? puslap?

APLINK? TAUSOJANTIS GYVENIMAS

Prisid?kite prie teigiam? poky?i? nei?eidami i? nam?

Mergaitė lupa apelsiną virtuvėje pilnoje prekių, padedančių kurti aplinką tausojantį gyvenimą namuose
IKEA asortimente turime daugyb? sprendim?, kaip taupyti vanden?, elektros energij?, pinigus. Taip pat bd?, kaip lengvai r?iuoti atliekas. Atrodo, jog tai smulkmenos, ta?iau tai smulkmenos, vedan?ios prie vieno kilnaus rezultato!
?viesos diodai
Vanden? taupantys ?iaupai
Patogaus atliek? r?iavimo sprendimai
Elektros energij? taupantys sprendimai
APLINK? TAUSOJANTIS GYVENIMAS: ENERGIJOS TAUPYMAS | VANDENS TAUPYMAS
| ATLIEK? R?IAVIMAS | SVEIKAS GYVENIMO BDAS
ELEKTROS ENERGIJOS TAUPYMAS
Naujos kartos ?viesa
Pasiek?me savo u?sibr??t? tiksl? C nuo 2016 m. IKEA ?viestuv? skyriuje prekiaujame vien ?viesos diod? LED ?viestuvais ir lemput?mis. Jos naudoja 85 % ma?iau elektros energijos ir ?vie?ia net 25 kartus ilgiau nei kaitrin?s. Nors lemput?s ma?os, nauda aplinkai C did?iul?.
A?i, p. Edisonai, u? visk?. Nuo ?iol mes patys.
Be abejon?s, esame d?kingi Tomui Edisonui u? kaitrines lemputes, tik mums j? nebepakanka. Bkime atviri jos ?vie?ia neilgai ir tiesiog ryja elektros energij?, paversdamos 75 % jos ?iluma ir tik 25 % ?viesa. Ma?a naudos.
Tad bdami did?iai d?kingi p. Edisonui, esame pasireng? jud?ti toliau. Galime pasirpinti svarbesniais dalykais nei lempu?i? keitimas, pavyzd?iui, galime ie?koti dar bd?, kaip sutaupyti ir saugoti i?teklius bei vis? ms? planet?.
Kas yra ?viesos diodai LED?
?viesos diodai naudojami nuo 1960-t?j?. Matome juos ?viesoforuose, oro uosto prane?im? lentose ir automobili? stabd?i? ?ibintuose. Technologijos patobulintos tiek, kad galime ?viesos diodus naudoti ir namuose.

Pana?u ? revoliucij?
Daugumoje ms? ?viestuv? su ?viesos diodai ?ie yra ?montuoti. Tai rei?kia, kad lempu?i? i?vis niekada nereikia keisti, o ?vie?ia jos apie 20 met?: vaikai u?augs ir namus paliks iki ?viestuvus reik?s i?mesti. Ta?kiniai, staliniai, sieniniai, ?montuojamieji ?viestuvai, net pro?ektoriai C ?viesos diodai pritaikomi beveik visuose ?viestuvuose, kokius mes parduodame.

Kiek ?viesos diod? lempu?i? reikia pakeisti pasaul??
Reikia tik vienos taupiosios ?viesos diod? lemput?s norint sutaupyti 85 %* suvartojamos elektros energijos. Tikrai gera prad?ia! Jei visi naudotume ?viesos diodus, kartu gal?tume pakeisti pasaul?. Kaip? Viena ?viesos diod? lemput? ?vie?ia iki 20 000 valand? (apie 20 met?) arba tiek, kiek ?vie?ia 20 tradicini? kaitri?j? lempu?i?. Toks skirtumas pakankamai svarbus ?viesesnei atei?iai.
* Lyginama su kaitriosiomis lemput?mis.
Close-up of a lit LED bulb on a green background.
RYET C ?vie?ia ilgiau u? ma?iau
Pristatome IKEA LED lemput? RYET, kuri sunaudoja ma?daug 85 % ma?iau energijos palyginus su tradicin?mis kaitrin?mis lemput?mis ir ?vie?ia 15 kart? ilgiau. Tad ne tik sutaupysite elektros energijos, suma?insite atliek?, bet ir re?iau vargsite, keisdami elektros lemputes!
