? puslap?

?MOGUS IR BENDRUOMEN?

Svarbiausia ?mon?s

Moteris ir vaikas Indijoje
Norime kiek gal?dami prisid?ti kuriant gra?esn? kasdien? gyvenim? visiems ?mon?ms, susijusiems su m¨±s? veikla. Nuo IKEA darbuotoj? bei tiek?j? iki ?eim?, gyvenan?i? skurd?iausiose pasaulio bendruomen?se. Kiekviename ?ingsnyje stengiam?s kovoti u? lygyb?, ?vairov? ir pagarb? ?mogaus teis?ms.
?MOGUS IR BENDRUOMEN?: IKEA FONDAS | TIEK?JAI | ?MOGAUS TEIS?S | PARAMA
| GEROS VALIOS KAMPANIJA | SOCIALINIS VERSLAS
IKEA FONDAS
Suteikti daugiau galimybi? vaikams
Nesvarbu kokiomis aplinkyb?mis, kiekvienas vaikas nusipeln? vietos, kuri? vadint? namais, sveikos vaikyst?s ir galimyb?s ?gyti i?silavinim?. IKEA Fondas daug met? bendradarbiauja su UNICEF ir Clinton Fondu. Vykdome paramos programas vaikams, kad ?ie gal?t? susikurti gra?esn? ateit? sau ir savo ?eimoms.
Daugiau informacijos IKEA Fondo tinklapyje
Vaikai pabėgelių stovykloje
IKEA Fondas aukoja de?imtis milijon? eur? paramai, i? IKEA gauto pelno.
4 b¨±dai, kaip IKEA Fondas padeda vaikams
Jauna mergaitė mokykloje
Daugiau galimybi? moterims ir mergait?ms
suteiksime, padedant joms ?gyti i?silavinim?, ?g¨±d?i?, apr¨±pinant kokybi?ka sveikatos apsauga ar pradiniu ?na?u ma?am verslui kurti. Pad?dami moterims mes pad?sime ir vaikams. IKEA Fondas finansuoja paramos programas, suteikian?ias moterims galimyb? apr¨±pinti savo ?eimas.
Daugiau informacijos IKEA Fondo tinklapyje
Berniukas pabėgelių stovykloje
Gra?esnis gyvenimas pab?g?li? vaikams
Kasmet milijonai vaik? praranda visk? stichini? nelaimi? ar politini? konflikt? metu. IKEA Fondas remia UN Pab?g?li? Agent¨±r?, skirdamas 73 milijonus eur?, apr¨±pinti pab?g?lius i? Etiopijos, Sudano ir Banglade?o pastoge, sveikatos apsauga ir i?silavinimu.
Daugiau informacijos IKEA Fondo tinklapyje
Vaikai, nelankantys mokyklos, yra labiausiai pažeidžiami
Vaikai netur?t? dirbti ir b¨±ti i?naudojami
IKEA bendradarbiauja su UNICEF ir ?Gelb?kit Vaikus¡° organizacijomis jau daugiau, nei de?imt met?. Esame investav? daugiau, nei 60 milijon? eur? ? kov? prie? pamatines vaik? i?naudojimo prie?astis Pakistane ir Indijoje. Kartu mes jau 2017 m. tiesiogiai pakeisime 16 milijono vaik? gyvenimus.
Daugiau informacijos IKEA Fondo tinklapyje
Young child sitting on his mother's lap while a female doctor listens to his heart
Reikiamas atsakas kriti?kose situacijose
Visi vaikai turi teis? mokytis ir ?aisti. Ta?iau kai stichin?s nelaim?s ar kariniai konfliktai apver?ia j? gyvenimus auk?tyn kojomis, ma?ieji praranda galimyb? papras?iausiai b¨±ti vaikais. ?tai kod?l IKEA Fondas teikia finansin? param? ir dovanoja reikalingiausi? IKEA gamini? tiems, kuriems to labiausiai reikia, bendradarbiaudamas su tokiais partneriais kaip Medicina be sien? (pranc. M¨¦decins Sans Fronti¨¨res ¨C MSF), UNICEF, Gelb?kite vaikus (angl. Save the Children) ir JT pab?g?li? asociacija (angl. UN Refugee Agency ¨C UNHCR). Apsilankykite IKEA Fondo interneto svetain?je ir su?inokite daugiau apie m¨±s? reagavimo ? ekstremalias situacijas programas
TIEK?JAI
Glaudus ry?ys su tiek?jais
Norime, kad visi likt? patenkinti IKEA produktais. D?l to stengiam?s pataikyti itin gerus santykius su tiek?jais. Apie 600 000 ?moni? dirba m¨±s? tiek?j? kompanijose, norime b¨±ti tikri, kad ?ie ?mon?s dirba tinkamomis s?lygomis.
