Pre?i na glavni sadr?aj

NA?E USLUGE
Sastavljanje name?taja
Na?i proizvodi su posebno osmi?ljeni tako da budu jednostavni za sastavljanje kako bi na?i kupci mogli lako i sami da ih sastave.
Ipak, ako ti je potrebna dodatna pomo?, Mi ?emo sastaviti name?taj u tvom domu ili na tvom radnom mestu. Time mo?e? u?tedeti dragoceno vreme.
Pa?ljivo ?emo ispratiti uputstva i do kraja po?tovati sve bezbednosne aspekte postupka sastavljanja. Kada zavr?imo, odnosimo sva pakovanja sa sobom i vodimo ra?una da sve bude reciklirano na adekvatan na?in.
Ovu uslugu mo?e? naru?iti kako za jedan komad tako i za ?itav sistem name?taja.
Usluga uklju?uje i sastavljanje kupatilskog name?taja i kabineta KNOXHULT modularnih kuhinja.
Cene
Sastavljanje ko?ta 10% cene kupljenog proizvoda*
Zona pru?anja uslugePo?tanski brojevi *Minimalna cena usluge za sastavljanje name?taja
Zona 1od 11000 do 119993.999 RSD
Zona 2od 12000 do 379995.999 RSD
Va?no je znati
Ova usluga uklju?uje sastavljanje prema uputstvu za sastavljanje IKEA proizvoda i ne uklju?uje modifikovanje kupljenog name?taja.
Ova usluga se ne odnosi na METOD kuhinje, kao i na priklju?enje sistema rasvete na naponsku mre?u 220 v.
Kako se naru?uje
Za detaljne i nformacije o zakazivanju termina sastavljanja name?taja obrati se nekom od zaposlenih u robnoj ku?i iii nas kontaktiraj na: 011/7 555 444.
Kontakt
Sastavljanje nameštaja