Sko?i na glavni sadr?aj

LJUDI I ZAJEDNICE

Ljudi su nam na prvom mjestu

Žene i djeca u Indiji
?elimo doprinijeti stvaranju boljeg ?ivota za ljude i zajednice koje svojim poslovanjem dotaknemo. Od na?ih zaposlenika i dobavlja?a do djece i obitelji koje ?ive u nekima od najosjetljivijih zajednica na svijetu, u svemu ?to radimo uvijek nastojimo promicati jednakost, razli?itost i po?tovanje ljudskih prava. Preuzmi IKEA Izvje??e o odr?ivosti 2016. u PDF-u
Ljudska prava
Nitko nije jednak dok svi ne budu jednaki
Ljudska su prava za svakoga, svaki dan. Na?a vizija ?stvoriti bolji svakodnevni ?ivot ve?ini ljudi§ obuhva?a zaposlenike, kupce, dobavlja?e i njihove lokalne zajednice. Ne samo kad se na?emo u centru pa?nje, ve? smo ovoj obavezi posve?eni 365 dana u godini. Na?i zaposlenici mogu o?ekivati pravedan tretman i jednake mogu?nosti bez obzira na etni?ku, vjersku i rodnu pripadnost, fizi?ku sposobnost, seksualnu orijentaciju ili dob. Jednaki uvjeti za sve izvla?e ono najbolje iz nas, iz mu?karaca i iz ?ena podjednako te svakodnevno moramo biti na razini, a ne samo kad je to prikladno.
Uva?avanje ljudskih prva, utemeljeno na Vode?im na?elima Ujedinjenih naroda o poslovanju i ljudskim pravima, je sastavni dio na?e svakodnevnice i IWAY standarda ? kodeksa pona?anja IKEA dobavlja?a.
Preuzmi IWAY standard (PDF)
Tri IKEA zaposlenika u prostoriji s dva narančasta stola sa stolicama, bijelom komodom i otvorenim zidnim elementom.
IKEA podržava etički način regrutiranja migranata
Diljem svijeta postoji 200 milijuna me?unarodnih migranata, a mnogi od njih otkrivaju da pronalazak boljeg radnog mjesta mo?e prouzro?iti velike dugove koji proizlaze iz naknada za zaposlenje, prisilni rad i trgovanje ljudima. IKEA se udru?ila s ?etiri tvrtke da bi potaknula pozitivnu promjenu kroz svoju grupu Leadership Group for Responsible Recruitment (Grupa za odgovorno zapo?ljavanje) ?ija je vizija stvoriti svijet u kojem nijedan radnik ne mora platiti naknade za zapo?ljavanje. IKEA je uvijek podr?avala po?tene uvjete rada kao op?e ljudsko pravo, a kao dio navedene grupe ?elimo posti?i znatnu i trajnu promjenu na?ina zapo?ljavanja migranata koja ?e postati standard.
Za mnoge migrante obe?anje bolje budu?nosti mo?e rezultirati velikim dugovima uzrokovanim naknadama za zapo?ljavanje te, u najgorem slu?aju, du?ni?kim radom. U tvrtki IKEA postavili smo jasne standarde za zapo?ljavanje radnika putem standarda IWAY, na?eg kodeksa pona?anja. Ni u kojim uvjetima ne toleriramo prisilni rad ili trgovanje ljudima. O?ekujemo i da na?i dobavlja?i tretiraju migrante na po?ten na?in te da im pru?aju transparentne uvjete zaposlenja i dobre uvjete za ?ivot i rad.
Podr?avanje eti?kog zapo?ljavanja migranata
Zajedni?ki rad koji poti?e promjene
U mnogim su dr?avama prakse zapo?ljavanja veoma slo?ene te obuhva?aju nekoliko organizacija. Da bismo poduprli na?e dobavlja?e pri savladavanju tih izazova, sklopili smo partnerstvo s Me?unarodnom organizacijom za migracije (IOM-om). U jugoisto?noj smo Aziji ve? sura?ivali da bismo uspje?no pratili postupak zapo?ljavanja od dobavlja?a prema rodnim dr?avama radnika. Ta ?emo saznanja iskoristiti da bismo podr?ali eti?ko zapo?ljavanje migranata i radili prema postizanju trajne promjene.
