Prejs? na hlavny obsah

Kolekcia YPPERLIG

Kr¨˘sa skryt¨˘ v jednoduchosti
V okt¨®bri prin¨˘?ame najnov?iu kolekciu vytvoren¨˛ v spolupr¨˘ci d¨˘nskou dizajn¨¦rskou spolo?nos?ou HAY. Kolekcia YPPERLIG prin¨˘?a z¨˘kladn¨¦ zariadenie do dom¨˘cnosti prisp?soben¨¦ modernym potreb¨˘m v?aka kombin¨˘cii materi¨˘lov, farieb a vyrobnych postupov. T¨˘to kolekcia je d?kazom toho, ?e spolupr¨˘ca prin¨˘?a vynimo?n¨¦ vysledky.
Dostupn¨˘ v okt¨®bri 2017
?V IKEA sme zvedav¨Ş a radi sk¨˛mame nov¨¦ mo?nosti. V?aka spolupr¨˘ci dok¨˘?eme viac a pon¨˛kneme mnohym ?u?om lep?ie vyrobky a rie?enia.ˇ°

- Marcus Engman, ved¨˛ci dizajnu v IKEA of Sweden.
No Youtube Player
Zozn¨˘mte sa s Mette a Rolfom HAY
Man?elia Mette a Rolf Hay s¨˛ zakladatelia spolo?nosti HAY. HAY vznikla v Kodani v roku 2002 a zameriava sa na navrhovanie n¨˘bytku na modern¨¦ byvanie, pri?om vyu?¨Şva sofistikovan¨˛ priemyseln¨˛ vyrobu. Dvojica sa in?piruje architekt¨˛rou, m¨®dou a umen¨Şm, ?o sa prejavuje v jednozna?nom, funk?nom a estetickom dizajne ich vyrobkov.
?S Rolfom HAY v?dy popisujeme ako spolo?nos? na pomedz¨Ş architekt¨˛ry, m¨®dy a umenia. N¨˘? n¨˘bytok je ovplyvneny architekt¨˛rou a doplnky zase m¨®dou.ˇ°

Mette Hay, spoluzakladate?ka spolo?nosti HAY
Pohovka cez de¨ľ, poste? v noci
T¨Şm chcel navrhn¨˛? rozkladaciu pohovku, ktor¨˘ nielen dobre vyzer¨˘, ale je aj mimoriadne pohodln¨˘. Dosiahli to vyu?it¨Şm pru?inov¨¦ho matraca v sedadle. Sladk¨¦ sny s¨˛ zaru?en¨¦!
Ka?dy ocen¨Ş vydaren¨˛ premenu
Mette Hay sn¨Şvala o tom, ?e d¨˘ klasickej modrej n¨˘kupnej ta?ke IKEA nov¨˛ podobu, pri?om zachov¨˘ jej origin¨˘lne prvky. Kym ve?kos? a materi¨˘l zostali rovnak¨¦, zamerala sa na farby a vzory a n¨˘kupn¨˘ ta?ka z¨Şskala nov¨˛ ?HAYˇ° podobu.
Naj?t¨Şhlej?ia lampa v?bec
Dizajn¨¦rsky t¨Şm HAY navrhol lampu, ktor¨˘ bola tak¨˘ ?t¨Şhla, ?e IKEA musela prisp?sobi? svoj zvy?ajny vyrobny postup. Vysledkom je t¨˘to subt¨Şlna lampa LED so zabudovanym dotykovym ?asova?om, ktory v¨˘m umo?n¨Ş prisp?sobi? svetlo jednoduchym dotykom prsta.
No Youtube Player
Zo z¨˘kulisia procesu vyroby monoblokovej stoli?ky YPPERLIG
HAY a IKEA s¨˛ v podstate ve?mi rozdielne spolo?nosti. Ke? sme v?ak za?ali spolu diskutova?, zrazu bolo jasn¨¦, ?e vn¨Şmame mnoho oblast¨Ş dizajnu rovnako.

Rolf Hay, spoluzakladate? HAY
Kolekcia YPPERLIG ¨C dostupn¨˘ v okt¨®bri 2017
Pozrite si kolekciu YPPERLIG