvod ili element kako bi kona?an proizvod bio potpun i/ili u funkciji, proizvod za dopunu bi?e nazna?en na samom proizvodu koji isti zahteva;
? U slu?aju da je izlo?eni proizvod izmenjen/promenjen u odnosu na dostupne proizvode, isto ?e biti nazna?eno na samom proizvodu.
? U slu?aju da je proizvod iz asortimana ?To je ?to je※ va?i?e posebni uslovi koji su i predo?eni kupcu.
Dostupnost, pla?anje i preuzimanje proizvoda
Kompanija IKEA zadr?ava pravo da u bilo kom trenutku iz prodaje povu?e bilo koji proizvod.
Podaci o zalihama proizvoda u robnoj ku?i IKEA se menjaju u odnosu na informacije objavljene na internet stranicama.
?lanovi IKEA FAMILY ostvaruju pogodnosti u skladu s va?e?im uslovima primenjivim za ?lanove IKEA FAMILY.Kupovina se smatra zavr?enom po pla?anju proizvoda na blagajni.
Po pla?anju proizvoda, kupac je du?an da preuzme dostupne pla?ene proizvode. Proizvodi koje kupac nije preuzeo sam pre pla?anja preuzimaju se na izdavanju robe nakon izvr?ene uplate.
1.7 Garancije
Saobraznost robe (zakonska garancija) i (ugovorna) garancija va?e u rokovima odre?enima va?e?im propisima Republike Srbije, od datuma preuzimanja robe, te je u svrhu ostvarivanja prava na garanciju potreban originalan ra?un kao dokaz kupovine (ra?un, fiskalni ise?ak, slip 每 ukoliko je roba pla?ena karticom, od?tampan izvod sa teku?eg ra?una i sl.). Period va?enja i trajanja garancije i sve ?to garancija pokriva u vezi s nekim proizvodom navedeno je uz svaki proizvod. Kupac je du?an da obavesti IKEA o postojanju vidljivih nedostataka u roku od 2 meseca od kada je otkrio nedostatak, ?im je to prema redovnom toku stvari bilo mogu?e. Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe u roku od 2 godine od prelaska rizika na potro?a?a. Kod proizvoda sa odeljenja **To je sto je** prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe u roku od godinu dana od prelaska rizika na potro?a?a, a koja se ne odnosi na ve? nazna?ene nesaobraznosti.
Garancije, proizvodi i uslovi su dostupni: (i) u IKEA katalogu, ili na linku.
U slu?aju kada je rok trajanja, odnosno va?enje garancije koje je navedeno uz svaki proizvod du?e od onog predvi?enog propisima Republike Srbije, primenjiva?e se pravo koje je povoljnije za kupca, odnosno va?enje i trajanje garancije koje propisuje kompanija IKEA.
Za re?avanje problema reklamacije proizvoda, kompanija IKEA ?e izvr?iti pregled proizvoda i odlu?iti o ostvarivanju prava iz reklamacije, odnosno garancije. U slu?aju da je mogu?e ostvariti prava iz reklamacije, odnosno garancije, kompanija IKEA ?e po vlastitom naho?enju i u saradnji s Kupcem odlu?iti o prikladnoj zameni. Kompanija IKEA ?e tada popraviti neispravan proizvod ili ?e ga zameniti drugim istim ili sli?nim proizvodom. U slu?aju popravke, odnosno zamene drugim istim ili sli?nim proizvodom u okviru prava iz garancije, kompanija IKEA ?e snositi tro?kove popravke i bi?e odgovorna za rezervne delove, rad i putne tro?kove zaposlenih koje kompanija IKEA ovlasti, ali samo ako se proizvod mo?e popraviti. Kompanija IKEA ?e postati vlasnik svih neispravnih delova uklonjenih tokom popravke. Ove garancije se ne primjenjuju na proizvode koji su nepravilno spremljeni ili postavljeni, suprotno uputstvu za upotrebu i monta?u, koji se nepravilno koriste, zloupotrebljavaju, pogre?no koriste, menjaju ili ?iste pogre?nim metodama ?i??enja ili pogre?nim proizvodima za ?i??enje. Ove garancije ne pokrivaju mehani?ka o?te?enja nastala nepravilnim rukovanjem, npr., ali ne ograni?avaju?i se na: rezove ili ogrebotine, o?te?enja izazvana udarcima, nezgodama. Ove garancije ne va?e ako su se proizvodi koristili na otvorenom, u vla?nom okru?enju (isklju?uju?i odre?ene proizvode koji su namenjeni za spoljnu upotrebu), ili ako se proizvodi nisu koristili u doma?instvu (osim ako nije navedeno druga?ije). Ove garancije ne pokrivaju posledi?na ili slu?ajna o?te?enja..
