Sko?i na glavni sadr?aj

DEMOKRATSKI DIZAJN

Dizajn za svakoga

Mi iz tvrtke IKEA vjerujemo da dizajn prepada svima. Želimo kreirati prelijepe, funkcionalne, visokokvalitetne i povoljne proizvode. Takav je naš LISABO stolić od jasenova furnira, ujedno i dobitnik međunarodne nagrade za dizajn „Crvena točka”.bež pozadina
Ponosni smo jer je LISABO serija osvojila presti?nu me?unarodnu nagradu za dizajn ?Crvena to?ka§. Kosi rubovi, stolovima daju efekt ru?ne izrade, a mat premaz na jasenovu furniru ?uva prirodna svojstva drva. Dizajneri Knut i Marianne Hagberg obja?njavaju: ?LISABO serija po?iva na ideji o kreiranju s istan?anim osje?ajem za drvo, lebde?om ekspresijom i izdr?ljivom konstrukcijom koja se lako sastavlja.§
Smatramo da dobar dizan sjedinjuje oblik, funkciju, kvalitetu i odr?ivost po povoljnoj cijeni. Zovemo ga ?Demokratski dizajn§ jer vjerujemo da svi imaju pravo na kvalitetan namje?taj u svom domu.
DEMOKRATSKI DIZAJN: ?IVOT KOD KU?E | SIGURNOST DJECE | INOVATIVNI DIZAJN | ?TO JE SLJEDE?E? |
?IVOT KOD KU?E
Mjesto na kojem sve po?inje
?Kod ku?e※ nije samo mjesto, ve? i osje?aj. Osje?aj da se nalazi? u najudobnijem mjestu na svijetu. Za nas je razumijevanje ?ivota kod ku?e najprirodniji po?etak. Upravo zbog toga posje?ujemo preko tisu?u domova svake godine kako bismo saznali vi?e o potrebama i snovima ljudi. Nakon toga uskla?ujemo njihove potrebe sa sposobnostima na?ih dobavlja?a kako bismo stvorili nova rje?enja koja ?e olak?ati svakodnevicu ljudi.
Muškarac stoji u kuhinji pokraj štednjaka i prži povrće. Djevojčica stoji pored njega i pomaže mu u pripremi hrane. Radna ploča je prepuna ulja, jaja i zdjela.
Dječak leži na podu i igra se s bebom koja žvače igračku. Žena sjedi neposredno iza bebe.
Ono ?to je srcu najmilije
Djeca su najva?niji ljudi na svijetu. Zato uvijek i u svemu ?to radimo imamo na umu njihovo vi?enje svijeta. ?elimo da kreiranje prakti?nog i razigranog, sigurnog i ma?tovitog doma bude ?to jednostavnije, te da se u tom domu provodi puno zajedni?kog vremena (ali i povremeno ostane sam u igri astronauta.
Tijekom godina smo nau?ili da igra donosi boljitak djeci, ali i odraslima. Igra poti?e kreativnost i smanjuje stres te je neizostavan i nu?an dio odrastanja. U Izvje??u o igri iz 2017. godine je navedeno pet klju?nih motivatora i sedam rastu?ih trendova u igri. U na?em smo istra?ivanju otkrili slo?nost u mi?ljenju da je igra dobra stvar, ali i da ljudi diljem svijeta smatraju da je u dana?nje vrijeme ona podcijenjena.
Dijeljenjem informacija i saznanja iz istra?ivanja ?elimo podi?i svijest i zanimanje, potaknuti raspravu i doprinijeti stvaranju razigranijeg svakodnevnog ?ivota ve?ini ljudi.
frame.Prikaz raznih komponenti iz IKEA SLÄKT asortimana za djecu od 8 i više godina. Ovdje vidimo krevet s tri ugradbena modula za odlaganje.
Nova SL?KT serija
Imamo dozvolu za ?kuliranje§.
Kada govorimo o prostoru koji ?e koristiti djeca, njihove ?elje i roditeljske potrebe se ?esto ne podudaraju. Zato smo na? rad na novoj SL?KT seriji namje?taja za djecu od 8 i vi?e godina zapo?eli globalnim ispitivanjem ?elja djece u dobi od 8 do 12 godina (vezanih za njihov osobni prostor). Odgovor je diljem svijeta bio skoro pa identi?an 求 djeca ?ele mjesto za mir i opu?tanje u kojem ?e se mo?i dru?iti s prijateljima dok su u blizini svojih roditelja. Dio s ?kuliranjem§ nas nije nimalo iznenadio. Ponekad nismo svjesni turbulencija kroz koje prolaze djeca predadolescentskog razdoblja jer ?esto provode dane pred raznim ekranima, ali njihov je uzrast doista takav 求 izvana i iznutra.
