? puslap?

Dauguma ?ia mato tiesiog IKEA prekes.
Mes ??velgiame ?? t? daugiau ĘC kĘ▒rybing? ?moni? pastangas
verslo id?jas paversti realybe.
?iuo metu ie?kome
KULTĘ▒RA IR VERTYB?S
Mes ?sitikin?, kad kiekvienas
?mogus kompanijai gali pasiĘ▒lyti ko nors vertingo.
Esame skirting?, tvirtai ant ?em?s stovin?i?, atvir?, nam? apstatymu besidomin?i? ?moni? komanda. Atvykome i? ?vairiausi? pasaulio kampeli?, ta?iau mus visus vienija ?kvepianti vizija: ?sukurti gra?esn? kasdien? gyvenim? daugeliui ?moni?í░. Tai, kaip mes j? suvokiame, lemia mĘ▒s? vis? i?pa??stamos ?mogi?kosios vertyb?s. ?ios vertyb?s yra mĘ▒s? darbo ir atviros, bendruomeni?kos kultĘ▒ros pagrindas. MĘ▒s? kultĘ▒ra paremta bendrumo, entuziazmo ir geros nuotaikos dvasia. Nuolatos ie?kome ?moni?, kuriems bĘ▒dingos tokios pat vertyb?s ir pozityvus po?iĘ▒ris.
IKEA vertyb?s
Esame ?sitikin?, kad kiekvienas ?mogus kompanijai gali pasiĘ▒lyti ko nors vertingo. Norime, kad darbe visi vadovaut?si tomis pa?iomis vertyb?mis.
Vieningumas
Vieningumas yra IKEA kultĘ▒ros pagrindas. Mes esame stiprĘ▒s, kai pasitikime vieni kitais, einame ta pa?ia kryptimi ir m?gaujam?s bendru darbu.
RĘ▒pintis ?mon?mis ir planeta
Norime daryti teigiam? ?tak? ?mon?ms ir planetai. Turime galimybi? ir i?tekli? daryti reik?ming? bei ilgalaik? ?tak? ?iandien ir ateities kartoms.
Ekonomi?kumas
Kiekvienas tur?t? gyventi gra?iuose ir puikiai ?rengtuose namuose. Nuolat keliame sau ir kitiems i??Ę▒kius, kad ma?omis s?naudomis sukurtume daugiau, nesuma?indami kokyb?s, funkcionalumo, tvarumo ar patogumo.
Paprastumas
Paprastas, atviras ir prakti?kas po?iĘ▒ris yra mĘ▒s? Sm?lando paveldo dalis. Paprastumas rei?kia bĘ▒ti savimi ir neatitrĘ▒kti nuo realyb?s. Esame neformalĘ▒s, prakti?ki ir biurokratij? laikome savo did?iausiu prie?u.
Tobul?jimas
Mes nuolat ie?kome nauj? ir geresni? veiklos bĘ▒d?. Kiekvien? dien? galime bĘ▒ti dar geresni, nei buvome vakar. Realus gyvenimas, darbas ir mĘ▒s? verslas yra mĘ▒s? ?kv?pimo ?altinis. MĘ▒s? s?km? priklaus? ir priklauso nuo geb?jimo rasti sprendimus ne?manomiems i??Ę▒kiams.
KĘ▒rybi?kumas
IKEA yra kitokia ir mes nenorime bĘ▒ti pana?Ę▒s ? jokias kitas ?mones. Mes turime dr?sos gin?yti esamus sprendimus, netradici?kai m?styti, eksperimentuoti ir nebijoti klaid?.
Prisiimti atsakomyb? ir ja dalintis
Mes did?iuojam?s, gal?dami prisiimti atsakomyb?. Ir dalijimasis atsakomybe, ir jos prisi?mimas padeda augti bei tobul?ti. Tarpusavio pasitik?jimas, pozityvumas ir platesnis po?iĘ▒ris sukuria asmeninio ind?lio ? IKEA augim? jausm?.
BĘ▒ti geru pavyzd?iu
Ger? pavyzd? ir lyderyst? mes suprantame kaip veiksm?, o ne kaip pareigas. Tod?l pirmiausia priimdami naujus darbuotojus kreipiame d?mes? ? vertybes, tada ĘC ? kompetencij? ir patirt?. Ie?kome t?, kurie gali bĘ▒ti savimi ir savo geru pavyzd?iu u?kr?sti kitus.
