? puslap?

Privatumo politika

Pasitik?jimu gr?sta partneryst?
Kurdami auk?tos kokyb?s baldus u? prieinam? kain? ?inome, kad to nepadarysime be svarbiausi? partneri? pagalbos C be js?, mieli pirk?jai. Js tampate ms? partneriais apsipirkdami Savitarnos skyriuje, parsigabendami ar susirinkdami ?sigytus baldus namuose patys. Taip galime parduoti ?emesn?mis kainomis ir kartu kurti gra?esn? kasdien? gyvenim? daugeliui ?moni?. IKEA veikla yra paremta partneryste su ms? pirk?jais C be js? nebt? ir IKEA.
Tais pa?iais partneryst?s principais vadovaujam?s tvarkydami js? asmeninius duomenis ir rpestingai saugodami js? privatum?. ?iame Privatumo politikos dokumente paai?kiname, kokia informacija kaupiama ir kaip ji naudojama.
Pad?kite mums kurti geresn? IKEA
Kad IKEA gal?t? tobul?ti, mums reikia js?. Suteikdami ?vairios informacijos padedate mums i?siai?kinti, kaip ir k? galime daryti geriau ir efektyviau. ?emiau pateikiame paai?kinim?, kod?l domim?s js? informacija, kaip j? renkame ir naudojame.
Visame Privatumo politikos dokumente vartojamas terminas ?asmens duomenys rei?kia bet koki? mums suteikt? informacij? apie jus, js? vard?, pavard?, adres?, el. pa?to adres?, telefono numer? ir pan.
Kaip renkame asmenin? informacij? apie jus
Pirk?j? aptarnavimas
Pirk?j? aptarnavimo skyriaus darbuotojai stengiasi visada tinkamai atsakyti ? js? klausimus, tod?l galime teirautis apie js? asmeninius duomenis, pavyzd?iui, vard?, pavard?, adreso ar telefono numer?. Tokia informacija bus naudojama tik siekiant kuo i?samiau ir ai?kiau atsakyti ? jums i?kilusius klausimus.
Ypatingi pasilymai, dovan? kortel?s ir garantijos
Jei u?siregistruosite nor?dami gauti ypating? IKEA pasilym? ar kitokios reklamin?s med?iagos, galime u?duoti jums kelis klausimus. Tokiu bdu renkame informacij? apie didesnio susidom?jimo sulaukusius ms? pasilymus, kad gal?tume ? juos atsi?velgti ateityje. Pildydami prek?s garantinio aptarnavimo dokumentus taip pat galite pateikti asmenin?s informacijos. Duomen? apie js? apsipirkimo ?pro?ius gauname jums pateikus informacij? apie m?gstamas prekes, j? ?sigijimo prie?astis, js? ?eimin? pad?t? ar gyvenimo bd?.
Vis? js? pateikt? informacij? pa?adame naudoti tik ?iame Privatumo politikos dokumente nurodytais bdais. Pateikdami mums asmenin?s informacijos sutinkate, kad galime ja naudotis vienu ar keliais ?iame Privatumo politikos dokumente nurodytais bdais.
Automati?kai renkama informacija
Kai apsilankote ms? tinklalapyje, norime pateikti informacij? ir funkcijas, pritaikytas tik jums. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, i?saugomi js? interneto nar?ykl?je. Jie padeda mums atpa?inti jus kaip ankstesn? svetain?s lankytoj?, i?saugoti js? lankymosi tinklalapyje istorij? ir pagal tai pritaikyti turin?. Taip galime svetain? tobulinti, padaryti j? patogesn? jums.

Mes naudojame skirting? r?i? slapukus:
  • Btini slapukai naudojami vykdant tokias js? u?klausas kaip prisijungimas prie IKEA vartotojo paskyros.
  • Elgsenos slapukai renka anonimin? informacij?, kokiuose puslapiuose lankot?s. Taip su?inome, kokios prek?s ir kokia tinklalapio informacija jus labiausiai domina.
  • Funkciniai slapukai ?simena js? nar?ymo pasirinkimus, kad kit? kart? nar?ytum?te dar efektyviau.
  • ?ym?jimo slapukai leid?ia jums dalytis informacija ir si?sti j? ? kitus su jumis susijusius tinklalapius.

Js? kompiuteryje i?saugotus slapukus mes pasiekiame kaskart, kai apsilankote ms? tinklalapyje arba atidarote i? ms? gaut? el. lai?k?.
Nor?dami i?trinti visus savo kompiuteryje i?saugotus slapukus, skaitykite savo nar?ykl?s gamintojo patiekiamas instrukcijas, kurias rasite nar?ykl?s meniu spustel?j? ?Pagalba. Nepamir?kite, kad i?tryn? ms? slapukus ar atjung? slapuk? leidimo funkcij? negal?site naudotis kai kuriomis ms? tinklalapio galimyb?mis.
K? darome su js? pateikta informacija
Kuo pasidalijote su IKEA, lieka tik IKEA ?inioje.
?sipareigojame niekada neparduoti js? asmenini? duomen? jokioms nesusijusioms tre?iosioms ?alims.
Kartais mums tenka samdyti paslaugas teikian?ias ?mones ir pasidalyti su jomis reikiama informacija, kad suteiktos paslaugos bt? kuo kokybi?kesn?s tiek jums, tiek mums. Pavyzd?iui, pirk?j? aptarnavimas ar informacini? IKEA ?inu?i? perdavimas. ?iems paslaug? tiek?jams mes suteiksime tik tiek js? asmenin?s informacijos, kiek bus btina konkre?iai paslaugai atlikti. Ms? pirk?j? duomen? saugumo reikalavimas keliamas visiems su mumis dirbantiems paslaug? teik?jams.
Rinkodara
Suteikdami asmenin? informacij? taip pat suteikiate mums leidim? susisiekti su jumis pa?tu, telefonu ar el. pa?tu tiesiogin?s rinkodaros tikslais.
Stengiam?s si?sti tik galin?i? jus sudominti informacij?: apie ypatingus pasilymus, naujienas ir paslaugas parduotuv?je. Bet kuriuo metu galite atsisakyti ?i? ?inu?i? spustel?j? ms? atsi?sto el. lai?ko apa?ioje esan?i? nuorod? ?Atsisakyti najienlai?kio. Asmenin? informacija bus naikinama ir jos tvarkymo veiksmai sustabdomi.
Js turite teis? susipa?inti su savo asmens duomenimis, nesutikti, kad bt? tvarkomi js? asmens duomenys tiesiogin?s rinkodaros tikslais, nenurodydami nesutikimo motyv?, taip pat ra?tu pra?yti i?taisyti neteisingus, nei?samius, netikslius asmens duomenis.
Pasikeit? adresas? Pasikeit? pom?giai? Prane?kite mums
Maloniai pra?ome susisiekti su mumis, jei pasikeit? js? asmenin? informacija, norite bti i?braukti i? naujien? adresat? s?ra?o arba norite pasiteirauti apie IKEA privatumo politik?.

Susisiekite su Pirk?j? aptarnavimo skyriumi
Tel. +370 5 250 00 55
El. pa?tu info@ikea.lt

Stengiam?s kuo grei?iau atsakyti ? visas js? u?klausas.

?ios Privatumo politikos taisykl?s gali bti kei?iamos, tod?l rekomenduojame jas periodi?kai perskaityti, kad susipa?intum?te su pakeitimais.