? puslap?

ENERGIJA IR I?TEKLIAI

Kuriame teigiamus poky?ius

Miškai nušviesti saulės
Jau daug met? mes ma?omis s?naudomis kuriame didelius dalykus. Tai ¡ª dalis m¨±s? paveldo. Stengiam?s ?i? ?ini? skleisti ir kurti teigiamus poky?ius pasaulyje. Naudojame atsinaujinan?ias ?aliavas, perdirb? atliekas, jas i?naudojame, paversdami naujais i?tekliais. Taip tausojame gamt?.
Gabenti daugiau preki?, ma?iau oro
IKEA prek?s gabenamos visame pasaulyje, mes nenorime tuo pat metu gabenti ir oro. ?tai kod?l stengiam?s preki? gabenim? paversti kuo efektyvesniu ir i?naudojame kiekvien? centimetr?. Kuo daugiau preki? tilps sunkve?imiuose, traukiniuose ar laivuose ¡ª tuo ma?iau anglies dioksido bus i?skiriama ? aplink?. M¨±s? tikslas ¡ª preki? gabenimo efektyvum? padidinti nuo 63% iki 70%. Tai pasiekti gali atrodyti kur kas papras?iau, nei i? ties? yra. Svorio apribojimai sunkve?imiuose ir gabenimo konteineriuose da?nai apsunkina ?i? u?duot?.
IKEA parduotuvės darbuotojas gabena prekes, sudėtas ant popierinės paletės
Medines paletes pakeit? popierin?mis mes suma?inome anglies dioksido i?skyrim? 75 000 tonomis per metus.
ENERGIJA IR I?TEKLIAI: MEDIENA | MEDVILN? | VANDUO | ATLIEKOS | MAISTAS
Mediena
Nat¨±ralus gro?is
Mums labai patinka mediena. Tai nat¨±rali med?iaga, ji ilgaam??, ?ilta, jauki, daili, atsinaujinanti ir patogiai perdirbama. ?tai kod?l tiek daug prisidedame prie mi?k? i?saugojimo.
Parsisi?skite ap?valg?, kaip mes tapsime tvarios medienos naudotojai 2020
Pasi?i¨±r?kite, kaip mi?kininkyst?s specialist? Egl? Petrylait? bendradarbiauja su m¨±s? tiek?jais, kad u?tikrint?, jog j? tiekiama mediena auginama atsakingai.
Darbas su mi?kininkyst?s standartais
Medien? IKEA preki? gamyboje naudojame pagal ai?kiai apibr??tus standartus ir draud?iame j? tiekti i? neteis?tai kertam? mi?k?. Visi tiek?jai privalo atitikti IWAY standartus prie? kirsdami medien? ir bendradarbiaudami su mumis. Parsisisi?skite IWAY Mi?kininkyst?s standart? PDF
Lietuva
Ukraina
Bosnija ir Hercogovina
Rumunija
Bulgarija
Rusija
Kinija
Loasas
Vietnamas
Kambod?a
M¨±s? ir Pasaulio gamtos fondo partneryst?
Bendradarbiaujame su Pasaulio gamtos fondu ir kitomis organizacijomis, kad sustabdytume nelegal? mi?ko kirtim? ir skatintume atsaking? mi?kininkyst?. IKEA ir Pasaulio gamtos fondas dirba kartu jau nuo 2002 m. Siekiame u?tikrtinti patikim? mi?k? sertifikavim?, apsaugoti didel? i?liekam?j? vert? turin?ius mi?kus. Iki ?iol prisid?jome prie atsakingos mi?kininkyst?s skatinimo ir ?gyvendinimo Azijoje ir Europoje. Prad?jus bendradarbiavim? su IKEA Mi?k? valdymo taryba sertifikavo jau 30 milijon? hektar? mi?k? visame pasaulyje.
