? puslap?

Apie IKEA prekes

Gr??inimo garantija

Bendrosios s?lygos
Kokia garantija suteikiama?
?alia kiekvienos prek?s nurodoma, kokia garantija jai suteikiama.

Garantijos trukm?
Kiekviena garantija trunka tiek met?, kiek nurodyta prie prek?s, skai?iuojant nuo ?sigijimo dienos.

K? darys IKEA, kad i?spr?st? i?kilusi? problem??
?vertin? prek? nuspr?sime, ar jai taikytinos garantin?s s?lygos. Tuomet gali b¨±ti ?alinami prek?s defektai arba ji pakei?iama tokia pa?ia ar pana?ia preke. Garantinio aptarnavimo atveju IKEA savo s?skaita taiso, tiekia ir kei?ia atsargines dalis, siun?ia specialistus, jei n?ra kli¨±?i? pasiekti prek?s buvimo viet? nepatiriant papildom? i?laid?. ?ios s?lygos netaikomos tuomet, kai taisymo darbai vykdomi ne IKEA ar jos ?galiot? meistr?. Visos taisymo metu pakeistos detal?s su defektais tampa IKEA nuosavybe. Jei IKEA nebeprekiauja tokiais gaminiais, jie bus pakeisti atitinkamais kitais. Tokiu atveju IKEA savo nuo?i¨±ra nuspr?s, kokia prek? b¨±t? tinkamiausia keitimui.

Garantin?s s?lygos
Garantija ?sigalioja nuo daikto ?sigijimo IKEA parduotuv?je dienos. Pirkinio ?sigijimui ?rodyti reikalingas prek?s kasos kvitas.

I?imtys
Garantija netaikoma toms prek?ms, kurios netinkamai laikomos ar surenkamos ne pagal instrukcijas, netinkamai naudojamos, naudojamos ne pagal paskirt?, pakeistos ar valomos netinkamomis priemon?mis ir b¨±dais. Nat¨±ralus gaminio nusid?v?jimas ar jo savybi? pasikeitimas, nelaikomas kokyb?s tr¨±kumu, tod?l jam, taip pat bet kokiems atsitiktiniams nudau?ymams, nubrai?ymams ir pan., garantija netaikoma. Garantija netaikoma, jei gaminiai laikomi lauke ar dr?gnoje aplinkoje, arba naudojami ne buitin?ms reikm?ms (i?skyrus atvejus, kai tai leistina pagal gaminio specifikacij?). Taip pat garantija netaikoma: augalams, elektros lemput?ms, baterijoms, audiniams, i?pjautiems stalvir?iams ir prek?ms i? Nukainot? preki? skyriaus. Pagal garantijos s?lygas neatlyginami pasekminiai ar atsitiktiniai nuostoliai. Daugiau informacijos rasite prie kiekvienos prek?s pridedamame apra?yme.

Prie?i¨±ros instrukcijos
Kad gal?tum?te pasinaudoti garantija, laikykit?s kiekvieno gaminio prie?i¨±ros instrukcij?.
Bendrieji teisiniai reikalavimai
Garantija suteikia jums tam tikr? papildom? teisi?, kurios jokiais b¨±dais neriboja ?alies ?statymo garantuojam? pirk?jo teisi?.

