Sko?i na glavni sadr?aj

O IKEA GRUPI

Dobrodo?ao/la u na?u tvrtku

Zaviri u život kod kuće i financijske rezultate te saznaj tko smo u Godišnjem sažetku 2017. godine IKEA Grupe.
Mi smo tvrtka vo?ena vrijednostima i stra??u kad je rije? o ?ivotu kod ku?e. Svaki je na? proizvod odraz ?elje za stvaranjem boljeg doma. IKEA Grupa ima 355 robnih ku?a u 29 zemalja.*
* Stanje na 31. kolovoza 2017.
O IKEA GRUPI: Koncept poslovanja | Odr?ivi razvoj | Klju?ne brojke | Vlasni?tvo i struktura | Organizacija
KONCEPT POSLOVANJA
Vizija i poslovna ideja
?Stvoriti bolji svakodnevni ?ivot ve?ini ljudiĦ°, to je IKEA vizija. Na?a je poslovna ideja: ?ponuditi ?iroki asortiman dobro dizajniranih, funkcionalnih proizvoda za ure?enje doma, po tako niskim cijenama, koje si ve?ina ljudi mo?e priu?titiĦ°.
Naporno radimo kako bismo svojim kupcima ponudili kvalitetne proizvode po povoljnim cijenama. To posti?emo optimiziranjem cijelog lanca vrijednosti, grade?i dugoro?ne odnose s dobavlja?ima, ula?u?i u visokoautomatiziranu proizvodnju te proizvode?i na veliko. Na?a vizija nadilazi ure?enje doma. Mi ?elimo stvoriti bolju svakodnevicu svim ljudima na koje na? posao utje?e.
O IKEA GRUPI: Koncept poslovanja | Odr?ivi razvoj | Klju?ne brojke | Organizacija
ODR?IVI RAST
Ulaganja za budu?nost
?Stvoriti bolji svakodnevni ?ivot ve?ini ljudiĦ°, to je IKEA vizija. Glavno je financijsko na?elo IKEA Grupe rast s pomo?u vlastitih resursa. Drugim rije?ima, svoj novac zaradimo prije nego ?to ga potro?imo. To nam omogu?uje dugoro?na ulaganja u budu?nost.
IKEA vizija osnova je na?eg rasta. ?elimo da robna ku?a IKEA bude dostupna ?to ve?em broju ljudi kako bi si mogli stvoriti bolji ?ivot kod ku?e. Ve?inu zarade ponovno ula?emo u svoje postoje?e i nove robne ku?e IKEA, ali i u razvoj proizvoda, odr?iva rje?enja i neprestano sni?avanje cijena za na?e kupce.
Stanovnici Hamburga mogu se prošetati s glavne ulice i posjetiti IKEA robnu kuću.
IKEA postaje urbano sredi?te uz prvu robnu ku?u na jednoj od glavnih ulica u Hamburgu.
3 područja rasta
PODRU?JA RASTA
Dvije LAMPAN stolne lampe; jedna bez sjenila.
Kvalitetni proizvodi po niskim cijenama
Kako bismo doprli do ve?ine ljudi, na?i proizvodi trebaju biti kvalitetni i povoljni. Mi dizajniramo misle?i na potrebe kupaca. Saznaj vi?e u Demokratskom dizajnu
Otac kuha za kuhinjskim otokom. Kći sjedi na klupi ugrađenoj u otok.
Pozitivni za ljude i planet
Radimo na tome da tijekom na?eg rasta na? sveukupni utjecaj na ljude i planet bude pozitivan. Saznaj vi?e na Ljudi i planet
IKEA raste s ljudima
Na?i su zaposlenici klju?an faktor u na?em neprestanom rastu. Svaku osobu vidimo kao talent koji se mo?e razvijati. Saznaj vi?e na Posao u IKEA Grupi
Istraži ključne brojke o IKEA Grupi iz PG17.
KLJU?NE BROJKE
Pogled na
IKEA Grupu u PG17