Kako bi reklamacija odn. garancija bila valjana, potrebno je pridr?avati se posebnih upustava za upotrebu/odr?avanje, kori??enje upotrebu, monta?u i sastavljanje za svaki proizvod koji se mogu prona?i u robnim ku?ama IKEA i na IKEA internet stranici.
2. KUPOVINA
2.1 Cene
Sve cene izra?ene su u doma?oj valuti - dinar (RSD) i uklju?uju pripradaju?i PDV. Proizvodi se napla?uju po cenama va?e?im na dan kupovine. Cene, uslovi pla?anja i akcijske ponude - promotivne aktivnosti, podsticaji itd, va?e isklju?ivo u trenutku pla?anja i mogu se promeniti bez prethodne najave.
2.2 Pla?anje
Kupovina u robnoj ku?i IKEA mogu?a je uz gotovinsko pla?anje debitnim ili kreditnim karticama, ?ekovima, kao i po uplatama na teku?i ra?un Prodavca: IKEA Srbija d.o.o.Poslovnim kupcima, odnosno privrednim dru?tvima na zahtev se izdaje gotovinski ra?un.
3. ISPORUKA
3.1 Op?te
IKEA izvr?ava uslugu isporuke samostalno ili takvu uslugu pru?a preko svojih podizvo?a?a koje anga?uje po ugovoru. IKEA zadr?ava pravo da zaklju?i ugovor sa razli?itim kurirskim i dostavnim slu?bama uz uslov da kvalitet usluge dostavljanja i isporuke ostaje identi?an i odgovara IKEA standardima.
Informaciju u kojem ?e se terminu kupcu roba isporu?iti, kupac ugovara na prodajnom mestu u robnoj ku?i IKEA. Termin se smatra ugovorenim nakon pla?anja usluge u robnoj ku?i IKEA, ili nakon potpisivanja narud?benice.
IKEA zadr?ava pravo da promeni dogovoreni termin isporuke, usled okolnosti koje su naknadno nastupile te ?e u dogovoru s kupcem - da predlo?i novi termin isporuke. Usluga isporuke se ne vr?i nedeljom i praznicima, kao i ostalim neradnim danima.
Proizvodi predvi?eni za isporuku ?e biti isporu?eni na adresu navedenu prilikom prijema narud?bine usluge, do jedne prostorije u objektu po izboru kupca.
Prilaz objektu mora biti slobodan, u suprotnom se isporuka vr?i do najbli?e ta?ke na kojoj je mogu? istovar. U slu?aju isporuke do prostorije po izboru, dostavlja? je du?an da unese proizvode nezavisno od sprata i dostupnosti lifta.
Pre odabira usluge isporuke, kupac je du?an da sa svoje strane proveri mogu?nost prilaska kamiona ili dostavnog vozila adresi na koju se vr?i isporuka. Ukoliko je prilaz adresi isporuke ote?an (zabranjen pristup kamionskim vozilima, neodgovaraju?a ?irina, nosivost#), isporuka ne?e biti mogu?a.

