Pre?i na glavni sadr?aj

PRI?VRSTI!
Zajedno stvaramo bezbedniji dom
Svi ?elimo da nam dom bude bezbedan. Zajedno mo?emo da spre?imo nezgode i u?inimo dom bezbednijim.
Svi ?elimo da na? dom bude bezbedan. Ali nezgode mogu dovesti na?u decu u opasnost. Kad radimo zajedno, mo?emo pomo?i u spre?avanju takvih nezgoda i u?initi dom bezbednijim.
Najbolji na?in za spre?avanje prevrtanja name?taja jeste da ga osiguramo, odnosno pri?vrstimo za zid. IKEA moli kupce da provere svoje komode i elemente kako bi bili sigurni da su pri?vr??eni za zid sigurnosnim fiksatorima prilo?enim uz proizvod.
Ako su ti potrebni zamenski fiksatori za pri?vr??ivanje IKEA name?taja u domu, mo?e? nas kontaktirati na 011/7 555 444 i naru?iti jedan komplet besplatno ili putem veba i ispuniti onlajn obrazac za narud?binu. Svakako navedi da ti je potreban deo ?ija je ?ifra 326235.
No Youtube Player
Spre?avanje prevrtanja name?taja
Ilustracija komode pričvršćene na zid bez penjanja na komodu
• Pri?vrsti! Upotrebi proizvode protiv prevrtanja prilo?ene uz proizvod i ?rafovsku robu koja odgovara vrsti zida koju ima? kod ku?e, a koju mo?e? kupiti u specijalizovanim prodavnicama. Savete mo?e? prona?i u prilo?enom vodi?u.
• TV ili sli?ne te?ke predmete nikad ne stavljaj na vrh komode ili bilo kog name?taja koji nije namenjen za tu upotrebu.
• Te?ke predmete stavi u donje fioke.
• Deci ne treba dozvoliti penjanje ili ve?anje po komodama, fiokama, vratima ili policama.
Vodi? za pri?vr??ivanje za zid
Name?taj mora biti sigurno pri?vr??en za zid.
Alat koji se koristi za pri?vr??ivanje za zid zavisi od materijala samog zida. Ako materijal tvog zida nije naveden ili ima? pitanja, potra?i savet u lokalnoj prodavnici alata.
Zidni materijal
Gips-kartonske plo?e ili gips s drvenim okvirima
Pribor za pri?vr??ivanje
Zavrtanj umetnut direktno u okvir. Na primer, zavrtanj za drvo debljine 5 mm iz IKEA FIXA seta zavrtanja i tiplova. (Slika 1)
 Ilustracija zavrtnja u drvenom okviru
Slika 1
Zidni materijal
Gips-kartonske plo?e bez drvenih okvira
Pribor za pri?vr??ivanje
Tipl sa zavrtnjem. Na primer, zavrtanj debljine 8 mm iz IKEA FIXA seta zavrtanja i tiplova. (Slika 2)
Ilustracija zavrtnja i tipla u zidu bez okvira
Zidni materijal
Zidani zid
Pribor za pri?vr??ivanje
Puni zid:Zavrtanj s tiplom. Na primer, tipl debljine 8 mm iz IKEA FIXA seta zavrtanja i tiplova. (Slika 3A)
?uplji zid: leptir-zavrtanj (Slika 3B)
Ilustracija zavrtnja s tiplom u punom ziduIlustracija leptir-zavrtnja u šupljem zidu
Slika 2
Slika 3A
Slika 3B
Alat za spre?avanje prevrtanja
Svima nam dobro do?e manje razloga za brigu
Nezgode se mogu dogoditi, pogotovo kad ima? decu. Ali ako se obezbedi?, i najozbiljnije nezgode mogu biti spre?ene.
Na?i proizvodi za bezbednost doma i dece se jednostavno montiraju i koriste u svakom delu doma.
Pogledaj na?e proizvode za bezbednost dece i doma.