?tai kod?l 2000 m. i?leidome IWAY, m¨±s? tiek?j? elgesio kodeks?. IKEA tiek?jai ?sipareigoja ?? kod? perduoti savo tiek?jams, o mes padedame jiems tai ?gyvendinti.
IWAY inspektorius IKEA tiekėjo fabrike
Mes reguliariai lankome savo tiek?jus, per metus visame pasaulyje suorganizuojami 1000 patikrinim?. Taip ?sitikiname, kad tiek?jai laikosi auk?t? IWAY standart?.
Kas yra IWAY standartai?
M¨±s? tiek?j? elgesio kodeksas ¡ª IWAY standartai ¡ª svarbiausia bendradarbiavimo s?lyga. Tai IKEA aplinkosaugos, ?mogaus teisi? ir darbo s?lyg? standartai, keliami tiek?jams.
Mes reguliariai lankome tiek?jus, kad patikrintume ar tinkamai laikomasi IWAY standart?. Apie 80 vidaus reikal? auditori? ir tre?ios ?alies auditori? visame pasaulyje tikrina IKEA tiek?j? darb?.
IWAY standartai pakabinti ant tiekėjo fabriko sienos
Keli IWAY standart? reikalavimai:
- Ne vaik? i?naudojimui
- Ne priverstiniam darbui
- Ne diskriminacijai
- Ne ma?esniam u? minimal? atlyginimui
- Vir?valand?i? kompensacija
- Sveika ir saugi darbo aplinka, aplinkos tar?os prevencija, minimalus elektros energijos vartojimas.
Parsisi?skite IWAY Standart? PDF
Vedamos bendruomeninės paskaitos apie geresnę medvilnę
Dirbame kartu su ?Pasaulio Gamtos Fondu¡°, kad pagerintume medviln?s ferm? darbuotoj? gyvenimus
IKEA ir ?Pasaulio Gamtos Fondas¡° kartu jau de?imt met? ?gyvendina projektus, susijusius su medviln?s auginimu. Jau 125 000 fermeri? Indijoje, Pakistane, Kinijoje ir Turkijoje augina geresn? ¡ª auginam? naudojant ma?iau chemikal? ir tausojant vanden? ¡ª medviln?.
?MOGUS IR BENDUOMEN?: IKEA FONDAS | TIEK?JAI | ?MOGAUS TEIS?S | PARAMA
| GEROS VALIOS KAMPANIJA | SOCIALINIS VERSLAS
?MOGAUS TEIS?S
Kiekvienas vertas gra?esnio kasdienio gyvenimo
IKEA vizija kurti gra?esn? kasdien? gyvenim? daugeliui ?moni? apima ne tik IKEA bendradarbius ir klientus. Mes taip pat stengiam?s kurti gra?esn? gyventoj? ir m¨±s? tiek?j? darbuotojams, beigi j? bendruomen?ms.
Daug met? kovojame, kad ?mogaus teis?s neb¨±t? pa?eid?iamos. Siekiame, kad versle b¨±t? laikomasi Jungtini? Taut? ?mogaus teisi? standart?. J? laikom?s, tokius pat reikalavimus keliame ir savo tiek?jams elgesio kodekse, vadinamame IWAY Standartais. Atsisi?skite IWAY Standart? PDF
Visi verti gražesnio kasdienio gyvenimo
Tai tik baldai, o mes ¡ª ?mon?s.
U? s??ining? darbuotoj? migrant? ?darbinim?
Visame pasaulyje yra daugiau nei 200 milijon? migrant?, i? kuri? dirba daugiau nei pus?. Kai kuriems, palikusiems savo namus, pavyksta susirasti geresn? darb? ir pagerinti savo gyvenimo kokyb?. Vis d?lto kitiems gra?esn?s ateities pa?adas virsta did?iul?mis skolomis u? ?darbinimo paslaugas ir, pa?iais blogiausiais atvejais, priverstiniu darbu. IKEA¡®oje laikom?s ai?ki? ?darbinimo reikalavim?, remdamiesi IWAY tiek?j? elgesio kodeksu. Jokiomis aplinkyb?mis nepateisiname priverstinio darbo ar prekybos ?mon?mis. Taip pat i? tiek?j? reikalaujame darbuotojams migrantams u?tikrinti s??iningas ir skaidrias ?darbinimo bei geras darbo ir gyvenimo s?lygas.