Isporuka se vr?i na podru?ju Republike Srbije prema nazna?enim zonama i po?tanskim brojevima:
Zona 1 每 po?tanski brojevi od 11 000 do 11 999
Zona 2 每 po?tanski brojevi od 12 000 do 37 999.

Isporuka se vr?i na adresu navedenu u narud?bini. Naru?ena roba ?e biti sortirana/slo?ena na na?in da se uobi?ajenim pretovarom u transportu ne mo?e o?tetiti.
Kako bi se potvrdio termin isporuke, kurir/dostavlja? ?e kupca kontaktirati telefonskim putem pre planiranog trenutka dostave.

Odgovornosti kupca su slede?e:
Potrebno je obezbediti da punoletna osoba bude prisututna prilikom preuzimanja proizvoda na adresi prijema, navedenoj u narud?bini.
Potrebno je proveriti veli?inu proizvoda kako bi se obezbedilo da na adresi isporuke ima dovoljno prostora za prijem proizvoda (npr. ?irina i visina vrata). Tako?e je va?no da se obezbedi slobodan pristup adresi na koju se vr?i isporuka.
Prilikom isporuke, kupac je obavezan da proveri u kakvom je stanju paket, te da li je isporu?en ta?an broj paketa. Nakon izvr?ene dostave, kupac je obavezan da potpi?e potvrdu o preuzimanju kojom se potvr?uje: (1) da je narud?bina isporu?ena, (2) broj isporu?enih paketa i da su proizvodi isporu?eni bez vidljivih o?te?enja pakovanja, kao i da li je zadovoljan primljenom uslugom.
Ako kupac odbije da potpi?e potvrdu o preuzimanju, isporuka se bele?i i smatra?e se kao odbijena.
Ako se isporuka ne mo?e izvr?iti zbog neadekvatnog決nedovoljnog prilaza ili pristupa adresi za isporuku, ili u slu?aju da na adresi za isporuku nema nikoga (punoletnog) za preuzimanje proizvoda, proizvodi se ne ostavljaju na toj adresi, ve? ?e dostavna決kurirska slu?ba ponovno da poku?a da dostavi robu. Ako kupac u dva poku?aja ne preuzme proizvode, smatra se da odustaje od preuzimanja.
Ako iz bilo kojeg razloga Kupac nije bio dostupan u dogovorenom terminu na adresi za prijem isporuke ili putem kontakt telefonskog broja koji je ostavio, kompanija IKEA ne preuzima odgovornost za ugovoreni決usagla?eni termin isporuke.
U slu?aju ukoliko se isporuka ipak ne izvr?i, proizvodi ?e se vratiti u robnu ku?u IKEA, a termin isporuke ?e se otkazati.
U tom slu?aju, kupac ima pravo da tra?i povra?aj iznosa za proizvode. U tom slu?aju tako?e kupac snosi tro?kove transporta vra?anja proizvoda u robnu ku?u IKEA. Za vra?anje kupac je du?an da kontaktira IKEA Slu?bu za kupce slanjem imejla, putem kontakt obrasca ili pozivom na broj telefona: 011/7 555 444 od 9 do 20 ?asova svakog dana u nedelji. Nakon upu?enog poziva IKEA Slu?bi za kupce, kupac mora popuniti zahtev za vra?anje prema uputstvu konakt centra.
3.2 Naknada i uslovi isporuke
Naknada za uslugu isporuke iskazana je na narud?bini usluge i obra?unava se se u skladu sa te?inom paketa u narud?bini, dimenzijama, kao i adresom isporuke.
Kupac je du?an da odmah prilikom preuzimanja robe proveri broj paketa te eventualna o?te?enja.Ako se ustanovi da neki proizvodi nedostaju ili su o?te?eni u momentu preuzimanja, potrebno je isto nazna?iti na dostavnici kurirske/dostavne slu?be.
Proizvodi koji nedostaju prilikom isporuke, naknadno ?e se isporu?iti bez naknade u najkra?em objektivno mogu?em roku; isto va?i i ako se kupcu isporu?i o?te?eni proizvod.
