Sko?i na glavni sadr?aj

Obavijest o za?titi privatnosti i osobnih podataka

Partnerstvo temeljeno na povjerenju

Kad je IKEA zapo?ela kreirati visokokvalitetnu liniju proizvoda za ure?enje doma po niskim cijenama, znali smo da u tome ne mo?emo uspjeti bez jako va?nih partnera ĘC vas, na?ih kupaca. Bilo da pregledavate proizvode preko IKEA internetske stranice, preuzimate svoj namje?taj na Odjelu samoposlu?ivanja ili sastavljate ono ?to ste kupili u svom domu, zajedno radimo na stvaranju boljeg svakodnevnog ?ivota zahvaljuju?i na?im pristupa?nim cijenama. IKEA se temelji na partnerstvu s na?im kupcima. Bez vas IKEA ne bi postojala.

Ovo se partnerstvo odnosi i na kori?tenje tvojih osobnih podataka. Ba? kao ?to se i kupovina u IKEA robnoj ku?i zasniva na suradnji, IKEA sura?uje s kupcima i po pitanju njihove privatnosti. Ovom Obavije??u o za?titi privatnosti i osobnih podataka informiramo te o tome kako prikupljamo i koristimo tvoje osobne podatke te kome ih otkrivamo i kako im mo?e? pristupiti, promijeniti ih ili ukloniti.

Bolja IKEA zahvaljuju?i tebi

Kako bi IKEA bila bolja, potrebna nam je tvoja pomo?. Mo?e? nam pomo?i tako da nam u tu svrhu da? razli?ite podatke kako bi IKEA bila bolja i tebi i drugima. U nastavku ?e? prona?i obja?njenje za?to trebamo tvoje podatke kao i informacije o tome kako do njih dolazimo i kako ih koristimo.

U ovoj Obavijesti o za?titi privatnosti i osobnih podataka „osobni podaci“ ozna?avaju bilo koje tvoje podatke, primjerice, ime, adresu, adresu e-po?te, broj telefona itd.
IKEA prikuplja, koristi, obra?uje i proslje?uje osobne podatke u skladu s va?e?im propisima koji reguliraju za?titu osobnih podataka.

Za?to prikupljamo tvoje osobne podatke

Slu?ba za kupce

Kako bi ti na? zaposlenik Slu?be za kupce mogao odgovoriti na pitanja, trebaju nam tvoji osobni podaci poput tvog imena, adrese i broja telefona. Ove se informacije koriste kako bismo na tvoja pitanja odgovorili ?to bolje i potpunije.

Posebne ponude, akcije, vau?eri i garancije

Kad se registrira? ili iskoristi? IKEA posebne ponude, zatra?it ?emo tvoje osobne podatke kako bismo mogli zabilje?iti uspjeh na?ih akcija za budu?e ponude. Takve ?e? podatke dati i prilikom ispunjavanja garancije proizvoda koji je kupljen u robnoj ku?i IKEA. Osobne podatke poput podataka o proizvodima koji ti se svi?aju, razlozima za kupovinu proizvoda ili obiteljskim prilikama i ?ivotnom stilu mo?e? nam dati kako bismo nau?ili vi?e o tome kako voli? kupovati.

Bez obzira na to zbog ?ega prikupljamo tvoje osobne podatke, obe?avamo da ?emo ih koristiti na na?in opisan u ovoj Obavijesti o za?titi privatnosti i osobnih podataka. Kad nam da? osobne podatke, pristaje? na to da ih obradimo na jedan ili vi?e na?ina opisanih u ovoj Obavijesti o za?titi privatnosti i osobnih podataka.

IKEA Internetska trgovina

Prilikom kreiranja narud?bi u IKEA internetskoj trgovini zatra?it ?emo te odre?ene podatke koji su nam potrebni za realizaciju tvoje narud?be. Ti podaci su ime, prezime, adresa dostave, adresa dostave ra?una, e-mail adresa i broj IKEA FAMILY ?lanske iskaznice. Ti podaci koriste se isklju?ivo za realizaciju tvoje narud?be i ne?e biti dijeljeni s tre?im osobama. IKEA zadr?ava parvo da ih koristi interno u svrhu eventualnih reklamacija ili za potrebe provo?enja istra?ivanja zadovoljstva kupovine.

Podaci koje automatski prikupljamo:

Kako bismo odr?avali svoju internetsku stranicu i osigurali njezino funkcioniranje kakvo o?ekuje? kad je posjeti?, IKEA koristi tehnologiju koja se obi?no naziva „kola?i?ima“ (cookies). Kola?i?i su male datoteke koje ?aljemo na tvoje ra?unalo, a mi im kasnije mo?emo pristupiti. Mogu biti privremeni ili stalni te koristiti, primjerice, JavaScript ili Flash tehnologiju. Zahvaljuju?i kola?i?ima, na?e stranice mo?e? pretra?ivati bez pote?ko?a i prikazuju ti se oni rezultati koji su tebi relevantni. Kola?i?i nam pokazuju ?to tebe i druge posjetitelje na?e internetske stranice zanima, a to nam poma?e pobolj?ati njezino kori?tenje za sve. Ovdje mo?e? prona?i vi?e informacija o kola?i?ima i kako ih koristimo.

Koriste se razli?ite vrste kola?i?a:
  • Neophodni kola?i?i omogu?uju pretra?ivanje internetske stranice i kori?tenje njezinih neophodnih zna?ajki.
  • Kola?i?i u?inkovitosti prikupljaju anonimne informacije o stranicama koje posje?uje?. To nam govori koji su proizvodi najpopularniji i ?to korisnike na na?oj stranici zanima.
  • Funkcijski kola?i?i pamte tvoje odabire i pobolj?avaju sljede?e posjete stranici.
  • Ogla?iva?ki kola?i?i omogu?uju dijeljenje i slanje informacija drugim internetskim stranicama koje bi ti mogle biti va?ne.