Supporting the ethical recruitment of migrant workers
Kartu u? reik?mingus poky?ius
Kai kuriose ?alyse ?darbinimo proced¨±ros yra ypa? sud?tingos, jose dalyvauja daugyb? skirting? organizacij?, tad svarbu veikti i?vien. IKEA suvienijo j?gas su dar keturiomis kompanijomis ¨C HP (?Hewlett Packard Enterprises¡°), ?The Coca-Cola Company¡° ir ?Unilever¡° ¨C kad darbuotoj? migrant? ?darbinimo b¨±dai tapt? s??iningesni. Atsakingo ?darbinimo lyderi? grup? (angl. ?The Leadership Group for Responsible Recruitment¡°) pasisako u? tai, kad darbdavys, bet ne darbininkas, apmok?t? visus su ?darbinimu susijusius mokes?ius.
Kad pad?tume savo tiek?jams susidoroti su i??¨±kiais savo darbuotojus ?darbinant atsakingai, bendradarbiaujame ir su Tarptautine migracijos organizacija (angl. International Organization for Migration ¨C IOM). Mes ir toliau remsime s??ining? darbuotoj? migrant? ?darbinimo proces? ir sieksime pozityvi? ilgalaiki? poky?i?.
Su?inokite daugiau apie Tarptautin? migracijos organizacij?
Indė mokykloje
Mes tikime vaik? apsauga
Darome visk?, k? galime padaryti d?l vaik?. Tai produkt? dizainas idealiai apgalvotas ir saugus vaikams bei ?ingsniai, kuriuos padar?me tik?damiesi suma?inti vaik? i?naudojim? skurd?iose ?alyse.
Esame ?sipareigoj? pad?ti vaikams
IKEA prek?s vaikams ¡ª idealiai apgalvotos. Visuomet stengiam?s jqs kurti ?i¨±r?dami i? vaiko perspektyvos. Norime, kad VAIK? IKEA prek?s skatint? vaik? vystym?si, o parduotuv? visuomet b¨±t? smagiu ?aidim? kambariu, tarsi namie. Dirbame su vaik? vystymosi psichologijos ekspertais, kad suprastume ?vairi? am?iaus grupi? vaik? poreikius.
Grie?tas NE vaik? i?naudojimui
Tikime, kad vaikai turi teis? b¨±ti apsaugoti nuo prievartos, neprie?i¨±ros ir i?naudojimo. ?tai kod?l glaud?iai bendradarbiaujame su ?Gelb?kit Vaikus¡° ir UNICEF organizacijomis bei aktyviai kovojame prie? vaik? i?naudojim? ir stengiam?s jiems suteikti visas gra?esnio gyvenimo s?lygas.
Ie?kome ilgalaiki? problemos sprendimo b¨±d?
Panaikinti vaik? i?naudojim? visame pasaulyje yra didelis i??¨±kis, ?tai kod?l IKEA Fondas investuoja ? pamatini? vaik? i?naudojimo prie?as?i? prevencij?. Kartu su ?Gelb?kit Vaikus¡° ir UNICEF vykdome vaik? teisi? programas 25 000 kaim? Indijoje ir Pakistane. 2017 m. tiesiogiai pakeisime jau 15 milijon? vaik? gyvenimus.
Apsilankykite IKEA Fondo tinklalapyje ir su?inokite daugiau
PARAMA
Mes tikime, kad tradicinio verslo tikslai gali b¨±ti ?gyvendinami vykdant socialiai atsaking? ir aplink? tausojan?i? veikl?
M¨±s? vizija
M¨±s? vizija yra kurti gra?esn? kasdien? gyvenim? daugeliui ?moni?. Ji ?gyvendinama realizuojant IKEA verslo id?j?: pasi¨±lyti didel? gra?i? ir prakti?k? bald? bei nam? apstatymo preki? pasirinkim? tokiomis kainomis, kad jas gal?t? ?sigyti kuo daugiau ?moni?.

