? puslap?

Ikea-nytt (IKEA naujienos) 每 IKEA katalogo, prad?to leisti 1951 m., pirmtakas. Netoliese gyvenusiems 迂kininkams platintame leidinyje buvo pristatomas pie?tuk?, ?iebtuv?li?, kelionini? krep?i? ir keleto bald? asortimentas.
Prane?imai spaudai
2017.03.16
Atnaujintoje IKEA preki? u?sakymo ir atsi?mimo vietoje Klaip?doje daugiau preki? ir id?j?
2016.11.20
IKEA kvie?ia ?aisti ir remti vaik? teises
2016.08.16
Naujas 2017 met? IKEA katalogas - ?mon?ms, ne vartotojams
2016.02.03
IKEA FAMILY pie?ini? konkurso laim?tojai
2015.11.23
Viso pasaulio IKEA parduotuv?se bus renkamos l??os pab?g?liams remti
2015.10.23
IKEA skelbia paramos akcij? pasaulio vaikams, pristatydama vaik? sukurt? mink?t?j? ?aisl? kolekcij?
2015.10.22
IKEA pristato nauj? kolekcij? LATTJO, pabr??dama ?aidim? poveik? ir svarb?
2015.05.25
IKEA ple?iasi ? Klaip?d?
2015.04.21
IKEA pristato novatori?k? sprendim? 每 belaid?ius ?kroviklius
2015.04.15
IKEA pristato naujien? 每 vegetari?kus kukulius
2014.08.18
Lietuvoje pradedamas platinti 2015 m. IKEA katalogas
2013.08.22
Per penkias Did?iojo atidarymo dienas IKEA aplank? 100 t迂kstan?i? ?moni?
2013.08.01
2014 m. IKEA katalogas 每 Lietuvoje!
2013.07.25
Didysis IKEA parduotuv?s atidarymas Vilniuje
Turite klausim?? U?pildykite ?i? form?, ir mes su jumis susisieksime.

Norime atkreipti d?mes?, kad ?i forma skirta tik su ?iniasklaida susijusiems klausimams u?duoti. Jei turite bendr? klausim? apie IKEA, pra?ome ra?yti m迂s? pirk?j? aptarnavimo skyriui.
Susisiekiti su pirk?j? aptarnavimo skyriumi
Taupus med?iag? naudojimas
Mes tikime, kad ?manoma pagaminti prek? ma?iausiomis s?naudomis, neaukojant funkcionalumo ar i?vaizdos. Pagrindin?s ?aliavos, i? kuri? IKEA gamina savo prekes, yra mediena, medviln?, metalas, plastikas, stiklas. Siekiame naudoti kuo daugiau atsinaujinan?i? ir perdirbam? med?iag?.
Rizikos vertinimas ir preki? testavimas
Kiekvienais metais k迂rimo etape i?bandoma ir patikrinama t迂kstan?iai IKEA preki?. Dar daugiau bandym? atliekame gamybos proceso metu. Patvirtinus prek?s gamyb?, kiekvienas v?liau pasi迂lytas pakeitimas yra apsvarstomas ir priimamas sprendimas, ar reikia papildom? rizikos vertinimo bandym?. Mes taip pat privalome u?tikrinti, kad chemin?s med?iagos, kuri? naudojimas ribojamas ar draud?iamas, pavyzd?iui, formaldehidas ir ftalatai, nevir?yt? leistin? norm? arba visai neb迂t? naudojami gaminant IKEA prekes. IKEA turi tyrim? laboratorij?, kuri? kasmet tikrina nepriklausomi auditoriai. Be to, dalis bandym? atliekama ir nepriklausomose tyrim? laboratorijose.
IKEA ir ES reglamentas d?l chemini? med?iag? registracijos, ?vertinimo, autorizacijos ir apribojim? (REACH)
Vienas i? IKEA tiksl? 每 atsisakyti ir nenaudoti chemini? med?iag?, kurios gali kenkti ?mogaus sveikatai ir aplinkai. IKEA pritaria ir laikosi ES reglamento REACH d?l chemini? med?iag? apribojim?. Visos IKEA prek?s, skirtos bet kuriai pasaulio rinkai, turi atitikti reikalavimus ir apribojimus, nustatytus chemin?ms med?iagoms REACH reglamente ir kituose ?statymuose.
D?mesys vaik? saugumui
IKEA skiria ypating? d?mes? vaik? prek?ms 每 jos turi atitikti auk?tus kokyb?s ir saugos reikalavimus. Vaik? prekes bandome ir tikriname pagal konkre?ios ?alies bei tarptautinius saugos standartus specialioje laboratorijoje Elmhulte, ?vedijoje. Taip pat atliekame m迂s? preki? saugumo patikrinimus nepriklausomose bandym? laboratorijose ir institutuose, ?sik迂rusiuose ?vairiose pasaulio ?alyse.
Prek?s turi b迂ti saugios
IKEA laikosi atsargumo principo, spr?sdama, ar chemin?s ir kitos med?iagos, galin?ios tur?ti poveik? pirk?j? sveikatai ir aplinkai, naudotinos gaminant IKEA prekes. Pavyzd?iui, tais atvejais, kai tam tikros ?alies ?statymai grie??iau riboja chemini? med?iag? naudojim?, stengiam?s pritaikyti tuos pa?ius reikalavimus ir kitose ?alyse, kur vykdome savo veikl?.
Preki? saugumas ir aplinkosauga
Kurdami prekes, pirmiausia nustatome, kokia bus j? kaina IKEA parduotuv?se. Tam, kad i?laikytume ?emas kainas, niekada neaukojame IKEA preki? kokyb?s ar saugumo. M迂s? dizaineriai, preki? k迂r?jai ir technologai u?tikrina, kad saugumo, kokyb?s ir aplinkosaugos aspekt? but? laikomasi visada: nuo pradinio projektavimo etapo, per vis? prek?s naudojimo laikotarp?. IKEA laikosi ai?kios strategijos, kaip ma?inti aplinkai darom? poveik?. ?vairiomis priemon?mis ir proces? organizavimo b迂dais siekiame, kad visos preki? gyvavimo ciklo faz?s 每 ?aliavos parinkimas, gamyba, platinimas, prek?s naudojimas ir jos tvarkymas baigus naudoti 每 b迂t? vis tobulinamos.
Atliek? ma?inimas
IKEA aktyviai siekia, kad gamybos proceso metu susidaryt? kuo ma?iau atliek?. IKEA perdirba daug kartono, popieriaus, plastiko, medienos, metalo ir stiklo. Daugelyje IKEA parduotuvi? yra ?rengtos atliek? tvarkymo vietos, kur pirk?jai gali i?mesti, pavyzd?iui, elektros ir elektronikos ?rang?, nereikalingas pakuotes, i?sekusias baterijas ir perdegusias lemputes. ?ios atliekos atiduodamos perdirbti.