Pravartu ?inoti
 • Prekes galima gr??inti ar keisti per 90 dien? nuo jos ?sigijimo pateikus kasos kvito original?, s?skait? fakt¨±r? arba patvirtint? banko i?ra??. Tai papildoma garantija prek?ms, neturinti ?takos LR ?statymo apibr??toms teis?ms.
 • Gr??inti ir keisti galima tik tas prekes, kurios ?sigytos ?IKEA Lietuva¡° parduotuv?je.
 • Tam, kad b¨±t? gr??inta visa suma, prek?s turi b¨±ti nenaudotos, originalioje pakuot?je, nesurinktos.
 • Jei prek? buvo rinkta arba yra surinkta, gr??inama iki 80 proc. pirkinio sumos, atsi?velgiant ir ?vertinant prek?s b¨±kl? Preki? keitimo ir gr??inimo skyriuje.
 • Jei prek? brokuota, nekokybi?ka, gr??inama visa suma pirk?jui priimtinu b¨±du.
 • Jei gr??inama suma vir?ija 300 €, ji gr??inama ? pirk?jo pra?yme nurodom? s?skait?.
 • Jei prek? yra nauja, ta?iau ne originalioje pakuot?je, gr??inama visa suma pakartotinio apsipirkimo kuponu.
 • Jei prek?s pakuot? pa?eista d?l to, kad n?ra galimyb?s prek?s ap?i¨±r?ti jos nei?pakavus, gr??inama visa suma tokiu b¨±du, koks priimtinas pirk?jui.
 • Augalai, baterijos, pagal u?sakym? i?pjauti stalvir?iai, tekstil?s gaminiai, prek?s i? Nukainot? preki? skyriaus negr??inamos ir nekei?iamos pirk?jui tiesiog persigalvojus.
 • Gali b¨±ti kei?iama nekokybi?ka prek?s dalis, t. y., neb¨±tina keisti ar gr??inti vis? prek?, jei nekokybi?ka tik viena jos sudedamoji, surenkamoji dalis.
 • Jei prek? i? Prekybos sal?s ir nekokybi?ka tik viena prek?s dalis, turi b¨±ti pristatyta visa prek?s komplektacija.
 • Buitin? technika parduotuv?je nekei?iama, j? pri?i¨±ri buitin?s technikos garantinio aptarnavimo tiek?jai.
 • Jei prek? galimai nesaugi, ji gr??inama arba kei?iama.
 • LEDARE lemput?s gr??inamos ir kei?iamos. Jei supakuotos, pirk?jui gr??inami grynieji pinigai, jei be pakuot?s ¨C pakartotinio apsipirkimo kuponas.

Kur kreiptis d?l garantinio aptarnavimo
Kreipkit?s ? IKEA parduotuv? arba para?ykite mums internetu. I?saugokite prek?s kasos kvit?, kad ?rodytum?te pirkimo fakt? ¨C tai b¨±tina garantinio aptarnavimo s?lyga.

Daugiau informacijos suteiksime parduotuv?s Informacijos centre.