Saznaj vi?e o Me?unarodnoj organizaciji za migracije
Indijska djevojčica u školi
Vjerujemo u za?titu djece
?inimo sve ?to mo?emo kako bismo postupali u najboljem interesu djece, bilo da se radi o tome kako dizajniramo svoje proizvode ili o tome ?to poduzimamo kako bismo eliminirali dje?ji rad.
Na?a je predanost djeci sna?na
Kad se radi o na?im proizvodima i robnim ku?ama, poku?avamo stvari sagledati iz dje?je perspektive. ?elimo da na?i proizvodi poma?u njihovom razvoju i da na?e robne ku?e postanu mjesto za igru u kojem se osje?aju kao kod ku?e. Sura?ujemo sa stru?njacima za dje?ji razvoj kako bismo saznali i razumjeli njihove potrebe tijekom razli?itih faza razvoja.
Zabrana dje?jeg rada
Vjerujemo da djeca imaju pravo na za?titu od iskori?tavanja, zlostavljanja i nemara. Za tvrtku IKEA dje?ji je rad u potpunosti neprihvatljiv, pa aktivno radimo na njegovu spre?avanju i eliminiranju. Na? kodeks postupanja po pitanju dje?jeg rada, koji primjenjujemo od 2000. godine, razvijen je u bliskoj suradnji s organizacijom ?Save the Children※ te uz savjetovanje s Me?unarodnom organizacijom rada (ILO) i UNICEF-om.
Kreiranje dugoro?nih rje?enja
Spre?avanje i eliminiranje dje?jeg rada predstavlja veliki izazov koji mo?emo rije?iti jedino ako se usmjerimo na izvor problema. Upravo zato zaklada IKEA Foundation potpoma?e programe za promicanje dje?jih prava organizacija UNICEF i Save the Children u 25 000 sela u brojnim podru?jima Indije i Pakistana. Cilj nam je doprijeti do 15 milijuna djece do kraja 2017. godine. Posjeti internetsku stranicu zaklade IKEA Foundation za vi?e informacija
DOBAVLJA?I
Gradnja dobrih odnosa
?elimo da se svi osje?aju dobro u vezi s proizvodima koje prodajemo, zato naporno radimo na odnosima s na?im dobavlja?ima, kao i odnosima koji se nastavljaju na one na?e. Diljem svijeta u tvrtkama koje izravno dobavljaju za tvrtku IKEA radi 600.000 ljudi, a ?elimo se pobrinuti da se prema svima odnosi po?teno.
Upravo je zato 2000. godine predstavljen IWAY, kodeks pona?anja IKEA dobavlja?a. IKEA dobavlja?i odgovorni su za preno?enje IWAY-a svojim partnerima, a IKEA ih u tome podr?ava. Svi se dobavlja?i moraju pridr?avati zahtjeva IWAY standarda, u suprotnom ?e biti isklju?eni.
No Youtube Player
?to je IWAY standard?
Kodeks pona?anja IKEA dobavlja?a, IWAY standard, ima va?nu ulogu u pozitivnom razvoju. Odre?uje minimalne zahtjeve u vezi s okoli?em, dru?tvenim utjecajem i radnim uvjetima.
Dobavlja?i moraju obavljati provjere vlastitih dobavlja?a.
Dvije osobe u tvornici za obradu drva stoje pokraj pokretne trake.
IWAY kodeks zahtijeva: - Sprje?avanje dje?jeg rada i podupiranje mladih radnika - Za?tita od prisilnog i du?ni?kog rada - Pravo na nediskriminaciju - Pravo na slobodu udru?ivanja - Osiguranu barem minimalnu zakonsku pla?u i pla?ene prekovremene sate - Sigurnu i zdravu radnu okolinu, prevenciju zaga?enja zraka, zemlje i vode te u?inkovitu potro?nju energije.
