Prejs? na hlavny obsah

Pl¨¢novacie pom?cky IKEA

Pripravte sa na n¨¢kup

IKEA plánovač
Pomocou jednoducho ovl¨¢date?nych n¨¢strojov si va?u dom¨¢cnos? m??ete zariadi? n¨¢bytkom, ktory presne zapad¨¢ do skuto?nych rozmerov miestnost¨ª. Vyberajte, kombinujte a sk¨²?ajte r?zne mo?nosti a ?tyly.

V¨¢? dokon?eny n¨¢vrh si m??ete zobrazi? v 3D a vytla?i? vr¨¢tane inform¨¢ci¨ª o rozmeroch ¨C rovnako ako by to urobil skuto?ny architekt. Program takisto vypo?¨ªta, ko?ko stoj¨ª vysledn¨¢ zostava a priprav¨ª zoznam v?etkych vyrobkov.

Svoj fin¨¢lny n¨¢vrh si ulo?te priamo na server IKEA. Pri ?al?ej n¨¢v?teve n¨¢?ho obchodn¨¦ho domu ho budete m?c? skonzultova? s pracovn¨ªkmi oddelenia kuchy¨¾.*

(*Upozor¨¾ujeme, ?e ak si svoj n¨¢vrh prinesiete na va?om m¨¦diu, napr¨ªklad na k?¨²?i USB alebo CD, z bezpe?nostnych d?vodov ho nebude mo?n¨¦ otvori?.)
IKEA planners
Vyu?ite pl¨¢novacie pom?cky IKEA a sta¨¾te sa na chv¨ª?u interi¨¦rovym dizajn¨¦rom!
Plánovač kuchýňPAX plánovač
Pl¨¢nova? kuchy¨¾
Napl¨¢nujte si svoju kuchy¨¾u pod?a va?ich predst¨¢v.
Spusti? pl¨¢nova?Plánovač BESTA
Pl¨¢nova? PAX
Pl¨¢nova? BEST?
PAX ¨C jedna skri¨¾a, mnoho tv¨¢r¨ª. Prisp?sobte si ju pod?a v¨¢?ho ?tylu a priestorovych mo?nost¨ª pomocou pl¨¢novacieho programu PAX.
S pl¨¢novacou pom?ckou BEST? si m??ete rychlo a jednoducho napl¨¢nova? skvel¨¦ ¨²lo?n¨¦ rie?enia do va?ej obyvacej izby!
Spusti? pl¨¢nova?Spusti? pl¨¢nova?
ALGOT plánovačVALLENTUNA plánovač
Pl¨¢nova? VALLENTUNA
Nech u? oddychujete akoko?vek, na?a pl¨¢novacia pom?cka v¨¢m umo?n¨ª napl¨¢nova? si dokonal¨² pohovku. Vytvorte pohovku s rozmermi, farbami a pohodl¨ªm presne pod?a va?ich predst¨¢v.
Spusti? pl¨¢nova?
Pl¨¢nova? pohoviek S?DERHAMN
Modul¨¢rnu pohovku S?DERHAMN si jednoducho nakombinujete pod?a va?ich predst¨¢v. Pou?ite n¨¢? pl¨¢novac¨ª program pri pl¨¢novan¨ª svojej novej pohovky.
Spusti? pl¨¢nova?Zostavte si svoju vlastnú lampu
Pohovka VIMLE sa dokonale prisp?sob¨ª v¨¢?mu ?ivotn¨¦mu ?tylu.
Pl¨¢nova? pohoviek VIMLE
Spusti? pl¨¢nova?
Plánovač pracovníPlánovač kúpeľne
Pl¨¢nova? pracovne
Pou?ite on-line pl¨¢nova? a hrajte sa s farbami, ?tylmi, ve?kos?ami a vytvorte si dokonal¨² pracov¨¾u.
Spusti? pl¨¢nova?
Pl¨¢nova? k¨²pe?ne
Navrhnite si praktick¨²a pohodln¨² k¨²pe?¨¾u pod?a va?ich predst¨¢v a potrieb.
Spusti? pl¨¢nova?Plánovač jedálne
Spolu s rodinou? Ve?era? Navrhnite si jed¨¢le¨¾ pre ka?d¨² pr¨ªle?itos?.
Pl¨¢nova? jed¨¢lne
Spusti? pl¨¢nova?
Zostavte si svoju vlastn¨² lampu
IKEA Plánovač pohoviek VIMLE
Vytvorte si lampu, ktor¨² budete milova?! Navrhli sme ?irok¨² ?k¨¢lu tienidiel, podstavcov a k¨¢blov, ktor¨¦ ur?ite bud¨² vyhovova? v¨¢?mu osobn¨¦mu ?tylu.
Za?nite s pl¨¢novan¨ªm:STUVA plánovač
Pl¨¢nova? STUVA
Vytvorte de?om kr¨¢snu izbu s ¨²lo?nym syst¨¦mom STUVA. Deti ?ah?ie uvidia, do?iahnu a uprac¨² svoje vesi, ak je odkladac¨ª priestor preh?adne rozdeleny.
Spusti? pl¨¢nova?Plánovač pohoviek SÖDERHAMN
Pl¨¢nova? ALGOT
Napl¨¢nujte si ¨²lo?ny syst¨¦m presne pod?a va?ich potrieb a priestoru, ktory m¨¢te k dispoz¨ªcii. Skombinujte police s ko?mi a ty?e s h¨¢?ikmi a vytvorte to?ko sekci¨ª, ko?ko potrebujete.
Spusti? pl¨¢nova?
Pl¨¢nova? ¨²lo?nych rie?en¨ª EKET v¨¢m pom??e vyu?i? priestor na maximum a upravi? si ho pod?a svojich predst¨¢v.
Pl¨¢nova? ¨²lo?nych kombin¨¢ci¨ª EKET
EKET plánovačSpusti? pl¨¢nova?
Pl¨¢nova? pracovnych stolov
Napl¨¢nujte si pracovny st?l pod?a va?ich predst¨¢v a potrieb.
Spusti? pl¨¢nova?
Pl¨¢nova? ELVARLI
Napl¨¢nujte si ¨²lo?n¨² kombin¨¢ciu do ka?d¨¦ho priestoru. ELVARLI v?dy ?ahko prisp?sob¨ªte alebo dopln¨ªte pod?a svojich predst¨¢v.
Spusti? pl¨¢nova?
Stolička LÅNGFJÄLL presne pre vás
Stoli?ka L?NGFJ?LL presne pre v¨¢s
Ergon¨®mia m??e ma? mnoho ?tylov. Vytvorili sme pl¨¢nova? kancel¨¢rskych stoli?iek L?NGFJ?LL, aby ste si mohli navrhn¨²? svoju vlastn¨² stoli?ku.
Spusti? pl¨¢nova?Navrhnite si jedálenskú zostavu
Navrhnite si jed¨¢lensk¨² zostavu
Vytvorte si jedine?n¨² jed¨¢le¨¾ pod?a svojich predst¨¢v s jed¨¢lenskymi stoli?kami, ktor¨¦ sa v¨¢m najviac p¨¢?ia.
Spusti? pl¨¢nova?Plánovač NORSBORG
Pl¨¢nova? NORSBORG
Napl¨¢nujte si men?iu alebo v???iu pohovku v neutr¨¢lnom ?i vyraznom ?tyle pr¨¢ve do v¨¢?ho priestoru s pl¨¢nova?om pohoviek NORSBORG.
Spusti? pl¨¢nova?