? puslap?

Demokratinio dizaino id?j? pasirinkome
i? smalsumo
Daug kas gali pagaminti puiki? preki?, jei kaina nesvarbi.

Demokratinio dizaino principas 每 gaminti jas taip, kad gal?t? ?sigyti kuo daugiau ?moni?.

Demokratinio dizaino id?j? pasirinkome i? smalsumo, noro suprasti, kaip i? tikr?j? gyvena ?mon?s, ir nuolatinio siekio tobul?ti. Mes atliekame tyrimus, lankom?s ?moni? namuose, kad sukauptume ?ini?, pasidarytume ??valgas ir panaudotume jas kurdami prekes.

Nuolat tobuliname sprendimus vadovaudamiesi demokratinio dizaino principais, kad daugelis ?moni? gal?t? d?iaugtis gra?esne ir lengvesne kasdienybe savo namuose.

Demokratinio dizaino id?ja kilo i? IKEA vizijos 每 kurti gra?esn? gyvenim? daugeliui ?moni? 每 ir nuostatos, kad kiekvienas tokio nusipelno. ?m?si projektuoti ir gaminti prekes pagal penkis demokratinio dizaino principus, tapome i?skirtiniai, nes si迂lome unikal? preki? asortiment?, kur? patys labai m?gstame ir kuriuo did?iuojam?s
Kokyb? atsiranda kuriant kiekvienam ?perkamas, inovatyvias prekes. Mes kuriame tam, kad ?kv?ptume ?mones atnaujinti, gra?inti namus ir pasilengvinti kasdienyb? funkcionaliais sprendimais.

Mums taip pat r迂pi gamtos gerov?, tod?l preki? gamyboje naudojame pa?angias technologijas, atsakingai atrinktas ?aliavas ir skiriame itin daug d?mesio preki? konstrukcijai bei dizainui. Toks po?i迂ris nulemia ir auk?t? preki? kokyb?.

Kiekviena IKEA prek? turi savo istorij?. Norite jas su?inoti?
DEMOKRATINIS DIZAINAS: KOKYB? | FORMA | FUNKCIJA | TVARUMAS | ?EMA KAINA
Kalb?dami apie kokyb?, turime galvoje ne tik daikt? ilgaam?i?kum? ar savyb? gra?iai senti, bet ir j? savyb? atlaikyti kasdienius buitinius i??迂kius 每 patvarum?.

Puikiai suprantame, kad renkantis prekes, daugeliui labai svarbus geras kainos ir kokyb?s santykis, tod?l nor?dami atitikti pirk?j? l迂kes?ius, investuojame ? kokyb? nuo pat prad?i?.

Mums talkina ir efektyvi? gamyb? u?tikrina laiko patikrinti tiek?jai ir gamintojai, o nuolatinis noras tobul?ti skatina kurti daiktus pagal visus penkis demokratinio dizaino principus.
DEMOKRATINIS DIZAINAS: KOKYB? | FORMA | FUNKCIJA | TVARUMAS | ?EMA KAINA
Forma 每 kur kas daugiau nei tik gra?i daikt? i?vaizda. Tai daikto savyb?, palengvinti buit? ir su tuo susij? malon迂s i?gyvenimai. Mes kuriame daiktus suprasdami ?moni? poreik? gyventi gra?iau pla?i?ja to ?od?io prasme.

Produkt? k迂rimo procese dalyvauja daug ?vairi? sri?i? specialist?: dizaineriai, ?aliav? ekspertai, technologai, produkt? vystytojai.

Ir tik jiems, tiek?jams, ekspertams ir dizaineriams, dirbant i?vien, dalijantis ?iniomis bei kompetencija, pavyksta pasiekti puikesni? rezultat?.
Kalb?dami apie daikto funkcij?, turime galvoje jo savyb? puikiai atitikti paskirt? ir teikti naud? ?mogui 每 padaryti gyvenim? patogesn?. Tod?l kuriame prekes su mintimi, jog ?mon?s nori funkcionali?, prakti?k? daikt?.

Kol tai ?vyksta, nueiname ilg? atradim? ir bandym? keli?. Juo ?engiame su ?vairi? sri?i? dizaineriais, k迂rybininkais, i?m?giname naujus gamybos b迂dus, ?aliavas. M迂s? atvirumas id?joms ir bendradarbiavimas su savo sri?i? specialistais suteikia galimybes mokytis.

Nuolat tobul?jame dom?damiesi, k? naujo galime pasi迂lyti, kad namuose jaustum?t?s dar geriau.
DEMOKRATINIS DIZAINAS: KOKYB? | FORMA | FUNKCIJA | TVARUMAS | ?EMA KAINA
Stengiam?s daryti kuo didesn? teigiam? poveik? planetai ir gamtai, prad?dami nuo ma?? dalyk?. Tvarumas yra ne tik draugi?ki aplinkai gaminiai bei j? gamybos procesas 每 tai kartu ir id?jos, kaip gyventi namuose kitaip.

Tod?l mes nuolat galvojame, kuo galime kartu ir kiekvienas atskirai b迂ti naudingi sau, gamtai, planetai. Tobuliname produktus suprasdami, kad ?mon?ms taip pat r迂pi aplinkos gerov?.

Apie 90 proc. m迂s? gaminiams naudojam? ?aliav? yra perdirbtos, perdirbamos arba atsinaujinan?ios. Niekada nenustosim stengtis, kad m迂s? prek?s d?iugint? j迂s? akis ir b迂t? saugios sveikatai.
DEMOKRATINIS DIZAINAS: KOKYB? | FORMA | FUNKCIJA | TVARUMAS | ?EMA KAINA
Nuo pat IKEA ?k迂rimo nuolat stengiam?s, kad ir taip ?emos m迂s? preki? kainos tapt? dar ?emesn?s. U?tikrindami, kad prek?s b迂t? gabenamos kompakti?kai ir i? tiek?j? ? parduotuves atkeliaut? tiesiogiai, ma?iname transportavimo ka?tus. Tai, k? sutaupome, galime pasi迂lyti savo pirk?jams.

Mes atliekame savo vaidmen?, j迂s 每 sav?j?, ir taip visi kartu sutaupome. Pirk?jai prisideda ?vairiausiais b迂dais, pavyzd?iui, patys susirenka prekes plok??iose pakuot?se, namuose stengiasi tausoti aplink? ir dalijasi su mumis savo nuomon?mis ir pasi迂lymais. Ir tai 每 toli gra?u ne viskas.

Kuo m迂s? prek?s populiaresn?s, tuo stambesnius u?sakymus galime daryti. M迂s? tiek?jams tai suteikia finansinio saugumo, tad jie mums atsid?koja ma?indami kainas. Ir v?l 每 tuo, k? sutaupome, galime pasidalinti su jumis, tas pa?ias prekes parduodami dar geresn?mis kainomis nei pra?jusiais metais.
Kiekviena IKEA prek? turi savo istorij?.
Norite jas su?inoti?