? puslap?

Kvie?iame susipa?inti su m¨±s? ?mone

Mes esame vertyb?mis besivadovaujanti kompanija, kurios narius vienija gyvenimo namuose aistra. Kiekviena m¨±s? sukuriama prek? atitinka bendr? tiksl?: kad gyvenimas namuose b¨±t? dar gra?esnis. Ir ?ias vertybes perduodame 49 valstyb?se esan?iose 403 parduotuv?se*.
* 2017 met? rugpj¨±?io m?nesio duomenys.
APIE IKEA: VERSLO ID?JA | TVARI PL?TRA | PAGRINDINIAI SKAI?IAI | SANDARA
VERSLO ID?JA
Vizija ir verslo id?ja
M¨±s? vizija yra kurti gra?esn? kasdien? gyvenim? daugeliui ?moni?. Ji ?gyvendinama realizuojant IKEA verslo id?j?: pasi¨±lyti didel? gra?i? ir prakti?k? bald? bei nam? apstatymo preki? pasirinkim? tokiomis kainomis, kad jas gal?t? ?sigyti kuo daugiau ?moni?.
Nuolat dirbame, siekdami pasi¨±lyti auk?tos kokyb?s preki? u? prieinam? kain? ¨C kaip ?manydami optimizuojame vis? prid?tin?s vert?s grandin?, puosel?dami ilgalaikius santykius su tiek?jais, investuodami ? darb? automatizuojan?i? technik?, gamindami dideliais kiekiais. M¨±s? vizija per?engia nam? interjero preki? ribas. Juk norime sukurti gra?esn? gyvenim? daugeliui ?moni? ¨C taip pat ir t?, kurie susij? su m¨±s? verslu.
APIE IKEA: VERSLO ID?JA | TVARI PL?TRA | PAGRINDINIAI SKAI?IAI | SANDARA
TVARI PL?TRA
Investicija ? ateit?
Pagrindinis ?IKEA Group¡° finansinis principas ¨C kuo geriau i?naudoti turimus i?teklius. Kitaip tariant, pirmiausia u?sidirbame, o tik po to i?leid?iame. ?tai kod?l galime sau leisti ilgalaikes ateities investicijas.
IKEA vizija yra m¨±s? pl?tros pagrindas. Norime b¨±ti tikri, kad IKEA prek?s yra prieinamos, idant kuo daugiau ?moni? gal?t? d?iaugtis gra?esniu kasdieniu gyvenimu. Did?i?j? dal? pelno investuojame ? esamas ir naujas IKEA parduotuves, nauj? preki? k¨±rim?, gamt? tausojan?i? sprendim? diegim? ir nuolatin? IKEA preki? kain? ma?inim? m¨±s? pirk?jams.
No Youtube Player
PL?TROS ID?JOS
Auk?ta kokyb? u? prieinam? kain?
Kad m¨±s? preki? gal?t? ?sigyti kuo daugiau ?moni?, turime u?tikrinti auk?t? j? kokyb? ir prieinam? kain?. Preki? dizain? kuriame nuolat m?stydami apie pirk?j? poreikius. Apie k¨±rybos proces? galite paskaityti skiltyje ?Demokratinis dizainas¡°.
Palankumas ?mon?ms ir planetai
Dirbame, siekdami augti ir kartu daryti teigiam? poveik? tiek ?monijai, tiek planetai. Daugiau apie tai skaitykite skiltyje ??mon?s ir planeta¡°.
Augame mes ¨C auga ir IKEA
Darbuotojai yra svarbiausias m¨±s? nuolatin?s pl?tros veiksnys. ? kiekvien? koleg? ?velgiame kaip ? potencial? talent?. Daugiau apie tai skaitykite skiltyje ?Darbas IKEA¡°.
APIE IKEA: VERSLO ID?JA | TVARI PL?TRA | PAGRINDINIAI SKAI?IAI | SANDARA
SVARBIAUSI SKAI?IAI
?vilgsnis ? IKEA 2016-uosius finansinius metus
melynas fonas
Atradimai prasideda virtuv?je
2016-?j? finansini? met? tema ?Atradimai prasideda virtuv?je¡° sukosi apie visk?, kas susij? su maistu: auginim?, gaminim?, patiekim?, laikym? ir ragavim?.
pilkas fonas
1,7 mlrd. eur? IKEA Food apyvarta
?tai u? toki? sum? gardumyn? pardav? ?IKEA Food¡°, kur? sudaro m¨±s? restoranai, bistro, ?vedi?k? maisto preki? parduotuv?s ir darbuotoj? restoranai.
100 milijon?
IKEA FAMILY nari?