Vonia
Free 10 year guarantee
Kam suteikiama ?i garantija?
Garantija taikoma tik buityje naudojamoms prek?ms ir apima ?i? bald? med?iag? bei gamybos defektus:
? Bald? GODMORGON
? Kojeli? GODMORGON
? Keraminio praustuvo ODENSVIK su sifonu
? Smulkinto marmuro praustuvo BRAVIKEN su sifonu
? 3 dali? daikt? laikymo derinio GODMORGON, d??ut?s su skyriais, spintel?s su skyriais.
Kam ?i garantija netaikoma?
?i garantija netaikoma baldams, kurie buvo laikomi netinkamomis s?lygomis ar surinkti ne pagal instrukcij?, netinkamai naudoti, gadinti, lau?yti arba valyti netinkamomis priemon?mis ar b¨±dais. ?i garantija netaikoma nat¨±raliam gaminiio nusid?v?jimui ar jo savybi? pasikeitimui, bet kokiems atsitiktiniams nudau?ymams, nubrai?ymams ir pan. Garantija netaikoma, jei gaminys naudotas ne buitin?ms reikm?ms ar lauke. Pagal garantijos s?lygos neatlyginami pasekminiai ar atsitiktiniai nuostoliai.
Free 10 year guarantee
Kam suteikiama ?i garantija?
10 met? garantija taikoma visiems vonios mai?ytuvams ir praustuvams. Garantija taikoma tik buityje naudojamiems vonios mai?ytuvams ir praustuvams, j? med?iag? ar gamybos defektams.
Kam ?i garantija netaikoma?
Mai?ytuvuose esantis aeratorius yra kei?iamas, sunaudojama detal?, kuriai garantija negalioja.
Grey line
Miegamasis
Free 25 year guarantee
Kam taikoma ?i garantija?
Ji suteikiama ?iu?ini? ir / ar lov? pagrind? med?iag? ir gamybos defektams:
? spyruoklini? ?iu?ini? su mediniu pagrindu r?mams ir spyruokl?ms;
? spyruoklini? ?iu?ini? spyruokl?ms;
? poliuretano put? ?erdims poliuretano put? ?iu?iniuose;
? latekso ?erdims latekso ?iu?iniuose;
? mediniams r?mams ir lentjuost?ms lovos groteli? pagrinduose;
? elektriniams varikliams elektra valdomose lovose ¨C 5 met? garantija. ?i garantija taikoma tik buitin?ms reikm?ms naudojamoms prek?ms.
Prek?s, kurioms ?i garantija netaikoma:
visi ploni ?iu?inukai (SULTAN TOR?D, SULTAN TRETTEN, SULTAN TRANDAL, SULTAN T?RSTAD, SULTAN TJ?ME, SULTAN TVEIT, SULTAN TAFJORD); lovos groteli? pagrindai SULTAN LADE ir ?iu?iniai J?MNA; vaiki?ki ?iu?iniai ir sof?-lov? ?iu?iniai.
Free 10 year guarantee
Kam taikoma ?i garantija?
Ji taikoma spint? ir vidini? detali? PAX / KOMPLEMENT med?iag? ir gamybos defektams:
? r?mams;
? durims;
? lankstams;
? slankiojan?i? dur? mechanizmams;
? stal?i? b?geliams;
? lentynoms ir drabu?i? kabykloms.
?i garantija taikoma tik buityje naudojamoms prek?ms.
Prek?s, kurioms ?i garantija netaikoma:
Vieliniai krep?iai KOMPLEMENT, kelni? kabyklos KOMPLEMENT, vieliniai bat? krep?iai ir stovai KOMPLEMENT.
Grey line
Free 25 year guarantee
Kam taikoma ?i garantija?
Ji taikoma vis? ind? savybi?, med?iag? ir gamybos defektams. Garantija taikoma:
? pagrindo stabilumui;
? plovimui buitin?je indaplov?je.
Kam ?i garantija netaikoma?
Garantija netaikoma, jei pakinta ind? i?vaizda, ta?iau ?ymios ?takos indo funkcionalumui tai neturi.
Puodams ir keptuv?ms SENIOR taikoma 25 m. garantija.
Free 15 year guarantee
Free 5 year guarantee
Free 5 year guarantee
Kam taikoma ?i garantija?
Ji taikoma vis? auk??iau pamin?tos serijos ind? savybi?, med?iag? ir gamybos defektams. Garantija taikoma:
? pagrindo stabilumui;
? plovimui buitin?je indaplov?je (i?skyrus indus be nepridegan?ios dangos arba ketaus indus, kuriuos rekomenduojame plauti rankomis);
? nepridegan?ios keptuvi? dangos savyb?ms.
15 met? garantija taikoma visiems puodams ir keptuv?ms be nepridegan?ios dangos.
5 met? garantija taikoma visiems puodams ir keptuv?ms su nepridegan?ia danga.
Kam ?i garantija netaikoma?
Garantija netaikoma, jei pakinta ind? i?vaizda, ta?iau ?ymios ?takos indo funkcionalumui tai neturi.
Keptuv?ms TROV?RDIG taikoma 5 m. garantija.
Grey line
Virtuv?
Free 25 year guarantee
Kurioms prek?ms taikoma ?i garantija?
Ji taikoma tik buitin?ms reikm?ms naudojamiems virtuv?s baldams. Ji apima ?ias virtuv?s sistemos METOD dalis:
? spinteli? r?mai;
? spinteli? priekin?s dalys;
? lankstai UTRUSTA;
? visi?kai i?traukiami stal?iai MAXIMERA;
? gr¨±dinto stiklo ir melamino lentynos UTRUSTA;
? cokoliai;
? kojel?s;
? u?dengiamosios plok?t?s;
? apdailos juostel?s / detal?s;
? stalvir?iams, i?skyrus FYNDIG ir LILLTR?SK;
? plautuv?s, i?skyrus FYNDIG.
Prek?s, kurioms ?i garantija netaikoma:
stal?iai F?RVARA, vieliniai krep?iai, ranken?l?s.
Virtuv?s sistema KNOXHULT
KNOXHULT ?i garantija netaikoma.
Free 5 year guarantee
Kam taikoma ?i garantija?