Pogledaj SL?KT seriju
Namje?taj za promjene
Potaknuti novim saznanjima, nastavili smo proces razvoja s ciljem da udovoljimo dje?jim ?eljama, ali i ispunimo o?ekivanja roditelja. Kona?ni ishod je serija namje?taja koja uklju?uje krevet i namje?taj za odlaganje, odmaranje i dru?enje te se mo?e prilagoditi razli?itim potrebama i jednostavan je za kori?tenje.
?Djeca se u sekundi mogu predomisliti u vezi aktivnosti kojima ?e se baviti u svojoj spava?oj sobi. Stoga smo dizajnirali super modularnu i prilagodljivu SL?KT seriju namje?taja, koji se mo?e lako odmaknuti ako navrati gomila prijatelja.§

Nina Hughes, Dje?ja IKEA.
IKEA izvje??e ?ivot kod ku?e iz 2017. godine
Mir do neba!
U na?im se domovima ispreple?u razne osobnosti i li?nosti. Stoga nije ni?ta neobi?no ako neprestano ?ratujemo§ s raznim potrebama, ukusima i o?ekivanjima ljudi s kojima stanujemo. Prona?li smo pet tipi?nih ?bitki§ koje svi vodimo. Ove smo se godine povezali sa skupinom ljudi koja ?ivi na neobi?nim i kreativnim mjestima, a nazvali smo ih Home Pioneers. Ti ljudi razmi?ljaju na na?in koji nas sve mo?e potaknuti na pozitivne promjene. Jedno je sigurno 求 ?to vi?e razgovaramo o tome kako se osje?amo u vlastitom domu, lak?e ?emo posti?i mir.
Saznaj vi?e na lifeathome.gzw3d.com
Djevojka sjedi u kupaonici i gleda u kameru dok u ruci drži svoj pametni telefon.
17% ispitanika se barem jednom posva?alo zbog zadiranja ljudi u osobni prostor drugih osoba u zajedni?kom domu.
Saznanja iz IKEA izvje??a ?ivot kod ku?e
40 % ispitanika tvrdi da ?ive sa stvarima koje im se ne svi?aju, ali ih ne mogu baciti jer pripadaju nekome drugome.
Stilizirana narančasta kanta za smeće
46 % ispitanika tvrdi da se ve?ina sukoba unutar ku?anstva dogodi u dnevnoj sobi.
Stilizirana plava fotelja
44 %ispitanika smatra da nije ispravno definirati osobni prostor prilikom useljenja u tu?i dom.
Stilizirani zeleni ključ
TRI ŽARIŠNE TOČKE ŽIVOTA KOD KUĆE
?IVOT KOD KU?E
?ARI?NE TO?KE
Odrasli muškarac u pregači i dvoje djece na prenosivim stepenicama stoje za radnom pločom u kuhinji.
?ivot s djecom
Znamo da odgoj djece ponekad zahtjeva ?onglerske vje?tine. Mi iz tvrtke IKEA pru?amo podr?ku obiteljima na razne (makar i skromne) na?ine.
Mali stan u čijem je fokusu mali zeleni stol, postav i dvije zelene stolice okrenute jedna prema drugoj.
Mali prostori
Do 2030. godine ?e sedam od deset osoba stanovati u gradu. Budu?i da se ?ivotni prostori smanjuju, mi se okre?emo ka pametnim i zabavnim rje?enjima koja ?tede prostor i novac.
Crne i bijele kutije za odlaganje složene ispod stepenica.
Organizacija
Pobolj?anje ?ivotnog standarda podrazumijeva i ve?i broj stvari. Kreiranje funkcionalnih, zabavnih i povoljnih rje?enja za odlaganje je na? na?in da organiziramo tvoj dom.
DEMOKRATSKI DIZAJN: ?IVOT KOD KU?E | SIGURNOST DJECE | INOVATIVNI DIZAJN | ?TO JE SLJEDE?E?