1984 metais u?gimusi IKEA FAMILY ?eima jau vienija net 100 milijon? nari?. Prie jos kasmet prisijungia daugiau nei 10 milijon? nauj? nari? ¨C ma?daug 30000 kasdien!
A woman holding a glass carafe with a cork lid.
Close-up of a cotton shrub.
Medviln? ir mediena i? tvaresni? ?altini?
Visa m¨±s? naudojama medviln? atkeliauja i? tvaresni? ?altini?*. 2016-aisias finansiniais metais i? toki? ?altini? atkeliavo ir 61 % m¨±s? naudojamos medienos**. Siekiame, kad 2020 metais ?is skai?ius pasiekt? vis? 100 %.
* ?skaitant medviln?, u?augint? pagal ?Geresn?s medviln?s standartus¡°, u?augint? ¨±kinink?, dalyvaujan?i? ?Geresn?s medviln?s iniciatyvoje¡°, perdirbt? ir atsakingiau u?augint? medviln? i? JAV (pavyzd?iui, gaunam? i? ¨±ki?, dalyvaujan?i? programoje ?e3 Cotton Program¡°).
** ?skaitant ?ymim? FSC? sertifikatu ir perdirbt? medien?.
Blue background with white text.
110 milijon?
783 milijonai
425 milijonai
2,1 milijard? apsilankym? IKEA.com
apsilankym? katalogo ir parduotuv?s mobiliosiose program?l?se
apsilankym? parduotuv?je
apsilankym? prekybos centruose
9 % daugiau nei 2015-aisiais finansiniais metais
21,6 % ?moni? pajam? mokestis
2016-aisiais finansiniais metais m¨±s? sumok?tas ?moni? pajam? mokestis visame pasaulyje pasiek? 1,2 mlrd. eur?, kitaip tariant 21,6 % dyd? (2015-aisiais finansiniais metais 18,9 %). 2016-aisiais finansiniais metais, ?skaitant ir kit? r¨±?i? mokes?ius, sumok?jome ma?daug 1,9 mlrd. eur? mokes?i?.
melynas fonas
48 % vadovi? moter?
Norime, kad pus? vadov? pozicij? u?imt? moteri?kos lyties atstov?s. ?iandien daugiau nei pus? m¨±s? darbuotoj? sudaro moterys, 48 % dirba vadovaujam?j? darb?, o 33 %* vadovauja grup?ms.
* ?is skai?ius 2017-aisiais metais pasikeit? d?l pakitusios valdymo strukt¨±ros.
Three coffee tables in ash veneer with solid birch legs. One large and two smaller that fits underneath.
9500 preki? ?vairov?
Kiekvienais metais IKEA asortiment? atnaujiname ma?daug 2 500 preki?, kuri? dizain? suk¨±r? m¨±s? dizaineriai ir menininkai
i? i?or?s.
A report with a front cover of a grandmother and her grandchild playing in a white country kitchen.
Atsisi?skite i?sami? ataskait? apie IKEA 2016-uosius finansinius metus
APIE IKEA GROUP: VERSLO ID?JA | TVARI PL?TRA | PAGRINDINIAI SKAI?IAI | SANDARA
SANDARA
IKEA fran?iz?
?Inter IKEA Systems B. V.¡° (priklauso ?Inter IKEA Group¡° ?moni? grupei) yra IKEA koncepcijos, ?skaitant IKEA preki? ?enklus, savinink? bei pasaulin? fran?iz?s teisi? suteik?ja. ?mon?s, kurioms ?Inter IKEA Systems B. V.¡° suteikia fran?iz?, turi teis? naudoti IKEA sistemas ir patvirtintus b¨±dus bei sprendimus.
?ios ?mon?s, dar vadinamos fran?iz?s gav?jomis, pasitelkdamos s?kmingai prekybai reikalingas priemones, gali pardavin?ti IKEA prekes naudodamos IKEA preki? ?enklus. IKEA fran?iz?s gav?jos nepriklauso ?Inter IKEA Group¡° ?moni? grupei.
?MON?S IR PLANETA
U? tvari? ateit?
Su?inokite, k? mums rei?kia tvarumas ir kaip mes r¨±pinam?s ?mon?mis ir planeta. Skaitykite skilt? ??mogus ir planeta¡°.
ENERGIJA IR I?TEKLIAI
Kuriame teigiamus poky?ius
Jau daug met? mes ma?omis s?naudomis kuriame didelius dalykus. Stengiam?s ?i? ?ini? skleisti ir kurti teigiamus poky?ius pasaulyje. Naudojame atsinaujinan?ias ?aliavas, perdirb? atliekas, jas i?naudojame, paversdami naujais i?tekliais.