Pre?i na glavni sadr?aj

Uslovi kupovine u IKEA onlajn prodavnici

1. OP?TI USLOVI
1.1 Informacije o uslovima
Ovaj dokument odre?uje uslove i odredbe kori??enja internet stranica te uslove kupovine proizvoda i usluga na ovoj internet stranici (u daljem tekstu „Uslovi i odredbe“).?
Na uslove poslovanja primenjuje se Zakon o za?titi potro?a?a, Zakon o elektronskoj trgovini, Zakon o obligacionim odnosima kao i ostali va?e?i propisi Republike Srbije.
Prihvatanjem Uslova i odredbi prihvata se i na?in vra?anja proizvoda usvojen od strane kompanije IKEA:

Pre po?etka procesa IKEA internet narud?bine, odnosno kupovine, potrebno je pa?ljivo pro?itati Uslove i odredbe, te se sa njima upoznati. Ovu internet stranicu ure?uje IKEA Srbija d.o.o. Beograd sa sedi?tem na adresi Bubanj potok (Autoput Beograd- Ni?), Beograd, registrovano kod Agencije za privredne registre pod mati?nim brojem: 20287608, PIB: 104990791 (u daljem tekstu: ※kompanija IKEA§), telefonski broj kontakt centra: 011/7 555 444.

Isporuka se vr?i samo na podru?ju Republike Srbije.

Kompanija IKEA pru?a interaktivnu uslugu na internet stranici IKEA.rs.

Usluga se sastoji od pru?anja informacionih usluga i upravljanja sadr?ajem. Pod pojmom ?internet stranice※ u Uslovima i odredbama, podrazumevaju se sve internet stranice koje se nalaze u okviru IKEA.rs.

Kompanija IKEA zadr?ava pravo izmene ovih Uslova i odredbi u bilo kom trenutku. Ipak, kompanija IKEA ?e pristupiti izmeni ovih Uslova i odredbi samo u slu?aju kada je to neophodno i radi uskla?ivanja istih s propisima Republike Srbije, u slu?aju promene internih operativnih zahteva dru?tva IKEA Srbija d.o.o., kao i u slu?ajevima zahteva za pobolj?anje pru?anja usluga te u slu?aju zahteva za pobolj?anom efikasno??u onlajn narud?bina.

Sve izmene ovih Uslova i odredbi ?e biti objavljene putem internet stranice te ?e biti objavljen datum stupanja na snagu istih.
Bilo koje izmene Uslova i odredbi bi?e na snazi samo za nove narud?bine registrovane nakon objavljivanja tih izmena na ovoj internet stranici. Ukoliko kupac ne dostavi kompaniji IKEA prigovor na promenu ili ukoliko ne otka?e ugovorenu narud?binu, smatra?e se da je prihvatio izmenjene Uslove i odredbe.
Kupac je du?an da proveri Uslove i odredbe u odgovaraju?im poglavljima/sekcijama pre svake narud?bine jer se promene mogu dogoditi izme?u poseta.

Ovi Uslovi i odredbe propisuju uslove i pravila koji se odnose na kori??enje internet stranica od strane kupaca.