Vi?e od obi?nog tepiha
T?NUM tepih od ostataka tkanine primjer je spajanja na?e dvije strasti 每 smanjivanja koli?ine otpada i stvaranja bolje svakodnevice. T?NUM tepih izra?en je od ostataka materijala nastalih u proizvodnji na?ih tkanina i navlaka za poplune, ?to zna?i da ne postoje dva ista tepiha. Takav je tepih osnovni komad namje?taja ?vedskih domova gotovo 150 godina.
Ideju za dizajn tepiha dobio je mladi finski student dizajna, Erik Bertell, koji je ?elio stvoriti novi, moderni do?ivljaj tepiha. No neke odli?ne ideje ne ostanu samo ideja; one idu korak dalje. Proizvodnja T?NUM tepiha odgovorno je pretvorila ostatke u materijal za proizvodnju, a pletu ih vje?te vezilje u Banglade?u. To im je posao i izvor stalnih prihoda. Pogledaj video i poslu?aj cijelu pri?u o T?NUM tepihu.
Iza scena: ru?no ra?eni tepisi (PDF, eng)
No Youtube Player
Zajednica organizira obrazovne aktivnosti o uzgoju Boljeg pamuka
Sura?uemo s WWF-om kako bismo pobolj?ali ?ivote uzgajiva?a pamuka
IKEA Grupe za 2016. IKEA i WWF uspje?no sura?uju na rje?avanju problema povezanih s uzgojem pamuka vi?e od desetlje?a. Kao rezultat toga, procjenjuje se da je 110.000 uzgajiva?a u Indiji, Pakistanu, Kini i Turskoj po?elo uzgajati pamuk na odr?iviji na?in. Koriste?i manje kemikalija i vi?e prirodnih alternativa kemijskim pesticidima, mali uzgajiva?i mogu smanjiti svoje tro?kove, a da urod ostane jednake kvalitete kao prije. Novac koji u?tede mogu iskoristiti za ulaganja u cijevi za navodnjavanje koje ?tede vodu ili pak za obrazovanje svoje djece.
Posjeti internetsku stranicu WWF-a i saznaj vi?e o na?em partnerstvu za pamuk
IKEA prikaz: pamuk (PDF, eng)
LJUDI I ZAJEDNICE: LJUDSKA PRAVA | DOBAVLJA?I | DRU?TVENI PODUZETNICI
DRU?TVENI PODUZETNICI/CE
IKEA Dru?tveni poduzetnici/ce 求 Zajedno stvaramo promjene
Zadatak dru?tvenih poduzetnika i poduzetnica je da svakodnevno rade na pobolj?anju kvalitete ?ivota u svojim zajednicama. Koriste se poslom kao alatom za poticanje dru?tvenih i ekolo?kih promjena, poput smanjivanja siroma?tva i osna?ivanja ?ena.
Od 2012. godine, tvrtka IKEA vodi nekoliko partnerskih projekata s dru?tvenim poduzetnicima/ama s ciljem zapo?ljavanja obrtnika iz mnogih ranjivih zajednica diljem svijeta. Dru?tvena poduze?a s kojima sklapamo spomenuta partnerstva su uglavnom skupine za samopomo? i zadruge kojima upravljaju ?ene. Pristojna zarada im poma?e da steknu samopo?tovanje i izgrade bolju budu?nost za svoje obitelji.
Zajedno stvaramo jedinstvene proizvode. Koristimo tradicionalne materijale i ru?ne tehnike izrade da stvorimo posebna izdanja, koja su dostupna u odabranim robnim ku?ama IKEA.
No Youtube Player
P?T?R posebno izdanje
Posebno izdanje PÅTÅR kave dolazi iz jednog jedinog izvora, od visokokvalitetne, stopostotne sorte arabica iz doline Bijelog Nila u Ugandi. Nastala je u suradnji s tisućama malih uzgajivača kave.