SIGURNOST DJECE
U?init ?emo sve za sigurnu igru
U robnoj ku?i IKEA sigurnost kupaca je uvijek na prvom mjestu, a posebno sigurnost najva?nijih ljudi na svijetu 求 djece! Smatramo da je najbolja polazi?na to?ka za dizajnirati siguran proizvod, saznati ?to vi?e o tome kako ?e se on koristiti u stvarnom svijetu. Stoga te?imo ka stjecanju najve?ih znanja o djeci, njihovom razvoju i potrebama. Naravno da su svi proizvodi za djecu ispitani vi?e puta i 100 % sigurni.
Par dječjih stopala na IKEA prenosivoj stepenici.
Slika jedne SAGOSKATT plišane igračke koja je nastala po crtežu s IKEA Godišnjeg natjecanja u crtanju plišanih igračaka.
SAGOSKATT garantira sigurnost i meko?u
Prije mnogo godina smo plasti?ne o?i na?ih pli?anih igra?aka zamijenili s navezenima. ?eljeli smo ih jednim potezom u?iti sigurnima i prepoznatljivima. SAGOSKATT pli?ane igra?ke su mazni predstavnici igra?aka koje imaju karakter. Rezultat su IKEA Godi?njeg natjecanja u crtanju na koje se, do ovog trenutka, prijavilo preko 70 000 djece iz cijeloga svijeta. Deset crte?a je pretvoreno u prave pli?ane igra?ke. Kljunata ninja, sretna duga-oblak, pas-jednorog i pauk s o?trim zubima su samo dio tih, do sada nevi?enih, bi?a iz dje?je ma?te.
Nove pli?ane igra?ke su dio svjetske IKEA Good Cause kampanje naziva ?Igrom do promjena§ koja se odvija u svim na?im robnim ku?ama tijekom jeseni 2017. godine, s ciljem nagla?avanja pozitivnog utjecaja igre na ?ivote svih nas.
Pogledaj sve pli?ane igra?ke
?Sigurnost djece stavljamo na prvo mjesto i isklju?ivo prodajemo proizvode koje bi dali vlastitoj djeci. Zbog toga imamo iznimno visoke kriterije kad se radi o dje?jem asortimanu. U na?im ispitivanjima simuliramo stvarne situacije. Primjerice, pli?ane igra?ke testiramo na enzime iz znoja i sline, kako bi simulirali situaciju u kojoj dijete ?va?e igra?ku ili svake no?i s njom spava. Tako dobivamo potvrdu da u na?im igra?kama nema ?tetnih kemikalija i da su potpuno zdrave za na?e najmla?e kupce.§
Charlotte J?nsson, voditeljica tima za Provo?enje zakona i standarda za upotrebu kemijskih sredstava, IKEA of Sweden
DEMOKRATSKI DIZAJN: ?IVOT KOD KU?E | SIGURNOST DJECE | INOVATIVNI DIZAJN | ?TO JE SLJEDE?E?
INOVATIVNI DIZAJN
Dizajn u pogonu za proizvodnju
O proizvodnji namje?taja smo po?eli u?iti prije 60 godina. Po?eli smo u?iti kako dizajnirati vlastiti namje?taj i uskladiti mogu?nosti dobavlja?a sa ?eljama kupaca. Niske smo cijene uspjeli odr?ati zahvaljuju?i zbli?avanju tih dviju strana.
Otad iste metode primjenjujemo u radu s dobavlja?ima u pogonima za proizvodnju. Ono ?to danas zovemo Demokratski dizajn, utje?e i koristi svakom dijelu tvrtke IKEA 求 od razvojnih postrojenja u ?lmhultu, do dobavlja?a diljem svijeta, uklju?uju?i lokalne obrtnike iz Indije ili jugoisto?ne Azije. Tijekom godina smo nau?ili da se stalno moramo pitati postoji li boji na?in da ne?to napravimo te da izvrsne ideje mogu do?i od svugdje, i od svakoga.
No Youtube Player
Vijesti iz svijeta inovacija. ODGER stolica je osmi?ljena s namjerom da se isti?e. Kombinira vrhunski dizajni odr?ivu inovaciju te ne skriva svoje porijeklo. Mje?avina materijala od obnovljivog drva i reciklirane plastike, jasno ostavlja svoj znak na glatkoj povr?ini stolice. ODGER nije bilo lako razviti, ali to je mo?da najizravnija stolica koju smo ikada napravili jer se sastavlja s nekoliko klikova.