Nakon obavljene registracije na internet stranicama, kupci izjavljuju da su pro?itali i razumeli uslove kori??enja, da su sa istima upoznati i u potpunosti saglasni sa ovde iznesenim Uslovima i odredbama, te da pristaju na kori??enje internet stranica u skladu sa njima.
Pravo kori??enja internet stranica nije prenosivo na druga fizi?ka ili pravna lica. Registrovani korisnik je li?no odgovoran za za?titu poverljivosti ?ifara (lozinki), na mestima gde one postoje.
Kompanija IKEA zadr?ava pravo da u bilo kom trenutku, ako to smatra potrebnim, ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova kori??enja i/ili Izjavu o poverljivosti podataka. Bilo kakva izmena ili ukidanje Uslova i odredbi tj. uslova kori??enja stupa na snagu u trenutku objavljivanja istih na internet stranicama, osim ako ne bude druga?ije odre?eno.
1.2 Definicije
Registrovani korisnik 每 registrovani posetilac internet stranica koji ne obavlja kupovinu.
Kupac 每 kupac proizvoda je posetilac internet stranice IKEA.rs koji kupi barem jedan proizvod putem onlajn prodavnice..
Prodavac 每 IKEA Srbija d.o.o..
Narud?bina 每 IKEA obrazac koji popunjava kupac, slede?i potrebne korake kako bi kupio proizvod(e) i/ili usluge koji se prodaju u internet prodavnici, kao ?to je navedeno u Uslovima i odredbama.
Ugovor 每 dvostrani ugovorni odnos izme?u Kupca i kompanije IKEA u skladu s ovim Uslovima i odredbama koje Kupac ovde izri?ito prihvata i saglasan je sa njima. Ovi Uslovi i odredbe smatraju se sastavnim delom Ugovora.
Paketna isporuka 每 paket te?ine do 30 kg dimenzija do 120x80x100 cm.
1.3 Informacije o IKEA internet prodavnici
Na ovim internet stranicama, nastojimo da osiguramo ta?nost informacija, uklju?uju?i opise na?ih proizvoda i usluga, kao i a?urnost prilikom promena cena proizvoda i usluga. Na?alost, ponekad mo?e do?i do propusta. Nastale pote?ko?e ?emo nastojati da uklonimo u najkra?em mogu?em roku.
Ako bi nastale pote?ko?e uticale na status narud?bine, svakako ?emo o tome obavestiti bez odlaganja.
1.4 Pravo intelektualne svojine
U skladu s na?im pravilima o privatnosti i intelektualnom vlasni?tvu odnosno intelektualnoj svojini, sav sadr?aj i materijal objavljen na internet strani u potpunosti je i isklju?ivo vlasni?tvo kompanije IKEA, odnosno kompanije Inter IKEA Systems BV. Upotreba sadr?aja ove internet stranice bez izri?itog pristanka kompanije Inter IKEA Systems BV nije u skladu s propisima koji reguli?u za?titu intelektualne svojine. Ime ?IKEA※ i odgovaraju?i grafi?ki prikaz tako?e su za?titni znakovi kompanije Inter IKEA Systems BV i podle?u odredbama propisa koji ?tite intelektualnu svojinu.
1.5 Kori??enje internet stranice
Kupac i/ili Registrovani korisnik izri?ito se sla?e da ?e ove internet stranice koristiti isklju?ivo na svoju odgovornost. Kompanija IKEA, niti iko od njenih zaposlenih, agenata, tre?ih pru?aoca usluga ili licenciranih kompanija, ne garantuje da kori??enje ovih internet stranica ne?e biti prekinuto, presretnuto ili da ne?e biti gre?aka; niti garantuje za (i) posledice koje mogu nastati kori??enjem ovih internet stranica, ili (ii) za ta?nost, pouzdanost ili sadr?aj bilo koje informacije, usluge ili proizvoda datih preko ovih internet stranica.
Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu direktnu (stvarnu ?tetu), ili indirektnu ?tetu (izmaklu dobit), mogu?e povrede uzrokovane bilo kakvim nedostacima, gre?kom, izuze?em, prekidom, brisanjem, kvarom, ka?njenjem u radu ili prenosu, ra?unarskim virusom, prekidom u komunikacijskoj vezi, kra?om, uni?tenjem ili neovla??enim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa na ra?unarskoj opremi odnosno imovini Kupca/Registrovanog korisnika, raskidom ugovora, neprikladnim pona?anjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom kompanije IKEA odnosno njenih zaposlenih, agenata i/ili tre?ih pru?aoca usluga. Kupac/Registrovani korisnik, izri?ito potvr?uje da kompanija IKEA nije odgovorna za bilo kakvo mogu?e uvredljivo, neprikladno ili protivzakonito pona?anje drugih korisnika ili tre?ih lica te da rizik od ?teta koji mo?e nastati kao posledica navedenog u potpunosti snosi Kupac/Registrovani korisnik.

Ni u kojem slu?aju IKEA, ili druga fizi?ka ili pravna lica uklju?ena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih internet stranica, ili s njima povezanog sadr?aja i/ili softwera, ne?e biti odgovorni za bilo kakvu ?tetu koja mo?e nastati kao posledica kori??enja, ili zbog nemogu?nosti kori??enja ovih internet stranica. Kupac/Registrovani korisnik, izri?ito potvr?uje da se Uslovi ovog poglavlja odnose na celokupan sadr?aj ovih internet stranica.
Kupac/Registrovani korisnik, isklju?ivo je i jedino odgovoran za nabavku, kori??enje i odr?avanje svoje ra?unarske opreme, uklju?uju?i ali ne ograni?avaju?i se na celokupni softver i hardver koji poseduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i kori??enje internet stranica IKEA internet prodaje te sve sa tim povezane tro?kove. Kompanija IKEA nije odgovorna za bilo kakva o?te?enja opreme Kupca/Registrovanog korisnika, koja mogu nastati kao posledica kori??enja ovih internet stranica.
U svrhu izbegavanja svake sumnje i dvojbe oko odricanja odgovornosti od strane IKEA, Kupcu/Registrovanom korisniku ne?e biti uskra?ena propisima zagarantovana prava kao ni prava koja proizlaze iz ugovornog odnosa s kompanijom IKEA.
1.6 Obrada li?nih podataka
Registracijom na IKEA.rs dajem pristanak tj. saglasnost da kompanija IKEA i njeni poslovni partneri, odnosno podizvo?a?i prikupljaju, obra?uju te me?usobno prosle?uju i razmenjuju slede?e podatke: moje li?ne podatke navedene u registracionom obrascu Upoznat/a sam sa pravom da u svakom trenutku mogu u potpunosti povu?i ovu izjavu o saglasnosti. Uslove o za?titi li?nih podataka mogu?e je pro?itati ovde.

IKEA internet prodavnica koristi ?kola?i?e※ tokom postupka kupovine kako bi internet prodavnica mogla da prepozna i pamti korisnika i na taj na?in omogu?iti realizaciju kupovine.

