Sko?i na glavni sadr?aj

Kako koristimo kola?i?e (Cookies)

Kako bismo pobolj?ali svoje usluge, u tvrtki IKEA koristimo kola?i?e. Neki kola?i?i koje koristimo neophodni su za uredno funkcioniranje odre?enih usluga, a drugi se koriste za prikupljanje informacija o kori?tenju internetske stranice (statistiku), tako da stranicu mo?emo prilagoditi tvojim potrebama. Neki su kola?i?i privremeni i nestaju kad isklju?i? preglednik, a drugi su trajni i ostaju na tvom ra?unalu neko vrijeme. Koristimo i neke lokalne kola?i?e koji su vezani za lokalne kampanje a koji ?e nestati po njihovu zavr?etku.

Neki su kola?i?i neophodni za funkcionalnost stranice, dok se drugi koriste za pobolj?anje radnih svojstava i korisni?kog iskustva.

Funkcijski kola?i?i koriste se:

 • Za pam?enje tvojih podataka za prijavu
 • Za tvoju sigurnost dok si prijavljen/na
 • Za osiguravanje konzistentnog izgleda internetske stranice

Kola?i?i u?inkovitosti koriste se:

 • Za pobolj?anje radnih svojstava internetske stranice
 • Za pobolj?anje do?ivljaja korisnika

Ogla?iva?ki kola?i?i koriste se:

 • Za omogu?avanje dijeljenja i „lajkanja“
 • Za omogu?avanje slanja informacija drugim internetskim stranicama kako bi prema njima prilagodile svoje oglase

Primjeri upotrebe:

Kola?i?i se koriste kako bi se pobolj?ale usluge za tebe, primjerice:

 • Omogu?avanjem rada nekih specifi?nih usluga koje bez tih kola?i?a ne mogu raditi
 • Omogu?avanjem odre?enoj usluzi da prepozna tvoj ure?aj kako isti podatak ne bi trebao/la dati vi?e puta tijekom jednog pretra?ivanja
 • Prepoznavanjem da si ve? prijavljen/na na internetsku stranicu
 • Pra?enjem koliko ljudi koristi usluge kako bi se njihovo kori?tenje moglo pojednostaviti te kako bi se osigurao dovoljan kapacitet za njihov brz rad
 • Analiziranjem podataka kako bismo mogli znati kako koristi? internetske usluge i kako bismo ih mogli pobolj?ati

Ako odlu?i? ne koristiti kola?i?e tijekom svog posjeta, mora? biti svjestan/svjesna da neke funkcije i stranice mo?da ne?e raditi onako kako o?ekuje?.

Ako ?eli? obrisati kola?i?e koji su ve? u tvom ra?unalu, molimo te da pogleda? upute isporu?itelja tvog internetskog preglednika klikom na „Pomo?" u izborniku tvog preglednika.

Vi?e o kola?i?ima i o tome kako ih obrisati i njima upravljati mo?e? saznati na www.aboutcookies.org ili klikom na „Pomo?“ u izborniku tvog internetskog preglednika.