3.3 Ograni?enja kod isporuke
IKEA ne vr?i isporuku prehrambenih proizvoda, metra?e, biljaka, proizvoda sa odeljenja ?To je ?to je※ kao i vrednosnih kartica.
Neki proizvodi (poput sofa) su ve?ih dimenzija te je kupac obavezan da osigura prostor za isporuku svih takvih ve?ih proizvoda kao i pristup prostoriji u koju ?e se proizvodi isporu?iti.
Kupac je obavezan da osigura da prostorija u koju ?e se proizvodi isporu?iti nema nikakve karakteristike koje mogu negativno da uti?u na proizvode i ?tete kao ?to su, ali ne ograni?avaju?i se na vlagu, ki?u, vetar, sneg itd.
Ako zbog nepotpunih informacija o adresi za prijem isporuke ili ometanom pristupu usluga isporuke ne bude mogu?a ili je ote?ana, ista ?e se obustaviti, a proizvodi se vra?aju u robnu ku?u IKEA o ?emu ?e kupac biti obave?ten.
Isporuka se mo?e obustaviti i iz razloga vi?e sile, doga?aja, radnje ili okolnosti koje se nisu mogle predvideti uklju?uju?i, ali ne ograni?avaju?i se npr.: na prirodne i elementarne nepogode, zatvorene saobra?ajnice usled vremenskih nepogoda, o?te?enja ili radovi na putu, objektu ili instalacijama, demonstracije ili okupljanja. U tom slu?aju IKEA ?e ulo?iti sve svoje napore kako bi kupca blagovremeno kontaktirala te dogovorila drugi termin isporuke.
Proizvodi ?e biti pakovani na na?in da se rukovanjem i manipulacijom ne mogu o?tetiti.
Kupac je du?an da prilikom preuzimanja proizvoda proveri eventualna o?te?enja i nedostatke te da iste navede na dostavnici. Roba je osigurana od gubitka i o?te?enja prilikom isporuke. Kupac je du?an da prilikom preuzimanja robe potpi?e dostavnicu koju dostavlja? zadr?ava kao dokaz o prijemu, odnosno preuzimanju.
3.4 Ugovaranje isporuke
Pre nego ?to se odlu?i za uslugu isporuke, kupac je obavezan da proveri mogu?nost prilaza kamiona ili dostavnog vozila na dostavnoj adresi. Ukoliko je prilaz dostavnoj adresi ote?an (zabranjen pristup kamionima, neodgovaraju?a ?irina, nosivost, itd.), isporuka ne?e biti mogu?a.
Kupac je du?an, u ?to kra?em roku, da obavesti robnu ku?u IKEA o bilo kojim mogu?im pote?ko?ama oko preuzimanja robe. IKEA ne?e snositi odgovornost za bilo kakva ka?njenja koja su rezultat propusta kupca.
U slu?uju da prilikom isporuke proizvodi nedostaju, isti ?e se ponovo naru?iti i naknadno isporu?iti bez naknade. O?te?eni ili pogre?no isporu?eni proizvodi ?e se vratiti u robnu ku?u IKEA te ?e se isto tako naknadno isporu?iti bez naknade.
Ukoliko kupac naknadno uo?i nekakve nepravilnosti, kupac je du?an da obavesti robnu ku?u IKEA u razumnom roku, a u svakom slu?aju u skladu sa rokovima predvi?enim u va?e?im propisima Republike Srbije, o bilo kakvim o?te?enjima ili nepravilnostima.
Kada se roba isporu?i kupcu ili osobi koja je primila robu, kupac postaje vlasnik tih proizvoda i odgovoran je za sva naknadna o?te?enja, gubitke ili uni?tenja proizvoda.