Sve stranice IKEA internet prodavnice na kojima se vr?i razmena poverljivih podataka (lozinka, pla?anje putem interneta, itd.) za?ti?ene su upotrebom SSL sigurnosnog protokola (128-bitna za?tita podataka). SSL za?titno kodiranje je standardna tehnologija za?tite podataka koja omogu?uje sigurnu razmenu podataka izme?u korisnikovog pretra?iva?a i stranica IKEA internet prodavnice.
1.7 Sigurnost i za?tita podataka
Kompanija IKEA osigura?e korisniku privatnost i za?titu li?nih podataka, lozinki i svih ostalih detalja na svojoj internet stranici IKEA.rs u skladu s Uslovima o za?titi li?nih podataka koji su dostupni ovde. Prilikom registracije na IKEA internet prodavnici, korisnik treba da kreira lozinku koju mora zadr?ati samo za sebe i ne sme je deliti s drugim licima. Korisnik je odgovoran za sve radnje i narud?bine izvr?ene pod njegovim korisni?kim imenom. Korisni?ko ime i lozinka enkriptuju se po PBKDF2 enkripciji u IKEA bazi. Veza izme?u stranice i korisnikovog internet pretra?iva?a osigurana je SSL sertifikatom, dok sigurnost pla?anja osigurava finansijska ustanova u skladu sa svojim protokolima i sertifikatima.

Kompanija IKEA ne ?eli da preko ovih internet stranica prima informacije koje nisu u uskoj vezi s procesom onlajn kupovine. Bilo koje informacije ili materijal koji se po?alju kompaniji IKEA tretira?e se kao nepoverljivi podaci. Slanjem nekih informacija ili materijala kompaniji IKEA, kupac daje kompaniji IKEA neograni?enu i neopozivu licencu za upotrebu, kopiranje, prikaz, izvo?enje, menjanje, prenos i distribuciju tih materijala ili informacija, te se tako?e sla?e da kompanija IKEA mo?e slobodno koristiti bilo koje ideje, koncepte, znanja ili tehnike u bilo koju svrhu. Me?utim, kompanija IKEA ne?e objaviti ime Kupca/Registrovanog korisnika ili na drugi na?in objaviti ?injenicu da joj je isti poslao materijale ili druge informacije, osim ako: (a) dobije dozvolu Kupca/Registrovanog korisnika za kori??enje njegovog imena; ili (b) prethodno obavesti Kupca/Registrovanog korisnika da ?e materijali ili druge informacije poslate na odre?eni deo ovih stranica biti objavljeni ili na neki drugi na?in biti na njima upotrebljeni zajedno sa imenom kupca; ili (c) je obavezna da to u?ini po zakonu. Bilo kakva vrsta komunikacije Kupca/Registrovanog korisnika ne smatra se poverljivom. Ukoliko odre?ene internet stranice dozvoljavaju objavu komunikacije koju ?e kompanija IKEA tretirati kao poverljivu, ta ?injenica ?e biti navedena na tim stranicama.

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na internet stranicama, Kupac/Registrovani korisnik daje kompaniji IKEA pravo kori??enja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, ogla?avanja, istra?ivanja tr?i?ta, ili bilo koju drugu dozvoljenu svrhu. Vi?e informacija u Izjavi o poverljivosti podataka kompanije IKEA mo?e? videti ovde.

Materijali koji su poslati ili dostupni putem internet stranica ne?e se smatrati tajnim ili povjerljivim, kao niti poslovnom tajnom. Dostavljanjem materijala putem internet stranica kompanija IKEA ovla??ena je isti neograni?eno koristiti u bilo koje svrhe, uklju?uju?i umno?avanje, prenos, objavljivanje, emitovanje ili upotrebu na bilo koji drugi na?in, bez obaveze pla?anja bilo kakve naknade.
1.8 Informacije o proizvodima
Kupovina proizvoda preko internet prodavnice nudi druga?ije iskustvo kupovine od onoga u robnoj ku?i te je potrebno obratiti pa?nju na slede?e pojedinosti:
? Boja proizvoda na fotografiji na internet stranicama mo?e se razlikovati od one u stvarnosti. Fotografije, prikazi i slike isklju?ivo su informativne prirode.
? Dimenzije i oblik proizvoda u stvarnosti se mogu razlikovati od onog nazna?enog na internet stranicama.
? Proizvodi ?e biti isporu?eni u naru?enoj koli?ini ako su na raspolaganju, pa postoji mogu?nost da kompanija IKEA ne mo?e da isporu?i narud?binu delimi?no ili u potpunosti.
? Nisu svi proizvodi i akcije istovremeno dostupni u IKEA internet prodavnici i robnoj ku?i IKEA. Uglavnom su cene izra?ene na internet stranicama iste kao i one izra?ene u katalogu i u robnoj ku?i. No ponekad mo?e postojati razlika izme?u cene u IKEA internet prodavnici te IKEA katalogu i robnoj ku?i IKEA. U takvom slu?aju, za kupce putem internet prodavnice va?e?a ?e cena uvek biti ona koja je objavljena na internet stranicama u trenutku kupovine.
? Kompanija IKEA ?e poku?ati u najve?oj mogu?oj meri da osigura a?urnost informacija na internet stranicama, posebno u odnosu na cenu ponu?enih proizvoda i usluga.
? Kompanija IKEA ne odgovara za eventualne gre?ke nastale u opisu proizvoda, slika te gre?ke nastale prilikom a?uriranja stranica i promena cena.
? Ukoliko se radi o takvoj gre?ci koja bitno uti?e na kup?evu odluku o narud?bini, kupac zadr?ava pravo otkaza ili izmene narud?bine a otkaz ili izmena moraju se dostaviti u robnu ku?u IKEA odmah po pregledu narud?bine i bez odlaganja.
1.9 Dostupnost
Kompanija IKEA zadr?ava pravo da u bilo kojem trenutku iz prodaje povu?e bilo koji proizvod. U takvim slu?ajevima, kompanija IKEA kupcu neisporu?enog a pla?enog proizvoda, odnosno pla?ene usluge, vra?a puni iznos novca za one proizvode koji vi?e nisu u ponudi, odnosno za one usluge koje su pla?ene, a nisu izvr?ene, nezavisno od razloga za povla?enje proizvoda iz prodaje, odnosno neizvr?enja usluge. Tako?e, kompanija IKEA zadr?ava pravo da promeni i, blagovremeno obustavi ili prekine pru?anje usluge internet prodavnice.
1.10 Garancija
Saobraznost robe (zakonska garancija) i (ugovorna) garancija va?e u rokovima odre?enima va?e?im propisima Republike Srbije, od datuma preuzimanja robe, te je u svrhu ostvarivanja prava na garanciju potreban originalan ra?un kao dokaz kupovine (ra?un, fiskalni ise?ak, slip 每 ukoliko je roba pla?ena karticom, od?tampan izvod sa teku?eg ra?una i sl.). Period va?enja i trajanja garancije i sve ?to garancija pokriva u vezi s nekim proizvodom navedeno je uz svaki proizvod. Kupac je du?an da obavesti IKEA o postojanju vidljivih nedostataka u roku od 2 meseca od kada je otkrio nedostatak, ?im je to prema redovnom toku stvari bilo mogu?e. Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe u roku od 2 godine od prelaska rizika na potro?a?a.