M¨±s? visuomenin? veikla
Remiame globalias veiklas ir bendradarbiaujame su UNICEF bei Gelb?kit vaikus organizacijomis.
Mes remiame veiklas, susijusias su vaikais, aplinkosauga bei gra?esniu gyvenimu daugeliui.

Kod?l vaikai?
Vaikai yra m¨±s? ateitis. IKEA nori suteikti kuo daugiau vaik? galimyb? mokytis ir augti saugesn?je ir geresn?je aplinkoje. Kod?l aplinkosauga?
Planeta yra vis? m¨±s? namai. Racionaliai naudodami i?teklius r¨±pinam?s gamta ir stengiam?s j? i?saugoti.

Kod?l gra?esnis gyvenimas?
Teikdami param? savo ?iniomis ar prek?mis tiesiogiai ?gyvendiname IKEA vizij? ¨C kuriame gra?esn? ir geresn? gyvenim? daugeliui ?moni?.
Prie? kreipdamiesi d?l paramos, susipa?inkite su m¨±s? paramos teikimo prioritetais
Nor?dami, kad m¨±s? remiami projektai prisid?t? prie IKEA vizijos ?gyvendinimo, renkam?s partnerius pagal kriterijus:
- projektas turi b¨±ti nukreiptas ? lokali? problem? sprendim? Lietuvos Respublikos teritorijoje.
- projekto tikslai turi b¨±ti siejami su vaik? gyvenamosios ir mokymosi aplinkos bei s?lyg? gerinimu;
- projektu siekiama pad?ti vaikams ir paaugliams, sergantiems sunkiomis ligomis;
- projektas turi ?traukti bendruomen? ir atspind?ti IKEA, kaip nam? interjero sprendim? specialist?;
- projektas susij?s su aplinkosauga;
- projektas susij?s su UNICEF ir Gelb?kit vaikus veikla.

IKEA neteikia paramos:
- tiesiogin?s paramos pinigin?mis l??omis;
- pelno siekian?ioms organizacijoms;
- labdaros ar pinig? rinkimo parduotuv?je ar ?alia jos akcijoms, i?skyrus, kai tai skirta vaik? labdarai (tik savaitgaliais);
- reklamin?ms ar vie??j? ry?i? akcijoms;
- pavieniams asmenims, kai parama tiesiogiai tenka vienam asmeniui;
- gyv¨±n? globos organizacijoms;
- religin?ms bendruomen?ms;
- sporto klubams, sporto renginiams, konkursams;
- projektams, ?traukiantiems siaur? bendruomen?s rat?;
- organizacijoms, kurios n?ra atviros visiems visuomen?s nariams;
- konferencijoms ir seminarams, meno ir pramog? renginiams;
- politin?ms ar su medicina ir gydimu susijusioms organizacijoms;
- labdaring? organizacij? reklamin?ms kampanijoms, ?vairioms bro?i¨±roms ar vietiniams laikra??iams.
?MOGUS IR BENDRUOMEN?: IKEA FONDAS | TIEK?JAI | ?MOGAUS TEIS?S | PARAMA
| GEROS VALIOS KAMPANIJA | SOCIALINIS VERSLAS
GERA VALIA
?aidimas ¨C prigimtin? vaik? teis?
Daugelis n? ne?taria, kad ?aidimas ¨C vienas svarbiausi? vaiko poreiki?, o, pagal JT konvencij? nustatyt? tvark?, kiekvienas vaikas turi prigimtin? teis? ?aisti. Kad j? apgint?, IKEA Fondas ?m?si bendradarbiauti su ?ymiausiomis nevyriausybin?mis organizacijomis: Handicap International, Room to Read, Save the Children, Special Olympics, UNICEF ir War Child. Kampanijos l??omis remiamos partneri? programos sieks vargingai gyvenantiems vaikams sukurti saugi? aplink?, kur jie gal?t? ?aisti ir mokytis.
Su?inokite daugiau IKEAfoundation.org
IKEA Fondo kampanija EINAM ?AISTI
Visi vaikai turi teis? ?aisti ir mokytis. Deja, skurdas, i?ankstinis neigiamas nusistatymas, atskirtis, nelaim?s ir karai i? daugelio vaik? atima galimyb? saugiai ?aisti. Tad vertinkime ?aidimus rimtai. Visos per kampanij? ?Einam ?aisti¡° surinktos l??os bus perduotos tokiomis organizacijomis kaip UNICEF, ?Save the Children¡°, ?Room to Read¡°, ?Handicap International¡°, ?Special Olympics¡° bei ?War Child¡° ir panaudotos vaik? geb?jimams atskleisti ir ugdyti.