?VAIROV? IR ATVIRUMAS
Kiekvieno i? mĘ▒s? unikalumas padeda mums augti
RĘ▒pinimasis ?mon?mis, ?vairov? ir atvirumas ĘC principai, u?koduoti mĘ▒s? vizijoje ir vertyb?se. IKEAí«oje vertiname ?vairov? ir esame atviri kitoni?kumui. D?iaugiam?s bĘ▒dami skirtingi ĘC tai skatina mĘ▒s? kĘ▒rybi?kum? ir leid?ia tobul?ti. Siekiame, kad IKEA bĘ▒t? ?kvepianti ir atvira vieta dirbti, kur kiekvienas darbuotojas gal?t? bĘ▒ti savimi ir jaust?si vertinamas d?l savo unikalumo bei skirting? geb?jim?.
Trumpai tariant, kiekvieno i? mĘ▒s? unikalumas prisideda prie IKEA gerov?s!
IKEA darbuotojas, vilkintis juodai geltonais marškinėliais, padeda dviem lankytojams parduotuvėje.
IKEA bendradarbiauja su Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetu ir dalyvauja pirmą kartą istorijoje vykusioje programoje „UN Guidance for Business on Tackling Discrimination against LGBT+ people“. Stengiamės sukurti atvirą ir svetingą darbo aplinką LGBT+ darbuotojams ir skatinti teigiamus pokyčius jbaltas fonas
#committoequality
Vieta, kur laukiamas kiekvienas!
IKEAí»oje esame u? lygias teises ir galimybes visiems, nepaisant skirting? patir?i? ar ypatybi?.
Gegu??s 17-?j? ?ven?iame tarptautin? dien? prie? homofobij?, bifobij? ir transfobij?, i?reik?dami param? u?tikrinant lesbie?i?, g?j?, biseksual?, transseksual? ir kitokios seksualin?s orientacijos ?moni? teises (LGBT+).
Savo IKEA ?mogaus teisi? ir lygyb?s nuostatose ?sipareigojame puosel?ti kultĘ▒r?, kurioje u?tikrinamos ir gerbiamos lygios ?mogaus teis?s, o diskriminacija netoleruojama. Papras?iau tariant, parama LGBT+ bendruomen?s teis?ms yra natĘ▒rali mĘ▒s? tapatyb?s dalis.
Skatiname savo darbuotojus bĘ▒ti savimi ir tikime, kad dr?siai pripa?indami savo unikalum? prisidedame prie IKEA gerov?s.
Nuo pra?jusi? met?, IKEA, bendradarbiaudama Jungtini? Taut? ?mogaus teisi? komitetu, dalyvavo pirm? kart? istorijoje vykusioje programoje ?UN Guidance for Business on Tackling Discrimination against LGBT+ peopleí░. 2017-?j? saus? ?sigaliojo IKEA LGBT+ ?traukimo planas, kuriuo siekiama sukurti visi?kai atvir? darbo aplink? LGBT+ bendruomen?ms priklausan?i? ?moni? at?vilgiu ir teigiamus poky?ius juos ?traukiant ? visas verslo bei bendruomen?s sritis.
IKEAí«oje gali bĘ▒ti savimi!
?vairov? bĘ▒na vis? form? ir dyd?i?
IKEAí«oje vertiname visas ?vairov?s aprai?kas. Darboviet?, kurioje puosel?jama ?vairov?, naudinga mĘ▒s? darbuotojams, pirk?jams ir mĘ▒s? verslui. Skirtumai padeda mums augti ĘC kaip asmenyb?ms ir kaip organizacijai.
Dvi tarpusavyje apsikabinusios IKEA darbuotojos.
Ly?i? lygyb?
MĘ▒s? ?sitikinimu, ly?i? lygyb? yra ?mogaus teis?. I?sik?l?me sau ambicing? tiksl?, kad IKEAí»oje visose darbuotoj? pozicijose vyr? ir moter? bĘ▒t? po lygiai. Norint u?tikrinti ly?i? lygyb?, taip pat svarbu sukurti atvir? darbo ir bendravimo kultĘ▒r?, kur abiej? ly?i? atstovai vertinami pagal savo unikalius geb?jimus ir ind?l?.
?tai kod?l mes... pastar?j? de?imtmet? ?iai sri?iai skyr?me ypa? daug d?mesio. Did?iuojam?s, bĘ▒dami JT auk??iausio lygio grup?s, besirĘ▒pinan?ios ekonomini? gali? moterims u?tikrinimu, dalimi ir prisidedami prie kovos u? finansin? moter? nepriklausomyb? bei lygias galimybes dalyvauti ekonomikoje.
Vienas IKEA darbuotojas kalbasi su dviem lankytojais – moterimi ir vyru.