Garancije proizvoda i uslovi su dostupni u poglavlju Kutak za kupce.

U slu?aju kada je rok trajanja, odnosno va?enje garancije koje je navedeno uz svaki proizvod du?e od onog predvi?enog propisima Republike Srbije, primenjiva?e se pravo koje je povoljnije za kupca, odnosno va?enje i trajanje garancije koje propisuje kompanija IKEA.

Za re?avanje problema reklamacije proizvoda, kompanija IKEA ?e izvr?iti pregled proizvoda i odlu?iti o ostvarivanju prava iz reklamacije odn. garancije. U slu?aju da je mogu?e ostvariti prava iz reklamacije, odnosno garancije, kompanija IKEA ?e po vlastitom naho?enju i u saradnji s Kupcem odlu?iti o prikladnoj zameni. Kompanija IKEA ?e tada popraviti neispravan proizvod ili ?e ga zameniti drugim istim ili sli?nim proizvodom. U slu?aju popravke, odnosno zamene drugim istim ili sli?nim proizvodom u okviru prava iz garancije, kompanija IKEA ?e snositi tro?kove popravke i bi?e odgovorna za rezervne delove, rad i putne tro?kove zaposlenih koje kompanija IKEA ovlasti, ali samo ako se proizvod mo?e popraviti. Kompanija IKEA ?e postati vlasnik svih neispravnih delova uklonjenih tokom popravke. Ove garancije se ne primjenjuju na proizvode koji su nepravilno spremljeni ili postavljeni, suprotno uputstvu za upotrebu i monta?u, koji se nepravilno koriste, zloupotrebljavaju, pogre?no koriste, menjaju ili ?iste pogre?nim metodama ?i??enja ili pogre?nim proizvodima za ?i??enje. Ove garancije ne pokrivaju mehani?ka o?te?enja nastala nepravilnim rukovanjem, npr., ali ne ograni?avaju?i se na: rezove ili ogrebotine, o?te?enja izazvana udarcima, nezgodama. Ove garancije ne va?e ako su se proizvodi koristili na otvorenom, u vla?nom okru?enju (isklju?uju?i odre?ene proizvode koji su namenjeni za spoljnu upotrebu), ili ako se proizvodi nisu koristili u doma?instvu (osim ako nije navedeno druga?ije). Ove garancije ne pokrivaju posledi?na ili slu?ajna o?te?enja.

Kako bi reklamacija, odnosno garancija bila valjana, potrebno je pridr?avati se posebnih uputstava za upotrebu/odr?avanje, monta?u i sastavljanje za svaki proizvod koji se mogu prona?i u robnim ku?ama IKEA i na IKEA internet stranici.
2. NARUD?BINA
2.1 Registracija
Za internet kupovinu potrebno je imati najmanje 18 godina. Kupac snosi odgovornost za ta?nost i potpunost une?enih podataka prilikom kupovine.
2.2 Narud?bina
Proizvodi se naru?uju elektronskim putem. Proizvodi se smatraju naru?enim u trenutku kada kupac pro?e celi proces narud?be. Tada ?e kupac primiti potvrdu o prijemu narud?bine imejlom.

Nakon izrade i potvrde prijema narud?bine, na navedenu imejl adresu kupac ?e dobiti potvrdu da je kompanija IKEA primila narud?binu.
Nakon prijema imejla iz prethodne ta?ke, narud?bina se vi?e ne mo?e menjati onlajn, ve? samo putem kontaktiranja Slu?be za kupce.

Ako naru?eni proizvodi nisu dostupni u skladi?tu, zaposleni IKEA kontakt centra ?e nazvati kupca u roku od 4 radna dana nakon slanja potvrde o prijemu narud?bine.
Ugovor se smatra zaklju?enim nakon ?to je Kupac naru?io odre?ene proizvode odnosno primio putem imejla potvrdu o narud?bini odnosno elektronsku poruku koja sadr?i potvrdu o prijemu prihva?ene ponude.

