Sko?i na glavni sadr?aj

POSAO U IKEA GRUPI

Mi radimo zajedno

kolaž fotografija različitih IKEA zaposlenika
Vjerujemo u ljude! Za uspje?nu poslovnu ideju potreban je san! Za ostvarenje sna potrebni su ljudi.
?eli? li raditi u tvrtki IKEA, pogledaj otvorena radna mjesta
Ukoliko trenutno nije otvoreno radno mjesto na koje se ?eli? prijaviti, mo?e? izraditi otvorenu prijavu za ?eljenu poziciju/e te na taj na?in iskazati interes da postane? dio IKEA tima.
Izradi i po?alji otvorenu prijavu
POSAO U IKEA GRUPI: TKO SMO MI | NA?E RADNO MJESTO | NA?E MOGU?NOSTI | NA?E POVLASTICE
TKO SMO MI
Pozitivan timski duh
Mi smo raznolika grupa jednostavnih i iskrenih ljudi koje vodi strast prema ure?enju doma. Dolazimo iz razli?itih dijelova svijeta, ali sve nas inspirira zajedni?ka vizija: ?stvoriti bolji svakodnevni ?ivot ve?ini ljudiˇ°. Na?a se vizija ostvaruje zahvaljuju?i zajedni?kim ljudskim vrijednostima. One su temelj na?eg rada i na?e kulture koja je suosje?ajna, otvorena i iskrena.
Raditi u tvrtki IKEA zna?i raditi u prijateljskom okru?enju. Na?a se kultura temelji na osje?aju zajedni?tva, entuzijazmu i pozitivnom stavu. I zato uvijek tra?imo pozitivne osobe koje imaju te vrijednosti.
No Youtube Player
Zanima te kako je raditi u IKEA Grupi? Saznaj od nekih na?ih zaposlenika.
IKEA vrijednosti
Vjerujemo da svatko mo?e pru?iti ne?to vrijedno i zato nastojimo zadr?ati i njegovati te vrijednosti u radu.
Vo?enje vlastitim primjerom
Na?i se menad?eri vode IKEA vrijednostima i stvaraju ugodnu radnu atmosferu, a to isto o?ekuju od zaposlenika.
Stalna ?elja za napretkom
Mi znamo da prilago?avanje potrebama kupaca s pomo?u inovativnih rje?enja doprinosi stvaranju boljeg svakodnevnog ?ivota kod ku?e.
Zajedni?tvo i entuzijazam
Samo zajedni?kim snagama mo?emo rije?iti probleme koji se ponekad ?ine nerje?ivima. To radimo svakodnevno.
Svijest o tro?kovima
Niske su cijene mogu?e samo uz male tro?kove i zato smo ponosni na rezultate koje posti?emo s pomo?u malo sredstava.
Suo?avanje sa stvarno??u
Ostajemo vjerni prakti?nim rje?enjima kako bismo se razvijali, pobolj?ali i donosili odluke u skladu sa stvarno??u.
Skromnost i snaga volje
Po?tujemo jedni druge, svoje kupce i svoje dobavlja?e. Zahvaljuju?i snazi volje, uspje?no radimo svoj posao.
Raditi na druga?iji na?in
Preispitujemo postoje?a rje?enja i, kad prona?emo bolju ideju, spremni smo ih promijeniti.
Preuzimamo i dajemo odgovornost
Promi?emo zaposlenike s potencijalom i poti?emo ih da nadma?e svoja o?ekivanja.
Jednostavnost
Problemima, ljudima i izazovima pristupamo jednostavno i le?erno.
Uvijek biti ?na putuˇ°
Na kraju svakog dana razmi?ljamo ?to smo sve u?inili danas, a ?to bismo mogli pobolj?ati sutra. Tako smo uvijek na putu prema novim idejama i inspiraciji.
Pro?itaj kako je Ingvar Kamprad opisao IKEA vrijednosti u ?Naslije?e trgovca namje?tajemˇ°.
?eli? li nam se pridru?iti?