Pasitaisyti, kai reikalai pasisuka nekaip
Prie? kelet? met? kai kuriuose m¨±s? popieriaus gaminiuose aptikome tropinio kietmed?io pluo?to p?dsak?. Tai prie?tarauja m¨±s? reikalavimams. Kruop??iai i?tyr?me ?i? situacij? ir patobulinome vidin? tvark?, kad tai nebepasikartot?.
U?kirsti keli? nelegaliai ?ve?amo rie?utmed?io naudojimui
M¨±s? mi?kininkyst?s ekspertai aptiko nelegaliai ? Kinij? ?ve?amo rie?utmed?io p?dsakus. Nuo to laiko savo gamyboje liov?m?s naudoti ?i? medien?, o serijos MOLGER vonios baldai gaminame i? sertifikuotos ber?o medienos.
Su?inokite daugiau apie tai, k? darome mi?k? labui
M¨±s? tiek?j? produkcija atitinka IWAY mi?kininkyst?s standartus. Be to, i? tvaresni? ?altini? gaunamos ¨C perdirbtos ir auginamos FSC? sertifikuotuose mi?kuose ¨C medienos kiekis per 2015-uosius i?augo iki 50 %. Siekiame, kad iki 2020-?j? ?is skai?ius b¨±t? 100 %. Apsilankykite FSC? interneto svetain?je ir apie m¨±s? pastangas su?inokite daugiau.
Atsisi?skite IWAY mi?kininkyst?s standart? PDFAtsisi?skite tvarios veiklos strategij? ?Atsakomyb? ?mogui ir planetai¡° (PDF)
ENERGIJA IR I?TEKLIAI: MEDIENA | MEDVILN? | VANDUO | ATLIEKOS | MAISTAS
MEDVILN?
Viena m?gstamiausi?
m¨±s? med?iag?
Medviln? - nat¨±rali, atsinaujinanti med?iaga, naudojama daugyb?je populiariausi? m¨±s? preki?: sofos, pagalv?l?s, lovaties?s, ?viestuv? gaubtai ir daug daugiau... Mes stengiam?s, kad medviln?s auginimas b¨±t? saugesnis ?mon?ms ir gamtai.
Kuo geresn? atsakingai auginama medviln??
Medviln? yra viena i? svarbiausi? IKEA ?aliav?. Nuo sof? iki pagalv?li?, nuo patalyn?s iki ?iu?ini? ¨C jos rasite daugelyje m¨±s? preki?. M?gstame dirbti su ?ia med?iaga, ta?iau mintis, jog medviln?s auginimas ?prastu b¨±du da?nai yra ?alingas aplinkai ir ?mon?ms, mums yra nepriimtina.
Medviln? auginant ?prastai, sunaudojami did?iuliai chemini? tr??? ir vandens kiekiai. Tai sukelia rimt? sveikatos sutrikim? ¨±kininkams, vandens tr¨±kum? ir dirvo?emio erozij?. Be to, tokiu b¨±du auginant medviln?, i??vaistoma ir gausyb? l???, o juk medviln? da?nai auginama ma?uose besivystan?i? ?ali? ¨±kiuose, kur pelnas ?ia dirbantiesiems yra gyvybi?kai svarbus. ?tai kod?l nusprend?me priimti ?? i??¨±k? ir pagerinti medviln?s auginimo s?lygas.
U? ry?tingus poky?ius medviln?s auginimo industrijoje
Prie? daugiau nei de?imtmet? IKEA ?m?si keisti ?prast? medviln?s auginimo tvark?. Kartu su WWF ir kitomis organizacijomis i?k?l?me ?Geresn?s medviln?s iniciatyv?¡° (angl. ?Better Cotton Initiative¡° ¨C BCI), kurios tikslas pagerinti ¨±kinink? darbo s?lygas, poveik? aplinkai ir ?io sektoriaus ateities perspektyvas. Nuo 2005-?j? bendradarbiaujame su WWF, siekdami, kad medviln?s auginimas tapt? tvaresnis. Prad?jome dirbti su 500 ¨±kinink? i? Pakistano. I? prad?i? mintis keisti nusistov?jusi? ir ?prast? ¨±kininkavimo tvark? jiems pasirod? abejotina. Vis d?lto jau po met? pastebimi rezultatai prie pana?i? projekt? Indijoje ir Pakistane prisijungti ?kv?p? dar daugiau ¨±kinink?.