Einam ?aisti
Naujoji IKEA geros valios kampanija ?Einam ?aisti¡° vis? d?mes? sutelks ? vaik? teis? ?aisti ir atskleis ?aidim? naud? visiems vaikams. Nors kampanijos tema nauja, tvarka puikiai pa??stama. Visas l??as, nuo lapkri?io 15 d. gautas pardavus mink?tuosius ?aislus SAGOSKATT, IKEA Fondas skirs skurd?iausiose pasaulio bendruomen?se gyvenan?i? vaik? teis?s ?aisti ir mokytis projektams remti.
Patys svarbiausi ¨C vaikai
IKEA siekia tapti pirmaujan?ia kompanija vaik? teisi? apsaugos ir gynimo srityje ir kiekviename ?ingsnyje u?tikrinti vaik? gerov?. Esame vaik? teisi? gyn?jai ir kiek gal?dami stengiam?s prisid?ti prie esmini? j? geresnio gyvenimo poky?i?. Iki 2020-?j? ? savo veiklos nuostatas visi?kai ?trauksime Vaik? teises u?tikrinan?io verslo principus. Norime, kad m¨±s? parama vaik? teis?ms ai?kiai atsispind?t? visose veiklos strategijose ir m¨±s? verslo politikoje.

Daugiau informacijos apie tai, kaip ?IKEA Group¡° stengiasi u?tikrinti vaik? teises, rasite m¨±s? kasmetin?je Aplink? tausojan?ios veiklos ataskaitoje.
IWitness Global CItizens programa
IWitness Global CItizens programa IKEA darbuotojams suteikia galimyb? savo akimis pamatyti, kokius poky?ius lemia IKEA geros valios kampanij? metu surinktos l??os vaik?, gyvenan?i? skurd?iausiose pasaulio bendruomen?se, gyvenime. M¨±s? darbuotojai lankosi IKEA Fondo partneri? valdom? projekt? vykdymo vietose ir dalijasi savo patirtimi IKEA Fondo tinklara?tyje.
blog.ikeafoundation.org
SAGOSKATT ¨C skiriame labdarai
Pagaliau! Su d?iaugsmu pristatome SAGOSKATT ¨C riboto kiekio mink?t?j? ?aisl? kolekcij?, sukurt? pagal kasmet vykstan?io IKEA FAMILY konkurso ma??j? nugal?toj? svajoni? ?aisl? pie?inius. ?ie ?aisliukai ne tik mieli ir jauk¨±s ¨C kartu jie padeda pasiekti kur kas svarbesn? tiksl?. Tai dalis IKEA vykdomos ?EINAM ?AISTI¡° kampanijos, kurios laikotarpiu visos l??os, gautos u? parduotus mink?tuosius ?aislus SAGOSKATT visame pasaulyje, bus skiriamos vaik? teis?s ?aisti ir mokytis projektams remti. Papras?iau tariant, lyg vaikai kurt? ?aislus kitiems vaikams.
Pasi?i¨±r?kite mink?tuosius ?aislus SAGOSKATT
?i? met? riboto kiekio kolekcijoje ¨C begemo-krokodilas, sparnuotas vienaragis taksas, geros nuotaikos vaivoryk?tinis debes?lis, li¨±tas, vardu Tigras ir dar ?e?i neapsakomai k¨±rybi?ki ir mieli mink?tieji ?aislai.

??i? met? nugal?toj? de?imtukas ¨C i?ties ypa? mielas ?sivaizduojam? gyv¨±n? b¨±relis. Tie nuostab¨±s ir neapsakomi spalv?, form? ir i?rai?k? deriniai akimirksniu su?adina kiekvieno vaizduot?.¡°
Vaik? IKEA preki? k¨±r?ja Bodil Fritjofsson i?
?IKEA ?vedija¡°.