LGBT+
Kaip humanistin? ir vertyb?mis besivadovaujanti kompanija, remiame savo LGBT+ bendruomenei priklausan?i? darbuotoj? teises bĘ▒ti savimi suteikiame, lygias galimybes tobul?ti ir taip prisid?ti prie s?kmingos verslo pl?tros. Stengiam?s sukurti atvir? ir sveting? darbo aplink? LGBT+ darbuotojams ir skatinti teigiamus poky?ius j? at?vilgiu savo verslo ir visos bendruomen?s r?muose.
?tai kod?l mes... prisijung?me prie ?Workplace Prideí░ ĘC pelno nesiekian?ios organizacijos, pasisakan?ios u? atviresn? darbo aplink? lesbie?i?, g?j?, biseksual? ir transseksual? (LGBT) at?vilgiu. BĘ▒dami ?ios organizacijos nariais, turime galimyb? dalintis sav?ja ir pasisemti naudingos patirties ?iuo klausimu i? kit? visame pasaulyje ?inom? kompanij?.
ATVIRUMAS – KIEKVIENO ATSAKOMYBĖ
ATVIRUMAS ĘC KIEKVIENO
ATSAKOMYB?
Atvirumas
Atvirumas IKEAí«oje ĘC tai pastangos kurti darbo aplink?, kurioje darbuotojai gali siekti ger? rezultat?, nes jau?iasi laukiami, gerbiami, palaikomi ir vertinami. BĘ▒tina u?tikrinti infrastruktĘ▒r?, gr?st? bendru darbu, ir kasdien puosel?ti bei sumaniai i?naudoti savo skirtumus.
Atvirumas ĘC prakti?ka
I?ties atvira ir svetinga darboviet? teigiamai veikia mĘ▒s? kĘ▒rybi?kum? ir veiklos rezultatus.
?Noriu sukurti toki? darbo atmosfer?, kur kiekvienas d?l savo ind?lio jaust?si gerbiamas, palaikomas ir vertinamasí░.
Claudia Marshall,
?iaur?s Europos pl?tros vadov?
TOBUL?JIMAS IR GALIMYB?S
Karjera IKEA yra kitokia
IKEA siĘ▒lome i?skirtini? karjeros ir mokymosi galimybi?. MĘ▒s? darbuotojai skatinami i?m?ginti save ?vairiausiose skirtingose srityse, daugelis net po kelis kartus pakei?ia pareigas ar valstyb?, kurioje dirba. Kiekvieno mĘ▒s? darbuotojo karjeros kelias priklauso nuo jo paties ĘC nuo ateities plan? ir noro tobul?ti. Tikime kiekvieno darbuotojo geb?jimu augti. Jei norite augti kartu su IKEA, pasidom?kite egzistuojan?iomis pareigomis arba laisvomis darbo vietomis.
No Youtube Player
Karjera IKEA yra kitokia. I?girskite keleto mĘ▒s? koleg? pasakojimus apie j? patirt?.
Susipa?inkite su mĘ▒s? darbu
Nam? apstatymo verslas i?ties ?vairiapusi?kas. ?ia galima i?bandyti savo j?gas daugyb?je skirting? sri?i?. ?tai keletas i? j?.
Tvarumas, technologijos ir kokyb?
Mes dirbame visose IKEA tiekimo grandin?s grandyse ir tobuliname visus IKEA preki? kokyb?s aspektus.
Pirk?j? aptarnavimas
Dirbame rĘ▒pindamiesi pirk?jais tiek parduotuv?je, tiek u? jos rib?: nuo informacijos skyri?, vaik? ?aidim? aik?teli?, iki kas?, preki? keitimo bei gr??inimo skyri?.
?mogi?kieji i?tekliai
Mes rĘ▒pinam?s darbuotoj? ?darbinimu, mokymu ir kitais privalumais. Siekiame pritraukti, ugdyti ir ?kv?pti IKEA darbuotojus.
Pardavimas
Mums patinka parduoti ir bendrauti su ?mon?mis. Kasdien pirk?jams pasakojame apie IKEA prekes ir savitarnos koncepcij?.
Finans? ir verslo planavimas
RĘ▒pinam?s IKEA finansiniais reikalais ir priimame strateginius verslo sprendimus, susijusius su tolesne pl?tra.
Rinkodara
MĘ▒s? tikslas ĘC ?tvirtinti IKEA prek?s ?enkl? ir ?kv?pti ?mones atvykti ? parduotuv?, kad ?ie atrast? tai, k? geriausio jiems galime pasiĘ▒lyti.
