? puslap?

IKEA paslaugos

Pritr¨±ko vietos automobilyje? Galime atve?ti j¨±s? pirkinius tiesiai ? namus.
Vietov?
Kaina
(su PVM)
Vilnius / Kaunas / Klaip?da
17 €
Bir?tono, Elektr?n?, Jonavos, Kai?iadori?, Kauno, K?daini?, Klaip?dos, Kretingos, Palangos, Prien?, ?al?inink?, ?ilut?s, ?irvint?, Trak?, Vilniaus rajonai
29 €
Kiti rajonai
64 €
Latvija
129 €
Maksimalus vieno u?sakymo dydis: 500 kg arba 6 m3. Jei svoris ar t¨±ris didesnis, mokestis did?ja atitinkamai (pvz. 501 kg ir daugiau mokama kaip u? du u?sakymus ir t. t.)

Pasiteirauti apie pristatymo ? namus paslaug?
U?sakymo paruo?imas ir pristatymas
Jei norite apsipirkti pas mus, bet neturite noro vaik??ioti po parduotuv? ¨C ?i paslauga yra kaip tik tai, ko reikia. Tiesiog pateikite mums pirkini? s?ra??.
Vietov? Kaina
(su PVM)
Vilnius / Kaunas / Klaip?da 34 €
Bir?tono, Elektr?n?, Jonavos, Kai?iadori?, Kauno, Kazl? R¨±dos, K?daini?, Klaip?dos, Kretingos, Palangos, Prien?, ?al?inink?, ?ilut?s, ?irvint?, Trak?, Vilniaus rajonai 46 €
Kiti rajonai 81 €
Latvija 146 €
U?sakymo paruo?imo ir pristatymo taisykl?s
? kain? ?skai?iuotas preki? u?ne?imas ? but? arba gyvenamojo namo pirm? auk?t?. Papildomas mokestis (2,90 € / auk?tas) taikomas jeigu: Prek?s netelpa ? lift? arba jis neveikia (skai?iuojamas ne?ant vir? 5 auk?to).

Pristatytos prek?s ?ne?amos pro duris.

Jeigu sutartu pristatymo laiku pirk?jo n?ra namuose, krovinys laikomas nepristatytas d?l pirk?jo kalt?s. Tokiu atveju pirk?jas privalo mok?ti u? pakartotin? pristatym? naujai sutartu laiku pagal pirmojo pristatymo ?kainius.

Did?iausias galimas vienas u?sakymas: 500 kg arba 6 m3.
Pasiteirauti apie u?sakymo paruo?imo ir pristatymo paslaug?
Patalpų matavimas
Greitai ir kokybi?kai i?matuosime j¨±s? patalpas.
Vietov?
Kaina
(su PVM)
Vilnius / Kaunas / Klaip?da
39 €
Bir?tono, Elektr?n?, Jonavos, Kai?iadori?, Kauno, K?daini?, Klaip?dos, Kretingos, Palangos, Prien?, ?al?inink?, ?ilut?s, ?irvint?, Trak?, Vilniaus rajonai
68 €
Kiti rajonai
109 €
?sigijusiems virtuv?s bald? komplekt? gr??insime pinigus u? matavimo paslaug?.
Surinkti baldus patiems ne visada paprasta, tod?l galime juos surinkti u? jus.
Kainos apskai?iavimas
Paslaugos kaina apskai?iuojama sud?jus meistro i?kvietimo, bald? surinkimo ir montavimo kainas.
Meistro i?kvietimas ? namus:
Vietov?
Kaina
(su PVM)
Vilnius / Kaunas / Klaip?da
39 €
Bir?tono, Elektr?n?, Jonavos, Kai?iadori?, Kauno, K?daini?, Klaip?dos, Kretingos, Palangos, Prien?, ?al?inink?, ?ilut?s, ?irvint?, Trak?, Vilniaus rajonai
68 €
Kiti rajonai
109 €
Korpusini? bald? surinkimas ¨C 9 % nuo bendros preki? vert?s, bet ne ma?iau kaip 48 €.
Vonios kambario bald? surinkimas ¨C 9 % nuo bendros preki? vert?s, bet ne ma?iau kaip 48 €.

