Pre?i na glavni sadr?aj

Finance option
Finance option
Na?ini pla?anja
Ako zna? kako ?eli? da izgleda tvoj dom iz snova, ali ti je potrebna pomo? u vezi sa organizacijom sopstvenog bud?eta, mi ti nudimo razli?ite mogu?nosti pla?anja kako bismo ti pomogli da ostvari? svoj san.
Pla?anje pouze?em
Iznos narud?bine do 60.000 RSD uz odabranu opciju "Isporuka na ku?nu adresu" pri kupovini u IKEA onlajn prodavnici.
CardCardCardCardCardCard
*
*
Pla?anje platnim karticama
Platnim karticama je mogu?e kupovati u robnoj ku?i IKEA i onlajn prodavnici.
*Va?i samo za kupovinu u robnoj ku?i IKEA
Gotovinsko pla?anje
Prilikom kupovine u robnoj ku?i IKEA u RSD.
Kredit za kupovinu robe i usluga:
Ponuda va?i za kupce koji kupuju u robnoj ku?i IKEA i koji su klijenti Banca Intesa i kupce koji ne primaju zaradu u Banca Intesa, a zaposleni su na neodre?eno i koji ispunjavaju kriterijume za kreditiranje iz standardne ponude Banca Intesa.
? Iznos kredita od 50.000 RSD do 500.000 RSD
? Rok otplate do 48 meseci (18, 24, 36, 48)
? Kamatna stopa NKS 7,99% godi?nja, fiksna, EKS od 9,01%
? 1% naknada za obradu kreditnog zahteva
? 1 menica sa klauzulom ?bez protesta¡°
Za podno?enje zahteva za kredit potrebni su li?na karta, potvrda o zaposlenju i visini primanja i predra?un robne ku?e IKEA.
S potrebnom dokumentacijom, kupac mo?e da aplicira za dobijanje kredita u najbli?oj ekspozituri Banca Intesa.
Nakon odobrenog kredita sredstva ?e biti upla?ena na ra?un robne ku?e IKEA, a kupac mo?e preuzeti poklon-karticu s li?nom kartom i kopijom ugovora o kreditu na Odeljenju za odnose s kupcima u robnoj ku?i IKEA.
Poklon-kartica se ne mo?e zameniti za gotovinu.

Okvirni kalkulator mese?nih rata kredita
Vrsta kreditaGotovinski kredit za kupovinu u robnoj ku?i
Valuta kreditaRSD
Kriterijumi za indeksiranjeNema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita100.000 RSD200.000 RSD
Depozit//
Period otplate48 meseci48 meseci
Mese?na rata2.446 RSD4.893 RSD
Kamatna stopa (na godi?njem nivou)7,15%7,15%
EKS (na godi?njem nivou)9,15%9,06%
Tro?kovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku ogla?avanja i ulaza u obra?un efektivne kamatne stope
Naknada za obradu kreditnog zahteva1.000 RSD2.000 RSD
(1% na iznos kredita jednokratno)(1% na iznos kredita jednokratno)
1 mesec50 RSD50 RSD
Izve?taj kreditnog biroa246 RSD246 RSD
Tro?kovi koji padaju na teret korisnika, a nisu poznati u trenutkuNema
Reprezentativni primer kredita na dan 08.08.2017. godine:
Odlo?eno pla?anje na 12 mese?nih rata bez kamate:
Opcija placanja do 12 mese?nih rata bez kamate i bez naknade, dostupna je uz Banca Intesa kreditne kartice iz programa MasterCard, VISA i AMERICAN EXPRESS, u okvirima tvog kreditnog limita odobrenog od Banke. Ova opcija dostupna je samo pri kupovini u robnoj ku?i IKEA..
?ekovi gra?ana do 12 rata
IKEA Srbija doo prihvata odlo?eno pla?anje ?ekovima u robnoj ku?i.
? Aik banka a.d. Beograd
? Banca Intesa a.d. Beograd
? ?a?anska banka a.d. ?a?ak - Halkbank a.d. Beograd
? Erste Bank a.d. Novi Sad
? Eurobank a.d. Beograd
? Jugoslovenska banka za me?unarodnu ekonomsku saradnju a.d. Beograd (JUBMES)
? Komercijalna banka a.d. Beograd
? Piraeus Banka a.d. Beograd
? Po?tanska ?tedionica a.d. Beograd
? Raiffeisen Banka a.d. Beograd
? Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd
? UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
U robnoj ku?i IKEA se nalazi i menja?nica - ?alter, koji ti je na raspolaganju svakim danom u toku radnog vremena robne ku?e.
Tako?e, na raspolaganju su i slede?i bankomati: Banca Intesa, Komercijalna banka, UniCredit banka i Po?tanska ?tedionica.