? puslap?

Da?niausiai u?duodami klausimai

1. Kaip galiu parsive?ti dideles prekes?
Dauguma IKEA preki? yra plok??iose pakuot?se, tod?l jas lengva transportuoti. IKEA parduotuv?je jums bus pasi¨±lyta pristatymo ? namus paslauga. Ji n?ra ?skai?iuota ? prek?s kain?.
2. Kod?l kai kuri? preki? kartais neb¨±na?
Stengiam?s tur?ti visas IKEA kataloge nurodytas prekes, bet d?l j? populiarumo ir tiekimo nesklandum? kartais tam tikr? preki? galite nerasti. Da?niausiai IKEA darbuotojai gali pasakyti, kada prek? v?l bus parduodama. Kadangi IKEA prek?s gaminamos visame pasaulyje, kartais d?l suprantam? aplinkybi? j? tiekimas gali v?luoti.
3. K? daryti, jei noriu, kad baldai b¨±t? surinkti?
Da?niausiai IKEA baldus lengva surinkti patiems ¨C tam nereikia speciali? ?ranki?. Jums pageidaujant, pasi¨±lysime bald? surinkimo ir montavimo paslaugas u? prieinam? kain?.
4. Ar galiu gr??inti prekes?
Mes laikom?s lanks?ios politikos, leid?ian?ios gr??inti prek? net per 90 dien?.
5. Turite skund??
Jei turite skund? d?l m¨±s? preki? ar paslaug?, pra?ome kreiptis ? Pirk?j? aptarnavimo skyri? ¨C mielai pad?sime i?spr?sti i?kilusi? problem?.
6. Kiek preki? yra IKEA asortimente?
Visame IKEA asortimente yra apie 12 t¨±kst. preki?. Kiekviena parduotuv? individualiai pasirenka didesn? ar ma?esn? ?i? preki? dal?. Pagrindin? asortimento dalis yra vienoda visame pasaulyje.
7. I? kur atkeliauja IKEA prek?s?
M¨±s? prekes gamina daugiau nei 2 t¨±kst. tiek?j? ma?daug 50¨Cyje ?ali?. Gerai suprojektuot?, auk?tos kokyb?s preki? dizainas atspindi ?vedi?kus ar skandinavi?kus bruo?us. Visada siekiame kuo ?emesn?s preki? kainos ir jas pakuojame ? plok??ias pakuotes, kad b¨±t? papras?iau perve?ti, paimti Savitarnos skyriuje ir parsigabenti ? namus. Visos m¨±s? prek?s ?ymimos u?ra?u ?Design and Quality, IKEA of Sweden¡° (?vedijos IKEA dizainas ir kokyb?).
1. Kas tai yra?
Pra?jus dvejiems metams po IKEA parduotuv?s atidarymo Vilniuje, nuo 2015 m. spalio 1 d. duris atv?r? IKEA preki? u?sakymo ir atsi?mimo vieta Klaip?doje, o dar po poros met?, 2017-?j? rugs?j?, toki? atidar?me ir Kaune. IKEA preki? u?sakymo ir atsi?mimo vieta papildo IKEA parduotuv? ir suteikia galimyb? daugeliui Kauno ir Klaip?dos regiono gyventoj? be papildom? i?laid? papras?iau ?sigyti IKEA preki?. ?ia, nedidel?je erdv?je, galite ap?i¨±r?ti ir i?bandyti dal? nuolat besikei?ian?i? IKEA bald?, preki? namams, rasti ?kvepian?i? nam? apstatymo sprendim? bei u?sisakyti ir atsiimti IKEA prekes.
2. Kur ?sik¨±r? IKEA preki? u?sakymo ir atsi?mimo vieta?
?ilut?s pl. 29, Klaip?doje ir Jonavos g. 60, Kaune.
3. Kokio dyd?io IKEA preki? u?sakymo ir atsi?mimo vieta?
Apie 1400 m2 plote ?rengta IKEA bald? ekspozicija, pirk?j? aptarnavimo vietos ir logistikos sand?lis.
4. Ko galima tik?tis IKEA preki? u?sakymo ir atsi?mimo vietoje?
? Atnaujintame pastate ?rengta IKEA preki? u?sakymo ir atsi?mimo vieta yra lengvai pasiekiama. ?ia pirk?jai gali u?sisakyti IKEA prekes ir po keli? dien? jas atsiimti.
? Taip pat IKEA preki? u?sakymo ir atsi?mimo vietoje lankytojai gali pasisemti ?kvepian?i? id?j? ir nam? apstatymo sprendim? ¨C yra ?rengti ekspoziciniai kambariai, daugiausia d?mesio skiriant virtuvei, miegamojo ir vonios kambariams.
? Lankytojai gali ne tik ap?i¨±r?ti ir i?bandyti IKEA baldus, bet ir gauti profesionali? patarim?, kaip, pavyzd?iui, susiplanuoti virtuv?, susiprojektuoti drabu?i? spint? ar tinkamai suderinti vonios kambario baldus.
?IKEA preki? u?sakymo ir atsi?mimo vietos darbo laikas:
¡ð I¨CVI 10¨C20 val.
¡ð VII 10¨C18 val.
5. Kokios paslaugos yra teikiamos IKEA preki? u?sakymo ir atsi?mimo vietoje?
IKEA preki? u?sakymo ir atsi?mimo vietoje yra teikiamos visos IKEA parduotuv?je ?prastai teikiamos paslaugos: preki? pristatymas ? namus, bald? surinkimas, matavimas ir montavimas.
1. Kas yra IKEA katalogas?