Kompanija IKEA ?e nastojati da dostavi sve proizvode koje je kupac naru?io, ali zadr?ava pravo da odbije nalog/narud?binu u slu?ajevima vi?e sile ili u slu?ajevima kada je izvr?enje ugovorne obaveze znatno ote?ano. Ako kompanija IKEA odbije nalog, kupac ?e o tome biti obave?ten u roku od 4 radna dana nakon prijema potvrde o primanju narud?bine. Ugovor se smatra punova?nim nakon ?to je roba pla?ena.

Kompanija IKEA ?e nastojati da osigura dostupnost svih naru?enih proizvoda.
2.3 Pla?anje
Pla?anje se vr?i isklju?ivo onlajn.

Za kupovinu u IKEA internet prodavnici mogu?e je koristiti sede?e debitne i kreditne kartice.

Tako?e, mogu?e je koristiti slede?e pogodnosti prilikom pla?anja:
Tro?kovi dostave ?e biti nazna?eni posebno i dodati na ukupnu cenu naru?enih proizvoda. Tro?kovi isporuke ?e biti obra?unati na osnovu na?ina isporuke, dimenzija, te?ine paketa i dostavne adrese.
2.4 Cena
Sve cene izra?ene su u srpskoj nacionalnoj valuti, srpski dinar (RSD), i uklju?uju PDV. Proizvodi se isporu?uju prema cenama va?e?im na dan narud?bine i objavljenim na internet stranicama. Cene, uslovi pla?anja i akcijske ponude vrede isklju?ivo u trenutku pla?anja i mogu se promeniti bez prethodne najave. Kompanija IKEA ?e nastojati da cene navedene u narud?bini budu ta?ne, me?utim, mo?e do?i do gre?ke. U slu?aju da se cena proizvoda promeni za vreme obrade narud?bine, ili cena na internet stranicama iz bilo kojeg drugog razloga ne bude odgovarala stvarnoj ceni proizvoda ili usluge, kompanija IKEA ?e omogu?iti Kupcu da odustane od kupovine odnosno da potvrdi novu, promenjenu cenu.
2.5 Izjava o konverziji
Sva pla?anja ?e biti izvr?ena u valuti Srpski dinar (RSD). Iznos za koji ?e va? ra?un biti zadu?en se dobija konverzijom va?e valute Srpski dinar (RSD) prema kursu Narodne banke Srbije. Pri zadu?ivanju va?e kartice isti iznos se konvertuje u va?u loklanu valutu prema kursu koji primenjuju operatori kredtnih kartica. Zbog navedenih konverzija mogu?e je da do?e do male razlike u ceni koja je napla?ena od cene koja je iskazana na na?em sajtu.
3. ISPORUKA
3.1 Op?te
Kompanija IKEA izvr?ava uslugu isporuke samostalno ili takvu uslugu pru?a preko svojih podizvo?a?a koje anga?uje po ugovoru Kompanija IKEA zadr?ava pravo da zaklju?i ugovor sa raznim kurirskim i dostavnim slu?bama, uz uslov da kvalitet usluge isporuke ostaje identi?an IKEA standardima.

Nakon prijema potvrde o sprovedenoj narud?bini, kompanija IKEA ?e kupcu imejlom poslati potvrdu o isporuci naru?ene robe te ?e ga obavestiti u kojem periodu ?e mu roba biti isporu?ena. IKEA zadr?ava pravo da promeni dogovoreni termin isporuke zbog okolnosti koje su naknadno nastupile ili iz razloga koji su van kontrole IKEA, te u dogovoru s Kupcem, predlo?i novi termin isporuke.Usluga isporuke se ne vr?i nedeljom i praznicima, kao i ostalim neradnim danima.

Proizvodi predvi?eni za isporuku ?e biti isporu?eni na adresu navedenu prilikom prijema narud?bine usluge, do jedne prostorije u stambenom ili poslovnom objekatu po izboru kupca.

Prilaz objektu mora biti slobodan, u suprotnom se isporuka vr?i do najbli?e ta?ke na kojoj je mogu? istovar. U slu?aju isporuke do prostorije po izboru, dostavlja? je du?an da unese proizvode nezavisno od sprata i dostupnosti lifta.

Pre odabira usluge isporuke, kupac je du?an da sa svoje strane proveri mogu?nost prilaska kamiona ili dostavnog vozila adresi na koju se vr?i isporuka. Ukoliko je prilaz adresi isporuke ote?an (zabranjen pristup kamionskim vozilima, neodgovaraju?a ?irina, nosivost#), isporuka ne?e biti mogu?a.
Isporuka se vr?i na podru?ju Republike Srbije prema nazna?enim zonama i po?tanskim brojevima:
Zona 1 每 po?tanski brojevi od 11 000 do 11 999.
Zona 2每po?tanski brojevi od 12 000 do 37 999.