Pats IKEA ?kr?jas Ingvaras Kampradas i?k?l? i??k? gamini? kr?j? komandai rasti bd?, kaip suma?inti LED lempu?i? kain?, i?laikant j? kokyb? ir ilgaam?i?kum?. Komandai pavyko suma?inti kain? iki ne?tik?tinos C vos 0,99 u? lemput?.
Pasi?ir?kite viskas LED lemputes
?viesesni namai su LED
Ap?vietimas namuose ypa? svarbus: jis dovanoja saugumo, jaukumo ir svetingumo jausm?. Be to, leid?ia u?siimti veikla, kuri tamsoje bt? ne?manoma. Vis d?lto, net ketvirtadalis elektros energijos pasaulyje sunaudojama btent ap?vietimui. Tai pernelyg daug. Norime pad?ti jums namuose gyventi tvariau ir suma?inti sunaudojamos elektros energijos kiek?, nepaaukojant savo komforto. Kad namuose gyventi tvariai bt? papras?iau, smagiau ir prieinamiau. Ma?yt?s lemput?s LED C paprastas bdas paskatinti ry?ki? poky?i?.
?viesos diodai sunaudoja 85 % ma?iau elektros energijos ir ?vie?ia iki 20 met?. Jie neu?ima daug vietos, tod?l atveria plat? nauj?, dar nematyt? dizaino galimybi? pasaul?. ?viesa yra ypa? auk?tos kokyb?s C vienas ?viestuvas gali suteikti tiek funkcin?, tiek dekoratyvin? ap?vietim?. Tad LED ne tik padeda gyventi tvariau, bet ir gra?iau.
A living room with lamps that uses LED bulbs.
Elektros energijos ir pinig? taupymas
Elektros energij? taupantys prietaisai IKEA asortimente: indukcin?s kaitlent?s, ?aldytuvai, ?aldikliai ir skalbykl?s. Jie padeda mums tausoti gamt? ir suma?inti s?skaitas u? elektros energij?. Silome juos u? prieinam? kain?, kad kuo daugiau ?moni? gal?t? ?sigyti ir taip ne tik sutaupyti, bet ir prisid?ti prie aplinkos saugojimo.
Daugiau elektros energij? taupan?ios technikos
Taip pat, yra begal?s paprast? sprendim?, kaip suma?inti js? s?skaitas u? elektros energij?. Pavyzd?iui galite naudoti garpuod?io ?d?klus ir tame pa?iame puode gaminti du patiekalus, taip pat skalbinius skalbti ?altame vandenyje ir nenaudoti d?iovintuvo. Visos ?ios smulkmenos veda prie didelio rezultato!
Taupyti elektros energiją gali būti labai paprasta, jei tik ją naudosite efektyviausiu būdu.
Taupyti elektros energij? pad?ti gali ir papras?iausias puodo dangtis ar garpuod?io ?d?klas.
Nauji šaldytuvų ir šaldiklių modeliai taupo daugiau elektros energijos
Puikus bdas taupyti
Sen? ?aldytuv? ar ?aldikl? pakeit? naujesniu, sutaupysite elektros energijos. Naujieji ?aldytuvai, pagal Europos standartus ?vertinti ?A++, vartoja 40 % ma?iau elektros energijos nei ?aldytuvai, ?vertinti ?A- ar ?B- klase. Nebtinai tur?tum?te mok?ti daug, nor?dami sutaupyti. IKEA ?aldytuvai ir ?aldikliai ?vertinti ?A+ ir ?A++ klase ir parduodami u? tikrai ger? kain?.
Daugiau ?aldytuv? ir ?aldikli?
Indukcinių katlenčių technologija leidžia sutaupyti elektros energijos, laiko ir pinigų
Steb?kite, kaip u?verda vanduo
Kokia indukcini? kaitlen?i? technologijos paslaptis? Tai elektros energijos ne?vaistanti, prikaistuv?, o ne kaitlent? ar or? aplink j?, kaitinanti magnetinio lauko technologija. Du litrai vandens u?verda per penkias minutes, t.y. dvigubai grei?iau nei naudojantis paprasta keramine kaitlente.
Pa?ir?ti indukcines kaitlentes
Sutaupyti elektros energijos pad?s tekstil?
Yra daug paprast? ?ilumos sulaikymo namuose bd?, ir d?l keli? i? j? teks nukeliauti ? IKEA. ?iluma da?nai namus palieka per grindis, tod?l kilimai yra vienas i? nebrangiai kainuojan?i? ?ios problemos sprendim?!