Predstavljamo kavu koja dolazi iz jednog jedinog izvora, od visokokvalitetne, stopostotne sorte arabica iz Ugande
Uganda je najve?i izvoznik kave u Africi, no prosje?na veli?ina jedne farme za uzgoj kave je manja od 0,25 hektara 求 to je ?etvrtina jednog nogometnog igrali?ta. Nije jednostavno voditi profitabilan posao s tako skromnim resursima. Kako bi pomogli uzgajiva?ima da postanu ekonomski samostalniji, ali i pobolj?ali odr?ive na?ine uzgoja, mi iz tvrtke IKEA smo zapo?eli regionalni projekt za kavu. Rezultat tog projekta je prva kava iz jednog jedinog izvora koja se mo?e na?i u na?oj Trgovini ?vedske hrane 求 stopostotna sorta arabica iz doline Bijelog Nila. To je posebna vrsta kave jedinstvenog okusa, nastala u suradnji s tisu?ama malih uzgajiva?a.
Kvalitetna kava je melem za nepce
Žena iz Ugande, sudionica u projektu Bijeli Nil, sa širokim osmjehom na licu.
Mi iz tvrtke IKEA uvijek tra?imo dru?tvene poduzetnike/ice ili poslovne modele koji dijele na?u viziju. Projekt Bijeli Nil je jedna takva inicijativa u kojoj vidimo priliku za dugotrajnu suradnju usmjerenu ka pozitivnom razvoju. Projekt je zapo?eo prije gotovo 20 godina, poku?ajem da se uzgoj visokokvalitetne sorte arabica promovira u regiji koja je bila poznata po uzgoju manje popularnih sorti. Podupiranjem ove inicijative, IKEA doprinosi ekonomskom osna?ivanju uzgajiva?a i njihovih obitelji. Sretni smo jer smo prvi me?unarodni maloprodajni lanac koji je kavu nastalu iz jednog jedinog izvora, iz doline Bijelog Nila, u?inio masovno dostupnom.
Uzgajivači iz Ugande slušaju savjete i sudjeluju u osposobljavanju u sklopu projekta Bijeli Nil.
Vjerujemo da je ?enama i mladim osobama potrebno omogu?iti da steknu primanja. Projekt Bijeli Nil poti?e pravedniju podjelu odgovornosti u uzgajiva?kom poslu i u ku?anstvu, ali i zajedni?ko upravljanje materijalnim sredstvima zbog pove?anja neovisnosti ?ena. Projekt razmi?lja i o svakodnevnim izazovima, primjerice o ?injenici da izravni pristup zalihama vode na lokacijama za obradu kave, maksimalno smanjuje potrebu za dugim i opasnim ?etnjama do drugih izvora. Rje?avanjem ovih, ali i mnogih drugih pitanja, nadamo se da ?e uzgoj kave u dolini Bijelog Nila biti privla?na poslovna prilika i budu?im generacijama.
Svježe ubrana kavina trešnja na dlanu.
Po?etak dugotrajne suradnje
Stvaranjem dugotrajne obveze prema uzgajiva?ima sorte arabica iz doline Bijelog Nila, zapo?eli smo suradnju iz koje svi izlaze kao pobjednici. Posebna P?T?R kava nije projekt nastao iz milosr?a, ve? odli?na poslovna prilika. S pomo?u na?ih dobavlja?a, uzgajiva?i prodaju svoj proizvod u robnim ku?ama IKEA, a mi zauzvrat dobivamo visokokvalitetnu i ukusnu kavu.
Budu?i da sorte arabica iz doline Bijelog Nila nema koli?inski dovoljno za prodaju u svim robnim ku?ama IKEA, ovo posebno izdanje se prodaje u odre?enom broju odabranih robnih ku?a. Nadamo se da ?e ta brojka rasti sukladno rastu usjeva.
Posebno izdanje P?T?R kave je visokokvalitetno, srednje pr?eno, ima svje?u i vo?nu aromu s blagim natruhama vanilije i karamele.
