Sko?i na glavni sadr?aj

LJUDI I PLANET

Potpuno predani odr?ivijoj budu?nosti

U tvrtki IKEA ?elimo imati pozitivan utjecaj na ljude i planet. Zato se u potpunosti posvje?ujemo stvarima koje su va?ne, primjerice, potpunom prelasku asortimana rasvjete na energetski u?inkovite LED ?arulje te nabavljanju svog pamuka koji koristimo u svojim proizvodima iz odr?ivijih izvora.
Radimo i na ostvarenju cilja kori?tenja 100 % obnovljive energije te proizvodnji onoliko energije koliko nam je potrebno pri radu, kao i nabavljanju svog drva iz odr?ivijih izvora, ?to ?elimo ostvariti do 2020. godine. Od 2009. godine IKEA Grupa obe?ala je ulo?iti 2,1 milijardu eura u kupnju opreme za iskori?tavanje energije vjetra i solarne energije. No jo? nismo u potpunosti ostvarili svoj cilj. Tek smo zapo?eli...
Canadian wind turbine park
ODR?IV ?IVOT KOD KU?E
Djevojčica guli naranču u kuhinji ispunjenoj proizvodima koji olakšavaju življenje održivim načinom života
IKEA ima puno proizvoda koji ?tede novac te rje?enja koja ?e ti pomo?i da u?tedi? energiju, vodu, smanji? koli?inu otpada i ?ivi? zdravijim na?inom ?ivota. Sve male stvari poma?u ostvarenju ne?eg ve?eg.
ENERGIJA I RESURSI
Uvećani prikaz ruku koje beru pamuk.
Potpuno iskori?tavanje onoga ?to ima? dio je na?eg nasljedstva. Pretvaramo otpad u resurse, u potpunosti iskori?tavamo hranu i resurse na odgovoran na?in, ?titimo prirodne resurse i prelazimo na obnovljivu energiju.
LJUDI I ZAJEDNICE
Žena i djeca u selu u Indijii
Poma?emo pobolj?ati ?ivote ljudi i zajednica koje su u dodiru s na?im poslovanjem, bili to zaposlenici i dobavlja?i ili djeca i obitelji u ugro?enim zajednicama. Promi?emo jednakost, raznolikost i po?tovanje ljudskih prava u svemu ?to radimo.
OVO JE IKEA
A little IKEA thinking
Otkrij vi?e o tome ?to radimo na Ovo je IKEA. Ovdje mo?e? saznati na koji na?in dizajniramo i razvijamo proizvode, kako je raditi u na?oj tvrtki i mnogo vi?e. Saznaj vi?e u Ovo je IKEA!
Kupci uživaju i opuštaju se uz šalicu kave u IKEA restoranu
NOVOSTI
Izvje??a i datoteke za preuzimanje
Ovdje mo?e? prona?i detaljna izvje??a o odr?ivosti, dokumente o strategijama i datoteke za preuzimanje. Saznaj vi?e na Izvje??a i datoteke za preuzimanje