Roba ?e se isporu?iti u terminu koji je ugovoren/usagla?en na prodajnom mestu u robnoj ku?i IKEA, a u zavisnosti od stanja zaliha i adrese za isporuku. Nedelje, praznici i ostali neradni dani ne ra?unaju se u rok isporuke.
3.5 Rok isporuke
3.6 Otkazivanje usluga
Kupac ima pravo da otka?e narud?binu usluge u bilo kom trenutku, pozivom na telefonski broj Kontakt centra: 011/7 555 444 od 9 do 20 ?asova svakog dana u nedelji, ili dolaskom do IKEA Slu?be za kupce.
Ukoliko je narud?bina usluge isporuke otkazana pre nego ?to su proizvodi napustili robnu ku?u IKEA, Kupac ima pravo da tra?i povra?aj ukupnog iznosa za proizvode i isporuku.
Ukoliko se narud?bina otka?e nakon ?to proizvodi napuste robnu ku?u IKEA, kupac ima pravo da tra?i povra?aj iznosa za proizvode, dok u tom slu?aju, kupac sam snosi tro?kove vra?anja proizvoda u robnu ku?u IKEA.
Nakon otkazivanja narud?bine usluge pozivom na telefonski broj Kontakt centra IKEA, ili dolaskom do IKEA Slu?be za kupce, kupac ?e dobiti potvrdu o otkazivanju narud?bine usluge na svoju imejl adresu.
Dodatne odredbe za pojedine usluge:
Prikupljanja proizvoda
Prikupljanje proizvoda vr?i se prema narud?bini, te ?e roba biti isporu?ena na adresu isporuke kupca, koja je navedena prilikom kreiranja narud?bine.
Sastavljanje name?taja
Stari name?taj se mora ukloniti iz prostorije pre dolaska tima za sastavljanje. U protivnom, do?i ?e do promene termina sastavljanja.
Tim za sastavljanje ne mo?e menjati izvorni izgled komada name?taja.
Kupac je odgovoran za kvalitet i pripremljenost zidova dok ?e monter proceniti da li postoje sigurnosne ili tehni?ke prepreke za sastavljanje name?taja.
Merenje prostora
Usluga obuhvata merenje prostora koji kupac ?eli da uredi, kako bi osigurali da sav name?taj, odnosno kuhinjski ili kupatilski elementi stanu u njega. Usluga je dostupna samo za dovr?ene delove ku?e ili stana.Ako kupac ?eli da promeni zakazan termin, potrebno je da kontaktira Kontak centar ili Odeljenje Slu?ba za kupce, najkasnije 24 ?asa pre zakazane usluge.
Ako se kupac ne pojavi u zakazanom terminu potrebno je da ponovo plati i zaka?e uslugu merenja kako bi se realizovala u novom terminu.
Monta?a kuhinje
Za kori??enje usluge monta?e kuhinje, potrebno je prethodno merenje prostorije u kojoj ?e biti izvr?ena monta?a i planiranje tj. izrada plana kuhinje od strane IKEA zaposlenih ili njihovih podizvodja?a. Na taj na?in IKEA mo?e da obezbedi kvalitet izvedene usluge.
Cena uklju?uje izlazak montera i montiranje svih elemenata kuhinje i kuhinjskih ure?aja kupljenih u robnoj ku?i IKEA, a prema planu/skici napravljenom u robnoj ku?i IKEA.
Cena ne uklju?uje dodatne radove i usluge koji nisu obuhva?eni prethodno napravljenim planom od strane IKEA zaposlenih (npr. dodatno prekrajanje radne plo?e, prerada pokrivnih elemenata i plo?e, kantiranje), radove (izvo?enje, priklju?ak) na plinskom priklju?ku, popravke zidova, kao i dostavu do prostorije u kojoj se vr?i montiranje i ugradnja.
Postoje?a kuhinja tj. elementi se moraju ukloniti iz prostorije pre dolaska tima za monta?u. U protivnom, dolazi do promene termina monta?e.