Montavimas

? Praustuvas (vonios) - 29 €
? ?viestuvas - 9 €

Kiti darbai ir med?iagos apmokami papildomai.

Pasiteirauti apie bald? surinkimo paslaug?
Galime sumontuoti baldus ir buitin? technik? j¨±s? virtuv?je.
Kaina
Paslaugos kaina apskai?iuojama sud?jus meistro i?kvietimo, bald? ir ?rangos montavimo kainas.
Meistro i?kvietimas ? namus:
Vietov?
Kaina
(su PVM)
Vilnius / Kaunas / Klaip?da
39 €
Bir?tono, Elektr?n?, Jonavos, Kai?iadori?, Kauno, K?daini?, Klaip?dos, Kretingos, Palangos, Prien?, ?al?inink?, ?ilut?s, ?irvint?, Trak?, Vilniaus rajonai
68 €
Kiti rajonai
109 €
Bald? montavimas
9 % bendros virtuv?s bald? vert?s, bet ne ma?iau kaip 91 €.
?rangos montavimas:
? plautuv? (virtuv?s) ¨C 49 €
? indaplov? ¨C 49 €
? skalbimo ma?ina ¨C 49 €
? ?aldytuvas, ?aldiklis ¨C 29 €
? orkait? ¨C 29 €
? kaitlent? ¨C 29 €
? mikrobang? krosnel? ¨C 29 €
? oro valytuvas (gartraukis) ¨C 29 €
? Gartraukio prijungimas prie ventiliacijos angos ¨C 29 €
? ?viestuvas ¨C 9 €.

Montuojama tik IKEA buitin? technika. Dujin?s buitin?s technikos neprijungiame.