No Youtube Player
Mnogi od nas bi sebi u?inili veliku uslugu da saznamo lak?i na?in za ustajanje iz uredske stolice. SKARSTA je visinski prilagodljiv radni stol koji ?e ti pomo?i da prijelazi iz sjede?eg u staja?i polo?aj bude lagan, ali i povoljan.
No Youtube Player
Neprestano preispitujemo tradicionalne na?ine izrade IKEA namje?taja. Ponekad, kad to najmanje o?ekujemo, dobijemo redizajnirani predmet koji redefinira prostor u kojem se nalazi.
No Youtube Player
Ponekad se vrhunski dizajn rodi na salveti. LAMPAN je savr?en primjer predmeta kojeg je, na putu do savr?enog oblika, trebalo svesti na najosnovnije komponente.
No Youtube Player
Suradnja s dru?tvenim poduzetnicima
Jedan od na?ina podupiranja prave dru?tvene promjene u dijelovima Indije, Tajlanda, Indonezije, pa ?ak i ?vedske jest kroz suradnju s dru?tvenim poduzetnicima.
Pro?itaj vi?e o tome kako stavljamo ljude na prvo mjesto na Ljudi i zajednice Iza scena: dru?tveni poduzetnici (PDF, eng)
Suradnja s dobavlja?ima
Na?i razvojni in?enjeri i dizajneri rade s timom tehni?ara, majstora i specijalista 每 ?esto upravo u samoj tvornici poput ove u Vijetnamu. U tvrtki IKEA Industry vi?e od 20 000 zaposlenika proizvodi plo?e i namje?taj od drveta na 36 lokacija u 11 zemalja.
Iza scena: Nabava (PDF, eng)
Radnica u plavoj majici u IKEA tvornici u Vijetnamu s muškarcem u prugastoj majici.
Pametna distribucija. Pametniji dizajn.
Tvrtka IKEA ima povijest pametnih, niskih tro?kova distribucije koja je po?ela jo? u 1940-ima kada su proizvode prevozili lokalni kamioni s mlijekom. Danas se vi?e od 50 % na?ih proizvoda dostavlja izravno od dobavlja?a do na?ih robnih ku?a. Dizajniramo proizvode kako bi smanjili veli?inu pakiranja i koli?inu zraka koja se prevozi. Kupci dobivaju manje cijene, a u nekim slu?ajevima i manju te?inu i lak?e sastavljanje proizvoda. Planet dobiva smanjenje emisije CO2.
Saznaj vi?e o naporima koje ula?emo u u?tedu energije na Energija i resursi Iza scena: pakiranje bez EPS-a (PDF, eng)
Zaposlenik robne kuće IKEA pomiče proizvode odložene na paleti.
3 primjera inovativnog dizajna
PRIMJERI INOVATIVNOG
DIZAJNA
Uvećani prikaz roza POPPTORP fotelje s crnim ukrasnim jastukom na kojem se nalaze slušalice.
U 1970-ima posjet dobavlja?u ko?ara inspirirao je ideju za popularnu SKOPA fotelju. Ista je originalnost dovela i do POPPTORP fotelje, njezine ?vr??e nasljednice s prakti?nim prostorom za odlaganje ispod sjedi?ta.
Uvećani prikaz narančastog LACK stola, a u pozadini se vide LACK stolovi različitih boja složeni jedni na druge.
Tijekom 1979. godine ?eljeli smo izraditi stol koji ?e odgovarati u svaki prostor. Dobavlja? vrata nam je od ?vrste konstrukcije sastavljene od daske na okviru koja se mogla lako prilago?avati pomogao stvoriti LACK pomo?ni stol, lagan stol po cijeni manjoj od 10 Eura.
Uvećani prikaz NIPPRIG tegli za biljke izrađenih od vodenog zumbula složenih jedne na druge.
Tijekom 2014. godine IKEA dizajneri su sura?ivali s majstorima iz jugoisto?ne Azije i stvorili NIPPRIG kolekciju koja spaja skandinavski dizajn, znanje i iskustvo rada s niskim tro?kovima distribucije s tradicionalnim na?inom izrade.
DEMOKRATSKI DIZAJN: ?IVOT KOD KU?E | SIGURNOST DJECE | INOVATIVNI DIZAJN | ?TO JE SLJEDE?E?
?TO JE SLJEDE?E?
