? puslap?

SKARSTA 每 kei?iamo auk??io ra?omasis stalas
Grei?iausiai, ?? pasakojim? skaitote s?d?dami. Beje, jis para?ytas lygiai taip pat 每 s?dint. Visi mes s?dime gerokai per daug ir per ilgai. Ir nors puikiai ?inome apie neigiamus s?d?jimo padarinius sveikatai, tik nedaugelis imam?s k? nors daryti. Tenka pripa?inti, kad s?d?jimas tapo tokiu pat blogu ?pro?iu, kaip r迂kymas.

Ra?omieji stalai, prie kuri? galima dirbti atsistojus, per pastaruosius kelerius metus tapo tikru hitu. Kai kurie patys band?me susikurti pana?? sprendim?, ant ?prasto ra?omojo stalo pad?dami ?em? kavos staliuk?, kelet? betonini? blokeli? ar pasitelkdami kitas priemones.

Jauni ?mon?s, labiau link? r迂pintis sveikata, da?nai m?gina dirbti atsistoj?, ta?iau netrukus v?l atsis?da prie ?prasto stalo, nes vis? laik? stov?dami pavargsta. Kas gal?t? pagalvoti, kad sprendimas gali b迂ti toks paprastas 每 kei?iamo auk??io ra?omasis stalas, prie kurio galima ir s?d?ti, ir stov?ti. Vis d?lto, ne viskas taip paprasta: nors toki? stal? ir galima ?sigyti, jie gerokai per brang迂s tiems, kurie nenori ar negali i?laidauti.
Susipa?inkite
su SKARSTA istorija
Prie ra?omojo stalo SKARSTA patogu s?d?ti arba stov?ti.
Pasukite tam skirt? ranken? ir pritaikykite stalo
auk?t? nuo 70 iki 120 cm.
Funkcionalumas. Jei norite prie ra?omojo
stalo SKARSTA dirbti atsistoj?, pasukite tam skirt? ranken?.
Mes, IKEA, gavome tikrai svarbi? u?duot? 每 sukurti model?, kainuojant? perpus ma?iau, kad j? gal?t? ?sigyti kuo daugiau ?moni?. Juk dauguma kei?iamo auk??io ra?om?j? stal? yra elektriniai, tod?l gerokai brangesni u? ?prastus.

?io ?iuolaikinio dizaino ra?omojo stalo SKARSTA auk?t? paprasta keisti nuo 70 iki 120 cm. J? i?ties lengva valdyti 每 tereikia rankomis pasukti tam skirt? ranken?. Prie stalo patogu s?d?ti arba stov?ti ir j?
nebrangu ?sigyti.

K迂r?j? komanda apsvarst? kone kiekvien? ?sivaizduojam? b迂d?, kaip b迂t? galima keisti stalo auk?t? 每 ?skaitant ir kirp?jo k?d?s pedal?, ir k?likl?, kur? naudojame nor?dami pakelti automobil?, keisdami jo padang?. Tad toks paprastas sprendimas, kaip rankena reguliuojamas auk?tis, dizaineri? apgalvotas iki smulkmen?.
?iuolaikinio dizaino SKARSTA auk?t? lengva keisti 每 tereikia pasukti ranken?. Prie jo patogu s?d?ti arba stov?ti, nebrangu ?sigyti.
Tvarumas. Darbas prie SKARSTA pakaitomis s?dint ir stovint skatina fizin? aktyvum?, ma?ina rimt? sveikatos
sutrikim? rizik?.
Vienas svarbiausi? dizaineri? komandos tiksl? buvo atsi?velgti ? kei?iamo auk??io stalo teikiam? naud? sveikatai. Galimyb? prie jo padirb?ti ir s?dint, ir stovint, skatina fizin? aktyvum? ir ma?ina rimt? sveikatos sutrikim? rizik?.

Stalvir?io auk??iui pakelti skirta rankena yra negin?ijamas privalumas. ?Jei per darbo dien? keturiskart pakeisite stalo auk?t?, sukdami jo ranken?, per fik? (?vedi?kai ?kavos pertrauk?l?※) gal?site sukramsnoti dar vien? bandel? su cinamonu 每 juk j? sukdami sudeginote kalorij?※, 每 ?ypsosi dizaineris Jonas Karlssonas.

Geniali id?ja, kuriai verta paploti atsistojus.