Prejs? na hlavny obsah

Kontaktujte n¨¢s

Ak m¨¢te akyko?vek probl¨¦m alebo ot¨¢zku, alebo by ste n¨¢m len radi nie?o povedali, existuje hne? nieko?ko sp?sobov, ako n¨¢s kontaktova?. Urob¨ªme v?etko preto, aby ste ?o najrychlej?ie z¨ªskali odpove?. Sta?¨ª si len vybra? sp?sob komunik¨¢cie, ktory v¨¢m najviac vyhovuje.

Otv¨¢racie hodiny

Otv¨¢racie hodiny obchodn¨¦ho domu:
Otvoren¨¦ 7 dn¨ª v ty?dni!
Pondelok - nede?a: 9.00 - 21.00

Re?taur¨¢cia
Pondelok - nede?a: 8.30 - 21.00


Detsky k¨²tik:
Pondelok - nede?a: 8.30 - 21.00

Kontaktn¨¦ centrum
Pondelok - nede?a: 9.00 - 21.00

Zatvoren¨¦ v d¨¾och:
1. 1. , 6. 1., Ve?ky piatok, Ve?kono?n¨¢ nede?a, Ve?kono?ny pondelok, 1. 5., 8. 5., 5. 7., 29. 8., 1. 9., 15. 9., 1. 11., 17. 11., 24. 12., 25. 12., 26. 12., 31. 12. Otvoren¨¦ v ?ase 9.00 ¨C 16.00

Adresa:
IKEA Bratislava s.r.o.
AVION Shopping Park
Ivansk¨¢ cesta 18
821 04 Bratislava

GPS s¨²radnice:
Zemepisn¨¢ d??ka: 17¡ã10`57.000"E
Zemepisn¨¢ ?¨ªrka: 48¡ã10`05.196"N

Mo?nosti platby

Pla?te tak, ako v¨¢m to najviac vyhovuje. Prij¨ªmame platby v hotovosti, bankovym prevodom a vybranymi kartami.

IKEA FAMILY karta

Radi by sme V¨¢s informovali, ?e namiesto zasielania ?lenskej karty IKEA FAMILY s¨² pre V¨¢s v obchodnom dome IKEA pripraven¨¦ kiosky, na ktorych si m??ete kartu vytla?i?. U? viac nemus¨ªte ?aka? na doru?enie ?lenskej karty k v¨¢m domov.
Naj?astej?ie ot¨¢zky
Naj?astej?ie ot¨¢zky
Tu n¨¢jdete odpovede na naj?astej?ie ot¨¢zky. Ak uprednost¨¾ujete osobn¨² radu, zavolajte n¨¢m alebo vyu?ite kontaktny formul¨¢r alebo IKEA CHAT.
Viac inform¨¢ci¨ª
E-mail
E-mail
Ak n¨¢s chcete kontaktova? prostredn¨ªctvom emailu, vypl¨¾te, pros¨ªm, nasleduj¨²ci formul¨¢r.
Kliknite tu
Reklama?ny formul¨¢r
IKEA Reklama?ny formul¨¢r
Vyu?ite reklama?ny formul¨¢r.
Viac infom¨¢ci¨ª
IKEA FAMILY
IKEA FAMILY
IKEA FAMILY je klub pre v?etkych, ktor¨ª maj¨² radi svoj domov! ?lenovia klubu m??u vyu?¨ªva? ?irok¨² ponuku vyrobkov, rovnako ako mno?stvo ?lenskych vyhod, zliav a ?peci¨¢lnych slu?ieb.
Pridajte sa k IKEA FAMILY
Zavolajte n¨¢m
Zavolajte n¨¢m
Telef¨®nny kontakt: 02/48 226 111

Kontaktn¨¦ centrum IKEA je v¨¢m k dispoz¨ªcii od 9.00-21.00 hod. Volanie je spoplatnen¨¦ cenou pod?a miestnej tarify.
Dostupnos? tovaru
Dostupnos? tovaru
Skontrolujte si dostupnos? tovaru na sklade.
Viac inform¨¢ci¨ª o dostupnosti