Isporuka se vr?i na adresu navedenu u narud?bini. Naru?ena roba ?e biti sortirana決 slo?ena na na?in da se uobi?ajenim pretovarom u transportu ne mo?e o?tetiti.
Potrebno je imati u vidu da je odgovornost kupca slede?a:
Na adresi navedenoj u narud?bini potrebno je obezbediti prisustvo punoletne osobe za preuzimanje proizvoda. Dostavna/kurirska slu?ba ?e poku?ati da isporu?i proizvode dva puta.
Potrebno je proveriti veli?inu proizvoda kako bi se obezbedilo da na adresi isporuke ima dovoljno prostora za prijem proizvoda (na primer, ?irina vrata). Tako?e, je va?no da se obezbedi slobodan pristup adresi na koju se vr?i isporuka.
Prilikom isporuke, kupac je obavezan da proveri u kakvom je stanju paket, te da li je isporu?en ta?an broj paketa. Nakon izvr?ene isporuke, kupac je obavezan da potpi?e potvrdu o preuzimanju kojom se potvr?uje: (1) da je narud?bina isporu?ena, (2) broj isporu?enih paketa i da su proizvodi isporu?eni bez vidljivih o?te?enja pakovanja, kao i da li je zadovoljan primljenom uslugom. Ako kupac odbije da potpi?e potvrdu o preuzimanju, isporuka se bele?i i smatra?e se kao odbijena.

Ako se isporuka ne mo?e izvr?iti zbog neadekvatnog決nedovoljnog prilaza ili pristupa adresi za isporuku, ili u slu?aju da na adresi za isporuku nema nikoga za preuzimanje proizvoda- proizvodi se ne ostavljaju na toj adresi, ve? ?e dostavna決 kurirska slu?ba ponovno da poku?a da dostavi robu. Ako kupac u dva poku?aja ne preuzme proizvode, smatra se da odustaje od preuzimanja.

Ako iz bilo kojeg razloga Kupac nije bio dostupan na adresi za prijem isporuke ili putem kontakt telefonskog broja koji je ostavio, kompanija IKEA ne preuzima odgovornost za ugovoreni決 usagla?eni termin isporuke.

Kako bi se potvrdio termin isporuke, kurir決 dostavlja? ?e telefonskim putem kontaktirati kupca pre isporuke najmanje 30 min pre planiranog trenutka isporuke.

Ako naru?ena roba ne uspe da se isporu?i iz prvog poku?aja, a nakon dodatne potvrde putem telefona 30 minuta pre predvi?ene isporuke za podru?je grada Beograda, odnosno 30 min za ostala podru?ja ?irom Republike Srbije, dostavna slu?ba ?e poku?ati jo? jednom da izvr?i isporuku, u terminu koji odgovara kurirskoj決dostavnoj slu?bi. Ako ni naknadna isporuka ne uspe, proizvodi ?e se vratiti u robnu ku?u IKEA, a narud?bina kupca ?e se otkazati.
U tom slu?aju, kupac ima pravo da tra?i povra?aj iznosa za proizvode, dok kupac snosi tro?kove transporta povra?aja proizvoda u robnu ku?u IKEA. Za povra?aj, kupac je du?an da kontaktira IKEA Kontakt centar slanjem imejla, putem kontakt obrasca ili pozivom na broj telefona 011/7 555 444 (od ponedeljka do nedelje od 09:00 do 20:00. U svakom slu?aju, nakon upu?enog poziva na broj telefona IKEA Kontak centra, zahtev za vra?anje kupac mora poslati i slanjem kontakt obrasca imejlom.
3.2 Naknada i uslovi isporuke
Kupcu je predo?eno da usluga isporuke predstavlja dodatni tro?ak pored ugovorene naknade - cene proizvoda za glavnu ugovornu obavezu kompanije IKEA kao trgovca. U svojstvu kupca ovim si jasno i izri?ito upoznat/a da usluga isporuke jeste dodatni tro?ak i saglasan/na si sa istima koliko oni budu iznosili a na na?in predvi?en ovim Uslovima poslovanja IKEA internet prodavnice.
Po potrebi i na zahtev IKEA i/ili dostavlja?a, da?e?/potvrdi?e?/potpisa?e? svoju saglasnost i na potvrdi o preuzimanju.

Naknada za uslugu isporuke bice iskazana posebno i dodata na ukupnu cenu naru?enih proizvoda. Tro?kovi isporuke ?e biti obra?unati na osnovu na?ina isporuke, dimenzija, te?ine paketa i dostavne adrese.
Roba je osigurana od gubitka i o?te?enja prilikom isporuke.

Kupac je du?an da odmah prilikom preuzimanja robe proveri broj paketa te eventualna o?te?enja.Ako se ustanovi da neki proizvodi nedostaju ili su o?te?eni u momentu preuzimanja, potrebno je isto nazna?iti na dostavnici kurirske/dostavne slu?be koju dostavlja? zadr?ava kao dokaz o prijemu, odnosno preuzimanju.

Proizvodi koji nedostaju naknadno ?e se isporu?iti bez naknade, u najkra?em objektivno mogu?em roku. Isto va?i i ako se kupcu isporu?i o?te?eni proizvod.

Ukoliko kupac naknadno uo?i nekakve nepravilnosti, kupac je du?an da obavesti robnu ku?u IKEA u roku od 2 meseca od prijema posiljke, a u svakom slu?aju u skladu sa rokovima predvi?enim u va?e?im propisima Republike Srbije, o bilo kakvim o?te?enjima ili nepravilnostima.