Tim za monta?u ne mo?e da menja originalni izgled kuhinjskih elemenata koji su predmet uslova tj. ?pokriveni garancijom※. Ukoliko kupac zahteva izmenu elementa, a koja je obuhva?ena planom kuhinje napravljenog od strane IKEA zaposlenih, kupac potpisuje saglasnost kojom se odri?e garancije za dati element koji je potrebno izmeniti.
Kupac je odgovoran za kvalitet, stanje i pripremu zidova dok ?e monter proceniti da li postoje bezbednosne ili tehni?ke prepreke/nedostaci za montiranje kuhinje.
Dodatni materijal za priklju?enje na vodovodnu, kanalizacionu i elektromre?u, kupac je obavezan da obezbedi sam u skladu sa standardima Republike Srbije. Materijal za priklju?enje na vodovod, kanalizacionu i elektromre?u (po potrebi) ra?una se odvojeno.
Tim za monta?u ne vr?i priklju?ivanje ure?aja na plinske instalacije, ve? samo na plinsku bocu.
?ivenje
Usluga ?ivenja dostupna je samo za proizvode kupljene u robnoj ku?i IKEA.
Podizvo?a? na tim poslovima nije odgovoran za fizi?ka i hemijska svojstva obra?ene tkanine (procenat skupljanja od 4%). Preporuka je da kupac opere tkaninu pre usluge ?ivenje radi preciznije usluge.
Uslugu ?ivenja mogu?e je ugovoriti na odeljenju: ?Tekstil※ i odeljenju: ?Odnosi sa kupcima※. Pla?anje usluge se vr?i na odeljenju Slu?ba za kupce.
4. ZAMENA I VRA?ANJE
4.1 Op?te
Uslovi iz sekcije Zamena i vra?anje odnose se na sve proizvode kupljene u robnoj ku?i IKEA, osim proizvoda i usluga predvi?enih u sekciji: Ograni?enja kod isporuke. Svako vra?anje mo?e se izvr?iti isporukom proizvoda u robnu ku?u IKEA Beograd, gde ?e se izvr?iti zamena ili vra?anje.
Ukoliko se kupac predomisli i odlu?i da vrati ispravan i nekori??eni proizvod, kupac je obavezan da kontaktira Kontakt centar, ili poseti IKEA Slu?bu za kupce za organizaciju prikupljanja takvih proizvoda.
Kupac je saglasan da vrati nekori??ene proizvode u izvornom stanju i ako je mogu?e, u pripadaju?oj ambala?i. U slu?aju vra?anja proizvoda zbog promene mi?ljenja, kupac sam snosi tro?kove vra?anja robe u robnu ku?u IKEA.
Ako uslovi za vra?anje robe nisu ispunjeni, robna ku?a IKEA ima pravo da odbije povrat novca ili da ponudi zamenu ili IKEA poklon/vrednosnu karticu.
IKEA snosi tro?kove prevoza vra?enih proizvoda isklju?ivo ako je proizvod neispravan ili o?te?en ili ukoliko je isporu?en proizvod koji kupac nije naveo u narud?bini.
IKEA zadr?ava pravo vra?anja umanjenog iznosa vrednosti proizvoda ukoliko je proizvod kori??en ili o?te?en.
Mi u kompaniji IKEA ponosni smo na na?in re?avanja reklamacija te pozivamo kupce da se prvo uvek obrate nama kako bismo mogli pomo?i pri re?avanju nastalih pote?ko?a u objektivno najkra?em roku.
Kupcu ?e se odgovoriti u zakonskom roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, a u skladu sa va?e?im IKEA pravilima.
Odgovornost za materijalne nedostatke ?e se re?avati u skladu sa odredbama Zakona o za?titi potro?a?a, Zakona o obligacionim odnosima te ostalim va?e?im propisima Republike Srbije.
Eventualne sporove izme?u kupca i kompanije IKEA nastoja?e se re?iti mirnim putem, u suprotnom se ugovara stvarna nadle?nost suda u Beogradu.