? puslap?

Apie IKEA prekes

Pirk?jo gidai
Pirk?jo gidai skirti tam, kad planuoti, ?sigyti ir surinkti populiariausi? IKEA bald? sistemas bt? dar papras?iau.
Pirk?jo gid? s?ra?as
Grey line
Paverskite savo svajoni? kambar? realybe
Ms? nesud?tinga programin? ?ranga leid?ia pasirinkti baldus, kurie tiksliai atitinka js? patalp? matmenis. Eksperimentuokite su ?vairiais deriniais, sukeiskite daiktus vietomis ir tol bandykite ?vairius stilius, kol liksite patenkinti rezultatu!
Planavimo programos
Nuo idėjos iki realybės su IKEA planavimo programa
Grey line
Grąžinimo garantija
Gr??inimo garantija
IKEA prek?ms suteikiama garantija ?sigalioja nuo j? ?sigijimo dienos. Nor?dami gr??inti prek?, turite pateikti jos pirkim? patvirtinant? kasos kvit?.

Esame tikri d?l savo parduodam? preki? kokyb?s, tod?l didelei j? daliai suteikiame garantij?. Paspaud? ?emiau esan?i? nuorod?, rasite vis? preki?, kurioms suteikiama garantija, s?ra??.
Daugiau
Grey line
Surinkimo instrukcijos
Norite surinkti IKEA bald?, bet pagalba i?ties praverst?? Nieko baisaus! Vir?uje esan?iame paie?kos laukelyje ?ra?ykite ?ios IKEA prek?s pavadinim? ir jos puslapyje ie?kokite surinkimo instrukcij?. ?ias gal?site atsisi?sti PDF formatu.
Daugiau
Surinkimo instrukcijos
Grey line
Kainos garantija
Kainos garantija
IKEA interneto svetain?je nurodytos kainos galioja IKEA parduotuv?s prek?ms.

2016 m. IKEA kataloge nurodytos prek?s galioja iki 2016 m. rugpj?io m?n. Pasiliekame teis? atitinkamai keisti preki? kainas, jei pasikeist? mokes?i?, taikom? ma?menin?s prekybos ?mon?ms, dydis arba d?l kit? nuo ms? veiksm? nepriklausom? poky?i?. Norime atkreipti d?mes?, kad kai kuri? preki? dydis ir spalva gali ne?ymiai skirtis.

Klient? aptarnavimo paslaugos, tokios kaip preki? pristatymas ? namus, bald? surinkimas ar montavimas, yra mokamos papildomai. Visuomet stengiam?s u?tikrinti, kad interneto svetain?je skelbiama informacija bt? teisinga ir atsipra?ome d?l galim? pakeitim?.
Grey line
Pritvirtinus bus saugiau
Visi norime jaustis saugs namuose ir apsaugoti nuo galim? nelaimi? vaikus. Kartu galime pasirpinti savo ir ma??j? saugumu C reikia tik trupu?io pastang?.
Daugiau