? puslap?

Dr?sa b¨±ti kitokiems

Nuolat sav?s klausiame: galb¨±t tai padaryti galima dar geriau? ?tai kod?l m¨±s? si¨±lomi nam? interjero sprendimai i?lieka tokie unikal¨±s, o mes nepaliaudami stengiam?s kurti gra?esn? kasdien? gyvenim? daugeliui ?moni?.
ID?JA
Gra?esnis gyvenimas
daugeliui ?moni?
IKEA koncepcijos pagrindas ¨C id?ja pasi¨±lyti didel? pasirinkim? nam? interjero preki? tokiomis prieinamomis kainoms, kad jas gal?t? ?sigyti kuo daugiau ?moni?. To siekiame derindami funkcionalum?, kokyb?, dizain? bei ?em? kain? ir, be abejon?s, atsi?velgdami ? tvarumo standartus. ?ia koncepcija vadovaujam?s kiekviename ?ingsnyje: kurdami preki? dizain?, ie?kodami ?aliav? tiek?j?, pasirinkdami pakuotes ir pl?sdami savo versl?. Juk m¨±s? tikslas ¨C gra?esnis kasdienis gyvenimas daugeliui ?moni?.
IKEA koncepcijos ?gyvendinimas
IKEA koncepcija ?gyvendinama ?vairiausiais b¨±dais: j? skleid?ia m¨±s? parduotuv?s, kasmet leid?iamas IKEA katalogas, interneto svetain? ir mobiliosios program?l?s, bet svarbiausia ¨C milijonai jauki? nam? visame pasaulyje.
Tai, ko dar nesate patyr? ¨C skaitmeninio IKEA katalogo 2018 sprendimai, atveriantys
naujas galimybes!
1951
1954
1967
1981
1983
Pavadinimo istorija
Pavadinim? IKEA sudaro IKEA ?k¨±r?jo Ingvaro Kamprado vardo ir pavard?s inicialai (IK), jo t?v? ¨±kio Elmtarydo (E) bei kaimo, kuriame jis u?augo, Agunarydo (A) pirmosios raid?s. Nuo ?k¨±rimo IKEA logotipas beveik nepasikeit? ¨C 1967-?j? met? versija lig ?iol yra IKEA prek?s ?enklas.
Kartu mes taupome pinigus
IKEA pirk?jai atlieka ypa? svarb? vaidmen? demokratinio dizaino k¨±rimo procese. Mes atliekame savo vaidmen?, j¨±s ¨C sav?j?, ir taip visi kartu sutaupome. Pirk?jai prisideda ?vairiausiais b¨±dais, pavyzd?iui, patys susirenka prekes plok??iose pakuot?se (prie? 60 met? pat? pirm? kart? taip buvo supakuotas stalas L?VET), namuose stengiasi tausoti aplink? ir dalijasi su mumis savo nuomon?mis ir pasi¨±lymais. Ir tai ¨C toli gra?u ne viskas. Pa?i¨±r?ti staliuk? L?VBACKEN.
IKEA KONCEPCIJA: ID?JA | PARDUOTUV?S VISAME PASAULYJE | FRAN?IZ?S STRUKT¨±RA
PARDUOTUV?S VISAME PASAULYJE
Kad taptume pasiekiami dar didesniam ?moni? ratui.
Kone kasmet visame pasaulyje atsiranda vis nauj? IKEA parduotuvi?. ?iame interaktyviame ?em?lapyje galite pasi?i¨±r?ti, kur jos yra.
IKEA KONCEPCIJA: ID?JA | PARDUOTUV?S VISAME PASAULYJE | FRAN?IZ?S STRUKT¨±RA
FRAN?IZ?S STRUKT¨±RA
IKEA koncepcijos puosel?jimas
9 de?imtme?io prad?ioje, kai IKEA parduotuvi? jau buvo galima rasti net 20 valstybi?, IKEA ?k¨±r?jas Ingvaras Kampradas suprato turintis apsaugoti unikali? IKEA koncepcij?, pad?jusi? i?augti ? toki? didel? kompanij?. Jis nor?jo u?tikrinti jos nepriklausomyb? ir sukurti ilgalaik?s nuosavyb?s strukt¨±r?, tad akcij? bir?os variantas pasirod? nepriimtinas. Be to, jis buvo ?sitikin?s, kad visos IKEA prek?s ?enklui priklausan?ios kompanijos prie? pl?sdamosi tur?jo sukaupti pakankam? i?tekli?.
Taip buvo sukurta IKEA fran?iz?s sistema. ?iandien visos IKEA parduotuv?s (i?skyrus IKEA Delft parduotuv? Nyderlanduose, priklausan?i? ?Inter IKEA Systems B.V.¡°) veikia, laikydamosi fran?iz?s sutar?i?. ?Inter IKEA Systems B.V.¡° yra IKEA koncepcijos savinink?, suteikianti fran?iz?s teises IKEA parduotuv?ms visame pasaulyje. Su?inokite daugiau apie IKEA fran?iz?.
JUS TAIP PAT GALI SUDOMINTI:
APIE IKEA
Kvie?iame susipa?inti su m¨±s? ?mone
Mes esame vertyb?mis besivadovaujanti kompanija, kurios narius vienija gyvenimo namuose aistra. Su?inokite daugiau apie m¨±s? vizij? ir ?mon?s strukt¨±r?.
?MON?S IR PLANETA
U? tvari? ateit?
Su?inokite, k? mums rei?kia tvarumas ir kaip mes r¨±pinam?s ?mon?mis ir planeta. Skaitykite skilt? ??mogus ir planeta¡°.