Pogledaj otvorena radna mjesta
3 IKEA zaposlenika o našim vrijednostima
IKEA ZAPOSLENIKA O NA?IM VRIJEDNOSTIMA
Urszula Wilczak
Voditeljica robne ku?e
?U robnoj se ku?i IKEA ne bojimo isprobati nove stvari i dopu?teno nam je grije?iti tijekom njihova isprobavanja. Jako sam zahvalna ?to sam ovdje upoznala fantasti?ne i razli?ite osobe koje me podr?avaju.ˇ°
Fotografija Urszule Wilczak, voditeljice robne kuće IKEA
Danell McDowell
Menad?er komunikacija
?IKEA kultura dio je svih nas. I mi stvaramo, mijenjamo i razvijamo tu kulturu svakodnevno. Ako ?eli? u?iti, prilago?avati se i rasti zajedno s nama, za tebe su mogu?nosti beskrajne.ˇ°
Fotografija IKEA menadžera komunikacija, Danella McDowella
Petra Hesser
Menad?erica ljudskih resursa
?IKEA mi neprestano pru?a razli?ite prilike za u?enje i usavr?avanje. Ovdje mo?e? biti ono ?to jesi i slobodno izraziti svoje mi?ljenje. Zato su nam potrebni otvoreni i iskreni ljudi koji su voljni u?iti i razvijati se.ˇ°
Fotografija IKEA menadžerice ljudskih resursa, Petre Hesser
POSAO U IKEA GRUPI: TKO SMO MI | NA?E RADNO MJESTO | NA?E MOGU?NOSTI | NA?E POVLASTICE
NA?E RADNO MJESTO
Mjesto kojemu pripada?
Kad radi? u IKEA Grupi, dio si inspirativne, zabavne i u?urbane okoline. Mi smo najve?a svjetska maloprodaja namje?taja i proizvoda za ure?enje doma te imamo vi?e od 155 000 zaposlenika i poslujemo u 43 zemlje. Ipak, ne radimo na birokratski na?in. S nama uvijek mo?e? biti ono ?to jesi. Zapravo, to i ?elimo!
U tvrtki IKEA po?tujemo jedni druge. Po?tujemo me?usobne razli?itosti i cijenimo sva?iji doprinos. I zato, u kojoj god zemlji radi?, dio si grupe razli?itih ljudi, razli?itog porijekla, s posebnim vje?tinama i neobi?nim smislom za humor.
Dvoje IKEA dizajnera provjerava uzorke tekstila
IKEA zaposlenica prolazi kroz ured
Dvoje IKEA zaposlenika u robnoj kući traži informacije na računalu
Doprinos pojedinca
U tvrtki IKEA tvoje je mi?ljenje va?no. Mi cijenimo ljude koji se ne boje izraziti svoje ideje i pomo?i nam da postanemo boljima. I sretni smo jer imamo poduzetne zaposlenike koji su spremni zasukati rukave kako bi IKEA postala jo? boljim mjestom za rad.
IKEA zaposlenik na Odjelu samoposluživanja u robnoj kući
POSAO U IKEA GRUPI: TKO SMO MI | NA?E RADNO MJESTO | NA?E MOGU?NOSTI | NA?E POVLASTICE
NA?E MOGU?NOSTI
U tvrtki IKEA ne postoji tipi?na karijera
U tvrtki IKEA mo?e se nevjerojatno puno nau?iti i napredovati. Svoje zaposlenike poti?emo da isprobaju razli?ite uloge i mnogi od njih promijene vi?e radnih mjesta i zemalja tijekom svoje karijere. Ti mo?e? dizajnirati svoj vlastiti put u skladu s planom svog profesionalnog razvoja i ciljevima za budu?nost.
Vjerujemo da svaki zaposlenik ima potencijal za rast. Kad ti raste?, IKEA raste s tobom. Saznaj vi?e o razli?itim mogu?nostima ili pogledaj slobodna radna mjesta kako bi zapo?eo/la rasti ve? danas.
No Youtube Player
Radna su mjesta u tvrtki IKEA razli?ita. Poslu?aj iskustva nekih na?ih zaposlenika.
?eli? li nam se pridru?iti?
Pogledaj otvorena radna mjesta
IKEA zaposlenik u robnoj kući pomaže kupcu pronaći informacije na računalu
IKEA zaposlenik u distribucijskom centru
Odnosi s kupcima
Svatko od nas ima svoju ulogu u robnoj ku?i i izvan nje, od info pulta do blagajni, povrata i zamjene robe te kontakt centra.
IT
Mi pru?amo podr?ku tvrtki IKEA s najboljim poslovnim rje?enjima. Informati?ka slu?ba (IT) pru?a brze, i korisnicima prilago?ene usluge, a ne samo tehnolo?ka rje?enja.