Kartu su savo partneriais sureng?me daugyb? praktini? u?si?mim? ir pamok? laukuose ir taip daugiau kaip 110 000 ¨±kinink? pad?jome i?mokti tvaresnio ¨±kininkavimo pagrind?. ?i iniciatyva ¨±kininkams leido suma?inti i?laidas, padidinti peln? ir pagerinti darbo s?lygas, o kartu ir savo ?eim? gyvenimo kokyb?, pirmiausia, suteikti savo vaikams i?silavinim?.
Daryti i?liekam?j? poveik?
Esame laimingi, pasiek? savo 100 % tvaresn?s medviln?s tiksl?, bet ?ia sustoti neketiname. IKEA pasiry?usi skatinti pozityvius poky?ius visoje medviln?s auginimo industrijoje. ?iandien 72 % visos mums tiekiamos medviln?s yra gaunama i? ?Geresn?s medviln?s iniciatyvoje¡° dalyvaujan?i? ¨±ki?, o 20 % medviln?s yra perdirbta. M¨±s? ?sitikinimu, tvaresn? medviln? turi tapti ?prasta ir daugeliui ?moni? prieinama ?aliava ¨C taip pat ir u? IKEA rib?.
Tvaresn? medviln?
I? visos IKEA naudojamos medviln?s, 20 % yra perdirbta medviln?. Likusiuosius 80 % sudaro:
72 % ¨C medviln? i? ?Geresn?s medviln?s iniciatyvoje¡° dalyvaujan?i? ¨±ki?;
23 % - medviln? i? ?Geresn?s medviln?s iniciatyvoje¡° neseniai prad?jusi? dalyvauti ¨±ki?;
5 % - tvaresn? medviln? i? kit? ?altini?, pavyzd?iui, i? JAV ¨±ki?, dalyvaujan?i? E3 programoje.
ENERGIJA IR I?TEKLIAI: MEDIENA | MEDVILN? | VANDUO | ATLIEKOS | MAISTAS
Švarus, tyras vanduo bėga per delnus
VANDUO
Naudokime vanden? su pagarba
Vanduo - b¨±tina s?lyga gyvybei ?em?je palaikyti. Ta?iau tyras, ?varus vanduo yra prabanga kai kuriose pasaulio vietose. Tod?l svarbus ne tik vandens kiekis, bet ir jo kokyb?. Siekiame, kad iki 2020 m. m¨±s? tiek?jai 30% efektyviau i?naudot? vanden? savo pramon?je nei tai dar? iki 2011 m.
Vandens valymo sistema IKEA tiekėjo gamykloje Bangladeše
Vandens prie?i¨±ra Banglade?e
Vienas i? pagrindini? IKEA tekstil?s tiek?j? Banglade?e naudoja apie 1,7 milijon? kubini? metr? vandens per metus. 2011/2013 m. IKEA prad?jo vandens s?naud? suma?inimo projekt?. Norime i?m?ginti m¨±s? vandens taupymo gaires tekstil?s tiek?jams ir tikim?s suma?inti vandens sunaudojim? 20%. Tiek?jas Banglade?e ?reng? 30 vandens matuokli?, kad suprasti kuris tekstil?s gamybos etapas reikalauja did?iausio kiekio vandens.
Stebime vandens sunaudojim? kiekviename tekstil?s gamybos proceso etape, taip su?inosime, kurio etapo gal?tume kiekius gal?tume suma?inti, ar tai b¨±t? med?iagos balinimas, ra?t? spaudimas, da?ymas. Taip pat atradome kelis b¨±dus, kuriais gamybos procese panaudotas vanduo gal?t? b¨±ti naudingas dar kart?, ?iuo metu bandome potencialius vandens taupymo sprendimus.