Komunikacija ir interjero dizainas
MĘ▒s? strateginiai ir meniniai geb?jimai padeda tĘ▒kstan?ius IKEA preki? pateikti i?skirtinai, patraukliai ir kĘ▒rybi?kai.
Informacin?s technologijos (IT)
Visai IKEA teikiame geriausius verslo sprendimus. IT ne tik pasirĘ▒pina technologijomis, bet ir teikia paslaugas, kad jomis bĘ▒t? galima naudotis greitai ir paprastai.
Restoranas (IKEA FOOD)
SiĘ▒lome daug patraukli? darbo viet? keturiuose padaliniuose: restorane, bistro, ?vedi?k? maisto preki? parduotuv?je ir darbuotoj? restorane.
Pirkimas
Dirbame su tiek?jais i? viso pasaulio, kad pasirĘ▒pintume geriausiu kainos ir vert?s santykiu tiek IKEA, tiek pirk?jams.
Logistika
U?tikriname, kad preki? srautas i? tiek?jo pasiekt? pirk?j? geriausiu ?manomu bĘ▒du. Tad puikiai sugebame krovinius pakuoti talpiai.
Kita
Taip, tai dar ne viskas ĘC galime pasiĘ▒lyti ir daugyb? kit? pareig?. Juk karjeros galimyb?s pla?iajame IKEA pasaulyje kone berib?s.
DARBAS IKEA: KULTĘ▒RA IR VERTYB?S | ?VAIROV? IR ATVIRUMAS
TOBUL?JIMAS IR GALIMYB?S | MĘ▒S? DARBOVIET? IR PRIVALUMAI
MĘ▒S? DARBOVIET? IR PRIVALUMAI
Vieta, kur jautiesi savas
Dirbantieji IKEA yra ?kvepian?ios, smagios ir nenuobod?ios aplinkos dalis. Esame did?iausias nam? apstatymo preki? ma?menininkas, vienijantis 155 000 darbuotoj? ir veikiantis 43 ?alyse visame pasaulyje, bet nem?gstame biurokratijos. ?ia visuomet galima bĘ▒ti savimi. Savo darbuotojus skatiname tokiais bĘ▒ti!
Mes gerbiame vieni kitus, vieni kit? skirtumus ir esame atviri visiems, galintiems prisid?ti prie bendro tikslo. Tad visai nesvarbu, kurioje pasaulio dalyje dirbate, grei?iausiai tenka suremti pe?ius su ?vairios kilm?s, skirting? ?gĘ▒d?i? ir savito humoro jausmo ?mon?mis.
Nesvarbu, koks jĘ▒s? am?ius, lytis, tapatyb?, seksualin? orientacija, fiziniai geb?jimai, kilm?, ras?, tautyb? ar tik?jimas ĘC IKEA suteikia lygias galimybes visiems, norintiems siekti karjeros mĘ▒s? atviroje ir draugi?koje darboviet?je, kurios atmosfer? kuria ne kas kitas, o kiekvienas i? mĘ▒s?.
Kod?l verta su mumis dirbti
Mums rĘ▒pi mĘ▒s? darbuotojai. Norime, kad jie jaust?si gerbiami, pripa??stami ir savi. Kad ir kokias pareigas u?imt?, kiekvienas yra bĘ▒tinas elementas mĘ▒s? nuolatiniam augimui. Tad visai nesvarbu, kurioje pasaulio dalyje dirbate, gal?site m?gautis ?vairiais IKEA teikiamais privalumais. ?tai keletas j?.
Premij? programa
Remdamiesi ir puosel?dami dvi svarbias IKEA vertybes (paprastum? ir vieningum?), savo darbuotojus nuolat skatiname siekti bendr? IKEA veiklai reik?ming? tiksl?, o juos pasiekus u? pastangas skiriame premijas.
Dar ?emesn?s kainos
Grei?iausiai jau ?inote, kad IKEA preki? kainos i?ties puikios. Bet IKEA darbuotojams jos dar geresn?s. Dirbantiesiems su mumis suteikiame nuolaid? prek?ms IKEA parduotuv?se visame pasaulyje.
Mokymasis ir tobul?jimas
Investuojame ? savo darbuotoj? ugdym?: tiems, kurie nori i?mokti nauj? dalyk?, siĘ▒lome didel? vidini? mokymo program? ?vairov?. Be to, kiekvienam IKEA darbuotojui suteikiama galimyb? susikurti vystymosi plan?. Kartu su vadovu i?keliami ateinan?i? met? ir tolimesn?s ateities tikslai.