Marketing
Na? je glavni zadatak izgraditi IKEA robnu marku i potaknuti ljude da zavire u na?e robne ku?e i prepoznaju vrijednost u na?oj ponudi.
Ljudski resursi
Odjel ljudskih resursa bavi se zapo?ljavanjem, obukom i povlasticama za zaposlenike. Na? je posao privu?i, razvijati i inspirirati na?e kolege.
Restoran (IKEA FOOD)
Ako si ljubitelj kuhanja, nudimo razli?ita radna mjesta u restoranu, Bistrou i Trgovini ?vedske hrane.
Nabava
Poslujemo diljem cijelog svijeta kako bismo tvrtki IKEA i njezinim kupcima osigurali najbolji omjer cijene i kvalitete.
Financije i administracija
Mi se brinemo za financijske zahtjeve tvrtke IKEA i donosimo strate?ke poslovne odluke kako bismo osigurali neprekidan rast.
Logistika
Na? je zadatak osigurati da protok robe od dobavlja?a do kupaca pro?e na najbolji mogu?i na?in. I zato nam odli?no ide pakiranje proizvoda u plosnate pakete.
Prodaja
Obo?avamo raditi u maloprodaji i s ljudima. Svakodnevno radimo na razvoju IKEA asortimana i koncepta samoposlu?ivanja.
Dizajn i razvoj proizvoda
Mi smo dizajneri i razvojni in?enjeri koji se bave kreiranjem i pobolj?anjem IKEA asortimana.
Komunikacija i unutra?nje ure?enje
Zahvaljuju?i na?oj dobroj strategiji i talentu za vizualno, tisu?e proizvoda o?ivi u robnim ku?ama i ostalim medijima.
Odr?ivost i TQE (Tehnika, kvaliteta i okoli?)
Mi pratimo razvoj proizvoda i cijeli lanac opskrbe. Radimo na pobolj?anju svih aspekata kvalitete proizvoda.
POSAO U IKEA GRUPI: TKO SMO MI | NA?E RADNO MJESTO | NA?E MOGU?NOSTI | NA?E POVLASTICE
NA?E POVLASTICE
Posao kod nas ima svoje prednosti
Mi se brinemo o svojim zaposlenicima. Va?no nam je da osje?a? da te drugi po?tuju i uva?avaju. Bez obzira na radno mjesto koje imamo u tvrtki IKEA, svi smo va?ni za stalni rast. I zato bez obzira na to gdje na svijetu radi?, imat ?e? razne povlastice.
Ovo su samo neke od njih.
IKEA zaposlenici na pauzi za kavu
U?enje i razvoj na poslu
Mi ula?emo u razvoj svojih zaposlenika i nudimo niz razli?itih internih programa obuke. Ti su programi namijenjeni svima koji ?ele nau?iti ne?to novo i razvijati se.
Mogu?nosti razvoja
Svaki IKEA zaposlenik mo?e kreirati plan svog profesionalnog razvoja. U suradnji sa svojim menad?erom postavlja? ciljeve za nadolaze?u godinu i budu?nost.
Jo? ni?e cijene
Svi znaju da su cijene u tvrtki IKEA odli?ne. Za na?e su zaposlenike cijene jo? bolje. Kao IKEA zaposlenik dobiva? popust na IKEA proizvode u svim robnim ku?ama IKEA diljem svijeta.
IKEA fotograf u studiju
Fika
Predstavlja ?vedsku tradiciju koja se ?iri IKEA tvrtkom diljem svijeta. ?Fikaˇ° nije samo pauza za kavu, ona je mnogo vi?e. Za vrijeme ?fikeˇ° razgovaramo, zbli?avamo se i opu?tamo s kolegama. Tijekom ?fikeˇ° sinule su nam neke od najboljih ideja i donijeli smo neke od najboljih odluka.
Djevojka pije čaj na svom skuteru
MO?DA TE ZANIMA I:
LJUDI I PLANET
Za odr?ivu budu?nost
Otkrij ?to za nas zna?i odr?ivost i na koji se na?in brinemo za ljude i planet. Saznaj vi?e na Ljudi i planet
Fotografija indijske djevojčice u učionici
O IKEA GRUPI
Na?a organizacija
Ako ?eli? saznati vi?e o na?em radu prije nego se prijavi? za posao, ovdje to mo?e? pro?itati. Saznaj vi?e o IKEA Grupi
Mladić pije kavu u IKEA restoranu