ENERGIJA IR I?TEKLIAI: MEDIENA | MEDVILN? | VANDUO | ATLIEKOS | MAISTAS
Stiklapučių išūstos vazos ant palangės, pagamintos iš įvairių spalvų, marmuro rašto išlydyto stiklo iš stiklo likučių.
TURTAS, NE ATLIEKOS
M?stymas ciklais
IKEA¡®oje visuomet ie?kome b¨±d?, kaip pagaminti daugiau i? ma?iau. Norime savo pirk?jams suteikti galimyb? kurti gra?esn? gyvenim? namuose, ta?iau pasaulio i?tekliai riboti, tad renka ie?koti kuo sumanesni? b¨±d? tai padaryti. Turime visk? kruop??iai apgalvoti ¨C nuo gaminiams naudojam? med?iag? iki b¨±d?, kaip parduotuves apr¨±pinti energija ir kaip suteikti savo gaminiams antr? gyvenim? juos pataisant, panaudojant antr?kart ar perdirbant.
?aliavas stengiam?s naudoti kuo efektyviau, o pirmenyb? teikiame atsinaujinan?ioms ir perdirbtoms med?iagoms. Taip pat norime, kad m¨±s? prek?mis savo namuose d?iaugtum?t?s kuo ilgiau, o kai ?i? nebereik?s, gal?tum?te joms suteikti antr? gyvenim?.
Trys kavos staliukai su uosio lukštu ant masivinės beržo medienos kojelių. Vienas iš jų didesnis, o kiti du – mažesni, todėl telpa po didesniu.
Skirtingų dydžių spalvotų, iš perdirbto popieriaus pagamintų dėžių kompozicija.
Prad?kime nuo pat prad?i?
Kad pasaulis b¨±t? tvaresn? ir geresn? vieta gyventi, turime nuo ka?ko prad?ti. Dar dizaino k¨±rimo etape apm?stome, kaip b¨±simosioms prek?ms bus galima suteikti antr?j? gyvenim?. Kad sukurtume kuo daugiau i? ma?iau, renkam?s atsinaujinan?ias ir perdirbtas med?iagas i? tvari? ?altini?. M¨±s? prek?s tarnauja tiek, kiek reikia, ir yra lengvai pri?i¨±rimos, taisomos, panaudojamos, surenkamos ir perdirbamos. Kuo geriau mums tai pavyksta, tuo geriau m¨±s? pirk?jams ir m¨±s? planetai.
Miegamojo interjeras, kuriame matomos durys REINSVOLL, pagamintos iš perdirbtos medienos ir plastikinės plėvelės iš perdirbtų PET butelių.
Senos med?iagos, nauji pavir?iai. Vadinkite mus ?yk?tuoliais, bet mums nepatinka m?tyti daiktus lauk. ? atliekas mes ?velgiame kaip ? verting? ?altin?, tod?l nuolat ie?kome b¨±d?, kaip panaudoti perdirbtas med?iagas savo preki? gamyboje. ?tai kod?l spintos duris REINSVOLL gaminame i? medienos dro?li? plok??i?, kurias padengiame laminavimo pl?vele i? perdirbt? plastikini? buteli?. Ir nors durys REINSVOLL yra pagamintos tvariai, jos pasi?ymi auk?ta kokybe, geru dizainu ir ?ema kaina.
No Youtube Player
Viskas prasid?jo nuo virtuv?s bald? fasad?. REINSVOLL ¨C ne vienintel? m¨±s? prek?, 100 % pagaminta i? perdirbtos, FSC(R) sertifikat? turin?ios medienos ir PET buteli?. Dailaus minimalistinio dizaino ir nuo pir?t? antspaud? atsparaus pavir?iaus virtuv?s bald? fasad? KUNGSBACKA kilm? lygiai tokia pati.
