Pre?i na glavni sadr?aj

UPOZORENJE
Zloupotreba IKEA brenda u telefonskim porukama
Po?tovani,
Upoznati smo da su neki od korisnika razli?itih telefonskih servisa putem poruke primili poziv da u?estvuju u anketi koju organizuje IKEA i da im je, ukoliko popune anketu, obe?an vau?er koji mogu da iskoriste u na?oj robnoj ku?i.
?elimo da Vas obavestimo da se radi o zloupotrebi brenda IKEA. Mi ne sprovodimo pomenute marketin?ke aktivnosti, i klik na link iz poruke mo?e Vas izlo?iti sadr?ajima ?tetnim po Va?e ure?aje i kompromitovati Va?e li?ne podatke.