Ako kupac, nakon ?to je roba poslata, u o?ekivanom roku ne primi robu ili obave?tenje o isporuci, ima pravo o tome da obavesti robnu ku?u IKEA kako bi se preduzelo tra?enje po?iljke ili kako bi se poslala nova po?iljka.
3.3 Ograni?enja kod isporuke
IKEA ne vr?i isporuku prehrambenih proizvoda, metra?e, biljaka, proizvoda sa odeljenja ?To je ?to je※ kao i poklon bonova.

Neki proizvodi (poput sofa) su ve?ih dimenzija te je kupac obavezan da osigura prostor za isporuku svih takvih ve?ih proizvoda kao i pristup prostoriji u koju ?e se proizvodi isporu?iti.
Kupac je obavezan da osigura da prostorija u koju ?e se proizvodi isporu?iti nema nikakve karakteristike koje mogu negativno da uti?u na proizvode i ?tete kao ?to su, ali ne ograni?avaju?i se na vlagu, ki?u, vetar, sneg itd.

Ako zbog nepotpunih informacija o adresi za prijem isporuke ili ometanom pristupu usluga isporuke ne bude mogu?a ili je ote?ana, ista ?e se obustaviti, a proizvodi se vra?aju u robnu ku?u IKEA o ?emu ?e kupac biti obave?ten.

Isporuka se mo?e obustaviti i iz razloga vi?e sile, doga?aja, radnje ili okolnosti koje se nisu mogle predvideti uklju?uju?i, ali ne ograni?avaju?i se npr.: na prirodne i elementarne nepogode, zatvorene saobra?ajnice usled vremenskih nepogoda, o?te?enja ili radovi na putu, objektu ili instalacijama, demonstracije ili okupljanja. U tom slu?aju IKEA ?e ulo?iti sve svoje napore kako bi kupca blagovremeno kontaktirala te dogovorila drugi termin isporuke.
3.4 Ugovaranje isporuke
Kupac je isklju?ivo odgovoran da obezbedi mogu?nost prihvatanja isporuke na adresi za isporuku i, ako nije li?no u mogu?nosti da izvr?i prijem isporuke, mora da obezbedi prisustvo punoletne osobe na adresi za isporuku. Dostavlja?i/kuriri ne?e isporu?iti i ostaviti proizvode za koje nisu potpisane potvrde o preuzimanju.

Pre nego ?to se odlu?i za uslugu isporuke, kupac je obavezan da proveri mogu?nost prilaza kamiona ili dostavnog vozila dostavnoj adresi. Ukoliko je prilaz dostavnoj adresi ote?an (zabranjen pristup kamionima, neodgovaraju?a ?irina, nosivost#), isporuka ne?e biti mogu?a.

Kupac je du?an, u ?to kra?em roku, da obavesti robnu ku?u IKEA o bilo kojim mogu?im pote?ko?ama oko preuzimanja robe. IKEA ne?e snositi odgovornost za bilo kakva ka?njenja koja su rezultat propusta kupca.

Ako kupac odbije da potpi?e potvrdu o preuzimanju po?iljke, isporuka/isporuka ?e se smatrati i bi?e zabele?ena kao odbijena.

Kada se roba isporu?i kupcu ili osobi koja je primila robu, kupac postaje vlasnik tih proizvoda i odgovoran je za sva naknadna o?te?enja, gubitke ili uni?tenja proizvoda.
3.5 Rok isporuke
Okvirni rok isporuke je do 7 radnih dana od prijema narud?bine kupca, u zavisnosti od stanja zaliha i adresi za isporuku. Rok po?inje da te?e nakon prijema potvrde o sprovedenoj narud?bini. Nedelje, praznici i ostali neradni dani ne ra?unaju se u rok isporuke.
4. ZAMENA I VRA?ANJE
4.1 Pravila zamene i vra?anja
Uslovi iz Pravila zamene i vra?anja odnose se na sve proizvode kupljene putem IKEA internet prodavnice. Svako vra?anje mo?e se izvr?iti isporukom proizvoda u robnu ku?u IKEA Srbija, gde se vr?i zamena ili vra?anje.

Ukoliko se kupac predomisli i odlu?i da vrati ispravan i nekori??eni proizvod, kupac je obavezan da kontaktira IKEA Slu?bu za kupce za organizaciju prikupljanja takvih proizvoda.

Kupac je saglasan da vrati nekori??ene proizvode u izvornom stanju i ako je mogu?e, u pripadaju?oj ambala?i. U slu?aju povra?aja proizvoda zbog promene mi?ljenja, kupac sam snosi tro?kove povra?aja robe u robnu ku?u IKEA.

IKEA snosi tro?kove prevoza vra?enih proizvoda isklju?ivo ako je proizvod bio neispravan ili o?te?en ili ukoliko je isporu?en proizvod koji kupac nije naveo u narud?bini.

IKEA proizvod kupljen putem internet IKEA prodavnice mo?e se vratiti u roku od 14 dana od kupovine bez obja?njenja, uz originalni racun, a kupac mo?e dobiti novac natrag ako je proizvod nekori??en i u originalnom pakovanju.

Pravilima vra?anja kupljenih IKEA proizvoda omogu?ujemo kupcima, za slu?aj da im kupljeni proizvod iz bilo kojeg razloga ne odgovara, uz originalni ra?un i originalno pakovanje, vra?anje proizvoda bez dodatnog obja?njavanja uz povra?aj punog pla?enog iznosa.