Kasmet sunaudojama apie 100 mlrd. PET buteli?, ta?iau tik 30 % j? perdirbama. Suteikdami jiems nauj? gyvenim? virtuv?s bald? fasad? laminavimo pl?vel?s pavidalu, parodome, jog perdirbti med?iagas ne tik teisinga ¨C taip gimsta i?ties gra?¨±s nauji gaminiai.
Iš arti nufotografuotos baltos viena ant kitos sudėtos skirtingų dydžių plastikinės dėžės.
Nepaprasta d??ut?. Vienam ?mogui ?iuk?l?, kitam ¨C tikras lobis. Mums tokiems lobiams prilygsta d??ut?s KUGGIS, pagamintos i? perdirbt? plastikini? PET buteli?. Universalios, dailaus dizaino ir perdirbamos, jos am?inai bus geriausios r¨±?iavimo draug?s.
blue background
Ar ?inojote?
Bioplastikas ¨C med?iaga, pagaminta i? atsinaujinan?i? augalin?s kilm?s ?aliav? ar ?alutini? produkt?. J? taip pat galima pagaminti ir i? kit? atsinaujinan?i? anglies ?altini?, pavyzd?iui, biokuro.
Pereidami prie bioplastiko, art?jame prie ambicingo tikslo nam? apstatymo preki? gamyboje naudoti vien plastik? i? atsinaujinan?i? ar perdirbt? med?iag? ir taip prisid?ti prie plastiko pramon?s poky?i?.
A display of waste sorting bins in different sizes and shapes for recycling paper, bottles, batteries and so on.
blue background
Ar ?inojote?
Iki 2020-?j? 90 % m¨±s? operacij? met? atsirandan?i? atliek? bus perdirbamos arba panaudojamos energijai gaminti. 80 % atliek? i? m¨±s? parduotuvi? ir paskirstymo centr? bus i?r¨±?iuotos.
Kad neb¨±t? joki? atliek?
IKEA u?sibr???, kad iki 2020-?j? turime i?vengti bet koki? atliek? ir b¨±ti energeti?kai nepriklausomi. Taip, tai i?ties ambicinga, bet kartu su m¨±s? tiek?jais, partneriais ir pirk?jais ?? tiksl? galime pasiekti.
?vedijos IKEA taip pat nuolat bendradarbiauja su tiek?jais ir partneriais, kad preki? gamyba ir paskirstymas b¨±t? organizuojamas kaip ?manoma efektyviau. ?skaitant ir atliek? kiekio suma?inim? bei j? panaudojim? gaminant kitas prekes.
orange background
Ar ?inojote?
2016-aisiais 89 % m¨±s? operacij? metu sukuriam? atliek? buvo perdirbtos arba paverstos energija.
Dvi ant palangės stovinčios įvairių atspalvių stiklapučių rankų darbo stiklinės vazos su marmuro raštu, pagamintos iš sulydyto stiklo šukių.
Stiklo ?uki? gro?is. Stiklas, kur? naudojame vazoms i? kolekcijos IKEA PS 2017 gaminti, turi nepaprast? istorij?. Kadaise d?l smulki? defekt?, pavyzd?iui, pastebim? oro burbuliuk?, jis buvo i?mestas, i?lydytas ir patyrusi? meistr? i?p¨±stas ? ?ias puikias, visame pasaulyje pripa?inimo sulaukusias vazas. Kiekviena j? ¨C unikali, nes rank? darbas kaskart suteikia nepakartojam? atspalv? ir ra?t?. Perdirbdami stikl?, u?uot j? tiesiog i?met?, sutaupome ir kartu suteikiame i?skirtinumo j¨±s? namams.
A stool with a pile of rag-rugs made with leftover fabric from bedlinen.