Ji taikoma visiems buitin?s technikos gedimams, atsiradusiems d?l nekokybi?kos konstrukcijos ar med?iag? nuo pirkinio IKEA parduotuv?je ?sigijimo datos. ?i garantija taikoma tik buitin?ms reikm?ms naudojamoms prek?ms. I?imtys nurodomos skyriuje ?Prek?s, kurioms ?i garantija netaikoma¡°. Garantinio laikotarpio metu visos defekto pa?alinimo i?laidos, t. y. remonto darbai, dalys?ir meistr? kelion?s i?laidos, bus padengtos, jei prietais? galima priimti taisymui be pa-pildom? i?laid?. Be ?i? s?lyg?, taip pat taikomi ES direktyvoje 99/44/EB ir ?alies ?statymuose nustatyti reikalavimai. Pakeistos dalys tampa IKEA nuosavybe.
Kokiai buitinei technikai suteikiama ?i garantija? Penkeri? met? (5) garantija suteikiama visai IKEA buitinei technikai, i?skyrus LAGAN, kuriai suteikiama dvej? (2) met? garantija.
Kiek laiko galioja ?i garantija? ?i garantija galioja penkerius (5) metus nuo prek?s ?sigijimo IKEA parduotuv?je. Buitinei technikai LAGAN suteikiama dvej? (2) met? garantija nuo ?sigijimo dienos. Jei garantinio laikotarpio metu atliekami garantinio aptarnavimo darbai, garantija suteikta technikai ir naujoms dalims neprat?siama.
Kas vykdys garantin? aptarnavim?? Paslaugas teiks IKEA aptarnavimo paslaug? teik?jas arba ?galiot? partneri? tinklas.
Kam ?i garantija netaikoma?
? Nat¨±raliai nusid?vin?ioms prek?ms ir dalims;
? Ty?iniams ar d?l ner¨±pestingumo atsiradusiems gedimams, sugadinimams d?l buitin?s technikos naudojimo ne pagal instrukcij?, netinkamo montavimo, ?rengimo ir prijungimo prie netinkamo energijos ?altinio, sugadinimams d?l chemin?s ar elektrochemin?s reakcijos, r¨±d?i?, korozijos ar vandens padarytos ?alos, taip pat sugadinimams d?l per didelio vandens kalk?tumo, d?l netinkam? aplinkos s?lyg?;
? sunaudojamoms dalims, pavyzd?iui, baterijoms ir lemput?ms;
? nefunkcionalioms ir dekoratyvioms dalims, kurios nedaro ?takos normaliam buitin?s technikos darbui, j? subrai?ymams ir spalvos poky?iams;
? ? technik? patekusi? svetimk¨±ni? sukeltiems gedimams, taip pat filtr? ir vandens ?/i?leidimo sistem? bei plovikli? skyreli? atkim?imui ir valymui;
? ?i? dali? pa?eidimams: stiklo keramikos papuo?imams, indams ir ?rankiams, vandens ?leidimo ir i?leidimo vamzd?iams, tarpin?ms, lemput?ms ir j? dangteliams, ekranams, ranken?l?ms, korpusams ir j? dalims, jei ?i? dali? defektai n?ra gamykliniai;
? atvejams, kai specialisto apsilankymo metu n?ra nustatyta joki? pa?eidim?;
? remonto darbams, atliktiems ne m¨±s? techninio aptarnavimo paslaugas teikian?i? atstov? ir?/ ar ?galiot? partneri?, arba atliktiems naudojant neoriginalias detales;
? gedimams d?l netinkamo, ne pagal specifikacijas atlikto buitin?s technikos montavimo, ?rengimo ir pan.;
? naudojant buitin? technik? ne buityje, t. y. profesionaliai veiklai;
? perve?imo pa?eidimams. Jei pirk?jas pats ve?a buitin? technik? ? namus ar kitu adresu, IKEA neatsako u? jokius gabenimo metu galin?ius atsirasti pa?eidimus. Ta?iau jei prek? ? namus pirk?jui pristato IKEA, atsiradusius?prek?s?pa?ei-dimus i?taisys arba padengs IKEA, ta?iau tai nebus ?ios garantijos objektas. Nor?dami kreiptis d?l ?ios paskutin?s s?lygos, pirk?jai gali susisiekti su IKEA Pirk?j? aptarnavimo skyriumi www.IKEA.lt;
? Garantija taip pat netaikoma i?laidoms u? IKEA buitin?s technikos instaliavimo darbus. Apribojimai netaikomi darbams, kuriuos tinkamai ir kokybi?kai atlieka kvalifikuoti specialistai, naudodami originalias detales, kai buitin? technik? reikia pritaikyti pagal technin?s saugos reikalavimus, galiojan?ius kitose ES ?alyse;
Free 10 year guarantee
Kam suteikiama ?i garantija?
10 met? garantija suteikiama visiems IKEA virtuviniams mai?ytuvams, i?skyrus LAGAN. Ji taikoma med?iag? ir gamybos defektams. Garantija taikoma tik buitin?ms reikm?ms naudojamoms prek?ms.
Kam ?i garantija netaikoma?
Ji netaikoma, jei gaminiai naudojami korozij? sukelian?ioje aplinkoje.
Grey line
Svetain?
Free 10 year guarantee
Sofos ir foteliai
Kam taikoma ?i garantija?
Garantija taikoma namuose naudojamiems baldams, ir apima juos sudaran?i? dali? med?iag? bei gamybos defektus:
? r?m?
? s?dim?j? ir nugaros pagalv?li?.
Garantija taikoma:
? s?dimiesiems baldams VALLENTUNA;
? s?dimiesiems baldams VIMLE;
? s?dimiesiems baldams EKTORP;
? s?dimiesiems baldams STOCKSUND;
? s?dimiesiems baldams S?DERHAMN;
? s?dimiesiems baldams STOCKHOLM;
? dviviet?ms sofoms KLIPPAN;
? dviviet?ms sofoms KNOPPARP;
? foteliams ir koj? k?dut?ms PO?NG;
? foteliams NOLMYRA;
? foteliams ir koj? k?dut?ms STRANDMON;
? foteliams EKERO.
Kam ?i garantija netaikoma?
?i garantija netaikoma prekei, kuri buvo netinkamai surinkta, laikyta ir (arba) ?rengta, montuota nesilaikant montavimo instrukcij?, naudota ne pagal paskirt?, aplaid?iai ir (arba) ty?ia gadinant, valyta netinkamomis priemon?mis ir (arba) b¨±dais.