Pa?ir?ti kilimus
Dar vienas paprastas bdas reguliuoti temperatr? namuose yra u?uolaidos. Jos vasar? ne?leid?ia ?ilumos ? vid?, o ?iem? nei?leid?ia jos ? i?or?.
Pa?ir?ti u?uolaidas
Tekstilė padės reguliuoti temperatūrą namuose, vasarą jos neįleis, o žiemą sulaikys šilumą viduje.
Kilimai ir u?uolaidos gali pad?ti reguliuoti temperatr? namuose.
APLINK? TAUSOJANTIS GYVENIMAS: ELEKTROS ENERGIJOS TAUPYMAS | VANDENS TAUPYMAS
| ATLIEK? R?IAVIMAS | SVEIKAS GYVENIMO BDAS
Įsirengę IKEA vonios čiaupą, sumažinkite vandens sunaudojimą 50%
Taupant vanden? kiekvienas atlikime savo vaidmen?.
VANDENS TAUPYMAS
Daug bd?
sunaudoti ma?iau vandens
Ekspertai teigia, kad ?em?je tyro vandens yra ma?iau nei 3 %. Mes visi galime prisid?ti prie ?io brangaus i?teklio i?saugojimo. Tod?l silome vanden? taupan?ius virtuvinius mai?ytuvus, kurie suma?ina vandens sunaudojim? 30 % ir vonios mai?ytuvus, kurie suma?ina vandens sunaudojim? 50 %. Taip pat daug IKEA asortimento indaplovi? ir skalbykli? yra taupan?ios vanden?.
Pa?ir?ti vonios mai?ytuvus
Naudokite laistytuvus IKEA PS VÅLLÖ ir laistykite kambarinius augalus lietaus vandeniu
NAUDINGA ?INOTI
Nei?pilkite vandens, kuriuo plaunate dar?oves, laistykite juo kambarinius augalus!
IKEA virtuviniai čiaupai 30% sumažina vandens sunaudojimą.
Daugiau bd?
sunaudoti ma?iau vandens

?sireng? vien? i? ms? vanden? taupan?i? vonios ar virtuv?s mai?ytuv? sutaupysite iki 50 % ma?iau vandens. Kokia viso to paslaptis? Tai ma?as ?taisas mai?ytuvo viduje, kuris padididina vandens spaudim? ?purk?damas ? srov? ?iek tiek oro. Taip pavyksta suma?inti vandens sunaudojim? ir sutaupyti pinig?.
Pa?ir?ti virtuv?s mai?ytuvus
Pa?ir?ti vonios mai?ytuvus
APLINK? TAUSOJANTIS GYVENIMAS: ELEKTROS ENERGIJOS TAUPYMAS | VANDENS TAUPYMAS
| ATLIEK? R?IAVIMAS | SVEIKAS GYVENIMO BDAS
ATLIEK? R?IAVIMAS
I?teklius i?naudoti sumaniai
R?iuoti atliekas galime visi ir ?mogus, ir didelis verslas. Suma?inti atliek? kiek? ir sutaupyti l??? galime naudodami tik btiniausius produktus. R?iuojamas popierius, metalas ir plastikas gali bti perdirbami ir virsti naujais gaminiais, o gamtos i?tekliai naudojami kur kas ma?esniais kiekiais. Tik pagalvokite, kad kartonin? kiau?ini? pakuot?, esanti js? ?aldytuve, gali virsti dar viena pakuote, gal ??kart sul?i?!
Pa?ir?ti r?iavimo sprendimus
Sumažinti atliekų kiekį galime visi
Galime pasilyti daug sprendim?, kaip suma?inti atliek? kiek?, o esant? r?iuoti.
Rūšiavimo sprendimai
Susikurkite savo atliek? r?iavimo sprendim?
Vietin?s atliek? r?iavimo sistemos gali labai skirtis visame pasaulyje. Tod?l IKEA atliek? r?iavimo sistema yra modulin? j? pritaikysite prie savo poreiki?. Daug vietos neu?imanti serija leid?ia atskirti r?iavimo d??es taip, kaip patogiausia jums. D??es lengva pakelti, o j? dang?iai puikiai sulaiko kvapus.