U?lipkite ir pajauskite visokeriop? ?ilum?. Kilimai T?NUM aud?iami rankomis, tod?l kiekvienas j? savaip gra?us ir nepakartojamas. Be to, ?iems austi naudojame perdirbt? medviln?. Daugiau nei 90 % med?iag?, naudojam? j? gamybai, sudaro audini? atrai?os, atlikusios gaminant patalyn?s u?valkalus. Rinkit?s T?NUM ir palikite ma?esn? anglies dioksido p?dsak?.
A person sorting recycled textiles.
Suteikite daiktams antr? gyvenim?
Norime, kad pirk?jai IKEA prek?mis d?iaugt?si ir r¨±pint?si kiek ?manoma ilgiau. Ir jei ¨±po r¨±pintis nebelieka jiems, mes visuomet galime pad?ti. Kai kurios m¨±s? parduotuv?s taiko sumanius, su planetos gerove suderintus sprendimus, leid?ian?ius prailginti m¨±s? preki? gyvenim?. Pavyzd?iui, Belgijoje savo pirk?jams suteikiame penkis b¨±dus, kaip ?ie savo baldams gali suteikti antr? gyvenim?: parduotuvei parduoti senus IKEA baldus, atnaujinti juos, ?iuos perda?ant arba pakei?iant reikiamas detales, gr??inti senus baldus arba dovanoti juos socialin?ms organizacijoms.
Pasauliniu mastu visiems savo pirk?jams suteikiame galimyb? pasikeisti reikiamas IKEA preki? dalis, o daugumoje parduotuvi?, perkant nauj? ?iu?in?, galima atve?ti sen?. Pasinaudokite galimybe ?p¨±sti gyvyb?s savo seniems baldams arba padovanoti jiems antr? gyvenim?, gr??inant juos mums.
ENERGIJA IR I?TEKLIAI: MEDIENA | MEDVILN? | VANDUO | ATLIEKOS | MAISTAS
Maistas, nuo kurio jausit?s gerai
IKEA ruo?ia ir tiekia maist? 261 milijonui klient? per metus. Pirmenyb? teikiame aplink? tausojantiems ir nat¨±raliems maisto produktams. Perkame tik patikimus ir sertifikuotus ingredientus, ?sitikiname, kad tiek?jai nepa?eid?ia gyv¨±n? teisi?.
Iš arti nufotografuotas mažas stiklainėlis raudonų dirbtinių ikrų.
Jacqueline Macalister, IKEA Food atsakinga u? sveikus ir tvariai u?augiuntus maisto produktus
?Rinkdamiesi sertifikuot? UTZ kav?, nor?jome, kad ?i b¨±t? u?auginta tvariai,
nenaudojant sintetini? tr??? ir pesticid?¡°
Pad?kite kavos augintojams jums u?auginti geresn?s kavos
IKEA kavos pupel?s auginamos ?eim? ¨±kiuose ir nedideliuose toki? ?ali? kaip Hond¨±ras, Meksika ir Peru kooperatyvuose. Kava yra sertifikuota UTZ ir u?auginta organi?kai pagal EU ekologi?kos ?emdirbyst?s standartus ¨C be chemini? tr??? ir pesticid?. UTZ sertifikatas taip pat rei?kia ir tai, kad pupel?s auginamos u?tikrinant geresnes s?lygas darbininkams bei tvaresnius ¨±kininkavimo b¨±dus. Taip suma?inami ka?tai, pager?ja derliaus, o kartu ir ¨±kinink? gyvenimo kokyb?. Darbininkai u?dirba daugiau, jie gauna s??iningesn? atlyg?, j? vaikai gali lankyti mokykl? ir skirti laiko ?aidimams.
J¨±s m?gaujat?s geresne kava, o kavos augintojai ¨C geresn?mis pajamomis
Nuo 2018-?j? visa IKEA parduodama ir patiekiama kava yra sertifikuota UTZ. ?is sertifikatas ¨C ?ingsnis pirmyn link visapusi?kai geresn?s kavos, kurios augintojams u?tikrinamos geresn?s s?lygos ir suteikiama galimyb? atsekti kavos kilm?. Vis d?lto tai tebuvo kelion?s prad?ia. Dabar kavos pupel?s yra ne tik sertifikuotos UTZ, bet ir organi?kos.
