Pre?i na glavni sadr?aj

O KUPOVINI

365 dana da se predomisli?

Slika broja 365 zaokruženog strelicom u obliku srca.
Va?no nam je da bude? zadovoljan/a kupovinom svog IKEA proizvoda. Ako nisi u potpunosti zadovoljan/a, proizvode mo?e? da vrati? u roku od 365 dana*. Mi ?emo ti vratiti pun iznos na?inom pla?anja koji je kori??en i prilikom kupovine za proizvode koji su vra?eni uz dokaz o kupovini, novi i neupotrebljeni. Mo?e? da vrati? bilo koji proizvod, ?ak i ako je sastavljen, dokle god se on nalazi u takvom stanju da mo?e ponovo da se stavi u prodaju. Ako vra?eni prozvod ne ispunjava ovde nevedene kriterijume, imamo pravo da ne vratimo novac. Tako?e, u tom slu?aju, mo?emo i da ponudimo ili zamenu uz umanjenje cene ili poklon karticu sa umenjenim iznosom jer kriterijumi za povrat pla?enog iznosa za proizvod nisu u celosti ispunjeni.
ONLAJN
Ako kupovinu izvr?i? onlajn i predomisli? se, pod uslovom da otka?e? celokupnu porud?binu u roku od 14 dana od prijema iste, nadoknadi?emo ti i tro?kove dostave.
U ROBNOJ KU?I
U vezi sa Politikom vra?anja robe
Odredbe i uslovi navedeni u politici vra?anja robe primenjuju se na sve proizvode kupljene u robnoj ku?i IKEA u Srbiji.
Kako da vrati? proizvod
Donesi u robnu ku?u proizvod koji ?eli? da vrati? zajedno sa originalnim ra?unom.
Tvoje pravo da otka?e?
Sasvim je u redu da se predomisli? i nama je va?no bude? zadovoljan/a kupovinom svog IKEA proizvoda. Ako nisi u potpunosti zadovoljan/a, proizvode mo?e? da vrati? u roku od 365 dana. Za vra?anje punog iznosa, vrati nove i neupotrebljene proizvode u, po mogu?nosti, originalnom pakovanju sa originalnim ra?unom. Ova politika je u skladu sa tvojim zakonskim pravima. Tvoja lokalna robna ku?a IKEA zadr?ava pravo da odbije da ti vrati novac, ponudi zamenu ili IKEA poklon karticu samo ako kriterijumi za vra?anje nisu do kraja ispunjeni.
Vra?anje novca
Vrati?emo ti iznos koji je pla?en za kupljenu robu i refundiramo ti novac na ra?un, kreditnu, debitnu ili poklon karticu zavisno od na?ina kako je uplata izvr?ena. Me?utim, napominjemo da nam zakon dozvoljava da umanjimo refundirani iznos u slu?aju umanjene vrednosti robe do koje je do?lo zbog rukovanja robom koje izlazi iz okvira onog ?to je neophodno da bi se utvrdila vrsta, karakteristike ili funkcionalnost proizvoda.
Tvoja potro?a?ka prava
Ova politika vra?anja ni na koji na?in ne ugro?ava tvoja zakonska prava.
ZAVOLI GA ILI GA ZAMENI
Tvoj novi IKEA du?ek u roku od 90 dana*
Potrebno je neko vreme da se ti i tvoj du?ek naviknete jedno na drugo. Zato ti dajemo rok od 90 dana da proveri? koliko ste kompatibilni. Ako ti du?ek ne odgovara, jednostavno se vrati i odaberi drugi du?ek.* Kada prona?e? onaj pravi, mo?i ?e? jo? mnogo godina mirno da spava? zahvaljuju?i na?oj besplatnoj garanciji od 25 godina.