Slika osobe koja šeće puteljkom po selu u Ugandi.
Tvoja pauza za kavu je va?nija no ?to misli?
Svi ?lanovi P?T?R obitelji imaju UTZ certifikat i organski su proizvod prema EU standardima, pa tako i ovo posebno izdanje iz Ugande. Ukratko, to zna?i bolji urod, bolja primanja i bolje ?ivotne uvjete za uzgajiva?e te podrazumijeva za?titu okoli?a i prirodnih resursa poput vode, tla i zraka.
Kupci mogu provjeriti porijeklo kave i saznati vi?e o planta?ama s kojih ona dolazi putem internetskog pratitelja, utz.org/IKEA
Predstavnici robne kuće IKEA susreću lokalne obrtnike/ce.
Gradimo partnerstva s dru?tvenim poduzetnicima/ama.
?elimo izgraditi dugotrajne odnose s na?im partnerima i potaknuti njihov razvoj, zato sura?ujemo i dijelimo znanja o dizajnu, proizvodnji, upravljanju okoli?em, izvozu i jo? puno toga. Dru?tveni poduzetnici/ce mogu na?im posredni?tvom u?i na svjetsko tr?i?te, ?ime dobivaju sna?ne temelje za samodostatnost i neovisnost.
Budu?i da su svi proizvodi ru?no izra?eni ili potje?u od malih uzgajiva?a te iz poduze?a koja imaju ograni?ene resurse, proizvodnja je tako?er ograni?ena. Zato odre?ene kolekcije mo?emo ponuditi samo u odabranim zemljama. Suradnjom s dru?tvenim poduzetnicima/ama, ?elimo potaknuti pozitivne ekonomske i dru?tvene promjene diljem svijeta koje ?e biti dugotrajne i odr?ive 求 a to se ne mo?e posti?i isklju?ivo dobrotvornim radom.
Karta s prikazom zemalja u kojima IKEA surađuje s društvenim poduzetnicima/ama.
?Stje?u vje?tine i resurse
koji u njihove ?ivote donose trajne promjene,
pa vi?e ne moraju ovisiti o dobrotvornim ustanovama.§
Sumita Ghose, osniva?ica i direktorica, Rangsutra
Trenutno sura?ujemo s dru?tvenim poduzetnicima/ama u Indiji, na Tajlandu, u Ugandi, ?vedskoj, Danskoj, Belgiji, Nizozemskoj, Hrvatskoj, SAD-u i Kanadi. Aktivno tra?imo potencijalne nove partnere diljem svijeta.
Poslu?aj inspirativne pri?e dviju ?ena iz Indije,
jedne dru?tvene poduzetnice i jedne obrtnice koje sura?uju s tvrtkom IKEA.
No Youtube Player
No Youtube Player
ZAKLADA IKEA FOUNDATION | KAMPANJE GOOD CAUSE | IZBJEGLICE
IKEA FOUNDATION
Bolje prilike za djecu
Bez obzira na okolnosti, svako dijete zaslu?uje mjesto koje zove dom, zdrav po?etak ?ivota, kvalitetno obrazovanje i adekvatne obiteljske prihode. Zaklada IKEA Foundation potpoma?e programe priznatih organizacija poput UNICEF-a i organizacije Clinton Health Access Initiative poma?u?i djeci i obiteljima iz najsiroma?nijih zajednica stvoriti bolju budu?nost.
Posjeti internetsku stranicu zaklade IKEA Foundation za vi?e informacija
Izbjeglički kamp.
Zaklada IKEA Foundation svake godine donira vi?e od 100 milijuna eura razli?itim zakladama za djecu putem sredstava koja se odvajaju od dobiti IKEA Grupe.