?Rinkdamiesi sertifikuot? UTZ kav?, nor?jome, kad ?i b¨±t? u?auginta tvariai, nenaudojant sintetini? tr??? ir pesticid?. ¨C sako Jacqueline Macalister, IKEA Food atsakinga u? sveikus ir tvariai u?augintus maisto produktus. ¨C Tai rei?kia ir sveikesn? dirvo?em? ir ma?iau neigiamo poveikio klimatui. Be to, ¨±kininkai u? organi?kas pupeles gauna didesn? atlyg?. Taip jie gali pagerinti savo ir savo ?eimos gyvenam?sias s?lygas, kartu tausodami aplink?.¡°
Iš arti nufotografuotas kavos pupelių pilnas maišas.
I?skirtin? kava i? serijos P?T?R: auk?tos kokyb?s r¨±?in? 100 % arabika i? Ugandos
Didel? dalis kavos P?T?R pupeli? u?auginta Piet? Afrikoje. D?iaugiam?s gal?dami pristatyti naujien? ¨C kavos P?T?R r¨±?? i? vien Afrikoje u?augint? kavos pupeli?. Uganda ¨C daugiausiai kavos eksportuojanti Afrikos valstyb?, ta?iau ?ia vienas kavos ¨±kis vidutini?kai teu?ima 0,25 ha plot? ¨C kitaip tariant, ketvirtadal? futbolo aik?t?s. Disponuojant tokiais ma?ais i?tekliais, vystyti pelning? versl? nelengva. Kad pad?t? kavos ¨±kininkams kav? auginti tvariau, IKEA ?m?si bendradarbiauti su Ugandos kavos augintojais.
Su?inokite daugiau apie i?skirtin? kav? P?T?R ir IKEA socialinio verslo iniciatyvas
Išskirtinė serijos PÅTÅR kava yra rūšinė aukštos kokybės 100 % arabika iš Baltojo Nilo regiono Ugandoje. Tai bendradarbiavimo su tūkstančiais smulkių šio regiono ūkininkų rezultatas.
Puikus derinys: organi?ka ir sertifikuota UTZ
Visa kava, kuri? mes patiekiame ir parduodame IKEA ?vedi?k? maisto preki? parduotuv?je, IKEA Bistro ir IKEA restorane, yra organi?ka ir sertifikuota UTZ. ?ios kavos pupel?s atitinka grie?tus reikalavimus, kurie leid?ia u?tikrinti tvaraus ¨±kininkavimo standartus ir geresnes ¨±kiuose tri¨±sian?i? darbuotoj? darbo s?lygas. Be to, galite lengvai i?siai?kinti savo geriamos kavos kilm? ?tai ?ia: utz.org/IKEA
Iš viršaus matomos kavos pupelės su žaliais lapais pilkoje lėkštėje.
?okoladas, d?l kurio negrau?ia s??in?
?okoladui, kurio pakuot? pa?ym?ta IKEA preki? ?enklu, naudojama kakava atitinka grie?tus reikalavimus, padedan?ius u?tikrinti tvaraus ¨±kininkavimo standartus ir geresnes ¨±kiuose tri¨±sian?i? darbuotoj? darbo s?lygas. Ie?kokite UTZ sertifikato ?enklu pa?ym?t? preki? ?vedi?k? maisto preki? parduotuv?je, o nor?dami su?inoti kakavos kilm?, apsilankykite utz.org/IKEA
Iš viršaus matomos kakavos pupelės su žaliais lapais juodoje lėkštėje.