Garantija netaikoma nat¨±raliam gaminio nusid?v?jimui ar jo savybi? pasikeitimui, bet kokiam atsitiktiniam apgadinimui (nudau?ymai, ?br??imai ir pan.). Garantija negalioja, jei prek? buvo ?rengta vie?ojo naudojimo vietose, lauke arba dr?gnoje aplinkoje. Atsitiktin?s ?alos atveju garantija irgi negalioja.
Grey line
Biuro baldai
Free 10 year guarantee
Biuro k?d?s
Kiek laiko galioja ?i garantija?
Biuro k?d?ms VOLMAR, MARKUS ir L?NGFJ?LL taikoma garantija galioja de?imt (10) met? nuo prek?s ?sigijimo dienos. Pirkinio ?sigijimo ?rodymas yra kasos kvitas.
Kam taikoma ?i garantija?
Garantija apima toliau nurodyt? dali? med?iag? ir gamybos defektus:

? K?d?s r?mo.
? Judam?j? dali?.

Judamosios dalys yra jud?jimo ir reguliavimo funkcij? atliekan?ios dalys. Garantija taikoma biuro k?d?i? ratukams, dujiniams cilindrams, mechanizmams, poranki? ir atlo?o reguliavimo mechanizmams.
Free 10 year guarantee
Ra?omieji stalai BEKANT bei daikt? laikymo baldai GALANT
Kiek laiko galioja ?i garantija?
Daikt? laikymo baldams GALANT ir ra?omiesiems stalams BEKANT taikoma garantija galioja de?imt (10) met? nuo prek?s ?sigijimo IKEA parduotuv?je dienos. Pirkinio ?sigijimo ?rodymas yra kasos kvitas.
Kam taikoma ?i garantija?
Garantija taikoma vis? GALANT ir BEKANT bald? dali? med?iag? ir gamybos defektams. Ji galioja nuo prek?s ?sigijimo IKEA parduotuv?je dienos.
Kokioms prek?ms ?i garantija netaikoma?
Garantija netaikoma:
? ra?om?j? stal? lentynoms BEKANT;
? ra?om?j? stal? sienel?ms BEKANT.
Grey line