Ako kupac ?eli da vrati proizvode koji su sklopljeni i ako postoji opravdana mogu?nost da se rastavljanjem proizvoda uzrokuje dalje o?te?enje proizvoda, potrebno ih je ostaviti sastavljene i kontaktirati IKEA Slu?bu za kupce. IKEA zadr?ava pravo vra?anja umanjenog iznosa vrednosti proizvoda ukoliko je proizvod kori??en ili o?te?en.

U slu?aju da je proizvod pla?en obro?nim pla?anjima (npr. na rate), zadr?avamo pravo na umanjenje ukupnog iznosa za dodatne tro?kove nastale zbog odabira opcije pla?anja na rate.
4.2 Otkazivanje narud?bine
Kupac ima pravo da otka?e narud?binu u bilo kojem trenutku pozivom na broj telefona kontakt centra IKEA Slu?be za kupce od 09:00 do 20:00 od ponedeljka do nedelje.

Ukoliko je narud?bina usluge otkazana pre nego ?to su proizvodi napustili robnu ku?u IKEA, kupac ima pravo da tra?i povra?aj ukupnog iznosa za proizvode i isporuku.

Ukoliko se narud?bina otka?e nakon ?to proizvodi napuste robnu ku?u IKEA, kupac ima pravo da tra?i povra?aj iznosa za proizvode, dok u tom slu?aju, kupac sam snosi tro?kove vra?anja proizvoda u robnu ku?u IKEA.

Nakon otkazivanja narud?bine usluge pozivom na telefonski broj Kontakt centra IKEA Slu?be za kupce, kupac ?e dobiti potvrdu o otkazivanju narud?bine usluge na svoju imejl adresu.
4.3 Pravila prikupljanja proizvoda
Prikupljanje proizvoda vr?i se prema narud?bini, te ?e roba biti usporu?ena na adresu isporuke kupca, koja je navedena prilikom kreiranja narud?bine. Kupac se sla?e sa slede?im napomenama:

? Prihvatam odgovornost za ta?nost kontakt podataka i adrese za isporuku.
? Prihvatam da obezbedim izabranu prostoriju na adresi za isporuku u koju ?e se isporu?iti naru?eni proizvodi. Ako je izabrana prostorija neadekvatna za isporuku naru?enih proizvoda, dostavlja?i/kuriri ?e isto saop?titi kupcu na licu mesta. Ako kupac insistira da se naru?eni proizvodi, uprkos upozorenju kurira ostave u neadekvatnoj prostoriji, kompanija IKEA, kao i dostavna/kurirska slu?ba, u potpunosti se odri?e odgovornosti od mogu?ih nastalih o?te?enja zbog neadekvatnog skladi?tenja proizvoda te ?e se isto zabele?iti u dostavnici.
? Prihvatam da predam dostavnoj/kurirskoj slu?bi sve proizvode za koje ?elim da ostvarim povra?aj nov?anih sredstava i koje sam naveo/la kao vi?ak, ne?eljene ili pogre?ne.
? Proizvode ?u nastojati da vratim u originalnom pakovanju, neotvorene i nekori??ene. U slu?aju odstupanja od originalnog pakovanja proizvoda, prihvatam IKEA pravila zamene i povra?aja proizvoda za otvorene ili sastavljene proizvode.
? Obrazac povra?aja proizvoda mora biti potpisan od strane kupca koji vra?a proizvode i prekontrolisan te potpisan od strane dostavlja?a/ kurira koji ih preuzima i vra?a u robnu ku?u IKEA..
? Ako nisam u mogu?nosti da li?no prisustvujem isporuci, imenova?u drugu punoletnu osobu koja ?e to u?initi u moje ime te da ?e se ta osoba potpisati na obrazac vra?anja robe koji se predaje dostavlja?u.
4.4 Vra?anje proizvoda u roku od 14 dana
Pored prava definisanih ovim Uslovima i odredbama, prema pravilima navedenim u Direktivi EU, kupac ima pravo da otka?e i vrati narud?binu u roku od 14 dana, iz bilo kojeg razloga i bez obrazlo?enja.Prava su navedena na linku:
U slu?aju reklamacije, kupac je du?an da uputi reklamaciju kompaniji IKEA na jedan od ponu?enih na?ina:
- imejlom koriste?i internet obrazac na slu?benoj IKEA stranici;
- slanjem popunjenog obrasca za vra?anje narud?bine internet prodavnice na adresu kompanije IKEA .

Mi u kompaniji IKEA ponosni smo na na?in re?avanja reklamacija te pozivamo kupce da se prvo uvek obrate nama kako bismo mogli pomo?i pri re?avanju nastalih pote?ko?a u objektivno najkra?em roku.

Kupcu ?e se odgovoriti u zakonskom roku, a u skladu sa va?e?im IKEA pravilima. Odgovornost za materijalne nedostatke ?e se re?avati u skladu sa odredbama Zakona o za?titi potro?a?a, Zakona o obligacionim odnosima te ostalim va?e?im propisima Republike Srbije.
4.5 Povra?aj sredstava
U slu?aju vra?anja robe i povra?aja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimi?no ili u celosti, a bez obzira na razlog vra?anja, IKEA onlajn prodavnica je u obavezi da povra?aj vr?i isklju?ivo preko VISA, EC/MC I Maestro metoda pla?anja, ?to zna?i da ?e banka na zahtev prodavca obaviti povra?aj sredstava na ra?un korisnika kartice.