?etiri na?ina na koje zaklada IKEA Foundation poma?e djeci
Djevojčica u školi
Osna?ivanje ?ena i djevojaka
Osna?ivanjem ?ena putem obrazovanja, bolje zdravstvene skrbi ili dostupnijeg kreditiranja poduzetni?kih ideja unapre?ujemo zdravlje djece i pove?avamo njihove mogu?nosti za obrazovanje i bolju budu?nost. Zaklada IKEA Foundation financira programe osna?ivanja i obrazovanja ?ena te im na taj na?in omogu?uje sudjelovanje u uzdr?avanju njihovih obitelji. Posjeti internetsku stranicu zaklade IKEA Foundation i saznaj vi?e o programima osna?ivanja ?ena
Dječak sjedi ispred skloništa u izbjegličkom kampu.
Bolji ?ivot za djecu izbjeglice
Svake su godine milijuni djece prisiljeni pobje?i iz svojih domova zbog prirodnih katastrofa i sukoba. Zaklada IKEA Foundation podr?ava UN-ovu Agenciju za izbjeglice sa 76 milijuna eura da bi pru?ila skloni?te, skrb i obrazovanje obiteljima izbjeglica u Etiopiji, Sudanu i Banglade?u. Posjeti web-stranicu zaklade IKEA Foundation da bi saznao/la kako gradi sigurna mjesta koja obitelji izbjeglica mogu zvati domom
Najranjivija su skupina djeca koja ne idu u školu
Spre?avanje dje?jeg rada
Od 2000. godine donirali smo 80 milijuna eura organizacijama UNICEF i Save the Children za borbu protiv uzroka dje?jeg rada u Indiji i Pakistanu. Na?i programi omogu?ili su vi?e od 12 milijuna djece bolji pristup obrazovanju i bolju za?titu od dje?jeg rada. Na?e programe i dalje ?irimo kako bismo doprijeli do jo? vi?e milijuna djece. Posjeti internetsku stranicu zaklade IKEA Foundation za vi?e informacija o naporima koje ula?emo u spre?avanje dje?jeg rada
Dijete sjedi u majčinom krilu dok mu liječnica osluškuje srce.
Hitni slu?ajevi
Sva bi djeca trebala imati pravo na u?enje i igru. No kad im prirodne katastrofe i sukobi okrenu ?ivot naopako, izgube priliku da jednostavno budu djeca. Zato zaklada IKEA Foundation osigurava financijsku potporu i humanitarnim partnerima kao ?to su organizacije M谷decins Sans Fronti豕res (MSF), UNICEF, Save the Children i UNHCR, agencija UN-a za pomo? izbjeglicama, donira IKEA proizvode za pomo? u hitnim situacijama. Posjeti stranicu zaklade IKEA Foundation i saznaj vi?e o programima hitne pomo?i
ZAKLADA IKEA FOUNDATION | KAMPANJE GOOD CAUSE | IZBJEGLICE
KAMPANJA GOOD CAUSE
Kupci i zaposlenici zajedno poma?u
Svake godine zaposlenici i kupci robne ku?e IKEA sura?uju u dvije kampanje u kojima poma?u pobolj?ati svakodnevni ?ivot siroma?nijih. U kampanjama se prikuplja novac za humanitarne organizacije UNICEF, Save the Children i UNHCR, agenciju za pomo? izbjeglicama. Novac ide u dobrotvorne svrhe kao ?to su pobolj?anje obrazovanja za djecu i postavljanje rasvjete u izbjegli?kim kampovima. U kampanjama se isto tako radi na stvaranju svijesti o problemima i radu koji se provodi kako bi ih se rije?ilo.
Skupina dječaka igra nogomet na prašnjavom tlu dok sunce zalazi.
Zajedno mo?emo utjecati na ?ivote ljudi.
IKEA play for change
Igrom do promjena
IKEA humanitarna kampanja Igrom do promjena, posebno ?e se usredoto?iti na prava djece na igru i razvoj, nagla?avaju?i prednosti igranja za svu djecu. Tijekom studenog i prosinca 2016. IKEA zaposlenici i kupci zajedno su sudjelovali u kampanji tijekom koje je prodano 12,6 milijuna IKEA dje?jih proizvoda. Kao rezultat kampanje, IKEA Foundation donirala je 21,5 milijuna EUR ?estero partnerima koji ?e pomo?i tisu?ama ugro?ene djece da u?ivaju u svom pravu na igru, podr?avaju?i tako dje?ji razvoj i u?enje.