Kola?i?ima spremljenima na tvom ra?unalu mo?emo pristupiti kad posjeti? na?u internetsku stranicu ili otvori? poruku e-po?te koji smo ti poslali.

Ako ?eli? obrisati kola?i?e koji su ve? u tvom ra?unalu, molimo te da pogleda? upute isporu?itelja tvog internet preglednika klikom na „Pomo?" u izborniku istog preglednika.

Kako ?emo koristiti tvoje podatke

Ba? kao ni ti, ni mi ne volimo ne?eljenu po?tu. Zato obe?avamo da nikad ne?emo prodati i/ili proslijediti ili na drugi na?in ustupiti tvoje osobne podatke nepovezanim tre?im stranama.

Povremeno ipak trebamo uklju?iti druge tvrtke kako bi nam pru?ile neke usluge. U nekim slu?ajevima tim tvrtkama moramo dati neke informacije kako bi one pru?ile uslugu nama te, u kona?nici, tebi. Primjerice, Slu?ba za dostavu treba znati tvoje ime i adresu kako bi ti mogla dostaviti proizvode. Nadalje, usluge koje pru?aju neke druge tvrtke uklju?uju marketin?ku pomo?, obradu pla?anja kreditnim i debitnim karticama, pru?anje usluga za kupce te slanje poruka u na?e ime pa te tvrtke tako?er trebaju znati tvoje podatke. Ograni?it ?emo osobne podatke koje tim tvrtkama dajemo i imat ?e pristup jedino onim podacima koji su im potrebni u posebno odre?ene svrhe. IKEA iste strogo nadgleda kako bismo bili sigurni da je privatnost na?ih kupaca uvijek za?ti?ena.

Ako nam da? ime i adresu za dostavu koji nisu tvoji, treba? imati dopu?tenje te osobe da nam da? njezine osobne podatke i da ih koristi? u odre?ene svrhe. Kad nam da? takve podatke, time izjavljuje? da ima? dopu?tenje osobe ?ije podatke daje?.

Ponekad ?emo neke tvoje osobne podatke proslijediti nekoj IKEA jedinici (ili nekoj drugoj tvrtki koju uklju?imo kako bi nam pomogla tebi pru?iti usluge) u drugim zemljama (od kojih su neke izvan Europskog gospodarskog prostora) u skladu s va?e?im propisima koji reguliraju za?titu osobnih podataka. Ali, mi uvijek zadr?avamo administrativna, tehni?ka i fizi?ka prava za za?titu osobnih podataka koji se proslijede drugim zemljama odnosno tvrtkama, od neovla?tenog otkrivanja, kori?tenja, mijenjanja ili uni?tavanja.

Tvoje osobne podatke mo?emo otkriti kako bismo udovoljili pravnim ili zakonskim obvezama, primjerice, na zahtjev policije. Tako?er, tvoje osobne podatke mo?emo podijeliti ako se na?a tvrtka (ili dio nje) proda i kupac tvrtke treba tvoje podatke kako bi nastavio pru?ati usluge.

Marketing

Kad nam da? neke osobne podatke, time nam daje? i dopu?tenje da te kontaktiramo u marketin?ke svrhe koje mogu uklju?ivati pisma, telefonske pozive, SMS-ove ili e-po?tu.

Pobrinut ?emo se da ti ?aljemo poruke koje mislimo da ?e te zanimati, primjerice, datume rasprodaja u na?oj robnoj ku?i ili na na?im internetskim stranicama, detalje o posebnim ponudama ili informacije o novim proizvodima i/ili uslugama. Ako ne ?eli? da tvoje podatke koristimo u te svrhe, mo?e? bilo kad promijeniti postavke svoga „Profila“ ili otkazati pretplatu na te obavijesti prate?i poveznicu na dnu e-poruke koju ti po?aljemo.

Spremanje i a?uriranje tvojih podataka

Skriveni, ali uvijek dostupni

Uvijek ?e? imati pristup svim osobnim podacima koje podijeli? s tvrtkom IKEA. Kad sa?uva? „Profil“ na internetskoj stranici, sam/sama mo?e? mijenjati detalje svoga ra?una. Tako?er, podatke mo?e? promijeniti tako da nas nazove? ili nam po?alje? pismo ili e-poruku, ali i pomo?u jedne od opcija ponu?enih u nastavku.

Ako ?eli? znati koje tvoje osobne podatke IKEA ima, molimo te da pi?e? na?em specijalistu za za?titu podataka na ni?e navedenu adresu.

?uvamo ih

Poduzimamo odgovaraju?e sigurnosne mjere za za?titu tvojih osobnih podataka od svih predvidivih rizika. Sigurnost tvojih podataka vrlo je va?na tvrtki IKEA.

Druga adresa? Druge ?elje? Reci nam.

Pi?i nam na:
IKEA Hrvatska d.o.o
Ulica Alfreda Nobela 2
Poslovna zona Zagreb Istok
Sop
10361 Sesvete-Kraljevec

Odgovorit ?emo ti u najkra?em mogu?em roku.

Povremeno mo?da izmijenimo ovu Obavijest o za?titi privatnosti i osobnih podataka pa ti predla?emo da je redovito pregledava? na na?oj internetskoj stranici kako bi znao/la za izmjene.