Pasiteirauti apie virtuv?s montavimo paslaug?
Virtuvių montavimas
Virtuv?s planavimas
Planuokite svajoni? virtuv? be streso ¨C pasinaudokite nemokama IKEA internetine virtuvi? planavimo programa ir Virtuv?s bald? skyriaus darbuotoj? pagalba.
Apie paslaug?
Kvalifikuoti IKEA Virtuv?s bald? skyriaus darbuotojai, naudodamiesi m¨±s? internetine virtuvi? planavimo programa, pad?s jums parengti virtuv?s plan? ?ia pat parduotuv?je. Taip pat j¨±s? b¨±simos virtuv?s plan? galime parengti pagal Virtuv?s planavimo anket?, kuri? si¨±lome u?pildyti IKEA interneto svetain?je arba Virtuv?s bald? skyriuje parduotuv?je.
Kaina
Nemokama paslauga.
Pirkimas i?simok?tinai
D?iaukit?s pirkiniais jau ?iandien, o atsiskaitysite po truput?.
IKEA parduotuv?je pirkimo i?simok?tinai paslaugas teikia ?General Financing¡°. I?simok?tinai atsiskaityti galite u? IKEA parduotuv?s prekes, kuri? vert? ¨C nuo 50 iki 15000 €.
Pavyzd?iui, jei skolinamasi 300 € ir sutartis sudaroma 12 m?nesi? su draudimu, o pradinis ?na?as ¨C 0 €, metin? pal¨±kan? norma ¨C 0 %, sandorio sudarymo
mokestis ¨C 4 %, draudimo ka?tai ¨C 2,27 % ir m?nesinis tvarkymo mokestis ¨C 1,80 €, bendros vartojimo kredito kainos metin? norma ¨C 26,80 %, m?nesio ?moka ¨C 28,37 €, bendra vartojimo kredito gav?jo mokama suma ¨C 340,41 €.
Skolinantis kitoki? nei 300 € sum? arba pasirinkus kitok? nei 12 m?n. sutarties termin?, nurodyti dyd?iai gali skirtis. Pateikti skai?iavimai yra preliminar¨±s ir nelaikomi UAB ?General Financing¡° ?sipareigojimu klientui.
?General Financing¡° finansavimo s?lygos:
? Metin? pal¨±kan? norma ¨C 0 %;
? Sandorio sudarymo mokestis ¨C 4 %;
? M?nesinis tvarkymo mokestis ¨C 0,6 %;
? Pradinis ?na?as ¨C nuo 0 €;
? Sandoris sudaromas iki 60 m?n. laikotarpiui.
Kaip pirkti i?simok?tinai IKEA parduotuv?je?
I?sirinkite norimas prekes ir parduotuv?s IKEA darbuotojo papra?ykite atspausdinti special? u?sakymo lap?, skirt? pirkimo i?simok?tinai paslaugai.
Gaut? u?sakymo lap? bei asmens tapatyb? patvirtinant? dokument? (asmens tapatyb?s kortel? arba pas?) pateikite ?General Financing¡° klient? aptarnavimo specialistui. Esant teigiamam J¨±s? mokumo ?vertinimui, gal?site sudaryti preki? finansavimo sutart? su ?General Financing¡°.
?i? sutart? ir u?sakymo lap? pateikite IKEA darbuotojui, kuris i?duos Jums speciali? IKEA kortel?. Su ja gal?site atsiimti prek?(-es), nurodytas preki? finansavimo sutartyje.
Kod?l verta pirkti i?simok?tinai per ?General Financing¡°?
? Gal?site pasirinkti mok?jimo termin? iki 5 met?.
? Pirm?j? ?mok? gal?site atid?ti iki 3 m?nesi?.
? Gal?site pasirinkti Jums patogiausi? m?nesio dien?, kada mok?ti ?mok?.
? Gal?site naudotis vienu pla?iausi? ?mok? surinkimo tinkl?.
Kaip IKEA parduotuv?je rasti ?General Financing¡°?
?General Financing¡° klient? aptarnavimo skyrius ?sik¨±r?s IKEA parduotuv?s antrajame auk?te, Biuro bald? skyriuje. Pasiteirauti apie pirkimo i?simok?tinai paslaugas galite telefonu 8 700 33123.
T¨±kstan?iai dovan? u? prieinam? kain? 45-iuose cm2. Kortel?s vert? galite pasirinkti patys.
IKEA dovan? kortel?s naudojimo taisykl?s
? Dovan? kortele galima atsiskaityti u? prekes ir / ar paslaugas IKEA parduotuv?je Lietuvoje, pateikus kortel? kasoje prie? atsiskaitym?.
? ?sigyti ir papildyti dovan? kortel? galima kasoje. Kortel? papildoma tokia suma, kokios pageidauja j? ?sigyjantis pirk?jas.
? Dovan? kortel? galioja 12 m?n. nuo jos ?sigijimo dienos.
? Dovan? kortele galima atsiskaityti neribot? kiek? kart?, kol joje esanti pinig? suma bus i?naudota iki 0,00 €.
? Dovan? kortel?je esan?i? pinig? likut? galite patikrinti kasoje.
? Dovan? kortele negalima atsiskaityti u? alkoholio ir tabako gaminius.
? Kortel? neturi pinigin?s vert?s, kol n?ra papildyta pinigais.
? Kortel? nekei?iama ? pinigus ir negali b¨±ti gr??inama.
? ?sigyjant dovan? kortel?, PVM s?skaita fakt¨±ra nei?ra?oma.
? Prarasta ar sugadinta kortel? n?ra kei?iama ir pinigai u? j? negr??inami.
? Radus dovan? kortel?, pra?ome j? pristatyti ? IKEA Vilnius parduotuv?.
? Dovan? kortel? yra UAB ?Felit¡° nuosavyb?. UAB ?Felit¡° pasilieka teis? keisti ?ias dovan? kortel?s naudojimo taisykles ir ?sipareigoja i? anksto apie tai informuoti interneto tinklalapyje www.IKEA.lt