Ingka Holding B.V. i entiteti kojima upravlja
2.1
milijarda posjeta web-stranici IKEA.com
137
milijuna posjeta
putem aplikacija Katalog
i Store
355
IKEA robnih ku?a u 29 dr?ave IKEA Grupe
Na kraju PG17 imali smo i 24 to?ke za preuzimanje i naru?ivanje u 12 dr?ava, 43 trgova?ka centra u 15 dr?ava, 31 distributivni centar u robnoj ku?i u 18 dr?ava i 26 distributivnih centara za kupce u
13 dr?ava.
zaposlenika
co-workers
Maloprodaja: 134.400
Distribucija: 9100
Trgova?ki centri: 2100
Ostalo: 3400
85
milijuna prodanih
LED ?arulja
Kada bismo sve klasi?ne ?arulje zamijenili na?ima, u?tedjeli bismo dovoljno energije potrebne za 750.000 ku?anstava tijekom cijele godine. Izra?un je utemeljen na potro?nji elektri?ne energije u prosje?nom europskom ku?anstvu.
100%
pamuka kori?tenog u IKEA proizvodima
dolazi iz odr?ivijih izvora1.
1,8 milijardi eura
ukupne
vrijednosti hrane
Ukupna vrijednost hrane prodane u na?im restoranima, bistroima, trgovinama ?vedske hrane i restoranima za zaposlenike.
49.2%
?enskih
rukovoditelja
U dana?nje vrijeme vi?e od polovice zaposlenika ?enskog je spola, ba? kao i 49 % na?ih menad?era i 53 %2 rukovodstva IKEA Grupe.
1 Obuhva?a pamuk uzgojen u skladu sa standardom Bolji pamuk, onaj koji uzgajaju farmeri koji se pridr?avaju tog standarda, reciklirani pamuk i odr?iviji pamuk iz SAD-a (npr, onaj dobiven u sklopu programa ?e3 Cotton ProgramĦħ).
2 Broj je promijenjen u PG17 zbog nove strukture rukovodstva.
Preuzmi cijelo izvje??e i pro?itaj detaljniji pregled doga?anja u PG17.
O IKEA GRUPI: Koncept poslovanja | Odr?ivi razvoj | Klju?ne brojke | Vlasni?tvo i struktura | Organizacija
VLASNI?TVO I ORGANIZACIJA
Organizacija vlasni?tva
IKEA Grupa tvrtki (Ingka Holding B.V. i entiteti kojima upravlja) ima organizaciju vlasni?tva koja jam?i neovisnost i dugotrajni pristup. Nizozemska zaklada Stichting Ingka Foundation na? je vlasnik, a njezina se sredstva mogu koristiti na dva na?ina: mogu?e ih je ponovno ulo?iti u IKEA Grupu ili pak donirati u humanitarne svrhe putem zaklade Stichting IKEA Foundation.
Pregled strukture
Alt
Stitching Ingka Foundation
Vlasnik IKEA Grupe
IKEA Grupa
(Ingka Holding B.V. i entiteti kojima upravlja)
Stitching IKEA Foundation
Humanitarne svrhe
Upravljanje financijskim sredstvima
Stitching IMAS Foundation
Alt
IKEA Grupa
(Ingka Holding B.V. i entiteti kojima upravlja)
Predsjednik i izvr?ni direktor: Jesper Brodin
Komercijala
IKEA poslovna rje?enja
Predsjednik nadzornog odbora: Lars-Johan Jarnheimer
ZADOVOLJENJE O?EKIVANJA KUPACA
FUNKCIJE ZA SERVICE OFFICE
CENTRI
MALOPRODAJA
FUNKCIJE GRUPE
Korporativne komunikacije
Ljudi i kulture
Marketing i
Com&In
Odr?ivi razvoj
Iskustva
kupaca
Ekspanzija
Poslovno upravljanje i operacije
te financije
Korporativne financije, porez i riznica
Pravo i uprava
Nekretnine
Upravljanje rizikom
i uskla?enost
UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM SREDSTVIMA
ORGANIZACIJA
Rukovodstvo na?e Grupe
S lijeva na desno:
Claudia Willvonseder, Marketing i Com&In (Komunikacije i dizajn interijera)
Mikael Palmquist, voditelj maloprodaje za Aziju i Pacifik
Giny Boer, voditeljica maloprodaje za ju?nu i isto?nu Europu
Juvencio Maeztu, Odr?ivost
Marcus Baumgartner, Zadovoljenje o?ekivanja kupaca
Petra Hesser, Razvoj i ekspanzija
Alistair Davidson, izvr?ni financijski direktor
Jesper Brodin, predsjednik i glavni izvr?ni direktor
Michael Ward, voditelj maloprodaje za Sjevernu Ameriku i Skandinaviju
Gerard Groener, Centri
Olivia Ross Wilson, Korporativne komunikacije
Doris Lan, Pomo?nica predsjednika i glavnog izvr?nog direktora
Stefan Sj?strand, Komercijala
Ulrika Bies¨¨rt, Odjel ljudskih resursa
Jeanette S?derberg (nije na slici), voditeljica maloprodaje za sredi?nju i zapadnu Europu
MO?DA TE ZANIMA I:
LJUDI I PLANET
Za odr?ivu budu?nost
Ve? dugo radimo s odr?ivosti. Prona?i vi?e informacija na Ljudi i planet. Posjeti Ljudi i planet
Fotografija IKEA rješenja za recikliranje
NOVOSTI
Najnovije vijesti
Pro?itaj najnovije vijesti o tvrtki IKEA i preuzmi detaljna izvje??a i informacije. Vidi na?e Novosti