?MOGUS IR BENDUOMEN?: IKEA FONDAS | TIEK?JAI | ?MOGAUS TEIS?S | PARAMA
| GEROS VALIOS KAMPANIJA | SOCIALINIS VERSLAS
SOCIALINIS VERSLAS
IKEA socialinio verslo iniciatyvos ¨C kartu ? poky?ius
Socialiniai verslininkai savo bendruomeni? nari? gyvenim? daro gra?esn?. J? verslas ¨C b¨±das ?veikti socialinius ir aplinkos keliamus i??¨±kius, pavyzd?iui, suma?inti skurd? ir sustiprinti moter? pad?t? visuomen?je.
Nuo 2012-?j? IKEA u?mezg? ne vien? vaising? partneryst? su socialiniais verslininkais, ?darbinan?iais vietos meistrus i? labiausiai pa?eid?iam? bendruomeni? visame pasaulyje. Did?ioji dalis socialini? ?moni?, su kuriomis bendradarbiaujame, priklauso savitarpio pagalbos grupel?ms arba moter? kooperatyvams. Tinkamos gyvenimo s?lygos padeda i?saugoti nari? savivert? ir u?tikrinti gra?esn? savo ?eim? ateit?.
Kartu i? nat¨±rali? med?iag? pagal vietos amat? tradicijas kuriame ribotas unikali? gamini? kolekcijas. ?i? galite ?sigyti kai kuriose m¨±s? parduotuv?se.
No Youtube Player
I?skirtin? kava i? serijos P?T?R
Išskirtinė serijos PÅTÅR kava yra rūšinė aukštos kokybės 100 % arabika iš Baltojo Nilo regiono Ugandoje. Tai bendradarbiavimo su tūkstančiais smulkių šio regiono ūkininkų rezultatas.
Pristatome auk?tos kokyb?s r¨±?in? 100 % arabik? i? Ugandos
Uganda ¨C daugiausiai kavos eksportuojanti Afrikos valstyb?, ta?iau ?ia vienas kavos ¨±kis vidutini?kai teu?ima 0,25 ha plot? ¨C kitaip tariant, ketvirtadal? futbolo aik?t?s. Disponuojant tokiais ma?ais i?tekliais, vystyti pelning? versl? nelengva. Kad pad?t? kavos ¨±kininkams kav? auginti tvariau, IKEA ?m?si bendradarbiauti su Ugandos kavos augintojais. Did?iuodamiesi galime pristatyti bendr? pastang? rezultat? ¨C tapome pirmuoju ma?menininku pasaulyje, gaminan?iu r¨±?in? kav? i? Baltojo Nilo regiono.Tai ypatinga i?skirtinio skonio kava, pagaminta bendradarbiaujant su t¨±kstan?iais ma?us ¨±kelius turin?i? ¨±kinink?.
Gera kava su geru prieskoniu
Plačiai besišypsanti moteris iš Ugandos, dalyvaujanti Baltojo Nilo projekte.
IKEA nuolat ie?ko pana?ia pasaul??i¨±ra pasi?ymin?i? socialini? verslinink? ar verslo modeli?. Baltojo Nilo projektas yra viena i? b¨±tent toki? iniciatyv?, kuri, tikim?s, gali t?stis ilgus metus ir atne?ti reikalingus poky?ius. ?is projektas prasid?jo beveik prie? 20 met?. Juo buvo siekiama skatinti auk?tos kokyb?s arabikos kavos pupeli? auginim? regione, kuris tradici?kai buvo laikomas ma?iausiai m?gstam? kavos pupeli? gamintoju. Paremdama ?i? iniciatyv?, IKEA prisideda prie vietos ¨±kinink? ekonomin?s pad?ties stiprinimo ir j? ?eim? gyvenimo kokyb?s gerinimo. Did?iuodamiesi galime pristatyti bendr? pastang? rezultat? ¨C tapome pirmuoju ma?menininku pasaulyje, gaminan?iu r¨±?in? kav? i? Baltojo Nilo regiono.
Patarimai ir mokymai Ugandos ūkininkams yra Baltojo Nilo projekto dalis.
Tikime moter? ir jaunimo ?raukimo svarba tvari? gyvenam?j? s?lyg? u?tikrinimo procese. Baltojo Nilo projektas skatina tolygesn? atsakomybi? pasiskirstym? tarp verslo ir nam? ¨±ki? bei galimybes moterims tur?ti prieig? prie i?tekli?, kad ?ios tapt? savaranki?kesn?s. Be to, pasir¨±pinama ir tokiais kasdieniais i??¨±kiais kaip tiesiogin? prieiga prie vandens kavos padirbimo ta?kuose ¨C tokiu b¨±du minimalizuojamas poreikis eiti ie?koti jo kitur. I?sprendus ?ias ir kitas svarbiausias problemas, Baltojo Nilo kavos ¨±kiai bus patrauklus verslas ir ateities kartoms.
