? puslap?

IKEA prekių užsakymo ir atsiėmimo vieta
IKEA preki? u?sakymo ir atsi?mimo vietos informacija
Adresas:
?ilut?s pl. 29, Klaip?da
Naujas, ilgesnis darbo laikas:
  • I每VI 10.00每20.00
  • VII 10.00每18.00
Telefonai:
Pirk?j? aptarnavimas: +370 5 250 00 55
Skambinkite mums darbo dienomis 9 每 18 val.
arba ra?ykite info@ikea.lt
IKEA Klaip?da dirba vis? ?ven?i? dienomis, gruod?io 24 d. ir 31 d. 10.00每18.00,
i?skyrus gruod?io 25 d., sausio 1 d. ir Velyk? sekmadien?.
Daugiau preki? ir interjero id?j? atnaujintoje ir didesn?je ekspozicijoje
Kvie?iame apsilankyti atnaujintoje IKEA preki? u?sakymo ir atsi?mimo vietos Klaip?doje ekspozicijoje. Kaip ir anks?iau, ?ia galite i?m?ginti ir u?sisakyti daugel? IKEA preki?, esan?i? parduotuv?je Vilniuje ir m迂s? interneto svetain?je. Skirtumas tas, kad parduotuv?je Vilniuje prekes galite ?sigyti i? karto, o Klaip?doje u?sakytas prekes reikia atsiimti po keli? dien?. Su IKEA gaminiais, kuri? n?ra ekspozicijoje, kvie?iame susipa?inti popieriniame kataloge ar m迂s? interneto svetain?je.

?ioje IKEA prekybos vietoje toliau teikiame j迂s? pam?gtas ?prastas paslaugas 每 bald? pristatym? ? namus ir surinkim?. Be to, ?ia galite suplanuoti savo svajoni? virtuv?, miegamojo spint?, svetain?s bald? ir daikt? laikymo derinius, ir nemokamai gauti profesionali? interjero patarim?.

Dar viena naujov? 每 daugiau d?mesio verslo klientams. Jiems skirtame skyriuje galite i?sirinkti norimo dizaino baldus ir gauti nauding? patarim?, kaip ?sirengti patalpas verslui. Mielai pad?sime nuo pat pirmo iki paskutinio ?ingsnio 每 nuo projekto iki jo ?gyvendinimo.

Daugiau informacijos 每 spaudos prane?ime
 IKEA prekių užsakymo ir atsiėmimo vietaIKEA Klaipėda
IKEA Klaip?da
Kas yra IKEA preki? u?sakymo ir atsi?mimo vieta?
IKEA preki? u?sakymo ir atsi?mimo vieta Klaip?doje papildo IKEA parduotuv? ir suteikia galimyb? daugeliui Klaip?dos regiono gyventoj? be papildom? i?laid? papras?iau ?sigyti IKEA preki?. ?ia, nedidel?je erdv?je, pirk?jai turi galimyb? ap?i迂r?ti ir i?bandyti dal? nuolat besikei?ian?i? IKEA bald?, preki? namams ir rasti ?kvepian?i? nam? apstatymo sprendim?.

?ia galima u?sisakyti ir atsiimti IKEA prekes. J? s?ra?? patogu sudaryti ir namuose, naudojantis m迂s? interneto svetaine www.IKEA.lt, IKEA katalogu arba atvykus ? IKEA preki? u?sakymo ir atsi?mimo viet?, kur ?rengti patogiam apsipirkimui pritaikyti kompiuteriai, interjero planavimo programos, o pirk?jams pad?ti visuomet pasireng? m迂s? darbuotojai.

Taip pat ?ia teikiamos preki? pristatymo ? namus, bald? surinkimo, montavimo ir matavimo paslaugos.

Laukiame j迂s? IKEA preki? u?sakymo ir atsi?mimo vietoje Klaip?doje!
Kaip apsipirkti IKEA preki? u?sakymo ir atsi?mimo vietoje?
1. Ap?i迂r?kite ir i?sirinkite
I?sirinkite prekes i? rodom? ekspozicijoje, i? IKEA katalogo arba interneto svetain?s www.IKEA.lt.
2. Pasidarykite pirkini? s?ra??
U?sira?ykite patikusi? preki? pavadinimus, j? kodus ir kreipkit?s ? darbuotoj?.
3. Parsive?kite jau netrukus
J迂s? u?sakytos prek?s bus pristatytos ? Klaip?d? per kelias dienas. Prane?ime, kai jos bus paruo?tos atsiimti.
4. Preki? pristatymas
Galime atve?ti j迂s? pirkinius tiesiai ? namus.
5. Bald? surinkimas
Surinkti baldus patiems ne visada paprasta, tod?l galime juos surinkti u? jus.
6. Persigalvojote? Gr??inkite
?sigytas prekes galite gr??inti arba pakeisti per 90 dien?. Tiesiog atve?kite prek? originalioje pakuot?je ir tur?kite kasos kvit?.