Inspiriramo male promjene
Previ?e smo znati?eljni da bismo do?ekali dolazak trendova. Radije se zapitamo, ??to mo?emo u?initi da stvari budu bolje pa da bolji bude i svakodnevni ?ivot?※ ?esto odgovor le?i u malim stvarima; onim malim rje?enjima u domu koji svaki dan ?ine besprijekornim, funkcionalnijim i zabavnijim.
Danas smo odmakli od konvencionalnog pogleda na ku?anski namje?taj. Umjesto gledanja na prostorije, gledamo na aktivnosti. ?to ljudi rade u svom domu? Kako to rade, i kada? Nakon toga ih inspiriramo na uvo?enje malih promjena koje ?e olak?ati izvr?avanje tih aktivnosti, u?initi ih pametnijima i ugodnijima 每 u cijelom domu.
?Fluidan dom※ fokusira se na stvaranje dobre proto?nosti u domu na temelju aktivnosti ljudi koji u njemu ?ive. Ugra?ivanje be?i?nih punja?a u namje?taj jedna je od onih malih stvari koje mogu u?initi veliku razliku.
Žena se odmara na sofi i odlaže svoj mobitel na lampu s integriranim punjačem (lijevo). Uvećani prikaz integriranog modula za punjenje na IKEA podnoj lampi (desno).
?Urbana igra 每 eksperimentalni dom※ jedna je od mnogih tema koju istra?ujemo u IKEA Home Labu. Uklju?uje rje?enja za postizanje privatnosti u prostoru koji dijeli nekoliko ljudi.
Uvećani prikaz osobe koja sjedi u crvenoj fotelji s ugrađenim interaktivnim ekranom.
IKEA Home Lab - Mjesto na kojem se fokusiramo na budu?nost
Ljudi obi?no ne misle da mi u tvrtki IKEA radimo sa znano??u. No, znanost igra sve ve?u ulogu u zadovoljavanju potreba na?ih kupaca. U na?em IKEA Home Labu, skupina znanstvenika i ljudi koji su fokusirani na budu?nost eksperimentira s proizvodima koji se jo? godinama ne?e pojaviti u na?im robnim ku?ama. Ovdje se istra?uju ideje i materijali te izra?uju prototipovi. Neki se testiraju u stvarnim situacijama. Drugi ne?e nikada zavr?iti u tankom pakovanju. Va?na je radoznalost, otkrivanje i primjena metode poku?aja i pogre?ke 每 prava priroda znanosti.
Pametnija, fleksibilnija sutra?njica
Uz tehnologiju i gospodarski razvoj koji pribli?avaju ljude vi?e nego ikada do sada, svake minute svijet postaje sve manji i povezaniji. ?ivotne navike i standardi mnogo se br?e mijenjaju. U IKEA Home Labu fokusiramo se na stvaranje pametnih i fleksibilnih na?ina zadovoljavanja budu?ih potreba ?ivota kod ku?e koje proizlaze iz sve ve?eg broja ljudi, ure?aja, kabela i ostalih stvari.
Uvećani prikaz ruke koja stavlja mobitel na modul za bežično punjenje pored naočala.
Pretvaranje namje?taja u be?i?ne punja?e uklanja kabele i ?ini punjenje lakim 每 zadovoljenje potrebe za tehnologijom s pomo?u rje?enja koje na prvo mjesto stavlja ?ovjeka.
Žena u sivom puloveru stavlja bijelu jedinicu za odlaganje u zid izrađen od puno jedinica za odlaganje.
Za urbane stanovnike koji dijele ?ivotni prostor eksperimentirali smo s inovativnim rje?enjima kao ?to su pomi?ni zidovi koji podi?u fleksibilnost na novu razinu.
MO?DA TE ZANIMA I:
IKEA KONCEPT
Mi radimo na druga?iji na?in
IKEA koncept razvio se iz duge povijesti postavljanja jednostavnog pitanja i klju?an je za sve ?to radimo. Saznaj vi?e o na?em konceptu i ekspanziji
Hrpa IKEA kutija na biciklu za dostave koji vozi muškarac s naočalama.
Fotografija indijske djevojčice u učionici
LJUDI I PLANET
Za odr?ivu budu?nost
Otkrij ?to za nas zna?i odr?ivost i ?to sve radimo kako bismo se pobrinuli za ljude i planet. Saznaj vi?e na Ljudi i planet