Atsakingai auginamos j¨±r? g?ryb?s
Norime, kad m¨±s? lankytojai b¨±t? sveiki ir laimingi, tad si¨±lome tik sveik? ir gard?i? ?uv?. ?tai kod?l IKEA bendradarbiauja su tarptautiniais aplinkosaugos ekspertais ir vysto atsakingo la?i?? auginimo standartus, kad b¨±t? u?tikrinta ?uv? ir aplinkos gerov?. Visa IKEA tiekiama ir parduodama la?i?a atkeliauja i? Vandens kult¨±r? valdymo tarybos (ASC) sertifikuot? ¨±ki?.
Atsakingai gaudomos j¨±r? g?ryb?s padeda i?saugoti vandenyno turtus
?iandien 90 % pasaulio ?uv? atsarg? jau i?naudotos. Atsakinga ?uvininkyst? padeda u?tikrinti, kad atsargos dar labiau nei?sekt?.
?vilgantys karoliukai i? j¨±r? dumbli?
M¨±s? dirbtiniai ikrai ¨C su aplinkos gerove suderintas maisto produktas, pagamintas i? j¨±r? dumbli?. J¨±s? dumbliai ¨C tvari med?iaga, mat per dien? paauga net 50 cm. ?ie karoliukai i? j¨±r? dumbli? ¨C puiki vegani?ka tikr? ikr? alternatyva, nekelianti pavojaus ?uv? i?nykimui.
Iš arti nufotografuotas mažas stiklainėlis raudonų dirbtinių ikrų.
J¨±r? g?ryb?s jums ir b¨±simiems j¨±s? an¨±kams
Visos IKEA parduodamos ir patiekiamos ?uvys ir krevet?s atkeliauja i? ?uvininkyst?s ¨±ki?, J¨±r? valdymo tarybos (MSC) sertifikuot? ¨±ki?. Kai m?gaujat?s MSC sertifikuotomis j¨±r? g?ryb?mis, galite b¨±ti tikri, kad remiate tvari? ?uvininkyst? ir prisidedate prie j¨±r? g?rybi? i?saugojimo ateities kartoms.
A mix of fish, shrimps and ice, seen from above.
M?gaukit?s dar?ov?mis gard?i? kukuli? pavidalu
IKEA, b¨±dama atsakingo verslo kompanija, nor?jo sukurti su aplinkos gerove suderinto maisto produkt? serij?. Vieni j? ¨C m¨±s? dar?ovi? kukuliai, pagaminti i? avin?irni?, ?ali?j? ?irneli?, mork?, sald?i?j? paprik?, kukur¨±z? ir lapini? kop¨±st?. Pasirink? juos, gal?site m?gautis vertingu, baltym? ir maistini? med?iag? gausiu patiekalu. Be to, juos gaminant tausojama aplinka ¨C ma??ja ? j? i?metamo anglies dioksido kiekis. Trumpiau tariant, tai gardi alternatyva m¨±s? tradiciniams m?sos kukuliams.
Kepti daržovių kukuliai ketaus keptuvėje, matomi iš viršaus.
Paragaukite m¨±s? ekologi?k? maisto produkt?
M¨±s? ?vedi?k? maisto preki? parduotuv?je galite rasti daugyb? ekologi?ko maisto, pavyzd?iui, brukni? uogien?s, kavos ar sausaini?. Be to, kasdien savo restorane pasi¨±lome bent po vien? ekologi?k? patiekal? i? ?prasto bei vaiki?ko valgiara??i?.
Iš viršaus nufotografuotos raudonos bruknės juodame dubenėlyje, o šalia – jų šakelės.Rudas popierinis maišelis su maisto atleikomis, matomas iš viršaus.
Kad n? kruopelyt? maisto neb¨±t? i??vaistoma
Laikom?s nuomon?s, kad maisto ?vaistyti negalima. ?tai kod?l nusprend?me sau i?sikelti ambicing? tiksl?: iki 2020-?j? met? rugpj¨±?io pabaigos perpus suma?inti i?metamo maisto kiek?. Dar daugiau ¨C 90 % vis? maisto atsarg? tur?t? b¨±ti perdirbamos arba paver?iamos kompostu arba organiniu kuru.