?iemet IKEA katalogas i?leistas 49 ?alyse, 34 kalb?, daugiau kaip 219 milijon? tira?u. Kataloge galite ne tik ?vilgtel?ti ? plat? IKEA gamini? asortiment?, bet ir atrasti nauj? id?j?, kaip prieinamomis kainomis susikurti gra?ius ir patogius namus.
2. Kaip galiu gauti IKEA katalog??
IKEA katalogai kasmet nemokamai atsiun?iami gyventojams ? namus, internetin? jo versij? galite per?i¨±r?ti m¨±s? svetain?je. Jeigu negavote ?i? met? katalogo, u?sukite ? Vilniuje esan?i? IKEA parduotuv? ir pasiimkite j? nemokamai Pirk?j? aptarnavimo centre.
3. Kada i?leid?iamas naujas katalogas?
Metinis katalogas platinamas kiekvien? rugpj¨±t? ar rugs?j? ir galioja visus metus. U?tikriname, kad katalogo galiojimo metu jame nurodytos kainos nekils.
Kataloge rasite nuotrauk? ir informacijos apie m¨±s? baldus, ?vairius priedus, kambari? apstatymo id?j?. Pateikiama i?sami informacija apie med?iagas, spalvas, dyd?ius, ?sigyt? preki? prie?i¨±r? ir kainas. Tad jau b¨±dami namuose galite susiplanuoti pirkinius, kuriuos ?sigysite apsilank? IKEA parduotuv?je.
4. Ar IKEA katalogas ekologi?kas?
M¨±s? katalogai spausdinami ant popieriaus, kurio sud?tyje visi?kai n?ra chloro ir yra bent 10¨C15 proc. perdirbto popieriaus. ?iam popieriui gaminti nenaudojama atogr??? mi?k? mediena, jis nebalinamas jokiais optiniais balikliais.Visas katalogo spaudos ruo?imo procesas yra 100 proc. skaitmeninis, o tai rei?kia, kad jo metu nenaudojamos pl?vel?s ir chemikalai.
1. Kam priklauso IKEA koncepcija?
I? ?vedijos kilusi IKEA ma?menin? prekyba remiasi fran?iz?s sistema. ?Inter IKEA Systems B.V.¡°, ?sik¨±rusi Delfte, Nyderlanduose, yra IKEA koncepcijos savinink? ir fran?iz?s teik?ja. IKEA parduotuves valdo ?vair¨±s fran?iz?s gav?jai 29¨Ciose ?alyse.
2. Ar a? galiu platinti IKEA prekes?
IKEA patirtis ¨C kur kas daugiau nei prek?s. Tai visa ma?menin?s prekybos koncepcija. Kad ?i koncepcija veikt?, b¨±tina pasir¨±pinti visais aspektais. ?tai kod?l IKEA prek?s ? Inter IKEA Systems B.V.¡° fran?iz?s pagrindu parduodamos tik IKEA parduotuv?se.
3. Kokia yra IKEA verslo id?ja?
IKEA verslo id?ja yra pasi¨±lyti didel? gra?aus dizaino, prakti?k? bald? bei nam? apstatymo preki? pasirinkim? tokiomis kainomis, kad jas gal?t? ?sigyti kuo daugiau ?moni?.
4. Kaip gal??iau ?sidarbinti IKEA?
Jeigu esate draugi?kas, paprastas, m?gstate aptarnauti pirk?jus ir norite b¨±ti m¨±s? komandos nariu, kreipkit?s ? IKEA parduotuv? ir teiraukit?s apie laisvas darbo vietas.
1. Koki? nustatym? ar programin?s ?rangos reikia mano kompiuteriui, kad maty?iau IKEA svetain??
IKEA.lt yra optimizuota da?niausiai naudojamoms versijoms: ?Windows¡° ¨C?Internet Explorer¡° ir ?Firefox¡°, ?Mac OS X¡° ¨C ?Firefox¡° ir ?Safari¡°. ?i svetain? sukurta ekranui, kurio skiriamoji geba yra 1 024 x 768 arba didesn?.
2. Koki? informacij? apie save tur?siu pateikti, kai apsilankysiu ?ioje svetain?je?
Norint atsidaryti bet kuri? m¨±s? svetain?s dal?, nereikia pateikti jokios informacijos, jeigu nenurodyta kitaip. Mes galime papra?yti konkre?ios informacijos, siekdami suteikti jums paslaugas, pavyzd?iui, atsi?sti katalog?. Pra?oma informacija gali b¨±ti tokia: vardas, pavard?, pavadinimas, bendrov?, adresas, el. pa?to adresas ir telefono numeris.

Mes naudojame slapukus ir anonimi?kai sekame duomen? srauto jud?jim?, kad ?vertintume svetain?s na?um? ir gal?tume j? patobulinti. Slapukai ¨C tai nedidel? j¨±s? kompiuteriuose saugomos informacijos dalis, kuri? nuskaito nar?ykl?. Kai i?eisite i? svetain?s, ?ie slapukai bus automati?kai i?trinti.
3. Ar ?ioje svetain?je galiu rasti visas IKEA prekes?
?ioje svetain?je yra ?imtai IKEA preki?, parodan?i?, koks didelis ir ?vairus yra m¨±s? asortimentas. Vis d?lto tai t?ra dalis IKEA preki? asortimento. Atvyk? ? parduotuv? rasite daug didesn? pasirinkim?. B¨±tinai apsilankykite IKEA parduotuv?je Vilniuje ir ap?i¨±r?kite vis? m¨±s? asortiment?.