Dječak skače kroz hula-hupove prekrivene crvenim i zelenim vrpcama.
IKEA stavlja djecu na prvo mjesto
IKEA ?eli biti vode?a tvrtka u osiguravanju i podupiranju dje?jih prava integriranjem najboljih interesa djece u svemu ?to radimo. Kad god mo?emo, promi?emo prava djece i poti?emo promjene. Stalno ?emo raditi na integraciji inicijative Dje?jih prava i poslovnih na?ela u na?e na?ine rada, a podupiranje dje?jih prava odra?avat ?e se u na?im klju?nim pravilima i strategijama.
Za vi?e informacija o radu IKEA Grupe s dje?jim pravima pro?itaj Izvje??e o odr?ivosti IKEA Grupe za 2016.
No Youtube Player
Program IWitness Global Citizens
Ovaj program daje IKEA zaposlenicima priliku da iz prve ruke vide na koji na?in novac prikupljen kroz IKEA dobrotvorne kampanje pridonosi boljim prilikama djece iz najsiroma?nijih zajednica diljem svijeta. Zaposlenici posje?uju razli?ite projekte kojima upravljaju partneri zaklade IKEA Foundation i s drugima dijele svoje dojmove na blogu zaklade IKEA Foundation Global Citizens.
blog.ikeafoundation.org
izbjeglice
Poma?emo izbjeglicama
Od 2013. do 2015. godine, IKEA Grupa i zaklada IKEA Foundation, vodile su kampanju naziva ?Za svjetliju budu?nost izbjeglica§ kako bi im pomogle nositi se sa svakodnevnim izazovima. Zahvaljuju?i kampanji, UN-ova agencija za izbjeglice (UNHCR) donosi svjetlost i obnovljivu energiju stotinama tisu?a ljudi u Aziji, Africi i na Bliskom Istoku.
Pogledaj film o elektri?noj energija koja osvjetljuje ?ivote izbjeglicama iz Sirije.
Zaklada IKEA Foundation podupire i dugotrajne programe za izbjeglice, uklju?uju?i projekte za pobolj?anje obrazovanja i kvalitete ?ivota u izbjegli?kim kampovima i okolnim zajednicama.
IKEA Grupa aktivno sura?uje s lokalnim organizacijama u nabavci osnovnih potrep?tina za stvaranje boljih uvjeta novoprido?lim izbjeglicama. Mnogi zaposlenici tvrtke IKEA volontiraju i poma?u izbjeglicama da zapo?nu iznova u novim zajednicama. U nekim zemljama vodimo i dugotrajne programe, poput pripravni?tva i sta?iranja, kako bi pomogli izbjeglicama da se ?to bolje integriraju na tr?i?te rada.
Saznaj vi?e o pomo?i zaklade IKEA Foundation za izbjeglice
Mi u tvrtki IKEA težimo ka svjetlijoj budućnosti za izbjeglice i njihovu djecu. Zaklada IKEA Foundation potiče projekte koji poboljšavaju obrazovanje i kvalitetu života, a IKEA Grupa pomaže lokalne organizacije u nabavi osnovnih potrepština za stvaranje boljih uvjeta.
MO?DA TE ZANIMA I:
ODR?IVI ?IVOT KOD KU?E
Sitnice ?ine veliku razliku
Saznaj kako ti ?tedne slavine i indukcijska kuhali?ta mogu pomo?i u?tedjeti novac. Idi na Odr?ivi ?ivot kod ku?e
IKEA štedne slavine smanjuju potrošnju vode i do 50 %
Montaža solarnih ploča na robnu kuću IKEA
ENERGIJA I RESURSI
Radimo pozitivne promjene
Saznaj kako dobivamo materijale na odgovoran na?in i postajemo energetski neovisni. Idi na Energija i resursi