Freshly picked coffee cherries in the palm of a hand.
Ilgamet?s partneryst?s link
Dav? ilgalaikius ?sipareigojimus arabikos pupeles auginantiems Baltojo Nilo ¨±kininkams, u?mezg?me abipusi?kai nauding? draugyst?. I?skirtin? kava P?T?R i? Ugandos n?ra labdaringas projektas, tai verslo galimyb?. M¨±s? tiek?jas ir platus parduotuvi? tinklas ?iems ¨±kininkams leid?ia lengvai parduoti savo produkcij?, o mes gauname auk?tos kokyb?s ir puikaus skonio kav?.
Vis d?lto, kadangi Ugandoje u?auginam? kavos pupeli? kiekis n?ra pakankamai didelis, kad ?ia kava b¨±t? galima prekiauti visose IKEA parduotuv?se, ?iuo metu ?ios i?skirtin?s kavos galima ?sigyti tik kai kur. Tikim?s, kad laikui b?gant kavos pupeli? ?ia bus u?auginama daugiau ir ?ios i?skirtin?s kavos gal?sime pasi¨±lyti dar didesniame skai?iuje parduotuvi? visame pasaulyje.
I?skirtin? kava P?T?R yra auk?tos kokyb?s vidutini?kai skrudinta kava, pasi?yminti subtiliu vanil?s ir karamel?s prieskoniu.
Paveikslėlis Ugandos keliu einančio žmogaus.
Pakelkime puodel? kavos u? reik?mingus poky?ius
Kaip ir kitos P?T?R ?eimos nar?s, i?skirtin? kava i? Ugandos yra sertifikuota UTZ ir, pagal europinius standartus, organi?ka. Tai rei?kia auk?tesn?s kokyb?s derli?, didesnes darbinink? pajamas ir geresnes j? darbo ir gyvenimo s?lygas. Be to, tokiu b¨±du labiau tausojama aplinka ir gamtos i?tekliai, pavyzd?iui, vanduo, dirvo?emis ir oras.
Kiekvienas vartotojas gali patikrinti geriamos kavos kokyb?s kilm? ir su?inoti apie kavos ¨±kius, kuriuose buvo u?augintos jo geriamos kavos pupel?s: utz.org/IKEA
IKEA atstovų ir vietos amatininkų susitikimas
Bendradarbiavimas su socialiniais verslininkais
Norime u?megzti ilgalaikius santykius su savo partneriais ir remti j? verslo vystym?, tod?l dirbame i?vien ir dalijam?s turimomis ?iniomis apie dizain?, gamyb?, atsakomyb? aplinkai, eksport? ir kitus klausimus. Mes suteikiame galimyb? patekti ? pasaulin? rink?, sustipr?ti ir ?gauti savaranki?kumo.
Kadangi visi ?ie gaminiai yra rank? darbo arba atkeliav? i? ma?? ¨±ki?, toki? ?moni? i?tekliai ir gamybos galimyb?s ribotos. ?tai kod?l su socialiniais verslininkais sukurtos kolekcijos yra riboto kiekio ir jas galime pasi¨±lyti ne visose, o tik kai kuri? ?ali? IKEA parduotuv?se. Bendradarbiaudami su socialiniais verslininkais norime skatinti tolygesn? ekonomin? ir socialin? vystym?si visame pasaulyje bei ilgalaikius poky?ius, kuri? vien pasitelkus labdar? sukurti ne?manoma.
A map showing the countries where IKEA are working with social entrepreneurs.
?Jie gauna ?g¨±d?i? ir reikiam? i?tekli?, kad ilgam pakeist? savo gyvenim? ? ger? pus?. Ir jie n?ra priklausomi nuo labdaros.¡°
Sumita Ghose, ?Rangsutra¡° ?k¨±r?ja ir vadov?.
?iuo metu bendradarbiaujame su socialiniais verslininkais Indijoje, Tailande, Ugandoje, ?vedijoje, Danijoje, Belgijoje, Nyderlanduose, Kroatijoje, JAV ir Kanadoje. Nuolat aktyviai ie?kome nauj? partneri? visame pasaulyje.