Pa?ir?ti atliek? r?iavimo prekes
3 paprasti būdai sumažinti atliekų kiekį namuose
PAPRASTI BDAI SUMA?INTI ATLIEK? KIEK?
Maisto rūšiavimas padės susiplanuoti ateinančios dienos, ar net savaitės, valgiaraštį!
Vienas ant kito ir sur?iuota
Esame link? valgyti visk?, k? matome. Gr??? i? maisto preki? parduotuv?s kruopas ir makaronus i?r?iuokite ? permatomus indelius. Taip bus lengviau i?sirinkti vakarien?s valgiara?t?, pritrkus id?j?.
Pa?ir?ti IKEA 365+ indelius
Skaniai atrodantis konservavimas
Konservavimas
Trumpa kelion? ir kinink? turg? gali virsti ? gerybes, d?iuginan?ias jus visus metus. Stiklainiai KORKEN pagaminti i? ma?iausiai 40 % perdirbto stiklo ir gali i?saugoti pagal mo?iut?s recept? pagamint? uogien? vis? sezon?.
Pa?ir?ti KORKEN stiklainius
Išnaudojant maisto likučius sutaupysite pinigų
Gaminkite ir i?saugokite
Saugoti maisto liku?ius yra puiku, bet kas gi nori valgyti t? pa?i? a?tri? pupeli? sriub? penkis vakarus i? eil?s? Pagaminkite visos savait?s meniu ir i? ?aldiklio i?sitraukite t?, kurios labiausiai ?? vakar? norite.
Pa?ir?ti IKEA 365+ maisto d??utes
?kraunamos baterijos C ?iuolaiki?kas bdas taupyti i?teklius
?kraunamos baterijos C kur kas tvaresn? ?prast? baterij? alternatyva, mat j? sunaudosite ir i?mesite gerokai ma?iau. Su naujosiomis ?kraunamomis baterijomis ir j? ?krovikliais tausoti aplink? dar niekada nebuvo taip paprasta ir naudinga.
No Youtube Player
Pasikraukite energijos C ilgam
Ms? nauj?sias ?kraunam?sias baterijas galima ?krauti iki 1500 kart?. Be to, galima pasirinkti j? talp? pagal tai, kokiems prietaisams ?ios bus naudojamos. Pavyzd?iui, fotoaparatui i? karto reikia didelio kiekio energijos, tuo tarpu kompiuterio pel? jos naudoja nedaug. Naudodami prietaisui tinkamiausi? baterij?, ?i? gal?site keisti re?iau.
Pasi?ir?ti ?kraunamas baterijas ir ?kroviklius
APLINK? TAUSOJANTIS GYVENIMAS: ELEKTROS ENERGIJOS TAUPYMAS | VANDENS TAUPYMAS
| ATLIEK? R?IAVIMAS | SVEIKAS GYVENIMO BDAS
A woman taking a bite of a pulled salmon sandwich.
Lengva apsispr?sti gyventi sveikiau
K? jums rei?kia gyventi sveikai? Mums tai kasdien priimami sumans sprendimai, naudingi ne tik js? knui, bet ir visai aplinkai. Tai sprendimas kasdien va?in?ti dvira?iu u?uot ried?jus automobiliu. Tai sprendimas darbuotis prie stalo, kuris ne kenkia, o padeda savijautai ir skatina pajud?ti. Tai sprendimas u?siauginti savo nuosav? dar?el?, nes, galiausiai, btent ma?i ?ingsneliai veda prie dideli? poky?i?.
A cross section of a pulled salmon sandwich.
La?i?os. Geras pasirinkimas js? sveikatai ir ms? planetai
Jr? g?ryb?s C svarbi ms?, kaip ?vedi?kas ?aknis turin?ios kompanijos, valgiara??io dalis. Jas parduodame ir patiekiame savo pirk?jams kasdien visame pasaulyje. La?i?os i?ties gardus ir itin maistingas valgis. Vos dvi ar trys porcijos per savait?, ir js? organizmas bus aprpintas reikiamu omega-3 riebal? rg??i? kiekiu, gausybe antioksidant?, baltym?, jodo ir vitamin? D, A bei B12. O kad bt? ?domiau, ?? ?vedi?k? gard?s? patiekiame kiek ne?prastu pavidalu C pristatome pl??yt? la?i?? sumu?tin?. J? sudaro kar?tai rkytos, ASC sertifikat? turin?ios la?i?os su kepsni? pada?u tra?kioje, su raugu kildintoje bandel?je, pagardintoje tra?kiais salot? lapeliais. Sveika ir skanu.
A person cutting thin slices of marinated salmon.
Be omega-3 riebal? rg??i? ir baltym?, la?i?ose gausu antioksidant?, jodo ir vitamin? D, A bei B12 C ?tai kod?l jos tokios skanios ir maistingos.
Jerusalem artichoke purée and crisps garnished with black seaweed pearls.
?vilgantys karoliukai i? jr? dumbli?
Ms? dirbtiniai ikrai pasi?ymi malonia tekstra, sodria spalva ir puikiu skoniu bei konsistencija, tod?l labai primena tradicinius ikrus. Jie gaminami i? jr? dumbli?, tod?l tai vegetari?kas maisto produktas, turintis ma?ai kalorij?, be cholesterolio, gausus kalcio, gele?ies ir magnio.
Fried vegetable balls and vegetable soup served in grey soup bowls, seen from above.
Dar?ov?s su charakteriu C patiks net vaikams
Ms? dar?ovi? kukuliai pagaminti vien tik i? dar?ovi?. Jie maistingi, turintys daug l?stelienos, baltym?, be to, juos gaminant ? aplink? i?metama 30 kart? ma?iau anglies dioksido. Skans, naudingi sveikatai, labiau suderinti su planetos gerove ir ?adinantys apetit? C daugiau savo ma?iesiems nebereik?s priminti suvalgyti vis? l?k?t?je esan?i? dar?ovi?. ?I?band? daugyb? ?vairiausi? derini?, pagaliau atradome t? vienintel?! Kukuliai ne tik skans, bet ir labai gard?iai atrodo, ypa? juos perpjovus, kai matosi visi ingredientai. Visi skirtingi, tod?l primena k? tik pagamintus namuose, be to, turi i?ties sodr? skon?. Galutiniu rezultatu esame labai patenkinti, C sako IKEA FOOD projekt? vadov? Annika Dunnico.
Tegul dar?ovi? kukuliai atrieda ir ant js? stalo su ALLEMANSR?TTEN
Avi?os, kurias galima gerti
Ms? avi?iniai glotnu?iai be gyvulin?s kilm?s produkt? tinka vegetarams ir veganams, o rie?ut? u?kand?iai C puikus maistini? skaidul?, baltym? ir neso?i?j? riebal? ?altinis. ?velniai sdyti, kad bt? skaniau. Tai natralus energijos ?altinis be papildomo cukraus. MUNSBIT pad?s pasikrauti energijos ?aibi?ku grei?iu. Pats geriausias u?kandis, nes yra gardus, sveikas ir prieinamas.
Paragaukite nauj?, sveik? u?kand?i? i? serijos MUNSBIT
Display of two bottles with apple/pear and blackcurrant/blueberry oat smoothies, shown together with glasses filled with smoothie.Wraps with smoked salmon shown together with a bag of natural nuts mixed with berries and raisins.
A woman standing by a height adjustable white desk and beside the desk a black trolley with three shelves.
Metas atsistoti
Pra?jo laikai, kai kiauras darbo dienas pras?d?davote prie ra?omojo stalo. Mes perm?st?me, kas pad?t? pagerinti js? sveikat? ir produktyvum?, ir sukr?me ra?omuosius stalus BEKANT ir SKARSTA. J? auk?t? galima keisti ir pritaikyti prie savo poreiki?, priklausomai nuo to, kaip pageidaujate dirbti C s?d?dami ar stov?dami. ?rodyta, kad pakaitomis s?dint arba stovint dirbti lengviau ir sveikiau.
TAIP PAT ?DOMU:
Saulės baterijos įrengiamos ant IKEA parduotuvės stogo
ENERGIJA IR I?TEKLIAI
Kuriame teigiamus poky?ius
Pa?ir?kite, kaip atsakingai naudodami gamtos resursus tampame energeti?kai nepriklausomi.
Energija ir i?tekliai
?MOGUS IR BENDRUOMEN?
Svarbiausia ?mon?s
Padedame kurti gra?esn? kasdien? gyvenim? daugeliui ?moni?.
?mogus ir bendruomen?
Moterų išsilavinimas padeda kovoti su skurdu ir vaikų išnaudojumu